Thursday, April 5, 2012

ရခုိင္လူငယ္တို႔ ႏို္င္ငံတကာအဆင့္မီတကၠသိုလ္ပညာေတြသင္ၾကားႏိုင္ဖုိ႔

ရခုိင္ျပည္ၾကီးလြတ္ေျမာက္ဖို႔ရခုိင္ျပည္၏ရိုးရာအစိုင္အလာတိ ကိုထိမ္းသိမ္းစို႔