Saturday, January 7, 2012

(ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ) ဘဂၤါလီမူဆလင္လူမ်ိဳး ႏွင့္ပတ္သက္၍ RNDP(ဗဟို) ၏ ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ ၃/၂၀၁၁

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ
ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္
စစ္ေတြၿမိဳ႔၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္အမွတ္- ၃ /၂၀၁၁

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီသည္ ျပည္သူ႔အက်ိဳး သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္
အတြက္ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားသို႔ က်ေရာက္ေနသည့္၊ က်ေရာက္လာမည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ကိုယ္စြမ္း
ဥာဏ္စြမ္း ရွိသေလာက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာ၀န္ရွိ သည္။ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးတြင္
တက္ေရာက္လွ်က္ ရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားသည္လည္း သတ္မွတ္ထာေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
သည္လည္း သတ္မွတ္ထားေသာ ေဘာင္အတြင္းမွ ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲ၀င္လွ်က္ ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးခရီးတြင္ တစ္ႏွစ္တာ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို သင္ခန္းစာယူၿပီး အမ်ိုဳးသားႏိုင္ငံေရး အနာဂတ္
ခရီးသို႔ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ရန္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားလွ်က္ ရွိပါသည္။

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီသည္ ျပည္ပေရာက္ ဘဂၤလီတခ်ိဳ႔က “ရိုဟင္ဂ်ာ” (Rohingya) ႏွင့္
“Arakan" ဟူေသာ စကားလံုးမ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳလွ်က္ ကမၻာ့အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ လိမ္ညာရန္ႀကိဳးစား
လုပ္ေဆာင္ ေနၾကေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း၌ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ၾကေသာ
ဘဂၤလီမူဆလင္မ်ား၏ နားလည္မႈ လြဲမွားမည္ကို သတိႀကီးစြာ ထား၍လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔ ပတ္၀န္းက်င္၌ ေနသားတက် ျဖစ္ေနၾကေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္လွ်က္ရွိၾကသည့္
လူမ်ိဳးေပါင္းစံုၾကား၌ စိုးရိမ္ေသာက မျဖစ္ေစလိုျခင္းငွာလည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ေဒသ၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးအေပၚ
မွီတင္းေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကသည့္ လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားအေပၚ သေဘာထားအရ လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ က်င့္သံုးျခင္း
မသက္ေရာက္ေစ လိုသည့္အတြက္ လည္းေကာင္း ဤသေဘာထား ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္ကို
အေဆာတလွ်င္ မျပဳလုပ္ဘဲ အခ်ိန္ယူ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသံုးသပ္ ခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္ပေရာက္ ကိုယ္က်ိဳးရွာ ဘဂၤါလီမူဆလင္ တစ္စု၏ လုပ္ႀကံေ၀ါဟာရျဖစ္ေသာ
“ရိုဟင္ဂ်ာ” (Rohingya) စကားလံုးကို သတင္းဌာနမ်ားတြင္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးစြဲလာျခင္း၊
ေခတ္အဆက္ဆက္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ရာေဒသကို အစြဲျပဳမွည့္ေခၚသည့္ “အာရကန္” (Arakan)
ေ၀ါဟာရကို အသံုးျပဳၿပီး ရခိုင္ေဒသသည္ သူတို႔ပိုင္နက္ ေနေျမေဒသဟုပင္ အတင့္ရဲစြာ
သံုးႏႈန္းေျပာဆို ေရးသား ထုတ္ေ၀လာသည့္ အတြက္ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္၊ ေမလ(၅၊ ၆၊ ၇)ရက္ေန႔
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီတို႔၏ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ
ဤေၾကျငာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

သေဘာထားေၾကျငာခ်က္

၁။ ရိုဟင္ဂ်ာ (Rohingya) ေ၀ါဟာရသည္ ေဒသိယစကားလည္း မဟုတ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္
ေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကေသာ မည္သည့္လူမ်ိဳး အဖြဲ႔အစည္း မ်ားမွာမွ မရွိသည့္ လုပ္ႀကံစကားတစ္လံုးသာ
ျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ထိုစကားလံုးကို အသံုးျပဳၿပီး အခြင့္ေကာင္းယူရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္
မမွန္မကန္ လုပ္ရပ္ႏွင့္ “ရိုဟင္ဂ်ာ” (Rohingya) စကားလံုး သံုးစြဲျခင္းကို လံုး၀ ကန္႔ကြက္သည္။

၂။ အစိုးရဌာဆိုင္ရာမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား အစိုးရမဟုတ္သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းဌာနမ်ား ျပည္တြင္းျပည္ပ NGO မ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရးဟူသည့္ အစဥ္အလာေကာင္းကို ထိခိုက္ ေစႏိုင္သည့္ အတြက္ “ရိုဟင္ဂ်ာ” (Rohingya) စကားလံုးကို လံုး၀မသံုးစြဲၾကရန္ တိုက္တြန္းသည္။

၃။ ရခိုင္လူမ်ိဳး မဟုတ္သည့္ တျခားလူမ်ိဳး တစ္ခုခုက ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္လွ်က္ ရွိၾကေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ား အေၾကာင္း၌ နားလည္မႈ လြဲမွားေစရန္ ရည္ရြယ္၍ “အာရကန္”(Arakan) ေ၀ါဟာရကို အသံုးျပဳၿပီး ကိုယ္က်ိဳး ရွာေနျခင္းကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္သည္။

၄။ “အာရကန္” (Arakan) ဟု ေခၚေ၀ၚသည့္ နယ္ေျမသည္ သူတို႔နယ္ေျမ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာင္က်က် သမိုင္းလိမ္ေနျခင္းကို လက္ကိုင္တုတ္ အျဖစ္အသံုးျပဳၿပီး ေထာက္ခံအားေပး ေနၾကေသာ နယ္ခ်ဲ႔စနစ္ဆိုးေမြကို က်င့္သံုးေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သတင္းဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ပကတိ အေနအထားကို ေလ့လာသံုးသပ္မႈ မရွိဘဲ မီးေလာင္ရာေလပင့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ တိုက္တြန္းသည္။

၅။ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ မွီတင္းေနထိုင္လွ်က္ ရွိၾကေသာ လူမ်ိဳးမ်ားအားလံုး ယေန႔ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးေနသည့္ ဒီမိုကေရစီ မူေဘာင္အတြင္းမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အတူ ပူးေပါင္းပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းသည္။

၆။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွင့္အမွ် တိုးပြါးလာေသာ လူဦးေရေပါက္ကြဲမႈကို အမ်ိဳးသား အက်ပ္အတည္း တစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္သံုးသပ္သည္။ ထိုသို႔ လူဦးေရေပါက္ကြဲမႈ၏ အေျခခံ အေၾကာင္းတရားကို ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမရွိဘဲ မည္သည့္အဖြဲ႔ အစည္းမွျဖစ္ေစ အတင္းအက်ပ္ ဖိအားေပး၍ “ရိုဟင္ဂ်ာ” (Rohingya) ျပဳျခင္းကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် လက္မခံႏိုင္။ “ဘဂၤလီမူဆလင္” လူမ်ိဳးဟုသာ လက္ခံသည္။


ရက္စြဲ။ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၇) ရက္။
၁၃၇၃-ခုႏွစ္၊ တန္းေဆာင္မုန္းလဆန္း (၁၂) ရက္၊ တနလၤာေန႔။

Thursday, January 5, 2012

ယူေက ပညာသင္ဆု

အဆီက်ျပီး ခႏၶာလွေစမည့္နည္းလမ္းမ်ား