Saturday, July 25, 2009

သဇင္ရနံ ့အာေဘာ္

ကိုယ့္ျခံကို ကိုယ္ကာကတ္ဖို ့လုိနိမ္ေရ
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ က်ေနာ္ရို ့ပါးကိုမဲဆြယ္စည္းရံုးဖို ့ေရာက္လာ ကတ္
ေတဗမာ၊ ရခုိ္င္ပါတီကိုယ္စလွယ္တိအမ်ားႀကီးထဲမာ က်ေနာ္အမွတ္အရဆံုးပုဂၢိဳလ္တစ္
ေယာက္ဟိခေရ။ က်ေနာ္သူ ့ကိုအမွတ္ရနိမ္ေစာ၀္ကလည္းသူေျပာခေရစကားေၾကာင့္
ဆိုေကပိုလုိ ့မွန္ဖို ့။က်ေနာ့္စိတ္အထင္ေယ့ပုဂၢိဳလ္ေစာ၀္ ရီခ်မ္းအိုးပါတီကျဖစ္လီဖုိ ့ထင္
ပါေရ။ေကာင္းေတာ့မေသခ်ာ။ သူေျပာခေရစကားကက်ေနာ္ရို ့ရခုိင္လူမ်ိဳးတိမာသူမ်ား
ျခံကိုကာလာကတ္ေစာ၀္ေကာင္းၾကာနိမ္ကတ္ပါယာ။ေယ့အတြက္ကိုယ့္ျခံကိုကိုယ္ကာ
ကတ္ဖို ့လိုနိမ္ယာ။
ေယ့စကားကိုက်ေနာ္ေယ့ပုဂၢိဳလ္ေျပာခါပင္တစ္ခါလဲမမိ။ လူဆိုေစာ၀္ကိုယ့္တိုင္း ျပည္
ကိုယ့္လူမ်ိဳးအတြက္အသက္ပီးလုိ ့ကာကြယ္ရဖို ့ တာ၀န္လူတိုင္းမာဟိကတ္ ေတ။ေယ့
ပိုင္ကာကြယ္ခကတ္လုိ ့ လဲေဒနိ ႏုိင္ငံတိေစာ၀္ ကိုယ့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏုိင္ငံအ
ျဖစ္တင့္တင့္တယ္တယ္ရပ္တည္နိမ္ႏိုင္ကတ္ေစာ၀္။အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္အခ်ဳပ္
အျခာအာဏာဆံုးရႈံးလားခေကလည္းျဖစ္ေတနည္းနင္ ့ ျပန္လုိ ့ရယူႏုိင္ကတ္ရဖုိ ့။ဗိုလ္
ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေစာ၀္ကိုက်န္ေရလူတိကလူ
မ်ိဳးေရးအျမင္က်ဥ္းကားအဂၤလိပ္နင့္အတူနိမ္ပလလုိ ့ေျပာလုိ ့မရ။ အသူတစ္ေယာက္
လဲသူမ်ားလက္ေအာက္မာမနိမ္ခ်င္။
သူမ်ားလက္ေအာက္ကလြပ္လပ္ခ်င္ေရလူကိုလြပ္လပ္ခ်င္ရေကာင္းလားလုိ ့ေျပာေက
တရားဖို ့မဟုတ္။
ရခုိင္ျပည္၏ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေတ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခ်င္းပ်ံကို ေတာ္လွန္
ေရးလုပ္ရေကာင္းလား၊ဗမာလက္ေအာက္မာမနိမ္ရေကာင္းလား၊ လူမ်ိဳးေရးအျမင္က်ဥ္း
ရေကာင္းလားေျပာေကမတရားႏုိင္။လူတိုင္းလူတိုင္းမာသူ ့တုိင္း ျပည္အတြက္ သူ ့ျပည္
သူတိအတြက္သူ ့မ်ိဳးဆက္တိအတြက္လုပ္ပီးရဖုိ ့တာ၀န္ တိဟိေရ။
ေဒနိရခုိင္လူမ်ိဳးႏိုင္ငံေရးသမားအမ်ားစု( အားလံုးကိုမဆိုလိုပါ။)ကိုယ့္ျခံကိုကာဖို ့ အစား
သူမ်ားေနာက္သံေယာက္လုိက္ျပီးေကခါေတာ္မီလုပ္နိမ္ကတ္ေစာ၀္ကိုတြိရေရ။လူရို ့က
လူမ်ိဳးေရးအျမင္က်ဥ္းေရလုိ ့အျမင္မခံခ်င္လုိ ့ဆိုကတ္ေတ။ ကိုယ့္လူမ်ိဳးအတြက္ကိုယ္
လုပ္ေစာ၀္ကို လူမ်ိဳးေရး အျမင္က်ဥ္းလို ့မလုပ္ေကကိုယ့္ကိုရာသက္ ပန္ကၽြန္လုပ္ခုိင္း
ေစာ၀္ကိုလူမ်ိဳးေရးအျမင္က်ယ္ေရလုိ ့ဆိုဖုိ ့လား။စဥ္းစားစရာပါ။
ကိုယ့္ျခံကိုသူမ်ား၀င္ဖ်က္ဆီးနိမ္ေစာ၀္ျမင္ယက္သားနင့္အျမင္က်ဥ္းေရလုိ ့ထင္ဖုိ ့စိတ္ပူ
ျပီးေၾကာက္လို ့ ကိုယ့္ျခံကိုကုိယ္မကာကြယ္ေကသူ ့၏အသိညာဥ္ကိုရာခန္ ့မွန္းၾကည့္ရ
လီဖုိ ့ယာ။ေယ့အတြက္နင့္လူမ်ိဳးေရးအျမင္က်ဥ္းေရလုိ ့ဆိုဆို ဇာပိုင္ဆိုဆိုက်ေနာ္ရို ့က
နိ ကိုယ့္ျခံကို ကို ယ့္ေစာ၀္ကို ကာဖုိ ့လုပ္ကတ္ေမ။

Friday, July 24, 2009

၀က္တုတ္ေကြးေၾကာင့္ ကမၻာတြင္ေသဆံုးသူ ၇၀၀ ေက်ာ္ျပီ

၀က္တုတ္ေကြး ေရာဂါေၾကာင့္ ကမၻာ တ၀န္းလံုးတြင္ ေသဆံုးသူ အေရအတြက္ စုစု
ေပါင္း၇၀၀ ေက်ာ္သြားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းကမၻာက်န္းမာေရး အဖြဲ႕ WHO ကအဂၤါေန႕တြင္
ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားသည္။အဆံုးပါ ေသဆံုးမူ ပမာဏမွာ၀တ္တုတ္ေကြး ေရာဂါစတင္
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ (၄) လတာ ကာလအတြင္း ေသဆံုးမူ ပမာဏျဖစ္သည္။WHO ၏ ေစာ
ေစာပိုင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဇူလွိဳင္လ ၆ ရက္ေန႕ အထိ၀က္တုတ္ေကြးေၾကာင့္ ေသ
ဆံုးသူ အေရအတြက္မွာ၄၂၉ ဦးသာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေသဆံုးသူအေရအတြက္
မွာ၇၀၀ ေက်ာ္သြားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာက်န္းမာေရးအဖြဲ႕မွ ေျပာခြင့္ရ အမ်ိဳးသမီး
Aphaluck Bhatiasevi ကေျပာသည္။
နိုင္ငံေပါင္း ၁၂၅ နိုင္ငံတြင္ ၀က္တုတ္ေကြး ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနျပီး ႏွစ္စဥ္ ပံုမွန္ တုတ္
ေကြးေၾကာင့္ ကမၻာအ၀န္းတြင္ ေသဆံုးသူ ၂၅၀၀၀၀ မွ ၅၀၀၀၀၀ အထိ ရွိလာနိုင္သည္
ဟု WHO ခန္႕မွန္း ေျပာဆိုသည္။A(H1N1) ၀က္တုတ္ေကြးေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ အေရ
အတြက္မွာေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ အေမရိကတိုက္ နိုင္ငံမ်ားတြင္ အထူးျမွင့္တက္လာခဲ့ျပီး
အင္ဂ်င္တီးနားတြင္ လြန္ခဲ့ေသာတနလၤာေန႕ထိ ေသဆံုးသူ ၁၆၅ ဦးထိ ရွိလာခဲ့ျဖင့္ကမၻာ
တြင္ဒုတိယ အမ်ားဆံုး ေသဆံုးသည့္ နိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့သည္။အေမရိကန္မွာ ၀က္တုတ္
ေကြးေၾကာင့္ ေသဆံုး ၂၁၁ ဦးရွိသျဖင့္ ပထမ အေသအေပ်ာက္ အမ်ားဆံုး နိုင္ငံ ျဖစ္
သည္။ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ယေန႕အခ်ိန္ထိ ၀က္တုတ္ေကြး ေရာဂါ ခံစားေနရသူ ၄ ဦးရွိျပီး
ျမန္မာအိမ္နီးခ်င္းဘဂၤလာေဒခ်္႕တြင္ ၂၃ ဦး ရွိသြားျပီ ျဖစ္သည္။
နရဥၹရာသတင္းဌာနမွကူးယူေဖၚျပသည္။

Thursday, July 23, 2009

ႏိုင္ငံတကာရခုိင္အမ်ိဳးသားအသင္းႀကီး(ဥေရာပဌာနခြဲ)၏ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာခံက်င္းပ
ႏိုင္ငံတကာရခုိင္အမ်ိဳးသားအသင္းႀကီးဥေရာပဌာနခြဲ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာခံကို
ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံအက္စကြိဳက္ျမိဳ ့့ရွိၾကက္ေျခနီခမ္းမတြင္ဂ်ဴလိုင္လ၁၁ရက္မွ၁၂ရက္ေန ့
ထိက်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။
ညီလာခံကိုေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံေရာက္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားအပါအင္နယ္သာလန္၊ဘယ္လဂ်ီ
ယန္၊ဒိန္းမတ္အစရွိသည့္ဥေရာပတုိက္တ၀ွမ္းေရာက္ရွိေနထုိင္္ၾကေသာရခုိင္လူမ်ိဳး
စုစုေပါင္း၅၀ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ညီလာခံတြင္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
အသစ္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျပီးေရွ ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုခ်မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။
ညီလာခံအျပီးတြင္တက္ေရာက္လာၾကေသာကုိယ္စလွယ္မ်ားကိုရိုးရာရခိုင္မုန္ ့တီ
ျဖင့္ဧည့္ခံခဲ့ၾကျပီးအခမ္းအနားကိုေအာင္ျမင္စြာရုပ္သိမ္းခဲ့ၾကပါသည္။
ေအာင္ျမင္စိုး(အက္စ္ကြိဳက္ျမိဳ ့)

ဆြမ္းဆန္ထဲက ၾကြက္ေခ်းမ်ား(၂)

မေဟာ္သဓာ
ျမန္မာျပည္တြင္ လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရသည္ကိုစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြက
လြဲလ်ွင္လူတိုင္းသိသည္၊လက္ခံသည္၊ထို ့ေၾကာင့္လည္းေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦး
ေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ႏွင့္အတူတိုင္းရင္း သား အားလံုးပူးေပါင္း
ျပီးတိုက္ပြဲ၀င္ေနၾက ျခင္းျဖစ္ပါသည္၊သို ့ေသာ္ျမန္မာ ျပည္တြင္ လူ ့အခြင့္အေရးမ
ရွိသည့္ ကိစၥႏွင့္ ရခိုင္ျပည္ တြင္ေနထုိင္ေနၾကေသာဘဂၤါလီေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သ
မားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို ့.ေဆြမ်ိဳး မ်ား ကို (ရိုဟင္ဂ်ာ) ဟူေသာအမည္သစ္တစ္ခုတတ္
ျပီးျမန္မာလူမ်ိဳးစု၀င္ စာရင္းထဲတြင္ထည့္သြင္းရန္ႏွင့္ ဘာမွမဆိုင္ပါ။
စံပန္နဂိုမွ ႏြားေပါင္က်ိဳးသည့္ျပႆ နာသည္ေညာင္ဦးကမ္းပါးျပိဳသည္ႏွင့္ တျခား
စီသာျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာျပည္ တြင္ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားရန္လူ ့အခြင့္အေရးရ
ရွိရန္တိုက္ပြဲ၀င္ရမည့္တာ၀န္မွာ ျမန္မာျပည္တြင္ေနထိုင္သူ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူ
အားလံုးတြင္တာ၀န္ရွိပါသည္၊ျမန္မာျပည္တြင္ေနထုိင္ေသာထိုဘဂၤါလီ္မူဆလင္တို ့
တြင္လည္းတာ၀န္ရွိပါသည္၊က်ေနာ္တို ့အတူတိုက္ပြဲ၀င္ၾကရပါမည္၊သို ့ေသာ္ထိုလူ
တို ့သည္ ေတာေၾကာင္ေတြေတာ့ မျဖစ္သင့္ၾကပါ။
ျမန္မာျပည္တြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဆိတ္္ သုန္းေန ခ်ိန္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးကစစ္အစိုး
ရကိုျဖဳတ္ခ်ျပီဒီမိုကေရစီအစိုး ရတခု ေပၚထြန္းသည္ကိုျမင္ေတြ ့လိုေနခ်ိန္ကိုအခြင့္
ေကာင္းယူျပီးကမၻာကို စာနာ စိတ္၀င္ ေအာင္လိမ္ညာေနျခင္းမွာ မရိုးသားေသ မ
လုပ္အပ္ေသာမလုပ္သင့္ေသာ လူ ့က်င့္၀တ္ႏွင့္မညီေသာလုပ္ရပ္သာျဖစ္ပါသည္။
ထိုကိစၥကိုမည္သည့္အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးသူတိုင္းအနာဂတ္ျမန္မာျပည္ျငိမ္းခ်မ္း
ေရး တည္ျငိမ္ေရးကို လိုလား သူတိုင္းလက္မခံသင့္ မေထာက္ခံသင့္ေသာ အားမ
ေပးသင့္ ေသာကိစၥျဖစ္ပါသည္။
ဘဂၤါလီေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားကိစၥကို ၾကံဳၾကိဳက္တုန္းအနည္းငယ္ထပ္ေျပာလိုပါ
သည္။ သူတို ့သည္ရခိုင္ျပည္ တြင္ မ်ိဳးဆက္ ႏွစ္ဆက္ ကေန သံုးဆက္ထိ ေနလာ
ျပီးသူမ်ားျဖစ္ေနၾကပါသည္၊ျမန္မာျပည္တြင္ တရား၀င္အစိုး ရတက္လာေသာအခါ
သူတို ့ကိုထိုက္သင့္ သာႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးေတြကိုေပးသင့္ပါသည္။ သုိ ့ေသာ္
သူတို ့အေနျဖင့္မိမိတို ့ေနေသာ တိုင္းျပည္မွျပည္မ်ားကေစတနာရွိလာေအာင္ေန
တတ္ဖို ့ေတာ့လိုပါသည္။ လူတစ္ေယာက္ကိုႏိုင္ငံသားေပးသည္ဆုိသည္မွာလြယ္
သည့္ကိစၥမဟုတ္ပါ၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္ေရာက္ရွိေနထိုင္ၾက ေသာ ျမန္မာျပည္သား
မ်ားႏိုင္ငံေရးကိုေလ့လာေနသူမ်ားသိ ၾကပါလိမ့္မည္။တစ္ခ်ိဳ ့ဆိုလ်ွင္ႏို္င္ငံသားအ
ျဖစ္ေပးျပီးမွႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွအေထာက္အထားႏွင့္တကြအၾကမ္းဖက္
အုပ္စု၀င္ျဖစ္ေၾကာင္းျပလာ ေသအခါျပႆနာအၾကီးအက်ယ္ေတြ ့ ေနၾကရသည္
ကိုႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ေနထိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာျပည္သားမ်ား သိၾကျပီးသားျဖစ္ပါ
လိမ့္မည္၊၊
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္မိမိတို ့ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္ကို သူမ်ားႏိုင္ငံသို ့လဲႊမေပး
ရဆိုသည့္ ဥပေဒကလည္းရွိေနျပီးသား ျဖစ္ေန၍ထားရလည္းအခက္။ႏိုင္ငံတကာ
ဥပေဒအတုိင္းအေရးယူႏိုင္ရန္လဲႊေျပာင္းေပးရလည္း အခက္ျဖင့္သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ
သားတို ့ႏွင့္အစုိးရတို ့မွာထိုအၾကမ္းဖက္အုပ္စု၀င္တစ္ေယာက္ေၾကာင့္ႏိုင္ငံတကာ
အသိုင္းတြင္မိမိတို ့အစိုးရမ်က္ႏွာ ပ်က္ရသည့္အျဖစ္ကိုအေနာက္ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္
မ်ားမ်ားကိုယေန ့ရင္ဆိုင္ေနရ ပါသည္၊ ထိုအၾကမ္းဖက္အုပ္စု၀င္တို ့ကတခါသက္
ဆိုင္ရာမိမိတို ့ေနထုိင္ေသာအစိုးရကိုျခိမ္းေျခာက္တာမ်ိဳးပင္ ျပန္လုပ္လာသည့္ကို
လည္းၾကံဳေနရပါသည္၊ဥပမာမင္းတို ့ငါ့ကိုႏိုင္ငံတကာခံုရံုးကိုလႊဲဲေပးလိုက္ယင္ႏိုင္ငံ
တြင္း ဗုန္းခြဲမႈေတြလုပ္ပစ္မယ္ဆို တာမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္၊
ထို ့ေၾကာင့္လည္းတစ္ခ်ိဳ ့ႏို္င္ငံေတြဆိုလ်ွင္ ၅ႏွစ္ဆိုလ်ွင္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိပါလ်ွက္
ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးအတြက္ ၁၀ၾကာသည့္တိုင္ေအာင္ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးလံုး၀
မေပးေသးတာကိုလည္းေတြ ့ ေနရပါသည္။သူတို ့ေနထိုင္ျပဳမူပံုမ်ားပံုစံမေျပာင္းမ
ခ်င္းႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးရမည့္အေနအထားမေတြ ့ရေတာ့ပါ။ယေန ့ျမန္မာျပည္
အေနာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ေနထိုင္ၾကေသာဘဂၤါလီမူဆလင္တို ့ကိုလည္းအထူးသတိ
ထားစရာမ်ားကိုေတြ ့ေနရပါသည္၊ ဥပမာေနထိုင္ခြင့္ခြင့္ေပးထားေသာရခိုင္ျပည္သူ
လူထုေက်းဇူးကို မေထာက္ထားပဲရခိုင္သမိုင္းကိုလိမ္ျပီးႏိုင္ငံတကာကိုလွည့္ပတ္ျခင္း၊
ယေန ့ ကမၻာ့လူသားမ်ိဳးႏြယ္တစ္ခုလံုးဘံုရန္သူျဖစ္ေသာအယ္လ္ ကိုင္းဒါး၊တာလီဘန္
ကဲ့သို ့ေသာအၾကမ္းဖက္အုပ္စုအဖြဲ ့မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္ ျခင္း စ
သည္ျဖင့္ ရခိုင္တမ်ိဳးသား လံုးအတြက္။ျမန္မာျပည္သူတရပ္လံုးအတြက္အင္ မတန္
အႏၱရယ္မ်ားေသာ အလုပ္ကို သူတို ့လုပ္ေနၾကပါသည္။ထို ့ေၾကာင့္ထိုလူမ်ိဳး တို ့ကို
ေနာင္တခ်ိန္အစိုးရသစ္တရပ္။ လႊတ္ေတာ္တရပ္ေပၚေပါက္လာလွ်င္ေတာင္ ႏိုင္ငံ
သားအျဖစ္ေပးမည့္ကိစၥကို က်ေနာ္တို ့ေတာ္ေတာ္စဥ္းစားၾကရပါမည္။ထိုကဲ့ သုိ ့စဥ္း
စားရသည္မွာ လူ ့အခြင့္ေရးကိုမစဥ္းစား၍ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကိုမေလးစား
၍မဟုတ္ပါ၊ျပည္သူလူထုတရပ္ လံုးလံုျခံဳေရးအတြက္သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတစ္ခုအစိုး
ရအေနျဖင့္လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္မ်ားကိုလုပ္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ႏိုင္ငံတုိင္းႏိုင္ငံ
တိုင္း တြင္ လူမ်ိုးေပါင္းစံု ဘာသာ ေပါင္းစံုအတူေနထုိင္ၾကပါသည္။က်ေနာ္တုိ ့ျမန္
မာျပည္တြင္လည္းလူမ်ိဳးဘာသာစံုလင္ေသာ ပန္းေပါင္းစံုသည့္ဥယာဥ္ၾကီး သဖြယ္
အလြန္သာယာလွပက်က္သေရရွိေသာတိုင္းျပည္တျပည္ျဖစ္ပါသည္။ရခိုင္ျပည္တ
ခုတည္းတြင္ပင္လူမ်ိဳးေပါင္းစံုဘာသာေပါင္းစံုစုေပါင္းေနထုိင္ၾကေသာျပည္ေထာင္
စုငယ္တစ္ ခုကဲ့ သုိ ့ပင္ျဖစ္ပါသည္၊ဥပမာရခုိင္ျပည္မွကမန္လူမ်ိဳးအမ်ားစုဆိုလ်ွင္
မူဆလင္ဘာသာကိုကိုးကြယ္ၾကျပီး ရခိုင္ ဘုရင္ မ်ား လက္ထက္ ကတည္း ကပင္
ရခိုင့္ဘုရင့္ေတာ္၀င္ေလးသည္ေတာ္တပ္တြင္အမွဳထမ္းခြင့္ရခဲ့ၾကျပီး ရခိုင္ျပည္ကို
အႏၱရာယ္မ်ားမွကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ရခိုင္လူမ်ိဳးတိုႏွင့္အတူအသက္ေပး
တိုက္ပြဲ၀င္္လာခဲ့ ၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္၊သူတို ့သည္အလြန္အင္မတန္သစၥာရွိေသာ
လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး ရခိုင္ျပည္ကိုထိလာလ်ွင္မည္သည့္အခါမ်ွအသက္ေပးဖို ့၀န္မ
ေလးတတ္ၾကပါ။
သမိုင္းတြင္အထင္အရွားရွိသည့္ကိစၥကိုမည္သူမ်ွျငင္း၍မရပါ၊နအဖကကမန္မူဆ
လင္မ်ားမရွိဟုဆိုလ်ွင္လည္း ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားက ရွိသည္ဟု ရဲ ၀ံ့ျပတ္ သားစြာေသြး
ရင္းညီ ေနာင္ထိုကမန္မူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားဘက္ကရပ္တည္ရပါမည္၊သမိုင္း
တြင္အထင္အရွားရွိေနသည့္ကိစၥကိုသမိုင္းကဖယ္ထုတ္ ၍မသင့္သကဲသို ့သမုိင္း
တြင္မ ရွိသည့္ကိစၥကို လည္းအတင္းထည့္ႈမရပါ။ဆြမ္းဆန္ထဲၾကြက္ေခ်းေရာမိလ်ွင္
တန္ဖိုးရွိလွေသာဆြမ္းဆန္မ်ားဆံုးရွဳံး သြား ႏို္င္ပါသည္။တန္ဖိုးရွိလွသည့္ကမန္မူဆ
လင္ ဆြမ္းဆန္မ်ားဆံုးရမည့္ကိစၥ မ်ားကိုက်ေနာ္တို ့မလုပ္သင့္ပါ။
သူတို ့အသက္ေသြးမ်ားစြာတို ့သည္ရခိုင္လူမ်ိဳး မ်ားႏွင့္အ တူဂစၥပနဒီျမစ္ေၾကာင္း
တေလ်ွာက္စီးေမ်ာခဲ့ၾကျပီးျဖစ္ ပါသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္က်ေနာ္ေလ့လာဘူးေသာဗဟုသုတတစ္ခုကိုမ်ွေ၀လုိပါသည္။ေနာ္
ေ၀ႏို္င္ငံ ဟုဆိုလ်ွင္လူအခြင့္အေရးျပည့္၀ေသာ၊ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ျပီးျငိမ္းခ်မ္းေသာ
တုိင္ျပည္ျဖစ္သည္ကိုလူတိုင္းခ်က္ခ်င္းသေဘာေပါက္လက္ခံ ၾကပါသည္။ အမွန္
လည္းထိုကဲ့ေသာပင္ျဖစ္ပါသည္၊သို ့ေသာ္ဤမ်ွေလာက္လူ ့အခြင့္အေရးႏွင့္ဒီမိုက
ေရစီျပည့္၀ပါလ်ွက္ႏွင့္ဘာသာေပါင္းစံုလည္းေနထိုင္ၾကပါလ်ွက္ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံတြင္
မူဆလင္ ဘာသာ၀င္တို ့ေနထုိင္ လာ ၾကသည္မွာရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာၾကာေန
ၾကျပီျဖစ္ပါလ်ွက္ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံဒုတိယျမိဳ ့ေတာ္ျဖစ္ေသာ ဘာဂင္ ျမိဳ ့တြင္ ယေန ့
၂၀၀၉ ထိ ဗလီတစ္ခုမ်ွမရွိေသးပါ၊ မူဆလင္ဘာသာ၀င္တုိ ့ခမ်ာအိမ္ခန္းသာသာ
အခန္းက်ဥ္းေလးတစ္ခုကို သူတို ့ဗလီအျဖစ္သတ္မွတ္ျပီးထိုေနရာတြင္၀တ္ျပဳဆု
ေတာင္း ေနၾက သည္ကို ဘာဂင္ကိုေရာက္တုန္းက မိတ္ေဆြမူဆလင္တစ္ေယာက္
လိုက္ျပႈကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ ့ခဲ့ရဘူးပါသည္။က်ေနာ္တို ့ျမန္မာျပည္ အေနာက္ဘက္
ျခမ္းကေက်ာက္ျဖဴျမိဳ ့ဆိုတာဘာဂင္ျမိဳ ့ရဲထက္၀က္ေလာက္ဘဲရွိပါလိမ့္မယ္။ဒါေပ
မယ့္ ဗလီ (က်ေနာ္သိသေလာက္ဒီထက္္ပိုယင္ေတာင္ပိုအံုးမည္သံုးခုရွိပါသည္၊စဥ္း
စားၾကည့္ၾကပါ၊ျမန္မာျပည္တြင္ဘာသာေရးလြပ္လပ္ခြင့္မရွိဟုေျပာေနၾက သူမ်ား။
လူနည္းစု မူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ား အႏွိမ္ခံေနရသည္ဟုေအာ္ေနၾကသူမ်ား အ
တြက္ေ၀ဖန္ဖို ့ႏွင့္ဆင္ျခင္ဖို ့ေ၀ငွလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ေနာ္ေ၀းပါတီၾကီး
တစ္ခုရဲ ့ေခါင္းေဆာင္က တီဗြီအင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာေျပာသြားတာကိုလည္းဒီေနရာ
မွာအလ်ည္းသင့္လို ့ထည့္ေျပာလို္ပါ သည္။ သူ က ေနာ္ေ၀ႏို္င္ငံဟာလူ ့ အခြင့္အ
ေရးအျပည့္အ၀ရွိပါတယ္။ လူတုိင္းလြပ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ရွိပါတယ္၊ဒါေပမယ့္ ဒါ
ေတြဟာေနာ္ေ၀ဥပေဒ အတိုင္းေနာ္ေ၀လူ ့အဖြဲ ့အစည္းရဲ ့စံအတုိင္းသာျဖစ္ရပါ
မယ္။မူဆလင္ဘာသာ၀င္ေတြဒီထက္ပို ျပီးလိုခ်င္ယင္ေတာ့ဆိုဒီအာေရဗ် တို ့
ပါကစၥတန္တို ့ကို သြားေနၾကပါလို ့ဆိုပါတယ္။ဲေနာ္ေ၀ကိုေရာက္ေနၾကတဲ့ တစ္ခ်ိဳ ့
မူဆလင္ဘာသာ၀င္ေတြဇနီးမယား တစ္ေယာက္ထက္ယူခြင့္ေတာင္းဆိုၾကတာကို
ရည္ရြယ္ျပီးေျပာတာ ျဖစ္ပါသည္။
ေနာ္ေ၀မွာဥပေဒအရဘယ္သူမွ ဇနီးႏွစ္ေယာက္ယူခြင့္မရွိပါ။ထိုနိုင္ငံေတြမွာကဥပ
ေဒကခြင့္မျပဳဘူးဆိုယင္ဘယ္သူမွဘာမွဥပေဒေဘာင္ကေက်ာ္ျပီးလုပ္လို ့မရပါဘူး။
က်ေနာ္တို ့ဟာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ ့အနာဂတ္အေျပာင္းအလဲႏွင့္ပတ္သက္လို ့ ၾကိဳးစား
လုပ္ေဆာင္ ေနၾကတဲ့သမိုင္းစာမ်က္ႏွာထဲမွလူေတြျဖစ္ၾက ပါတယ္၊အေျပာင္းအလဲ
ျဖစ္ျပီးေရာ။နအဖကိုသူမ်ားအျပစ္တင္ျပီးေရာမိမိတို ့အာဏာရျပီးေရ ဆိုျပီးထင္ရာ
ကိုေလ်ွာက္ေျပာ။ေလ်ွာက္လုပ္၍မရပါ၊အဆင္မသင့္လ်ွင္ေျမြပါလည္းဆံုး။သားလည္း
ဆံုးရမည့္အျဖစ္ကိုက် ေနာ္တုိ ့ၾကံဳေတြ ့ရႏို္င္ပါတယ္။
ဒီေန ့ အခ်ိန္အခါဟာျမန္မာျပည္အတြက္အသက္တမ်ွအေရးၾကီးတဲ့သမိုင္းအလွည့္
အေျပာင္းတစ္ခုကိုေရာက္ေနခ်ိန္ျဖစ္လို ့လူမ်ိဳးေရးသတိ။စစ္ေရး သတိ။ဘာသာရး
သတိ။ ႏိုင္ငံေရးသတိ တို ့ကိုမလစ္ဟင္း ေစပဲအထူးသတိထားလုပ္ေဆာင္သင့္လွ
ပါေၾကာင္းသတိေပးအၾကံျပဳတင္ျပလိုက္ပါတယ္၊

သူရိယအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွကူးယူေဖၚျပသည္။

Man Utd can spend big say Glazers

Manchester United's owners insist boss Sir Alex Ferguson has "signifi-
cant" funds available and that they do not expect him to fritter them
away. United received £80m from Real Madrid for Cristiano Ronaldo
but Ferguson has only spent a fraction of that money. "The manager
has a significant amount of money to invest,"said spokesman Tehsin
Neyani."We are talking about a net amount of about £60m.That cash
can be reinvested in the squad." United have so far kept transfer dea-
lings to a minimum after selling Ronaldo for a world record fee.

They have acquired striker Michael Owen for free as well as winger
Antonio Valencia,midfielder Gabriel Obertan and forward Mame Bira-
m Diouf. United had been linked with French striker Karim Benzema,
Brazilian forward Douglas Costa,French playmaker Franck Ribery and
Spain striker David Villa, but Benzema joined Real Madrid for £35m
and United decided not to pursue the other trio.
United also missed out on securing the services of fans' favourite Ca-
rlos Tevez on a permanent basis.
Tevez has joined Emmanuel Adebayor,Gareth Barry and Roque Sant-
a Cruz at Manchester City,with United's near neighbours having spent
about £80m so far this summer.
However,Ferguson has stated he is happy with his squad and will not
pay over the odds for new recruits.
"The manager has not been able to locate players that fit the Manch-
ester United mindset," Neyani added.
"You don't want to pay for unmotivated players not willing to give th-
eir all."
There had been speculation a portion of the £80m transfer fee for
Ronaldo would go on paying off part of the near £700m debt the
club has acquired.
But Neyani insists the money is available despite the debt United ha-
ve acquired as a result of the Glazers' takeover in 2005.
We are talking about a net amount of about £60m. That cash can be
reinvested in the squad. The point is there is money coming in Tehsin
Neyani - Glazer family spokesman "We do have debt to service and
carry a significant amount of debt but our interest payments are around
£43.3m a year while our operating profit was £80m topped by an
extra £25m from transfer profits," he said.
As well as having money available, Ferguson has been boosted by the
news that midfielder Park Ji-Sung is set to sign a new contract. Park's
existing deal runs out at the end of the 2009-10 season, but chief exe-
cutive David Gill said the 28-year-old was close to agreeing terms.
"In his time with us he's developed his technical and tactical abilities
and done very well. He's become a very important player for us and
had a fantastic career with us," Ferguson said.
Meanwhile, veteran midfielder Ryan Giggs insists United can cope
with the departures of Ronaldo and Tevez and defend their Premier
League title.
"Since I came into the team the likes of Bryan Robson,Mark Hughes,
Eric Cantona, Ruud van Nistelrooy, Roy Keane and David Beckham
have left the club," said Giggs.
"But that is what the manager is so good at reshaping and re-energ-
ising the team.
"Carlos and Cristiano were great players but we move on.As players
it's like ships in the night. You just get on with it."

Wednesday, July 22, 2009

ဆြမ္းဆန္ထဲက ၾကြက္ေခ်းမ်ား(၁)

မေဟာ္သဓာ
တေလာက ႏိုင္ငံတကာသတင္းေတြထဲမွာေရာျမန္မာ့ျပည္ပသတင္းမီဒီယာေလာ
ကမွာပါဟိုးေလးတေက်ာ္ျဖစ္သြားတဲ့ သတင္းတစ္ခုကိုျမန္မာ့အေရးစိတ္၀င္စား
သူတိုင္းမွတ္မိၾကမွာပါ၊ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးေလွျဖင့္စြန္ ့စားျပီးအလုပ္သြားရွာၾကသည့္
လူမ်ိဳးမ်ားကိုဖမ္းမိျပီးထိုင္းစစ္တပ္ကပင္လယ္ထဲျပန္ေမ်ာလႊတ္သည့္သတင္းျဖစ္
ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ဒီေန ့ကမၻာေပၚမွာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားကိစၥေတြဟာ
သိပ္ထူးျခားတဲ့သတင္းေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ေငြေၾကးတန္ဖိုးနည္းတဲ့ႏိုင္ငံသားေတြ
ဟာေငြေၾကးတန္ဖိုးမ်ား တဲ့တုိင္းျပည္ေတြဆီကိုဒီလိုပဲသြားလာလုပ္ကိုင္ေနၾကပါ။

ဥပမာပိုလန္ ႏို္င္ငံသားေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာေနာ္ေ၀းမွာလာျပီးအလုပ္လုပ္
ၾကပါတယ္၊သူတို ့က လုပ္ခေစ်းသက္သာေတာ့ေနာ္ေ၀းအလုပ္ရွင္ ေတြကလည္း
ၾကိဳက္ၾကပါတယ္၊သူတို ့က အမ်ားအားျဖင့္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာလုပ္
ကိုင္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ေနာ္ေ၀းလူမ်ိဳးေတြရဲ ့လုပ္အားခႏွင့္ယွဥ္လုိက္ယင္တစ္ခါ
တစ္ေလထက္၀က္ေလာက္ေတာင္ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကေနေပမယ့္ ရတဲ့လုပ္အားခ
ကိုကိုယ့္ႏိုင္ငံကေငြတန္ဖိုးႏွင့္ျပန္တြက္ရင္ကိုယ့္ႏိုင္ငံထက္အမ်ားၾကီးသာေနတာ
ကိုး။တကယ္ေတာ့ေနာ္ေ၀းမွာဘယ္သူ ့ ကိုမဆို အနိမ့္ဆံုးလစာကိုတန္းတူေပးရ
မယ္လို ့ဥပေဒရွိေနေပမယ့္ခုလို အလုပ္သမားေစ်းကြက္မွာျဖစ္ပ်က္ေနတာက
ေတာ့စိတ္၀င္စားစရာပါ၊အျခားအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြတခ်ိဳ ့ဥပမာဖင္လန္တို ့ဆြီဒင္
တို ့ ကလည္း အလုပ္ လာလုပ္ၾကတာကိုေတြ ့ရပါတယ္။
အာရွႏိုင္ငံေတြႏွင့္ကြာတာက သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတြရဲ ့ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ေတြ
ႏွင့္အတူလြပ္လပ္စြာသြားလာလို ့ရတာ ႏွင့္မရတာသာကြာပါတယ္။
အခုလည္းက်ေနာ္အထက္က ေျပာခဲ့တဲ ့လူတစ္စုဟာ အဲဒီလိုပဲသူတို ့ကကိုယ့္ႏိုင္
ငံမွာ(ဘဂၤလာေဒ့ခ်္) မွာ စား၀တ္ေနေရးအဆင္မေျပေတာ့အျခားေငြေၾကးတန္ဖိုး
ျမင့္မားျပီး အလုပ္အဆင္ေျပတဲ့ႏိုင္ငံေတြကိုသြားျပီးအလုပ္ရွာၾကတာပါ။
ဒါေပမယ့္ ျပႆနာကထိုင္းစစ္တပ္ ဒီလူေတြကိုဖမ္းမိျပီး ပင္လယ္ ထဲကိုျပန္ေမ်ွာ
ရာကေန စတာပါ၊တကယ္တန္းဆိုယင္ေတာ့ထိုင္းစစ္တပ္ကလဲ ဒီလိုလူသားခ်င္း
မစာနာတဲ့ ကိစၥကိုမလုပ္သင့္ဘူးလို ့ျမင္ပါတယ္။တရားမ၀င္၀င္ေရာက္လာရင္
တရားဥပေဒအရ လိုအပ္တာကိုလိုအပ္သလိုအေရးယူျပီးရင္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ
ေတြကိုလဲေျပာင္းေပး၊ ဒါဟာ အပ္ႏွင့္ထြင္းရမယ့္ကိစၥ ပါ၊ဒါေပမယ့္ဒီေလာက္ႏွင့္
ျပီးမသြားပါဘူး၊ မီဒီယာဂုရုေတြက ဒီေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြကိုသူတို ့ရဲ ့
့ပညာႏွင့္အသံုးခ် လိုက္ေတာ့ဒီဘဂၤါလီမူဆလင္ေတြကလည္းအရွင္လတ္လတ္
ဘ၀ေျပာင္းျပီးျမန္မာျပည္မွာ တစ္ခါမွ မရွိ မၾကားဘူးတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူေတြျဖစ္
ကုန္ၾကပါတယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္စပ္ျမိဳ ့ေတြျဖစ္တဲ့ဘူးသီး ေတာင္ႏွင့္ေမာင္ေတာ
ျမိဳ ့ဆိုတာ ဟိုးအယင္ကတည္းကဘဂၤါလီ ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြျမန္မာ
ျပည္ကို အလုပ္လာလုပ္ျပီးမျပန္ပဲနည္းမ်ိဳးစံုႏွင့္ခိုကပ္ေနထုိင္ၾကတဲ ့ျမိဳ ့ေတြျဖစ္
ပါတယ္၊ဘာသာစကား။

ယ်ဥ္ေက်းမွဳအားလံုးဘဂၤါလီေတြသာျဖစ္တယ္၊အဲဒီနယ္စပ္ျမိဳ ့မ်ားမွ ဘဂၤါလီလူ
မ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ မွ ဘဂၤါလီတို့ ကအျမဲတမ္းဥဒဟိုသြားလာ ေနၾက၊သို ့
ေသာ္ေနာက္ပုိင္းထို သူတို ့ကတစ္ခုစီစဥ္လာၾကတာရွိသည္၊ဒါက အျခားမဟုပ္၊
ဘဂ္ါလာေဒ့ခ်္ ႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္စပ္ကလူေတြ တင္ၾကိဳတင္ သေဘာတူထား
ၾကတာေတြရွိလုပ္ၾကသည္။ေလွျဖင့္စြန္းစားျပီးခရီးထြက္ၾကမည္။ အဖမ္းမခံရ
လ်ွင္ဦးတည္ရာ ႏိုင္ငံေတြမွာၾကံဳသလို အလုပ္လုပ္ ၾက မည္၊အဖမ္းခံရလွ်င္ျမန္
မာျပည္ကဟုေျပာၾကမည္၊ျမန္မာျပည္ဆိုတာက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကာင့္ လူ ့အ
ခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ သည္ဟုကမၻာတြင္ နာမည္ ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ ၾကားေသာႏိုင္ငံ
၊ျပီးေတာ ့ဗုဒၵဘာသာအမ်ားစုေနထိုင္ေသာႏိုင္ငံ၊ ထုိ ့ေၾကာင့္အဖမ္းခံရသည့္အ
ခ်ိန္တြင္ အစိုးရလူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈ၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္မရွိႈထြက္
ေျပးလာရသည္ဟုဆိုလွ်င္မိမိတုိ ့အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ စာနာေထာက္ထား
စိတ္နာျခင္းကိုခံရႏိုင္သည္၊ ျမန္မာ ျပည္က နာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားေနသည္
ဆိုေတာ့အခြင့္အခါေကာင္းပင္ျဖစ္သည္၊ ဆိုေတာ့ျမန္မာျပည္ ကျမန္မာစကား
အေတာ္အတန္ ေျပာတတ္ ေသာ ဘဂၤါလီမူဆလင္တို ့က သတင္းေထာက္
ေတြႏွင့္လိမ္ညာလွည့္ပတ္လိုက္လွ်င္က်န္သည့္ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ နိုင္ငံသား တို ့က
အသာေလးျငိမ္ေနလိုက္ ရံုျဖင့္ကံေကာင္းလွွ်င္ ယူအင္ေစာင့္ေရွာက္မွဳကိုခံရႏိုင္
ျပီး ထုိ ့ထက္ကံေကာင္းလွ်င္အျခား တတိယႏိုင္ငံသို ့ပင္ေရာက္သြားႏိုင္သည္။

ဒါကသူတို ့ အဓိ ကရည္ရြယ္ခ်က္၊ထို္င္းစစ္တပ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက သူတို ့
အၾကံအစီကိုအဓိက ပံ့ပိုးေပးသလိုျဖစ္သြားသည္၊ ႏိုင္ငံတကာမွ သတင္း သမား
ေတြဆို တာကျမန္မာ့သမိုင္းကိုက၍မ္းက်င္သည့္ သမိုင္းပညာရွင္ေတြမဟုတ္၊
ျမန္မာ့သမုိင္းကိုေလ့လာေနသူေတြမဟုတ္၊ လူတစ္စုပင္လယ္ထဲ မွာဒုကၡ
ေရာက္ ေနသည္၊ထိုလူစုကိုသတင္းတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ေတြ ့ မည္ေမးျမန္း
မည္၊ျပီးေနာက္ထိုသတင္းကိုသက္ဆုိင္ရာ မိခင္သတင္းဌာနကိုပို ့ေပးလိုက္
သည္၊သတင္းဌာနက ပို ့ေပးေသာသတင္းကိုလႊင့္ေပးသည္၊သူတို ့ကသမိုင္း
ပညာရွင္ေတြ ျမန္မာ့အေရးကၽြမ္းက်င္သူေတြမဟုတ္ေတာ့ ျမန္ မာျပည္မွာ
(နာမည္အလိမ္)ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးရွိမွန္းမရွိမွန္း သိၾကသည္မဟုတ္၊လုပ္ရိုးလုပ္
စဥ္ သာမန္သတင္းတစ္ပုဒ္ကို လႊင့္ေပးရံုသာျဖစ္သည္။ သုိ႔ ့ေသာ္ ထုိသတင္း
ကိုဆက္ျပီးေမဪသူေတြက ျမန္မာျပည္ပသတင္းသမားဆိုသူေတြ။ႏိုင္ငံေရး
လွဳပ္ရွားသူဆိုသူေတြျဖစ္သည္၊ယေန ့ျမန္မာျပည္တြင္လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေနထိုင္ၾက
ေသာ္လည္းထိုလူမ်ိဳးတို ့တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတို ့ သမိုင္းအစဥ္အလာေတြကို သိပ္
သိၾကသည္မဟုတ္၊သမိုင္း ဆိုလ်ွင္ ဗမာသမိုင္းအလြဲယင္က်န္ေသာလူမ်ိဳးမ်ား.
သမိုင္းကိုသိသူမ်ား မွာလက္ခ်ိဳးေရတြက္ႈရသည္၊ထို ့ေၾကာင့္ယေန ့ျပည္ပရွိျမန္
မာ့မီဒီယာသမာ ဆိုသူေတြအမ်ားစုတို ့ေတြ။ႏို္င္ငံေရးတက္ ၾကြသူဆိုသူေတြမွာ
အျခားလူမ်ိုးမ်ား သမိုင္းကိုမဆိုထားႏွင့္မိမိတို ့သမိုင္းကိုပင္ မိမိတို ့ဂဃ ဏဏ
သိသူ အင္မတန္ရွားသည္၊ထုိ ့ေၾကာင့္လည္းႏို္င္ငံျခားသတင္းဌာနအသံုးအႏွဳန္း
အတိုင္း(ရိုဟင္ဂ်ာ) ဟူေသာနာမည္အလိမ္ကိုျမန္မာျပည္ပမီဒီယာသမားေတြ
ကေနာက္ကလိုက္ ျပီး သံုးေနၾကသည္မွာရွက္ဖို ့ေကာင္းလွပါသည္၊အမွန္မွာ
သူတို ့ဒီလိုမလုပ္သင့္ေပ၊ ဒီနာမည္တစ္ခုကိုေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းသမား
ေတြသံုးေနၾက ျပီ၊ ျမန္မာျပည္မွာကားရွိရဲ ့လား၊မသိသူကမွားယင္ေတာင္သိသူ
ေတြက ဆက္ျပီးမမွားရေအာင္သတိထားရမည္ျဖစ္ပါသည္၊ ထို ့ေၾကာင့္ျမန္မာ့
သမိုင္း ပညာရွင္၊ ရခိုင္သမိုင္း ပညာရွင္တို ့ထံေမးျမန္းစံုစမ္းျပီးပညာရွင္တို ့အ
တည္ျပဳခ်က္ရမွ ထိုနာမည္ ကိုသံုးသင့္ပါသည္၊ဒါက မီဒီယာက်င့္၀တ္ကို ေလး
စားလုိက္နာသည့္သတင္းသမားတို ့သာလုပ္ကိုင္တတ္သည့္က်င့္၀တ္ျဖစ္သည္၊
သို ့ေသာ္ယေန ့ျမန္မာ့ လြပ္လပ္သည့္သတင္းမီဒီယာ သမားဆိုသူေတြ က ဒီ
ေလာက္ထိမီဒီယာက်င့္၀တ္ေတြကိုယ္က်င့္တရားေတြကိုစဥ္းစားတတ္ေလာက္
ေအာင္ ရင့္က်က္ၾကေသးသည္မဟုပ္၊သတင္းတပုဒ္ကို ေဒၚလာ ဘယ္ေလာက္
ရမည္။ငါ့မွာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေလးရွိတုန္း ငါသိပ္သေဘာမက်သည့္ဘယ္သူဘယ္၀ါ
ဘယ္လူမ်ိဳးကိုေတာ့ေဆာ္လိုက္အံုးမည္၊ စသည္ျဖင့္ သ ေဘာထားေသးသိမ္
သည့္ လူမ်ားကိုအမ်ားအျပားေတြ ့ေနရ သည္၊ထုိ ့ေၾကာင့္လည္း ရခိုင္သမိုင္း။
ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ဘယ္တုန္းကမွမရွိခဲ့ေသာ။ ေနာင္ လည္းဘယ္ေတာ့မွရွိလာ
မည္ မဟုတ္ေသာ(ရိုဟင္ညာ)သို ့(ရိုဟင္ဂ်ာ) ဆိုေသာအသံုးအႏွံဳးကိုတြင္တြင္
သံုးျပီးျမန္မာ ျပည္ကလူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေလဟန္ထုတ္လြင့္ေရးသားေနၾကသည္
ကိုဖတ္ေနရ ၾကားေနရသည္မွာစိတ္မခ်မ္းသာပါ၊အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊

ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရးအရ မနာလိုမုန္းတီးႈမဟုပ္ပါ၊အမွန္တရားကိုလက္ခံထား
လိုသူတစ္ေယာက္အတြက္ မမွန္သည့္လုပ္ရပ္။ မမွန္သည့္သတင္းကုိ ုၾကားရ
သည့္အခါျဖစ္တတ္သည့္သေဘာသဘာ၀ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္၊တစ္ခ်ိဳ ့ကကိုယ့္
နာမည္ကိုၾကိဳက္သလိုေခၚခြင့္မရွိဘူးလားဟုေစာဒက တက္ၾက သည္ကို ေတြ ့
ရပါ သည္၊ၾကိဳက္သလိုေျပာင္းပုိင္ခြင့္ရွိပါသည္၊ ယခုက်ေနာ့ကေလာင္နာမည္
မေဟာ္သဓာျဖစ္ပါသည္၊ နာမည္ရင္းမဟုတ္ပါ၊သို ့ေသာ္ က်ေနာ္သည္ ပုဂၢလိ
ကတစ္ဦးဆိုင္နမ္ျဖစ္ပါသည္၊က်န္သည့္လူမ်ားႏွင့္မဆိုင္ပါ၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးလံုးႏွင့္
ဆုိင္သည့္ ကိစၥမ်ားကို စဥ္းစားၾကသည့္ အခါ ကိုယ္ ထင္သလို ေလ်ွာက္လုပ္၍
မရ ေတာ့ပါ၊အမ်ားသေဘာတူမတူထည့္တြက္ရပါသည္၊အမ်ားဆႏၿကိုေလးစား
ဖို ့လိုလာပါသည္၊ရခိုင္ ျပည္တြင္ေနထိုင္ၾက ေသာဘဂၤါလီမူဆလင္တို ့ကိစၥတြင္
ျပည္ပတြင္ရွိေနေသာ ေက်းဇူးကန္း ဘဂၤါလီမူ ဆလင္တစ္ခ်ိဳ ့က စားေပါက္ရွာ
ရန္ (အာရပ္ကမၻာ)က အကူအညီကို ရရန္ရခိုင္သမိုင္း။မိမိတုိ ့သမိုင္းကိုလိမ္ျပီး
အရွက္မရွိေျပာရဲေသာ္လည္းျပည္တြင္းတြင္ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနထိုင္လိုေသာ
ေက်းဇူးတရားကိုသိတတ္ ေသာ ဘဂၤါလီမူဆလင္အမ်ားစုတို ့က ထုိကိစၥမ်ိဳးကို
မလိုလားႁကပါ၊
ရခိုင္တို ့ႏွင့္ပဋိိပကၡျဖစ္မည့္ကိစၥ မ်ိဳး။ေက်းစြတ္သည့္ကိစၥမ်ိဳးကိုအထူးေရွာင္ရွား
လိုျပီးရခိုင္တို ့ႏွင့္ေအးအတူ ပူအမ်ွေနလိုၾကပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္
အကယ္၍အေႁကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေႁကာင့္ျပႆနာတစံုတရာ တက္ျပီး မိမိတို ့မိခင္
ႏိုင္ငံဘဂၤလာကို ျပန္ပို ့ခံရလွ်င္ စားစရာမရွိ ေနစရာမရွိျဖင့္ ေလာကငရဲ သို ့
အရွင္လတ္လတ္ေရာက္ သြားႏိုင္သည္၊ သူ တို ့ဤအရာကိုေသမေလာက္
ေၾကာက္ၾကသည္၊ဒါေၾကာင့္လည္းျပႆနာကိုအတတ္ႏိုင္ဆံုးေရွာင္ရွားလိုျခင္း
ျဖစ္သည္။
သို ့ေသာ္အကယ္၍ လူတစ္ခ်ိဳ ့ကေကာင္းျပီ ငါတို ့ရဲ ့မူလနာမည္ဘဂၤါလီဆိုတဲ
့နာမည္ကို ေတာ့မသံုးလိုေတာ့ နာမည္အသစ္တစ္ခုဆိုပါစို ့(ရိုဟင္ဂ်ာ)အမည္
ကိုေျပာင္းလိုသည္ဆိုလ်ွင္ တရား၀င္တက္လာေသာအစိုးရလက္ထက္တြင္
က်န္ဘဂၤါလီမူဆလင္အားလံုးတို ့သေဘာထားကိုပါ ေကာက္ခံျပီး တရား ၀င္
ေျပာင္းရပါမည္၊ဒါမွ တရား၀င္မည္ျဖစ္ျပီး အမ်ားဆႏၵႏွင့္လည္းကိုက္ညီပါမည္၊
လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းၾကားလည္းဘာျပသနာမွေပၚစရာမရွိပါ၊ အခုကဲ့သို ့ထင္ရာ
ေလ်ွာက္ေျပာ။ေလ်ွာက္လုပ္ေနၾကလ်ွင္ ျပႆနာမွာမၾကီးသင့္ဘဲ ၾကီးထြားလာ
ေနျပီးစစ္အစိုးရအၾကိဳက္ျဖစ္သြားပါမည္၊ျမန္မာျပည္ေအးခ်မ္းမႈကိုလိုလားသည္
ဆိုေသာႏို္င္ငံေရးဂုရုၾကီးေတြကလည္းမီးစတဘက္။ေဒၚလာတဘက္ မီးေလာင္
ရာေလပင့္မလုပ္သင့္ပါ။
ေနာက္ျပည္ပအစိုးရအဖြဲ ့.၀န္ၾကီးဆိုသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆိုသူေတြက
ပါ မဆင္မျခင္ ထိုလုပ္ၾကံဖန္တီးထားေသာလူမ်ိဳးနာမည္ကို တကယ္ရွိေလဟန္
သံေယာင္လိုက္ေပးေနၾကသည္ကိုၾကားရသည့္အခါ ပို၍ပင္ သံေ၀ဂရစရာမ်ား
ကိုေတြ ့ရပါသည္၊ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီလိုဗဟုတအသိအျမင္နည္းၾကလို ့လည္း
နအဖကိုမျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ၾကတာကိုးဟု သေဘာေပါက္လိုက္မိပါသည္၊ကိုယ့္တိုင္း
ျပည္မွာလူမ်ိဳးဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိမွန္း ေတာင္မသိဘဲ လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္
လာၾကသည္ကိုလည္းအမွန္တကယ္ အံ့ျသမိပါသည္၊တကယ္ေတာ့ နအဖသိပ္
ေတာ္လို ့မဟုပါဘဲ ကိုယ့္လူေတြညံ့လို ့ဆုိတာကို ေသ ေသခ်ာခ်ာသတိထား
လိုက္မိသည္၊အလွဴရွင္ အင္ဂ်ီအိုေတြကမ်က္ႏွာညို ျငိဳျငင္မည့္ကိစၥဆိုလွ်င္မ်က္
ႏွာျဖဴဆရာၾကီးမ်ားအလိုက်မည္ဆိုလွ်င္ လူမ်ိဳး ေပ်ာက္မည္၊ ဘာသာေပ်ာက္
မည္ကို လံုး၀ထည့္မစဥ္းစားၾကပဲတနပ္စားၾကံေနၾကသည့္ ဒီလူေတြသာျမန္မာ
ျပည္မွာအာဏာပါ၀ါေတြရသြားၾကလွ်င္ က်ေနာ္တို ့ေနာင္ လာေနာက္သားေတြ
ရဲ ့ဘာသာ၊သာႆနာအေရးကို က်ေနာ္မေတြးရဲေတာ့ပါ၊
ဆက္ပါဦးမည္။
သူရိယအင္တာနက္သတင္းစာမ်က္ႏွာမွကူးယူေဖၚျပသည္။

မဲေဆာက္ျမိဳ႕ရွိ BHSOH ေက်ာင္းတြင္ ရခိုင္လူငယ္ ၂၂ ဦးထိ ပညာနိဳ႕ရည္ ေသာက္စို႕ခြင့္ ရရွိိ

ထိုင္းနိုင္ငံ မဲေဆာက္ျမိဳ႕ရွိ Boarding High school for Orphan and Help-
less Youths, BHSOH အထက္တန္း ေက်ာင္းတြင္ ၂၀၀၉-၁၀ ပညာသင္ႏွစ္
၌ရခိုင္ေက်ာင္သားမ်ား၏ ပညာေရးဆိုင္ရာစီမံကိန္းမွ ရခိုင္ေက်ာင္းသား ၂၂
ဦးကို ပညာ သင္ၾကားခြင့္ရရန္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံ နိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။အဆို
ပါ အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ရခုိင္အမိ်ဳးသား ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာႀကီး ဦးခုိင္ဦး
ေမာင္မွ ဦးစီး တည္ေထာင္ထားေသာ ေက်ာင္းျဖစ္ျပီး ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား
ေက်ာင္းသား အမ်ားအျပား ပညာ သင္ႀကား လ်က္ရိွသည္၊၊အဆိုပါ ေက်ာင္း
သား လူငယ္မ်ားထဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အရပ္ရပ္မွ ေရာက္ရွိလာေသာ ရခိုင္
ေက်ာင္းသား ၂၂ ဦး ရွိျပီး ထိုအထဲတြင္ ေက်ာင္းသား ၁၈ ဦးမွာေက်ာင္းအိပ္
ေက်ာင္းစား စခန္းသြင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္ဟု ရခိုင္ေက်ာင္းသားမ်ား၏
ပညာေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပသည္။အဆိုပါ ေက်ာင္း
သားမ်ား အတြက္ ကိုယ္ထူ ကုိယ္ထ ထည့္၀င္ေငြမ်ားျဖင့္ အဆိုပါ စီမံကိန္းမွ
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီး မည္သူ တဦးတေယာက္ထံမွ ေငြေၾကး ေကာက္ခံျခင္း၊
အကူအညီ ေတာင္းခံျခင္းလည္း မရွိေၾကာင္းလည္း အဆိုပါအဖြဲ႕ ေျပာခြင့္ရသူ
ကေျပာသည္။သို႕ေသာ္လည္းယခုအခါမဲေဆာက္ျမိဳ႕တြင္အဆိုပါ အဖြဲ႕ အမည္
ကို အသံုးျပဳျပီး ေငြေၾကးေကာက္ခံမူမ်ား ကူညီေတာင္းခံမူမ်ား ရွိေနသည္ဟု
သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသျဖင့္ အဆိုပါ ကိစၥမွာ သူတို႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္မူ မရွိ
ေၾကာင္း အဆိုပါ အဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပသည္။ရခိုင္ေက်ာင္းသား
မ်ား၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမွာ ရခိုင္ျပည္အတြင္းတြင္ ကၽြြန္ပညာေရး စ
နစ္ျဖင့္ ဘ၀ အေမွာင္ခ်ခံေနရသည္. ရခိုင္လူငယ္မ်ား အေျခခံျပီး အမိ်ဳးသား
ပညာေရး စြမ္းရည္ တိုးျမင့္ေရးကို ရြယ္ရည္ျပီး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီမံကိန္း
တစ္ခုျဖစ္သည္။အဆိုပါ စီမံကိန္းကို ျပည္ပေရာက္ရခိုင္လူငယ္မ်ားက မိမိအ
သိစိ္တ္ဓါတ္ျဖင့္အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ဦးစီး ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ကာေဆာင္
ရြက္ေနေသာ စီမံကိန္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
ေနရဥၶရာသတင္းဌာနမွကူးယူေဖၚျပသည္။

Tuesday, July 21, 2009

ျပည္သူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ေပၚထြက္လာသည္။

ဒဘလ်ဴေအအိုအဖြဲ ့၀င္တစ္ဦး

လူတို ့သည္သမိုင္းကိုေရးေနၾကသည္။ သမိုင္းကတခါလူကိုျပန္ေရး၏။သမိုင္း
ဆိုသည္မွာကာယကံရွင္တို ့ကိုယ္တိုင္ေရးခ်င္တုိင္းေရးလို ့မရ။မိမိတို ့ဘ၀တစ္
ေလွ်ာက္္ဆိုးေကာင္းက်ိဳးေၾကာင္းလုပ္ခဲ့သမွ်တို ့ကိုသမိုင္းကသူ ့ဖာသာသူ မွတ္
တမ္းတင္သြားလိမ့္မည္။ဒါကိုပင္သမုိင္းဟုေႏွာင္းလူတို ့တန္ဖုိးထားေလးစားၾက
လိမ့္မည္။
ယေန ့က်ေနာ္တို ့အားလံုးတုိ ့သည္သမိုင္းထဲမွစာမ်က္ႏွာမ်ားျဖစ္ၾက၏။၂၀၀၉
ခုႏွစ္၏ သမိုင္းစာအုပ္ထဲမွေမာင္ျဖဴဟူေသာသမုိင္းစာမ်က္ႏွာကိုေနာင္အႏွစ္
၅၀ ၾကာေသာအခါ မ်ိဳးဆက္သစ္တုိ ့ဖတ္ၾကလိမ့္မည္ျဖစ္၏။ထိုအခါေမာင္ျဖဴ
ဟူေသာစာမ်က္ႏွာသည္စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေသာသမိုင္း စာမ်က္ႏွာထဲ
တြင္ပါမည္လား၊သို ့မဟုတ္ေႏွာင္းလူတို ့ ေက်ာ္ျပီးဖတ္ေသာသိပ္စတ္၀င္စားစ
ရာမေကာင္းေသာ၊မိုက္မဲလိုက္ေလျခင္းဟုအမ်ဳိးသားသစၥာာေဖါက္ရဇ၀င္ထဲမွ
ငသန္ေဒကဲ့သိို ့ စာမ်က္ႏွာထဲတြင္ပါမည္လားဆိုသည္ကို ယေန ့က်ေနာ္တုိ
့လုပ္ေနေသာအလုပ္ကသာသက္ေသခံၾကလိမ့္မည္ျဖစ္၏။ယေန ့ရခုိင္ႏို္င္ငံေရး
ေလာကတြင္ အျဖစ္အပ်က္တို ့အလြန္လွ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚေနၾကသည္။ျဖစ္ေပၚ
ေနၾကမႈတုိ ့က အေကာင္းဘက္ကိုဦးတည္လွ်င္ေတာ့သိပ္ျပသနာမရွိ။
အခုအေနအထားက အေကာင္းဘက္ကိုဦးတည္ဖုိ ့ေတာ့သိပ္မျမင္။
ေတာင္က်ေခ်ာင္းအခ်ိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းမွ က်ဆင္းလာေသာ၀ါးေဖါင္မခိုင္ပဲျပိဳ
ဆင္းးျပီးတစစီ တစ္လံုးစီျပန္ ့ႀကဲေနၾကသကဲ့သုိ ့ျဖစ္ေနေသာ ရခိုင့္ႏို္င္ငံေရးအ
၀န္းအ၀ုိင္းတြင္ဘယ္သူကဘယ္သူ ့ကိုဘယ္ဘယ္တုန္းကအျငိဳးျဖင့္နာက်ဥ္းေန
သည္ကိုေတာ့မသိ။ အခဲမေက်ႏို္င္ေသာရန္ပြဲျဖင့္အျပန္အလွန္ေဆာ္ေနၾကသည္
မွာ ေသြးညွီပင္နံသည္။ ရန္သူက ဘာမွ လုပ္စရာမလို၊မိမိတို ့အခ်င္းခ်င္းတိုက္
သည္၊ျပီး မိမိတို ့အခ်င္းခ်င္းသတ္ၾကသည္၊မိမိတို ့အခ်င္းခ်င္းအပုတ္ခ်ျပီးတစ္ဦး
ကိုတစ္ဦးေစာ္ကားသည္။ဒါကိုပင္မခံႏုိင္၍တခါခ်ၾကျပန္သည္။ ဒီသံသရာအခါခါ
လည္လာသည္မွာ အခုဆိုလၽွ်င္အခ်ဳပ္အျခာပိုင္မႈဆံုးရံႈးသည့္ႏွစ္ေပါင္း၂၀၀ပင္
ေက်ာ္လာၾကျပီ။ မျပီးႏို္င္အခဲမေက်ႏိုင္ၾကေသး။
ေနာက္ဆံုးဘယ္ေလာက္ထိမိုက္မဲၾကသနည္းဆိုေသာ္ေရွးဘိုးေဘးဘီဘင္တုိ ့့ တည္ေထာင္ကိုးကြယ္လာၾကေသာဘာသာ၊သာသနာကိုလူမ်ိဳးျခားဘာသာျခား
တုိ ့၀ါးမ်ိဳစားသံုးတစစီျဖိဳဖ်က္ခံရမည့္အေျခအေနကိုေရာက္ေနသည္အထိသတိ
ရေကာင္းမွန္း၊ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းတုိ ့ရန္ပြဲရပ္ရမွန္းမသိၾကေသး။ဒီလိုရခုိင္သား
တုိ ့သတၱိေျပာင္ၾကသည္။ တခ်ိဳ ့ေတာ့တစ္မ်ိဳး။သူတို ့ကဒီလိုအေၾကာင္းျပၾက
သည္။အကယ္၍ ကုလားကိစၥကို၀င္ေျပာလွ်င္စစ္အစိုးရေထာက္ခံသူဟုထင္မွာ
စိုးသည္ဟုဆိုၾကသည္။ ဆိုေတာ့ရခုိင္ျပည္ကိုဘဂၤါလီကုလားတုိ ့လုပ္ခ်င္သလို
လုပ္ျပသနာမရွိ။ စစ္အစိုးရကိုတိုက္ဖုိ ့ကအဓိက ဟုေျပာခ်င္သည့္သေဘာ။
ျမန္မာျပည္အေျပာင္းအလဲျဖစ္ဖို ့က်န္တိုင္းရင္းျပည္သူေတြႏွင့္တန္း တူလုပ္ေန
သည့္အမွာကိုယ့္ရခုိင္ျပည္အေရးကိစၥကုိိလည္း သူမ်ားေတြကပါ၀ိုင္းျပီးေထာက္
ခံလာေအာင္ေတာ့မလုပ္ပဲ၊ ကိုယ့္ျခံကိုႏြား၀င္စားေနသည့္ကိစၥကိုဂရုမစိုက္ပဲသူ
မ်ားျခံကိုကာဖို ့စိတ္ေစာေနၾကသည့္ထုိႏိုင္ငံေရးဂုရုေတြကိုက်ေနာ္အလြန္အံ့ၾသ
သည္။ သူတုိ ့ႏွင့္အတူသူမ်ားျခံကို၀ိုင္းမကာပဲကိုယ့္ျခံကိုႏြားဆြဲစားေနသည့္ကို
ကာဖုိ ့လုပ္ေနၾကသူမ်ားကိုလည္းတခါေျပာင္းျပန္ျမင္ျပီးသူတုိ ့ႏွင့္အတူေယာကၡ
-မႏြားအငွားမေက်ာင္းရေကာင္းလား ဆိုျပီးအျပစ္တင္ခ်င္ၾကသည္။ဒီလိုေတာ္
ခဲ့ၾကလုိ ့လည္း၁၉၄၈ခုလြတ္လပ္ေရးရေတာ့ရွမ္းတုိ ့၊ခ်င္းတုိ ့ကပင္လံုစာခ်ဳပ္မွာ
လက္မွတ္ထိုးခြင့္ရလုိက္သည္။ကိုရခုိင္သားတို ့ဘာမွေတာင္မရလုိက္။ေဟာ ခု
တစ္ႀကိမ္သမိုင္းတပတ္လည္ျပန္ေတာ့လဲ ဥာဏ္ႀကီးရွင္တို ့သူမ်ားျခံကိုကာဖုိ ့အ
သည္း အသန္အားထုတ္ေနၾကျပန္ျပီ။မိုက္မဲၾကေေလစြတကား။
ဘယ္ေတာ့မွမ်ားအသိတရားမ်ား၀င္ျပီးကိုယ့္ျခံကိုကာဖုိ ့သတိရၾကမွာပါလိမ့္။
ထိုအေျခအေနကိုနားလည္သေဘာေပါက္ေသာ၊အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာ
ရွင္တို ့ကအေျမာ္အျမင္ႀကီးမ်ားစြာျဖင့္ ရခုိင္လူမ်ိဳးတို ့အားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္ႏို္င္
ေသာ၊အျငင္းအခံုအညိႈးအေတး အာဃာတကင္းကင္းျဖင့္အတူပူးေပါင္းလုပ္
ေဆာင္ႏိုင္ေသာ၊ကိုယ့္ျခံကိုယ့္ပစၥည္းကို ကိုယ့္ရခုိ္င္သားတို ့ကာကြယ္ဖုိ ့ရည္
ရြယ္ျပီးအမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္ေသာ အဖြဲ ့တစ္ခုကိုသူတို ့တည္ေထာင္လိုက္
ၾက၏။
ယေန ့က်ေနာ္တို ့အားလံုးသိေနၾကေသာ ႏိုင္ငံတကာရခုိင္အမ်ိဳးသားအသင္း
ႀကီးျဖစ္သည္။
ဤအသင္းႀကီးသည္ေခတ္အေျခအေနအခ်ိန္အခါအရ ရခုိင္ျပည္သူတို ့အတြက္
လိုအပ္ခ်က္အရေပၚထြက္လာေသာအဖြဲ ့့ႀကီးျဖစ္ပါသည္။ဤအဖြဲ ့ႀကီးကိုက်ေနာ္
တို ့အားလံုး၀ိုင္းရံၾကဖုိ ့လိုပါသည္။ ၀ိုင္း၀န္းျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ၾကဖုိ ့လုိပါသည္။က်
ေနာ္တုိ ့ေနာင္လာေနာက္သားမ်ိဳးဆက္မ်ား အတြက္အားထားမွီခိုရာအရိပ္
ေကာင္းေသာ ေဗာဓိေညာင္ပင္ႀကီးျဖစ္ေအာင္က်ေနာ္တုိ ့အားလံုးျမက္ႏႈတ္
ေပါင္းသင္၊ေျမၾသဇာထည့္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ေနာက္ဆံုးဘာမွ မလုပ္ခ်င္ယင္
ေတာင္အဆိပ္္ေရေတာ့မေလာင္းမိၾကဖုိ ့လိုပါသည္။ တစစီျပိဳကြဲေနေသာလူမ်ိိဳး
တစ္မ်ိဳးကိုျပန္လည္စုစည္းျပဳျပင္ယူဖုိ ့အခ်ိန္အမ်ားႀကီးလိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို ့မ
ဟုတ္ပဲအခုေရတြင္းတူးအခုေရၾကည္ေသာက္ဆိုသလိုအခုပဲအသင္းႀကီးကို ဘာ
လုပ္ညာလုပ္ပါ၊ၾသဇာေပးေနၾကသည္။အခုႏိုင္ငံေရးလုပ္ပါ၊အခုအမ်ိဳးသားေရးကို
လုပ္ပါ။မလုပ္ယင္ေတာ့ျဖင့္အမ်ိဳးသားေရးကိုေသြဖည္သူစစ္အစိုးရကိုလုိလား
သူစသည္ျဖင့္စြပ္စြဲေနၾကျပန္သည္။၀ါရင့္ႏို္င္ငံေရးအေတြ ့အႀကံဳရွိသူ ဆိုသူေတြ
ကလည္း သူတို ့ခိုင္းတာမလုပ္ယင္ပဲႏိုင္ငံေရးကိုနားမလည္သူစသည္ျဖင့္စြတ္စြဲ
ျပီးအနစ္နာခံလုပ္ေနသူမ်ားကိုတျပားမွမတန္ေအာင္ေျပာေနၾကျပန္သည္။ထုိအ
ေျပာသမားမ်ားကအသင္းႀကီးအတြက္တျပားတခ်ပ္ထည့္၀င္သလားဟုဆိုလွ်င္
တခါမွစိတ္ကူးပင္ေပၚၾကပုံမက်။ သို ့ေသာ္အသင္းႀကီးကိုေ၀ဖန္တိုက္ခုိက္ပုတ္
ခတ္ဖို ့ဆိုလွ်င္ေတာ့သူတုိ ့ကထိပ္ဆံုးကျဖစ္သည္။
အသင္းႀကီးတိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းအတြက္အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာေ၀
ဖန္အႀကံေပးမႈကိုေတာ့အသင္း၀င္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ဘာမွေျပာစရာမရွိပါ။
အခုသူတုိ ့အေနအထားကေကာင္းရာ ေကာင္းေၾကာင္းတတ္ႏိုင္သေလာက္အ
မ်ိဳးသားေရးတြက္တပိုင္တႏိုင္လုပ္ေနၾကသူမ်ားကိုေဖး မ၀ိုင္းကူျပီးလိုအပ္မည္
ထင္သည့္အႀကံေကာင္းဥာဏ္ေကာင္းမ်ားေပးရမည့္အစား၊အမ်ိဳးသားအင္အား
စုႀကီးတရပ္ေပၚေပါက္လာေအာင္အင္တိုက္အားတုိက္ပါ၀င္လုပ္ကိုင္္ၾကမည့္အ
စား၊အမ်ိဳးမ်ိဳး၀ိုင္းျပီးအမဲဖ်က္ေနၾကသည္ ကိုေတြ ့ရေတာ့အသင္းႀကီးကိုမပ်က္
ပ်က္ေအာင္ဖ်က္ေနၾကသလားဟုပင္ က်ေနာ္သူတို ့ကိုသံသယ၀င္မိပါသည္။
တခုအထူးသတိထားရမည့္အခ်က္မွာရခုိင္လူမ်ိဳးတို ့ေတာ္လွန္ေရးလုပ္လာၾက
သည္မွာရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႏွင့္အတူေပၚလာသည္မဟုတ္ပါ။ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္
ရာေက်ာ္သူ ့ကၽြန္ဘ၀ကလြတ္ေျမာက္ေအာင္ႀကိဳးစားတိုက္ပြဲ၀င္လာခဲ့ၾကျပီးျဖစ္
ပါသည္။
အခုလည္းတိုက္ဆဲ၊ေနာင္လဲက်ေနာ္တို ့လိုလားေသာပန္းတုိင္ကိုမေရာက္မခ်င္းဲ
တိုက္ေနၾကအံုးမည္ျဖစ္ပါသည္။က်ေနာ္တို ့ကလမ္းေလွ်ာက္ရင္းလမ္းမေပ်ာက္
သင့္ၾကပါ။က်ေနာ္တုိ ့လုိရာ ခရီးေတြကိုေရာက္ဖုိ ့ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အေျခအေနကို
အသံုးခ်တတ္ဖုိ ့သာလုိပါသည္။ ကိုယ္သြားေသာလမ္းကိုမေလွ်ာက္ပဲလမ္းခရီး
မွာေတြ ့တဲ့လူႏွင့္သူမ်ားလမ္းေၾကာင္းကို လိုက္သြားေနၾကရင္္ေတာ့ သူမ်ားေတြ
ကလိုရာခရီးေရာက္လို ့ေပ်ာ္ေနၾကခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တုိ ့ေတြလမ္းစျပန္ရွာလုိ ့မရ
ပဲျဖစ္သြားၾကပါလိမ့္မည္။
ဘာေၾကာင့္က်ေနာ္တို ့လိုလားေသာပန္းတုိင္ကိုမေရာက္သလဲဆိုေသာ ေမးခြန္း
၏အေျဖမွာတစ္ခုတည္းသာျဖစ္ပါသည္။ရခိုင္အမ်ိဳးသားအင္အားစုႀကီးတစ္ရပ္ကို
မဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ၾကသျဖင့္ျဖစ္ပါသည္။ ပါတီဂုိင္းဃဏထင္သလုိကြဲေနေသာသူ
တဗိုလ္ငါတမင္းထင္တိုင္းႀကဲေနၾကေသအေနအထားတြင္အမ်ိဳးသား အင္အား
စုႀကီးတစ္ရပ္ကိိုဖန္တီးႏိုင္မည့္နည္းလမ္းသည္ထိုပေယာဂ မ်ားမပါေသာလူထု
လူတန္းစားအလႊာအသီးသီးပါ၀င္ႏိုင္ေသာ အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုကိုခိုင္ခုိင္မာမာ
တည္ေဆာင္ႏိုင္မွသာျဖစ္ပါမည္။
တခ်ိဳ ့ကလူမႈေရးအဖြဲ ့မို ့လို ့တို ့နင့္မဆိုင္ဟုဆိုၾကျပန္သည္။ လူမႈေရးမွာမပါ
ႏိုင္ဆိုေသာသူမ်ားႏိုင္ေရးတြင္ေကာဘာေတြလုပ္ေနၾကသလဲဟုေမးစရာျဖစ္
လာသည္။သံရံုးသြားျပီးစစ္အစိုးရက်ဆံုးပါေစလုပ္တာကိုမ်ားႏုိင္ေရးလုပ္ေနၾက
သည္ဟုကိုယ့္ကို ကိုယူဆေနၾကသည္လားမဆိုႏိုင္။ႏိုင္ငံေရးလုပ္သည္ဆိုသည္
ကိုသူတို ့ဘယ္လိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ၾကသလဲဟုက်ေနာ္နားမလည္။က်ေနာ္နားလည္
တာတစ္ခုက ရခုိင္လူမ်ိဳးေတြအတြက္ ဘယ္ရခုိင္တစ္ေယာက္ဘာကိုလုပ္လုိက္
ႏိုင္ျပီလဲဆိုတာကိုပဲက်ေနာ္တုိ ့တန္ဖိုးထားသင့္သည္ဟုျမင္ပါသည္္။ အေရးႀကီး
သည္မွာကိုယ့္လူမ်ိဳးအတြက္ကိုယ္လုပ္ႏိုင္ဖို ့လုိသည္။ကိုယ့္လူမ်ိဳးအတြက္ကုိယ္
မလုပ္လွ်င္ဘယ္သူလုပ္မည္နည္း။ယေန ့အေျခအေနကိုပဲၾကည့္ပါ။ တကယ္လို ့
သာရခုိင္ေတြကသာမကန္ ့့ကြက္၊အလိမ္အညာေတြကိုမေဖၚထုတ္ႏို္င္လွ်င္ဘယ္
လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကမ်ားဘဂၤါလီမူလူမ်ိဳးစစ္တေကာင္းသားေတြရဲ ့ရခိုင္ျပည္ကိုသိမ္း
ယူေရး အစီအစဥ္ကိုေဖၚထုတ္ႏို္င္မည္နည္း။ က်ေနာ္တုိ ့၀ုိင္းျပီးျခံကာေပးေနသူ
မ်ားက က်ေနာ္တုိ ့ဘက္က မကူညီသည့္အျပင္ထုိစစ္တေကာင္းသားတုိ ့ကိုပင္
ေျမွာက္ေပးလိုက္ၾကပါေသးသည္။ဒါကိုေတာင္ကိုယ့္ဆရာ သူမ်ားႏြားအငွား
ေက်ာင္းသူေတြက ကိုယ္ေတြခံေနၾကရမွန္းမရိပ္မိၾကေသး။
ဒါကိုရခုိင္သမိုင္းပညာရွင္မ်ားကအေျမာ္အျမင္ႀကီးမားစြာ ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းေပး
ၾကလုိ ့သာ ကုလားမ်ားထင္သေလာက္ခရီးမေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။က်ေနာ္
သတိထားမိသေလာက္ရခုိင့္ပါတီေခါင္းေဆာင္ႀကီးဆိုသူမ်ား၊ရခုိင္၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရး
သမားဆိုသူမ်ား၊ေရွ ့မီေနာက္မီဆိုသူမ်ားဘယ္တစ္ေယာက္ကမွထုိကုလားမ်ား
လိမ္ေနသည္ကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းလူသိရွင္ၾကားမကန္ ့ကြက္၀ံ့ၾကပါ။အ
ေၾကာင္းမွာသူတို ့ကိုသူမ်ားအျမင္က်ဥ္းသည္ဟုထင္မွာစိုးလို ့၊အင္ဂ်ီအိုေထာက္
ခံမႈေလ်ာ့သြားမာစိုးလို ့စသည္ျဖင့္စုိးရိမ္ေနၾကျပီးဘာသာသာသနာကြယ္
ေပ်ာက္မည့္အေရးကိုဥေပကၡါျပဳထားနိုင္ၾကပါသည္။ဒီေလာက္အေရးႀကီးသည့္
အေျခအေနမ်ိဳးမွာေတာင္ရခုိင္သားတို ့ကိုယ့္အေရးကိုမလုပ္လွ်င္ဘယ္အခ်ိန္မွာ
သြားလုပ္မည္နည္း။ ထိုသုိ ့ဆိုလိုက္သျဖင့္က်ေနာ့အားလူမ်ိဳးေရးအျမင္က်ဥ္းသူ
ဟုေျပာၾကလွ်င္က်ေနာ္ဆယ္ခါျပန္က်ဥ္းလိုက္ပါအံုးမည္။အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။
အစၥေရးလူမ်ိဴးတို ့လူမိ်ဳးေရးအျမင္က်ဥ္းလြန္းသျဖင့္သာသူတို ့ကမၻာ့အလယ္
တြင္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ျဖင့္ယေန ့၀င့္ထယ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူတို ့
သာလူမ်ိဳးေရးအျမင္ က်ယ္ၾကလွ်င္ယေန ့ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို ့့ကိုသမိုင္းတြင္ျပန္ရွာေန
ၾကေလာက္ျပီ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုိ ့လူမ်ိဳးေရးအျမင္က်ဥ္းခဲ့လို ့သာယေန ့
ျမန္မာျပည္၏ေျမပံုဒီအတုိင္းရွိေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။သူသာအျမင္က်ယ္ခဲ့
လွ်င္ရခုိင္လူမ်ိဳးတုိ ့လြပ္လပ္ေရးတာၾကာလွျပီ။ဆိုေတာ့က်ေနာ္တုိ ့လူမ်ိဳးေရးအ
ျမင္က်ဥ္းၾကဖုိ ့အမ်ားႀကီးလုိအပ္ပါသည္။ ဆိုေတာ့က်ေနာ္တုိ ့ရခုိင္လူမ်ိဳးေခါင္း
ေဆာင္ႀကီးမ်ားကိုလူမ်ိဳးေရး အျမင္သိပ္မက်ယ္ၾကဖုိ ့ေမတၱာခံလိုပါသည္။သူတုိ ့
ႏိုင္ငံေရးအျမင္ေတြသိပ္က်ယ္ေနၾကလွ်င္ရခုိင္လူမ်ိဳ းေတြပ်ဴေတြႏွင့္္အတူဒ႑ာ
ရီမွာသြားေနၾကရမွာစိုးလုိ ့ပါ။
ေနာက္တစ္ခုေမးစရာရွိပါသည္။ေကာင္းျပီယေန ့ႏိုင္ငံတကာရခုိင္အမ်ိဳးသားအ
သင္းႀကီးကိုလူမႈေရးအဖြဲ ့ကေနႏိုင္ငံေရးအဖြဲ ့အသြင္ကိုသူတုိ ့အလုိက်ေျပာင္း
လိုက္ျပီဆိုပါစို ့။ယခုရွိေနၾကေသာပါတီအဖြဲ ့အစည္းအသီးသီးကသူတုိ ့ပါတီအ
ဖြဲ ့အစည္းမ်ားကိုဖ်က္သိမ္းျပီးအသင္းႀကီးတြင္ပါ၀င္ၾကမည္ဟုအသင္းႀကီးကိုေ၀
ဖန္ေနၾကသူမ်ားကအာမခံေပးႏိုင္ၾကမည္လား။ ဒီေမးခြန္းကိုကာယကံရွင္မ်ား
ေျဖေပးၾကေစလုိပါသည္။တိုင္းျပည္အက်ိဳးကိုလုိလားသူအခ်င္းခ်င္းသာဆိုလွ်င္
အဖြဲ ့အစည္းခ်င္းမတူယင္လဲျပသနာမရွိ။မိမိတုိ ့အခ်င္းခ်င္းတူသည္ကိုတြဲလုပ္၊
မတူသည္အသာထားကိုယ္ႏိုင္ရာတာ၀န္ကိုအသီးသီးယူျပီးကိုယ့္လူမ်ိဳးအတြက္
အလုပ္လုပ္ၾကလွ်င္က်ေနာ္တုိ ့ေတြတေန ့ေအာက္က်ေနာက္က်လူမ်ိဳးအျဖစ္က
လြတ္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထုိသုိ ့မဟုတ္ပဲ ကိုယ္ႏွင့္စိတ္သေဘာခ်င္းမတိုက္ဆုိင္သူကိုရန္သူဟုစြပ္စြဲ၊တ
သက္လံုးႏိုင္ငံေရးလူမႈေရးနလန္မထူႏိုင္ေအာင္ႏွိပ္ကြပ္္၊ကိုယ္တုိင္ကလည္းဘာ
မွထိထိေရာက္ေရာက္မ္လုပ္ႏိုင္၊ဒီၾကားထဲသူမ်ားလုပ္ႏိုင္သေလာက္လုပ္ေနၾက
သည္ကိုလည္းမနာလုိမရႈစိမ့္ျဖစ္ေနၾကလွ်င္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ ့လိုလားသည့္ပန္း
တုိင္သည္ၾကာေလေ၀းေလျဖစ္ၾကရပါေတာ့မည္။တုိင္းျပည္အတြက္လူမ်ိဳးအ
တြက္ဥာဏ္စြမ္း ဥာဏ္စ ရွိသေလာက္စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ကန္စြာျဖင့္လုပ္ကိုင္
ေနၾကေသာအဖြဲ ့၀င္မ်ားကိုမကူညီခ်င္ေနပါ၊ မေႏွာင့္ယွက္ပါႏွင့္ဟုသာအဖြဲ ့ႀကီး
ကိုယ္စားေမတၱာရပ္လိုပါသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ ယေန ့ဒဘလ်ဴေအအိုအဖြဲ ့ႀကီးသည္သမိုင္းလိုအပ္
ခ်က္အရ၊ရခုိင္ျပည္သူတုိ ့၏လက္ရွိအေျခအေန၏ေတာင္းဆိုမႈအရေပၚထြက္
လာေသာ အမ်ိဳးသားအင္အားစုအဖြဲ ့ႀကီးတစ္ဖြဲ ့ျဖစ္ပါသည္။အသင္းႀကီးကို၀ုိင္း
၀န္းျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျပီး အသင္းႀကီးစိမ္းလန္းစိုျပည္အခက္အလက္ေ၀ေအာင္
က်ေနာ္တုိ ့အတူႀကိဳးစားၾကရပါမည္။သို ့မွသာေနာင္လာေနာင္သားတုိ ့အား
ထားရာအရိပ္ခိုရာ ေအးခ်မ္းသည့္ဘူမိနက္သန္ေျမတစ္ခုကိုက်ေနာ္တို ့ထားခဲ့
ႏိုင္ပါမည္။မဟုတ္လွ်င္ေတာ့ ေနပူက်ဲက်ဲ ကႏၱာရထဲမွာ က်ေနာ္တုိ ့ေတရဲ ့မ်ိဳး
ဆက္ေတြ ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ေနၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ပါသည္။

Sunday, July 19, 2009

အေမရိကန္တြင္ က်င္းပေသာ ၁၅ ၾကိမ္ေျမွာက္ ရခိုင္သၾကၤန္ပြဲေတာ္ ေအာင္ျမင္စြာျပီးစီး

ဇူလွဳိင္လ ၁၂ ရက္ေန႕ကအေမရိကန္ေရာက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား ၾကီးမွဴးက်င္း
ပသည့္၁၅ ၾကိမ္ေျမွာက္ရခိုင္ရိုးရာသၾကၤန္ပြဲေတာ္မွာ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပီး
စီးခဲ့ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။အဆိုပါ သၾကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ သက္ၾကီး
ပူေဇာ္ပြဲ၊ စာစီ စာကံုးျပိဳင္ပြဲ၊ သၾကၤန္အဆိုအက၊ ရခိုင္ရိုးရာ ေရေလာင္းကစား
ျခင္းႏွင့္ ထုတ္စည္းထိုး ကစားျခင္း စသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့
ၾကသည္။သၾကၤန္ပြဲေတာ္အတြင္းရခိုင္လူငယ္ ေမာင္မယ္မ်ားက အပ်ိဳ လူပ်ိဳ
ယိမ္း၊ ရိုးမရံစီ အကႏွင့္ ဗုဒၶပူေဇနိယ အကမ်ားျဖင့္ တက္ေရာက္လာသူမ်ား
ကို တင္ဆက္ေျဖေဖ်ာ္ခဲ့ၾကသည္ဟုသိရသည္။၄င္းအျပင္ဓည၀တီ၊ေ၀သာလီ၊
ေလးျမိဳ႕ႏွင့္ ေျမာက္ဦးေခတ္ ရခိုင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၀တ္စား ဆင္ယင္မူကို
လည္း ျပသခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ရခိုင္ရိုးရာသၾကၤန္ပြဲေတာ္သို႕ လူေပါင္း
၁၀၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ ပါ၀င္ဆင္ႏြဲခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ရခိုင္ရိုရာသၾကၤန္
ပြဲေတာ္အား ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အေမရိကန္နို္င္ငံနယူးေယာက္ျမိဳ႕တြင္ဇူလွိဳင္လ
ပတ္၀န္းက်င္ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း က်င္းပၾကသည္။ႏွစ္သစ္ကူးသည့္ ရခိုင္
သၾကၤန္ကာလက်င္းပသည့္ ဧျပီလ အတြင္း အေမရိကန္နိုင္ငံတြင္ အထူးခ်မ္း
ေအးသျဖင့္ ပူေႏြးသည့္ ဇူလွိဳင္လတြင္ အစားထိုး က်င္းပၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
နရဥၨရာသတင္းဌာနမွကူးယူေဖၚျပသည္။

Owen hits winner on Man Utd debut

Michael Owen marked his first appearance for Manchester United with an 84th-minute winner in a 3-2 victory over a Malaysia XI in Kuala Lumpur.
Owen, who came on as a second-half substitute, reacted smartly to slot home a loose ball after Zoran Tosic had been upended in the penalty area.
A predatory Wayne Rooney strike opened the scoring before Nani's composed finish doubled United's advantage.
A Mohammed Amri Yahyah brace then gave the hosts hope before Owen pounced.
Owen, who also scored on his Liverpool debut as a 17-year-old, sent a miscued volley bobbling harmlessly across the face of the goal before finding the net in trademark fashion.

The 29-year-old said: "It's just nice to play with players who are on your wavelength, spotting your runs - they are just class players.
"It's nice to play a game in the red shirt. Just to get off the mark for the season is nice and it's probably doubly good for me as it's my first game as well."
United manager Sir Alex Ferguson was delighted with Owen's contribution.
"He's different from our other players, he's always searching for space, he's always in and around the box. He reacted well for his goal," he stated.
In a United side shorn of summer departures Cristiano Ronaldo and Carlos Tevez, Rooney was the man of the match, scoring the opener, setting up the second and going close several times.
Almost 100,000 fans packed the Bukit Jalil Stadium to watch the famous visitors.
United were set to travel to Indonesia for the second match of their Far East tour but have cancelled the trip following Friday's bomb attacks in Jakarta.
Instead, United will have a rematch against the Malaysia XI team on Monday.
The Football Federation of Australia had offered to arrange a game on Monday but United declined the invitation.
The extra travel would have meant a nine-hour flight to Sydney and then an 11-hour trip to Seoul, where United are set to play on Friday.
United will head back to Europe straight after a game in China next Sunday.
ဘီဘီစီသတင္းဌာန မွကူးယူေဖၚျပသည္။

Police may have found Jakarta bomber's laptop

JAKARTA, Indonesia (CNN) -Indonesian police have recovered a laptop that
they believe belonged to one of the bombers of Friday's twin hotel attacks
in Jakarta, the country's official news agency said Sunday.

Police investigate the aftermath of a bomb blast at a restaurant in the Marr-
iot hotel in Jakarta.
The laptop contained information and codes that the attackers may have us
ed to communicate with each other, the state-run Antara News Agency said.
The computer was found in a room at the Ritz Carlton, one of two hotels ta-
rgeted Friday. The other site was the JW Marriott.
The blasts killed nine people --including at least two presumed suicide bom-
bers -- and wounded more than 50.
Anti-terrorism officials are investigating the links between the attacks and
Noordin M. Top, the suspected leader of a small Jemaah Islamiyah splinter
group. The group has ties to Osama bin Laden's al Qaeda terrorist network,
but so far there has been no claim of responsibility for the latest attack.
Top is reportedly an officer, recruiter, bomb-maker, and trainer for the grou-
p, which was involved in a previous attack on the Marriott -- in August 2003
as well as attacks on a Bali nightclub in 2003 and the Australian embassy in
Jakarta in 2004, according to the FBI.
Among the victims who have been identified by Indonesia's health ministry,
two were Australian, and one each from New Zealand,Singapore and Indon-
esia.
Among the wounded were six U.S.nationals,according to the State Departm-
ent.On Sunday, Australian Prime Minister Kevin Rudd confirmed one of the
victims, saying Garth McEvoy was the first government official to be killed
by a terrorist attack in the line of duty.Rudd also said two other Australians
were presumed dead.

Indonesia's National Police Chief Gen.Bambang Hendarso has said the type
of explosives found were similar to those found in a recent raid on a home
in West Java that was linked to Top.
"We cannot clearly determine at this time if these bombings are linked to
Noordin Top's network.We have only established similarities in the explosiv-
e cache that were found in the island of Java and the Bali bombings," police
said.
Closed-circuit television footage from the Marriott shows a man, sporting a
baseball cap and pulling a wheeled suitcase, heading toward the hotel's lob-
by-level restaurant seconds before the deadly blast.
Didik Ahmad Taufik, the Marriott's security supervisor, told reporters Saturd
ay that a man, matching the image on the security camera footage,was wa-
lking "awkwardly" into the hotel's restaurant about 30 minutes before the blast.
The man told Taufik he was at the hotel to deliver an item to his boss.
Emergency numbersMarriott/Ritz-Carlton Family Assistance Hotline +18662-
114610 +14023903265
Taufik said he asked a security guard to accompany the man as he made
his delivery.
"But unluckily, a few minutes after that,I heard an explosion and was hit by
debris from the ceiling," Taufik said, according to Antara.
One of the suspected bombers
စီအင္အင္ သတင္းဌာနမွကူးယူေဖၚျပသည္။