Friday, February 7, 2014

ဒုခ်ီးရာတန္း စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔ၿပီ

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕ ဒုခ်ီးရားတန္း ေက်းရြာကိစၥ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ပါၿပီ။ အျပည့္ အစံုကိုေတာ့ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ၀က္ဆုိက္ေပၚမွာ အခုလိုေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္၊ ၁၆/၂၀၁၄
၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလဆန္း ၇ ရက္ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္) စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း

 ၁။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဒုခ်ီးရားတန္းေက်း႐ြာႏွင့္ဒုခ်ီးရား တန္း(အေနာက္)ေက်း႐ြာတို႔တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ရက္ေန႔ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္အမွန္ေပၚေပါက္ေရး စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ေသာ “စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္” ကို ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္လိုက္သည္-

(က) ေဒါက္တာသာလွေ႐ႊ ဥကၠ႒ ဥကၠ႒ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း
(ခ) ဦးထြန္းေအာင္ခ်ိန္ အဖြဲ႕ဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (ဂ) ေဒါက္တာငြန္က်ဳံးလ်န္ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒပညာရွင္
(ဃ) ေဒါက္တာတင္သိန္းလြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဘာသာေပါင္းစုံခ်စ္ၾကည္ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕
(င) ဦးတင္ဦး အဖြဲ႕ဝင္ အၿငိမ္းစားသံအမတ္ႀကီး
(စ) ဟာဂ်ီဦးတင္ေမာင္ဝင္း အဖြဲ႕ဝင္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ဘာသာေပါင္းစုံခ်စ္ၾကည္ညီၫြတ္ေရး အဖြဲ႕
(ဆ) ဦးဝင္းတည္ အဖြဲ႕ဝင္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ဘာသာေပါင္းစုံခ်စ္ၾကည္ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕
(ဇ) ဦးသာပြင့္(ရပ္မိရပ္ဖ) အဖြဲ႕ဝင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ရခိုင္ျပည္နယ္
(ဈ) ဦးလွသိန္း(ခ)ေမာ္ဂ်ီဟူလာ(ရပ္မိရပ္ဖ) အဖြဲ႕ဝင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ (ည) ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လႈိင္ အတြင္းေရးမႉး Myanmar Egress

၂။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ အမွန္ ေပၚ
ေပါက္ ရန္ စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္တကြ အႀကံျပဳတင္ျပရမည္-

(က) ၁၃-၁-၂၀၁၄ ရက္တြင္ ဒုခ်ီးရားတန္းေက်း႐ြာ၌ ခေရၿမိဳင္ ရဲကင္းမွ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ေအာင္ေက်ာ္သိန္း
ေသဆုံးရသည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ဓမၼတာအတိုင္း ေသဆုံးျခင္း ဟုတ္-မဟုတ္။

(ခ) ၂၈-၁-၂၀၁၄ ရက္တြင္ ဒုခ်ီးရားတန္း(အေနာက္)ေက်း႐ြာ မီး ေလာင္မႈျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္း
ႏွင့္ မည္သူ႕ ပေယာဂေၾကာင့္ မီးေလာင္ကၽြမ္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း။

(ဂ) ဒုခ်ီးရားတန္း(အေနာက္) ေက်း႐ြာ မီးေလာင္သည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေျခအျမစ္မရွိေသာ မမွန္ကန္ သည့္ သတင္းထုတ္ လႊင့္မႈႏွင့္ မည္သူတို႔က ေဆာင္႐ြက္ေၾကာင္း။
(ဃ) ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရရွိမႈ၊ ေနအိမ္ဥစၥာ ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ အေျခအေန။

(င) ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ေဆာင္႐ြက္သင့္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား။

၃။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕တို႔က စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။

၄။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္သည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထုံး ဥပေဒ၊ သက္ေသခံ ဥပေဒတို႔ႏွင့္ အညီ စုံစမ္းစစ္ေဆး ႏိုင္သည့္အျပင္ သက္ေသမ်ားဆင့္ေခၚျခင္း၊ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ေတာင္းေခၚ ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးျခင္းတို႔ကို
ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည္။

စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔အေရာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ တိုက္႐ိုက္အစီရင္ခံ တင္ျပရမည္။


(ပုံ)
သိန္းစိန္
 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

တပ္မေတာ္သားတစ္ဦး မုဒိန္းက်င့္ရန္ ၾကံစည္ရာ မေအာင္ျမင္တဲ့ အတြက္ ႐ိုက္ႏွက္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ပြား

မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ျမဳိ ့နယ္ ၀ါရက္ေက်းရြာ အေျခစိုက္ အမွတ္(၃၁၅) အေျမာက္တပ္ရင္းမွ ဒုတပ္ၾကပ္ရဲလင္းထြန္းက ၂၆/၀၁/၂၀၁၄ ရက္ေန့ မနက္(၂)နာရီ အခ်ိန္မွာ ဝါရက္ေက်းရြာေန မိခ်ိဳ(အသက္-၃၄-ႏွစ္)ကို မုဒိန္းက်င့္ရန္ ၾကံစည္ရာ မေအာင္ျမင္တဲ့ အတြက္ ႐ိုက္ႏွက္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သစ္ထူးလြင္ မွ စုံစမ္းသိရိွရပါတယ္။

ဇန္န၀ါရီလ(၂၆)ရက္ေန ့မနက္(၂)နာရီ အခ်ိန္မွာ မိခ်ဳိ က တပ္ရင္း ေတာင္ဘက္ ၃ ျခံေက်ာ္က ေရာ္ဘာျခံမွာ အေစးလွီေနတုန္း ဒုတပ္ၾကပ္ ရဲလင္းထြန္းက အေနာက္ဘက္ကေန မိခ်ိဳကို ဝင္လံုးျပီး ၾကံစည္ခဲ့တာလုိ ့ဆိုပါတယ္။

အဲဒီမွာ မိခ်ိဳက ဘာလိုခ်င္လို႕ လူကိုဝင္လံုးတာလဲလို ့ ေမးပါတယ္။ ရဲလင္းထြန္းက ဘာမွမလိုဘူး လူကိုဘဲ လိုခ်င္တယ္လို႕  ေျပာပါတယ္။ အဲဒီမွာမိခ်ိဳ မာယာသံုးၿပီး ေဘာင္းဘီ ခၽြတ္ခိုင္းပါတယ္။ ရဲလင္းထြန္း ေဘာင္ဘီခၽြတ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ မိခ်ိဳ က ေယာက်ာၤတန္ဆာကို ဆြဲညွစ္လိုက္ျပီး သူတျပန္ ကိုယ္တျပန္ သတ္ပုတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

လုံးေထြး သတ္ပုတ္ေနစဥ္ မိခ်ိဳက ရဲလင္းထြန္းရဲ႕ လက္ကို ကိုက္ပါတယ္။ ရဲလင္းထြန္းက နာလြန္လို႕ လက္ကိုဆြဲႏူတ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ မိခ်ိဳရဲ႕ သြားႏွစ္ေခ်ာင္း ကြ်တ္ထြက္သြားပါတယ္။ ႐ုံးရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ရဲလင္းထြန္က မိခ်ိဳကို ရိုက္နွက္ထားလို႕ ဦးေခါင္းခြံကြဲ ဒါဏ္ရာ၊ ညာမ်က္စိ ဖူးေရာင္ဒါဏ္ရာ နွင့္ လက္ညိဳးျပတ္႐ွ ဒါဏ္ရာ ရထားပါတယ္။

႐ဲလင္းထြန္းလည္း တန္ဆာဆြဲခံထားရတဲ့ ဒဏ္ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးသြားပါတယ္။ မိခ်ိဳက ျခံနီနားျခင္းေတြကို အကူညီေတာင္းျပီး ဝဲရက္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္္ေရးမႉးဦးစိန္ေအာင္ဆီ သြားေရာက္ တုိင္ၾကားခဲ့စဥ္မွာ အဆုိပါ ျဖစ္စဥ္ အေသးစိတ္ကုိ ထြက္ဆုိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးလည္း ရဲကို အၾကာင္းၾကားၿပီး အခင္းျဖစ္ေနရာကို သြားၾကည့္တဲ့ အခါမွာ တပ္မေတာ္သား ကတ္တစ္ခုနဲ ့ဆိုင္ကယ္ေသာ့ေတြ႕လို႕ သက္ဆိုင္ရာ တပ္ကို သြားအပ္ခဲ့ပါတယ္။ (အခင္းျဖစ္ေနရာကုိ သြားၾကည့္တဲ႕အခ်ိန္မွာ သံျဖဴဇရပ္ ျမဳိ ့မ ရဲစခန္မႈးဦးစိုးေအာင္နဲ႕ နယ္ထိန္းပါ ပါတယ္။)ခုခ်ိန္ထိဘာမွ အေၾကာင္းမွ မထူးေသးပါဘူး။

ရုိက္ႏွက္ခံထားရတဲ့ မိခ်ိဳ ကေတာ့ ဒီေန ့ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၃)ရက္ေန ့မွာ ေမာ္လၿမိဳင္ေဆး႐ံုကေန ရန္ကုန္ေဆးရံုကို လႊဲေျပာင္း ကုသဖို႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ့ ကိုသြားေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအမႈကို ရဲစခန္းမွာ အမႉဖြင့္ထား သလားလို ့ေမးတဲ့ အခါမွာ ကာယကံ႐ွင္က ေက်ေအးလို႕ မဖြင့္ေၾကာင္း သံျဖဴဇရပ္စခန္းမႉးဦးစိုးေအာင္က ျပန္ေျပာပါတယ္။ မိခ်ိဳရဲ႕ ခင္ပြန္းက တပ္ရင္းမႉးက အမႈဖြင့္ရင္ ကုသဖို႕ ပိုက္ဆံမေပးဘူး ေျပာလို႕ လက္မ ႏွိပ္ရေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

အမွတ္(၃၁၅)အေျမာက္တပ္ရင္းဟာ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝဲရက္ေက်းရြာမွာ ျပည္သူေတြ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ေရာ္ဘာၿခံ ဧက(၃၅၀)ေက်ာ္ကို သိမ္းယူၿပီး အေျခစိုက္ထားတာ ျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ထူးလြင္ မွ စုံစမ္းသိရိွရပါတယ္။

Thanbyuzayat watch

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ အႏၱရာယ္အား အထူးဂရုျပဳရန္ လိုအပ္လာၿပီဟု ဝန္ႀကီးဆို

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇။

မေလးရွားကြာလမ္ပူၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ၊ရခုိင္ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဦးေအးသာေအာင္ အျပင္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ၄ ဦးတုိ႔အား လုပ္ႀကံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအဝင္ အျခားႏုိင္ငံတြင္ ရွိေနေသာ  ရခုိင္တုိင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ ့၏ အႏၱာရာယ္အား ဂရုစုိက္ရန္ လုိအပ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္ေန႔က ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာလိုက္သည္။

ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ၆ ဦးသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္ေန႔က မေလးရွားကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ကားျဖင့္ သြားလာေနစဥ္ပ လုပ္ႀကံခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒဏ္ရာရသူတစ္ဦးမွ မရွိေၾကာင္းကုိလည္း သိရသည္။

“ဒီအျဖစ္ပ်က္ေပၚကုိၾကည့္ၿ႔ပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ရခုိင္တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ အသိပညာအတက္ ပညာရွင္ေတြ အေနနဲ႔ ကုိယ္ရဲ့လုံၿခဳံေရးေတြကုိ ဂရုစုိက္ရေတာ့မယ္”ဟု ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ဆုိသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံအား ရခုိင္တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ေရာက္ရွိေနစဥ္ ယင္းကဲ့သုိလုပ္ႀကံမႈသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ဆန္ေနၿပီး ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လုံၿခဳံကုိလည္း မီးေမာင္းထုိးျပျခင္း ျဖစ္ေနေၾကာင္းကုိလည္း ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ဆက္လက္ေျပာဆုိသည္။

“ဒီအျဖစ္အပ်က္ေပၚကုိၾကည့္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့အေနနဲ႔ အျပင္မွာတုိးရစ္ေတြ သြားသလုိသြားခ်င္တုိင္းသြား လုိ႔မရေတာ့ဘူး လုံၿခဳံေရးေတြဘာေတြကုိယူၿပီးေတာ့မွ သြားရမယ္။ ဒီလုိလုပ္ႀကံမႈကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ ့ ရွံ႕ခ်တယ္ ” ဟု ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ထပ္ေလာင္းေျပာဆုိသည္။

ယင္းကဲ့သုိ ့လုပ္ႀကံခံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မေလးရွားကြာလာလပ္ပူၿမိဴ႕ရွိ ရဲစခန္းတစ္ခုတြင္ အမႈဖြင့္ထားလ်က္ ၿပီး ယမန္ေန႕ညအထိ ဖမ္းမိျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းကုိလည္း သိရသည္။

ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ ့သြားေရာက္ရျခင္းမွာလည္း မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ ရခုိင္လူမႈကယ္ဆယ္ေရး တစ္ခုျဖစ္သည့္ (ARRC) ဖိတ္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္ေန႔ကေရာက္ရွိေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ  ၆ ရက္ေန႔တြင္ လုပ္ႀကံခံရျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ႏွင္းႏြယ္
The Myanma Age

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တတိယေျမာက္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏႈန္း အျမင့္မားဆံုး ႏုိင္ငံျဖစ္ေန -

အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ အေရွ႕တီေမာၿပီးလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တတိယေျမာက္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏႈန္း အျမင့္မားဆံုးႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ယူနီဆက္စ္မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ စားနပ္ရိကၡာ မလံုေလာက္ျခင္း၊ တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းမႈ အေလ့အထ နည္းပါးျခင္း၊ ေရေကာင္းေရသန္႔ႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရရွိျခင္း အပါအ၀င္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အစားအစာေကြၽးသည့္ ပံုစံမမွန္ကန္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။
အစိုးရအေနျဖင့္ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႔၊ WFP၊ FAO ႏွင့္ ယူနီဆက္စသည့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ “ကမၻာ့အာဟာရ ျမႇင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ” ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး စီမံကိန္းတစ္ရပ္ ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ “အစားအစာႏွင့္ အာဟာရဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ (၂၀၁၂-၂၀၁၆)” အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈကို အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ “ကမၻာ႔အာဟာရျမႇင့္တင္ေရး လႈပ္ရွားမႈ” Scaling Up Nutrition Mov-ement (SUN) တြင္ ၄၆ ႏုိင္ငံေျမာက္ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ရန္ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ကမၻာ့အာဟာရ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း (SUN) သည္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အာဟာရဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က စတင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ယူနီဆက္တို႔ ပူးတြဲဦးေဆာင္ေသာ အာဟာရဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အာဟာရနည္းပညာ ကြန္ရက္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို (SUN) ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာန ၁၄ ခုဦးေဆာင္ကာ က႑ေပါင္းစံု ပါ၀င္သည့္ “ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအစာႏွင့္ အာဟာရဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ SUN ၏ လႈပ္ရွားမႈေဘာင္ႏွင့္အညီ ထပ္မံမြမ္းမံ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 
-

မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေအးသာေအာင္ႏွင့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္တို႔ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခံရ -

မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေအးသာေအာင္ႏွင့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္တို႔သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ ညပိုင္းက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထိုပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ မရွိခဲ့ေသာ္လည္း စီးနင္းခဲ့သည့္ကားမွာ ေသနတ္က်ည္ဆန္ထိမွန္ၿပီး မွန္ကြဲျခင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“မေန႔က မေလးရွားစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၁ နာရီ ၂ဝမွာ ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔က ညစာစားျပီးေတာ့ ကုန္တိုက္က ေဈးဝယ္ျပီး ကားနဲ႔ အထြက္မွာ ေနာက္ကလိုက္ျပီးေတာ့ ေရွ႕က ကားတစ္စီးက ပိတ္တယ္။ ေနာက္က ဆိုင္ကယ္နဲ႔ လိုက္ၿပီးေတာ့ ပစ္တယ္။ ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ ကားက BMW သံထူေတာ့၊ အထဲကို မေပါက္ဘဲနဲ႔ ကားေဘာ္ဒီပဲ ငါးခ်က္ ေပါက္သြားတယ္။ေရွ႕ကားက ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ထပ္ပစ္တာ။ မွန္ကြဲတယ္။ ၉ မမ က်ည္ဆံ ငါးေတာင့္ရတယ္”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ၾကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ညပိုင္းတြင္ The Daily Eleven သို႔ေျပာၾကားသည္။

ပစ္ခတ္ခဲ့သူမ်ားသည္ ဗမာစကားေျပာတတ္သူမ်ားျဖစ္ၾကျပီး ပစ္ခတ္သူမ်ားက'ပစ္ ပစ္' ၊ 'ေျပး ေျပး' ဟု ေအာ္ဟစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့သူမ်ား၏ ေျပာစကားကို အေျခခံၿပီးဆိုသည္။
မေလးရွားရဲဘက္ကလည္း သူတို႔က ဒီေန႔ ေန႔လည္မွသိေတာ့ စံုစမ္းေနတယ္။  ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ရဲ႕ လံုျခံဳေရးကို ဦးစားေပးလုပ္တာေပါ့ေနာ္။ ေဖာ္ထုတ္တာေတာ့ သူတို႔  ေဖာ္ထုတ္ေနတယ္ . . .
ထိုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးသို႔ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ခံေျဖၾကားမည့္သူ မရွိခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က သံ႐ံုးသို႔ လာေရာက္သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ ထိုျဖစ္စဥ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းက သိရွိရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေန႔ကြာလာလမ္ပူမွာ မေလးရွားစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းတည့္ ၁ နာရီခြဲမွာ ေဒါက္တာေအးေမာင္တို႔၊ ဦးေအးသာေအာင္တို႔အဖြဲ႕က သံ႐ံုးကိုဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့မွ သတင္းပို႔ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕သတင္းပို႔ခ်က္အရ မေန႔က ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔က မေလးရွား စံေတာ္ခ်ိန္ ည ၁၂ နာရီေလာက္မွာ သူတို႔ ၿမိဳ႕ထဲကေနျပီးေတာ့ ဟိုတယ္ကို ျပန္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆိုင္ကယ္ႏွစ္စီး လိုက္လာၿပီးေတာ့မွ ေသနတ္နဲ႔ပစ္ခတ္တယ္လို႔ သတင္းပို႔ပါတယ္။ သူတို႔ သတင္းပို႔ခ်က္အရေတာ့ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ကားကိုပဲ မွန္တယ္။ လူေတြ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ မရွိဘူး။ အဲဒီေတာ့ မြန္းတည့္ ၁ နာရီခြဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဲဒီသတင္းေပးခ်က္ကို ရရခ်င္းပဲ မေလးရွားႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ ဆက္သြယ္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕လံုျခံဳေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးတယ္”ဟု ဦးရဲထြဋ္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ညပိုင္းတြင္ The Daily Eleven သို႔ ေျပာၾကားသည္။

မေလးရွားရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္း  ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိႏိုင္ရန္ စံုစမ္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

“မေလးရွားရဲဘက္ကလည္း သူတို႔က ဒီေန႔ ေန႔လည္မွသိေတာ့ စံုစမ္းေနတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ရဲ႕ လံုျခံဳေရးကို ဦးစားေပးလုပ္တာေပါ့ေနာ္။ ေဖာ္ထုတ္တာေတာ့ သူတို႔ ေဖာ္ထုတ္ေနတယ္”ဟု ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

ဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္ေန႔ ျဖစ္စဥ္၌ ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသူမ်ားမွာ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားကြန္ရက္ ဥကၠ႒ ကိုတင္ထူးေအာင္၊ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးလွျမင့္၊  ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစံေက်ာ္လွ၊ ဦးခိုင္ေကာင္းစံ တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ ရခိုင္လူမႈေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ (RSSR) ၏ ဖိတ္ၾကားမႈျဖင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္က စတင္သြားေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ခရီးစဥ္ကာလအတြင္း  “ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏိုင္ငံေရး”ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေသနတ္ပစ္ခတ္ခံရမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအား The Daily Eleven က သီးျခားဆက္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ကမူ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

“ေဒါက္တာေအးေမာင္ကေတာ့ ကံေကာင္းလို႔ဆိုၿပီး ေျပာတယ္။ သူ႔ကိုပစ္မွတ္ထားျပီး ပစ္တာေပါ့။ သူ႔ဘက္က ထားၿပီးေတာ့ ပစ္တာ”ဟု ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ဆိုသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕၀န္းက်င္၌ ျပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္းကလည္း ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရျပီး လူေသဆံုးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္း မေလးရွားရဲက ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

“သူတို႔ရဲ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႕လုပ္ငန္းဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း မွတ္ခ်က္မေပးႏိုင္ဘူးေပါ့။ ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ သူတို႔ အေလးထားျပီး ကိုင္တြယ္တယ္လို႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နားလည္ထားတယ္။ အရင္ႏွစ္ေတြကအမႈေတြ ျဖစ္တဲ့ေနရာကလည္း နဂိုက ရာဇ၀တ္ဂိုဏ္းေတြ ေပါမ်ားတဲ့ေနရာမွာျဖစ္ေတာ့ ေဖာ္ထုတ္လို႔ မရႏိုင္တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္”ဟု ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ပီနန္းျမိဳ႕တြင္ ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္းက ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ယာဥ္ေမာင္းေနစဥ္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခံခဲ့ရျပီး ေသဆံုးမႈျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးပါသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ရခိုင္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္(ယေန႔)တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေအးေမာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။

News-eleven

IPhone 6 တြင္ 10 Megapixel ကင္မရာပါမည္


iPhone 6 မွာ 10 Megapixel အရည္အေသြးရွိ ကင္မရာ ပါဝင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။ aperture f/1.8 ပါဝင္ျပီး CMOS Censor အျပင္ ကင္မရာကို အရည္အေသြးျမင့္တင္ေပးမယ့္ အျခားေသာ Feature သစ္မ်ားစြာ ပါဝင္လာေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။ အရင္ iPhone 5S အထိ ကင္မရာက 8 Megapixel အထိပဲ ပါဝင္ပါတယ္။ iPhone 6 ကုိ ၄.၇ လက္မအရြယ္နဲ႔ ထုတ္လုပ္ျပီး ဇြန္လမွ ျဖန္႔ခ်ိပါ မယ္။ ျပီးေတာ့ ၅.၇ လက္မ အရြယ္ကို စက္တင္ဘာေလာက္မွာ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိ မယ္ဆုိျပီးေတာ့ တရုတ္ျပည္ကေန သတင္းထြက္ရွိ လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ပံုမွာ ျပထားသလို သာ ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ iPhone က ဒီဇိုင္းအမ်ားၾကီး ေျပာင္းလဲသြားမွာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ကမၻာ့အျမန္ဆံုး စမတ္ဖုန္းအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ထားႏိုင္တာကိုလည္း iPhone 6 မွာ ဆက္ခံယူသြားဖြယ္ ရွိပါတယ္။ iPhone 6 ကို လာမယ့္ ဇြန္လမွာ မိတ္ဆက္ျပသ သြားႏိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။

Aung Kham ( www.smart.com.mm )

Ref:Smart Pro Journal

မိန္းမျဖစ္ရတဲ့ ဒုကၡ (၃) (အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥပါ ၁၈ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ)

ဆရာရွင့္
 ကြ်န္မက ဆရာ့ရဲ႕စာဖိတ္ပရိတ္သတ္တစ္ဦးပါ၊ ဆရာ့ရဲ႕ စာေတြကုိႏွစ္သက္သလုိ ဆရာရဲ႕အေတြးအေခၚေတြ၊ ဆရာ့ရဲ႕အၾကံဉာဏ္ေတြက သမီးစိတ္နဲ႕ အျမဲလိုလို ထပ္တူက်ပါတယ္။
ဆရာ့ဆီကုိ စာေရးတာ ဒါပထမဦးဆုံးအၾကိမ္ပါ။
အိ္မ္ေထာင္ေရးနဲ႕ပတ္သက္လုိ႕ ဆရာ့ဆီက အၾကံဉာဏ္ေလး ေတာင္းခ်င္လို႕ပါ။ ဒီအေၾကာင္းက သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ ဖြင့္ေမးလို႔ မေကာင္းတာေၾကာင့္ ဆရာ့ကို အားကိုးျပီး ေမးလုိက္တာပါ။
သမီး အိမ္ေထာင္က်တာ ၃ ႏွစ္ေလာက္ ရွိပါျပီ၊ အမ်ိဳးသားက ႏုိင္ငံျခားမွာ အလုပ္လုပ္ပါတယ္၊ အိမ္ေထာင္က်ျပီးေတာ့ တစ္ႏွစ္ေလာက္ေတာ့ သမီးအနားမွာ ေနပါတယ္၊ သူနဲ႕သမီးနဲ႕ ရည္းစားသက္တမ္း ၅ ႏွစ္ေလာက္ ၾကာေတာ့မွ လက္ထပ္ျဖစ္ၾကတာပါ၊ သမီးေရာ သူေရာက တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အရမ္းခ်စ္ၾကသလုိ သာယာေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ မိသားစုကေလးတစ္ခု ထူေထာင္ႏုိင္ဖုိ႕က သမီးတုိ႕ရဲ႕ ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္ပါ ဆရာ။
အခုေမးမဲ့ကိစၥက အိမ္ေထာင္ေရး ဗဟုသုတအေနနဲ႔ ေမးခ်င္တာပါ၊ သမီးအမ်ိဳးသားက သမီးခန္႔မွန္းရသေလာက္ေတာ့ အရမ္း တဏွာႀကီးတဲ့သူ မဟုတ္ပါဘူး၊ သမီးတို႔ႏွစ္ေယာက္ ဆက္ဆံရာမွာလည္း ညင္သာလုိ႕၊ သမီးဘက္ကုိလည္း ၾကည့္ပါတယ္၊ သမီး စိတ္မပါဘူးဆုိရင္လည္း အတင္း အဓမၼဆုိတာမ်ိဳး ဘယ္တုန္းကမွ မရွိခဲ့ပါဘူး၊ အလြန္အက်ဴးလဲ မေတာင္းဆုိဖူးပါဘူး၊ ဟုိမွာေနတဲ့ ေတာက္ေလွ်ာက္အတြင္းမွာလည္း သမီးနဲ႔ သူနဲ႔က တစ္ရက္မွ အဆက္အသြယ္ မျပတ္သလို သူ႔ပတ္၀န္းက်င္ သူ႔ဆရာေတြနဲ႔လည္း ခင္မင္ေနေတာ့ သူ႔အေၾကာင္းက ေကာင္းေကာင္းဆုိးဆိုး အားလုံး သိေနရပါတယ္၊ သူက ေအးေအးေနတတ္တဲ့သူမ်ိဳးပါ ဆရာ။
သမီးတုိ႔ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး လအနည္းငယ္ ၾကာတဲ့အခ်ိန္မွာ သူနဲ႕ဆက္ဆံရင္းက သူက အေနာက္ဘက္ကုိပါ စမ္းၾကည့္ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာလာပါတယ္၊ သမီးလည္း ဒါက ပုံမွန္မဟုတ္မွန္းသိေတာ့ ျငင္းၾကည့္ပါတယ္၊ သူက တစ္ခါေလာက္ စမ္းၾကည့္ခြင့္ေပးပါ ေတာင္းဆုိေတာ့ ခြင့္ျပဳလုိက္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ နဲနဲေလး ထိလုိက္ရင္ပဲ အရမ္းကုိ နာပါတယ္ဆရာ၊ ျပီးေတာ့ သမီးက အနာျဖစ္မွာေတြ ပိုး၀င္မွာေတြလည္း အရမ္းေၾကာက္ပါတယ္၊ အိမ္သာ သြားရခက္မွာလည္း ၾကာက္ပါတယ္၊ အဲဒီကတည္း သူ႔ကုိ ေအာ္လုိက္ပါတယ္၊ အဲဒီကတည္းက သူကလည္း ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ မစမ္းသပ္ေတာ့ပါဘူး၊ သမီး နာသြားတယ္ဆုိလို႔ပါ၊
ဒါေပမဲ့ ဆရာ သမီးတုိ႔ႏွစ္ေယာက္က ေ၀းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ စကားေျပာၾကရင္လည္း လိင္ဆက္ဆံမႈနဲ႕ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာျဖစ္ တုိင္ပင္ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သမီးကုိလည္း ဆုံးခန္းတုိင္ေအာင္ ေရာက္မေရာက္ကအစ ေမးပါတယ္၊ သူက အေနာက္ကုိ လုိခ်င္တဲ့အေၾကာင္း စသလုိေနာက္သလုိနဲ႕ထည့္ထည့္ျပီး ေျပာပါတယ္ဆရာ၊ သမီးကလည္းေမးလုိက္တယ္ ဘယ္သူေျမွာက္ေပးလုိ႕လဲလုိ႕၊ တျခားအိမ္ေထာင္သည္ေတြလည္း ဒီလိုဘဲေနၾကသလားလုိ႕ ေမးလုိက္တယ္၊ သူလည္း ေသခ်ာေတာ့ မသိဘူးတဲ့။ သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြကေတာ့ သူတုိ႔ မိန္းမေတြဆီက ရတယ္လို႔ ေျပာတာပဲတဲ့၊ သမီးသိခ်င္တာက ဆရာ…
  1. အိမ္ေထာင္ညည္ေတြက အေနာက္ဘက္ပါ ဆက္ဆံတတ္ၾကလား
  2. အေနာက္မေပးရင္ေရာ ေယာက္က်ၤားက ၾကာရင္ စိတ္ကြက္ႏုိင္သလား
  3. အရမ္းနာက်င္တာကေရာ ပုံမွန္ဘဲလား၊ ႏုိ္င္ငံျခားကားေတြၾကည့္ဘူးတာကေတာ့ သူတို႕အတြက္က ဘာမွ မဟုတ္သလုိဘဲဆရာ
  4. ေယာက္်ားေတြက အေနာက္ကို ရျပီးသြားရင္ အေရွ႕ဘက္နဲ႔ အလုိဆႏၵ မျပည့္၀ေတာ့ဘူးဆုိတာေရာ ဟုတ္ပါသလား ဆရာ
  5. ပုံမွန္မဟုတ္တဲ့အတြက္ ေရာဂါေရာ ရႏုိ္င္ပါသလားဆရာ
သူက ဒီလထဲဆုိ အျပီးျပန္လာေတာ့မွာဆုိေတာ့ သာယာတဲ့ အိ္မ္ေထာင္သည္ဘ၀ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ ဒီကိစၥက တစ္ခါတစ္ေလျဖစ္ႏုိင္တယ္ လုံး၀ မျဖစ္ႏုိ္င္ဘူး ဆုိတာကုိ သူ႕ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာထားခ်င္လို႔ပါ ဆရာ။
သမီးစာထဲမွာ အမွားပါတာရွိရင္ ခြင့္လႊတ္ပါေနာ္၊ သမီးစာကိုလည္း အလ်ဥ္းသင့္သလုိ ေဖာ္ျပႏုိင္ပါတယ္၊ က်န္တဲ့သူေတြလည္း ဗဟုသုတရေအာင္လို႕ပါဆရာ။ဆရာ က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစ၊ စာေတြလည္းမ်ားမ်ားေရးႏုိင္ျပီး သာယာေအာင္ျမင္တဲ့ဘ၀ကို ပိုင္ဆုိ္င္ႏုိင္ပါေစ။
ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္၊ ဆရာ စာျပန္မဲ့အခ်ိန္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါ့မယ္။သမီး
ဂြက္ေထာ္
ျပႆနာပဲ။ ကေလးမေလးကိုေတာ့ အခုလို ခပ္တိုတိုပဲ အေၾကာင္းျပန္ပစ္လိုက္တယ္။ စိတ္ခ်ဥ္က အေတာ္ေပါက္လာလို႔။
သမီး မဂြက္ေထာ္

ျပႆနာပဲ။ ကေလးမေလးကိုေတာ့ အခုလို ခပ္တိုတိုပဲ အေၾကာင္းျပန္ပစ္လိုက္တယ္။ စိတ္ခ်ဥ္က အေတာ္ေပါက္လာလို႔။

(၁) အိမ္ေထာင္သည္တိုင္း အဲလို မလုပ္ၾကပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ လူစိတ္ ရိွတဲ့ ေယာက္်ားဆိုရင္ေပါ့။

(၂) အဲဒီ့အတြက္ စိတ္ကြက္သြားတဲ့ ေယာက္်ားဟာ ကိုယ့္ဇနီးအေပၚ စာနာ ညႇတာတတ္၊ ခ်စ္တတ္တဲ့ ေယာက္်ား မဟုတ္တာ ေသခ်ာပါတယ္။ တဏွာ႐ူး သက္သက္ပါပဲ။

(၃) ႏိုင္ငံျခား အျပာကား ႐ုပ္ရွင္ေတြဟာ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔က လူစိတ္၀င္စားေအာင္ ႐ိုက္ျပေနတာေလာက္ေတာ့ နားလည္သင့္ပါတယ္။

(၄) ေယာက္်ားေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မွ တစ္မ်ိဳးတည္း၊ တစ္ေယာက္တည္းနဲ႔ မေက်နပ္တတ္ၾကဘူး။ လူ႔အလို နတ္မလိုက္ႏိုင္ဆိုသလိုပဲ ေယာက္်ားေတြ တကယ္ တဏွာ႐ူးၿပီဆိုရင္ ဘာနဲ႔မွ ကုစားလို႔ မရေတာ့ဘူး။

(၅) ေရာဂါ ရႏိုင္ပါတယ္။ ပထမဆံုးက အတင္း လုပ္ရင္ စအိုကြဲႏိုင္ပါတယ္။ လူၾကားမေကာင္း၊ သူၾကားမေကာင္း၊ ဆရာ၀န္ ျပရလည္း ခက္၊ ကိုယ့္ဘာသာ ေဆးထည့္ရလည္း ခက္ပါတယ္။ ဒုတိယက ဆက္ဆံဖန္မ်ားရင္ စအို၀မွာ အဂၤါဇာတ္လိုပဲ ႏႈတ္ခမ္းသားေတြ ထြက္လာပါလိမ့္မယ္။ တတိယက ေရာဂါေပါင္းစံု ၀င္ႏိုင္တာပါပဲ။ အေသးစိတ္ကို ေအာက္မွာ ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။http://www.webmd.com/sex/anal-sex-health-concerns ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ျငင္းခ်င္ရင္ လြယ္လြယ္ေလးပါ။ သူ႔စအိုထဲကို သူ႔လိင္တံနဲ႔ အရြယ္အစား တူတဲ့ သခြားသီးတစ္လံုးကို သူ႔လိင္တံ အရွည္အတိုင္း အရင္ အသြင္းခိုင္းလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ လိင္ဆက္ဆံသလို အဲဒီ့ သခြားသီးကို ညည္းလက္နဲ႔ ခပ္သြက္သြက္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း အသြင္းအထုတ္ လုပ္ေပးလိုက္ပါ။ သူ ေက်နပ္တယ္၊ အားရတယ္၊ ဇိမ္ေတြ႕တယ္ဆိုရင္ ညည္းလည္း လက္ခံပါ့မယ္ေပါ့။
အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ ညည္းလူက သည္ေလာက္ ျဖစ္ေနရင္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ တစ္ၿမိဳ႕တစ္ရြာမွာ ေတြ႕ကရာ မိန္းမေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ပါးၿပီး ေရာဂါေပါင္းစံု ရလာႏိုင္တဲ့ အႏၲရာယ္ရိွတယ္။ ျပန္လာရင္ လိင္မွ တစ္ဆင့္ ကူးစက္တဲ့ ေရာဂါေတြ အကုန္ စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ ခုေခတ္မွာ HIV အျပင္ တျခားေၾကာက္စရာ ေရာဂါေပါင္းစံုလည္း ရိွတာကို သတိထားေစခ်င္တယ္။

ေတြးဆ ဆင္ျခင္ၾကည့္ႏိုင္ပါေစ

Sunday, February 2, 2014

တပတ္အတြင္းမွတ္သားဖြယ္ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား။

””ဘဂၤါလီေတြနင့္ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို အာဆီယံပံုမွန္အစည္းအေ၀းေတြမွာ လက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာမဟုတ္ဘူး။ေစတနာနင့္ အၾကံျပဳလာရင္ေတာ့ ကိုယ့္တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးရွိတာဆုိရင္ လက္ခံစဥ္းစားသြားမယ္။””

(ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေရးထြဋ္၏ အာဆီယံဆိုင္ရာ ပံုမွန္္သတင္း ထုတ္ျပန္ေရး အစီအစဥ္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းခ်က္ ကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္ မွေကာက္ႏႈတ္ခ်က္)

””ျပင္ပကလာတဲ့ သတင္းတခ်ိဳ႔နဲ႔ ၀က္ဘ္ဆိုက္ ေတြမွာ ေျပာေနသလိုမ်ိဳးက မွားေနတယ္။ဒီမွာျဖစ္ တာနဲ႔ တျခားစီပဲ။ေမာင္ေတာျမိဳ႔နယ္ ဒူရွာရာ တန္းေက်းရြာမွာ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္က ရဲတပ္ၾကပ္ ၾကီးေအာင္ေက်ာ္သိန္းအသတ္ခံရတာနဲ႔ ဒီသတင္းေတြတရပ္စပ္ ထြက္ေပၚလာေတာ့တာပဲ။ တကယ္ေတာ့ ဘဂၤါလီေတြေသဆံုးျပီးအမ်ိဳးသမီးေတြအသတ္ခံရတယ္၊မုဒိန္းက်င့္ခံေနရတယ္ဆိုတာ လံုး၀မဟုတ္ပါဘူး။ေဒသခံ ရခုိင္လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြပဲဘဂၤလီေတြရဲ႔ အသတ္ခံေနရတာ ပါ။ေနာက္ျပီးသူတုိ႔ေျပာတဲ့ရြာေတြေတာင္ မသိဘူး””

(ရခုိင္ျပည္အစိုးရအဖြဲ႔သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ ဦး၀င္းျမိဳင္၏ေျပာၾကားခ်က္ကို ရန္ကုန္တုိင္းမ္ သတင္းစာတြင္ေဖၚျပခ်က္မွေကာက္ႏႈတ္ခ်က္)

သံတမန္ေရးတုိက္ကြက္ နင့္ သတင္းနင့္နည္းပညာတုိက္ကြက္ က်ေနာ္တို႔ေျပာင္းသံုးရလိမ့္မယ္။

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ့ ရဲ၀န္ထမ္းတေယာက္ကုိ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈျဖစ္တယ္။
အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္တဲ့လူေတြကို္အေရးမယူႏုိင္ေသးတဲ့အျပင္
အသတ္ခံရတဲ့ ၀န္းထမ္းရဲ့ တုိင္းျပည္က ျပည္သူနင့္အစုိးရကပါ
ႏုိင္ငံတကာရဲ့ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ျခင္းကိုခံရေနရတာဟာ
က်ေနာ္တို႔ သံသတမန္တုိက္ကြက္မွာလိုအပ္ခ်က္
အားခ်က္ေတြရွိေနတယ္ ဆုိတာ အေသအခ်ာပဲ။

တကယ္က အၾကမ္းဖက္မႈကို ၾကိဳတင္စီစဥ္ျပီး
တမင္အကြက္ဆင္ ဖန္တီးတယ္ဆိုတာ လယ္ျပင္မွာ ဆင္သြားသလို
အင္မတန္သိသာလြန္းလွတယ္။
ၾကိဳတင္စီစဥ္ထားတဲ့အတြက္
သူတုိ႔က သတင္းမီဒီယာ ေတြကိုအယင္သတင္းေပးႏုိင္တယ္။
သူတို႔က(ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားေတြက) အရာရာတုိင္းကို
ျပည္တြင္း ျပည္ပ ခ်ိတ္ဆက္ မိမိနင့္
လက္ဦးေအာင္လုပ္သြားႏုိင္တယ္။
ဒါဟာ နည္းပညာတုိးတက္တဲ့သတင္းမီဒီယာ ေခတ္ၾကီးမွာ
သိပ္ သတိထားရမယ့္အခ်က္ေတြ။

သူတို႔က ႏို္င္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ုိင္းက
အလိုလို ေနရင္းနဲ႔ တဆိတ္ကို တအိမ္လုပ္ျပီး အလြမ္းသယ္ ငိုျပခ်င္ေနၾကတာ။

အက္လ္ကိုင္းဒါးလိုအၾကမ္းဖက္သမားေတြေၾကာင့္
မသိမသာေသြးပ်က္ေနတဲ့ အေနာက္အုပ္စု ႏုိင္ငံေတြရဲ့
ဘဂၤလီ မူဆလင္ေတြကို ခ်စ္ဟန္ေဆာင္ျပီး
အာရပ္ကမၻာကို အခ်ိဳသပ္လိုတဲ့၊ အေနာက္အုပ္ႏုိင္ငံေတြရဲ့အားနည္းခ်က္၊

တခါ...
အာရပ္ကမၻာရဲ့ ၾကြယ္၀တဲ့ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ကိုလုိခ်င္ေနတဲ့
အေနာက္အုပ္စုႏုိင္ငံေတြနဲ႔
အာရပ္ကမၻာက အစၥလမ္အေရးအတြက္ ရက္ေရာစြာလွဴမယ့္အလွဴေငြေတြကို
အရမ္းငတ္မြတ္ေနတဲ့
ကုလသမဂၢ လို ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔ၾကီးေတြရဲ့အားနည္းခ်က္ကို
ဘဂၤလီ ေလာ္ဘီေတြ(ျပည္ပအသံလႊင္ဌာနေတြ၊ျပည္ပေရာက္ဘဂၤလီေတြ)
ေကာင္းေကာင္းသိထားလို႔
ခုလို သံတမန္နည္းလမ္းေတြ၊
သတင္းနင့္ နည္းပညာေတြကိုေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်သြားတာ။

က်ေနာ္တို႔
သံတမန္တုိက္ကြက္မွာေရာ
သတင္းႏွင့္နည္းပညာတုိက္ကြက္မွာပ
ဒီထက္ေကာင္းတဲ့နည္းလမ္းေတြ၊နည္းဗ်ဴဟာေတြ
ေျပာင္းသံုးရလိမ့္မယ္။

ျပည္သူေကၽြးေသာထမင္းကုိစားျပီး ထမင္းရွင္ကိုမေစာ္ကားသင့္ပါ။

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏အစုိးရဆိုသည္မွာ ျပည္သူေတြ၏ ၀န္ထမ္းမ်ားထဲမွ ၀န္ထမ္းမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ထုိ၀န္ ထမ္းမ်ားသည္ ေပးအပ္ထားသည့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ဥပေဒအတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားရန္ သာျဖစ္ပါသည္။ေရြးေကာက္ပြဲကာလတခုျပီးဆံုး၍ေနာက္တခုျပီးလွ်င္ထိုအစုိးရသည္ ဆက္လက္ အေရြးခံရခ်င္မွခံရမည္။မခံရလွ်င္ အျခားျပည္သူေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည္အစိုးရဆက္ျပီး တာ၀န္ယူသြားမည္သာျဖစ္ပါသည္။တုိင္းျပည္၏ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတုိင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတုိင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားၾကေပလိမ့္မည္။

ယေန႔ျမန္မာျပည္တြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၀န္ၾကီးအမ်ားစုမွာ ယခင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ုပ္ေဟာင္း မ်ားျဖစ္ေနၾကသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ထုိကိစၥသည္ျပသနာမဟုတ္ပါ။စစ္သားလဲ တုိင္းျပည္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးေလာကထဲပါ၀င္ျပီး ျပည္သူၾကည္ျဖဴလွ်င္ေပးအပ္သည့္တာ၀န္ကုိယူလို႔ရပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္သည္ အင္မတန္အမယ္စံုလွပါသည္။ႏုိင္ငံေရးပရိယယ္၊ စီးပြားေရး ပရိယယ္၊ လူမႈေရးပရိယယ္စသည္ျဖင့္က်ယ္ေျပာလွပါသည္။ထုိနယ္ပယ္စံုတို႔တြင္ သက္ဆုိင္ရာ က႑ တခုခုတြင္၀န္ၾကီးလုပ္ဖို႔ဆိုသည္မွာ လြယ္ကူသည့္ကိစၥေတာ့မဟုတ္ပါ။အတုိင္းအတာ တခု အထိအရည္အေသြးအျခင္းျပည့္၀ၾကဖို႔လုိအပ္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္၏လက္္ရွိအစိုးရအဖြဲ႔တြင္တာ၀န္ယူေနၾကေသာ၀န္းၾကီးတခ်ိဳ႔မွာ ေဖၚျပပါအရည္အေသြးမ်ားအားနည္းသည္ကိုေတြ႔ေနရ။ျမင္ေနရၾကားေနရ၍စိတ္မေကာင္းပါ။၂၀၁၃-ခုႏွစ္ေၾကးနီေတာင္ စီမံကိန္းတြင္ အဓမၼျဖိဳခြင္းမႈျဖစ္ျပီးေနာက္ အစုိးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ၾကီးတဦးက သူတို႔အေနနင့္ တရုပ္ကုိ လည္းေၾကာက္ရေၾကာင္းေျပာသည္ဟုၾကားလိုက္၇၍အေတာ္စိတ္မခ်မ္းသာျဖစ္ရပါသည္။ဒီထက္ဆိုးသည္မွာ တရုပ္က သူတို႔ေက်းဇူးရွင္ဟုပင္မရွက္မေၾကာက္(၀န္ၾကီးတဦး၏ သိကၡါ၊ တုိင္းျပည္ ၏ သိကၡာကိုပင္မေထာက္)ေျပာရက္ပါသည္။သာမန္အရာရွိအဆင့္ေလာက္ေျပာသည္ဆုိလွ်င္ပင္ေျဖသာႏုိင္ေသးေသာ္လည္း ၀န္ၾကီးအဆင့္ထိေျပာလာသည္စကားျဖစ္ေန၍ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရကို ကုိယ္စားျပဳသည္ဟုလဲသေဘာထား၍ရေနပါသည္။ဆိုလွ်င္ျမန္မာအစိုးရသည္တရုပ္ကိုေၾကာက္ေနရသည္၊တရုပ္ေပးသည့္အသက္သာရွိသည္ ဒါေၾကာင့္တရုပ္က ဘာခုိင္းခိုင္းဘယ္သူ ႔မ်က္ႏွာမွ မေထာက္ႏိုင္ ျပည္သူကိုသတ္ခုိင္းလွ်င္လဲသတ္မည္ ဆုိသည့္သေဘာျဖစ္သြားပါသည္။
ျမန္မာျပည္သူေတြအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ကို ဖိႏွိပ္ ရက္စက္ေသာ အာဏာရွင္ကို ေထာက္ပံ့ ကူညီေသာ တရုပ္အစုိးရကုိလံုး၀ၾကည့္မရသည့္ၾကားက ကုိယ့္အစုိးရ၀န္ၾကီးတေယာက္က ထုိကဲ့သို႔ေျပာလာ သည္မွာ ျပည္သူကိုေစာက္ကားျခင္း ထမင္းရွင္ကိုေစာ္ကာျဖင္းသာျဖစ္ပါသည္။

အယင္ႏွစ္ကပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။စုိက္ပ်ိဳးေရး၀န္ၾကီးဆုိိသူက ေတာင္သူလယ္သမားေတြကိုထမင္းတနပ္သာစားျပီးအလုပ္ လုပ္ၾကဖုိ႔ေျပာသည္ဟုၾကားလိုက္ရပါေသးသည္။အင္မတန္ရက္စက္ သည့္ ၊ေစာ္ကားသည့္စကားျဖစ္ပါသည္။ေတာင္သူလယ္သမားတို႔မွာ ေခတ္အဆက္ဆက္နင္းျပားဘ၀ျဖင့္ဘ၀ကိုရုန္းကန္လာခဲ့ရျပီး ျပည္သူေတြဆန္အိုးမွာ ဆန္အခ်ိ္န္မွန္ျပည့္ဖို႔ သူမ်ားတုိင္းျပည္မွာ စက္ကရိယာသံုးျပီးစိုက္ပ်ိဳးေနၾကခ်ိ္န္မွာ ျမန္မာလယ္သမားတို႔မွာ ယေန႔၂၁ ရာစုထိ ႏြားၾကာစံုျဖင့္ ထြန္တံုးႏွင္ေန၇တုန္းပါ။ေနထြက္က ေန၀င္ လယ္ယာေျမမွာ နဖူးကေခၽြး ေျခမ က်တဲ့အထိ ရုန္း ကန္ေနရေသာ၊ဘယ္ေလာက္ပဲ ႏြားနင့္ဖက္ျပီး ရုန္းကန္ေသာ္လဲ ဆင္းရဲတြင္းထဲက မထြက္ႏိုင္ၾကေသာ ေက်းဇူးရွင္လယ္သမားၾကီးတို႔ကို တခါ လဲရာ သူခိုးေထာင္း၊ေျမနိမ့္ရာ ၀ါးကူ ထုိးဆိုသလုိ သက္ဆိုင္ရာအစုိးရ က လယ္သမားတုိ႔အတြက္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုး၇ မည့္္အစား မ၀ေရစာ ထမင္းႏွစ္နပ္ကိုေတာင္ တနပ္တည္းသာစားခုိင္းျခင္းမွာ အင္မတန္ရက္စက္ သည့္လူမဆန္သည့္အေျပာအဆုိအသံုးအႏႈံးျဖစ္ပါသည္။အျခားေသာတုိင္းျပည္ေတြမွာဆိုလွ်င္ေတာ့ ခ်က္ျခင္း၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျပီး၀န္းၾကီးရာထူးကေနဆင္းေပး၇မယ့္အေျပာအဆုိမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ျပည္သူ
ကိုေစာ္ကားသည့္ ထမင္းရွင္ကိုေစာ္ကာသည့္စကားမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

မၾကာေသးခင္ကလဲထပ္ၾကားလုိက္ရျပန္ပါျပီ။ေနာက္ထပ္၀န္ၾကီးတေယာက္က ျပည္သူကိုပါးရုိက္ျပီးေျပာလာတာ၊အစုိးရဆုိတာ မလုိရင္ၾကိဳက္သလုိေထာင္ခ်လို႔ရသည္၊ဘယ္သူ႔မွ ဂရုစုိက္ စရာမလို စသည္ျဖင့္ဆဲဆိုျခိမ္္းေျခာက္သြားသည္ဟုဖတ္လိုက္ရ၍ စိတ္ဆင္းရဲလွပါသည္။ထုိ၀န္ၾကီး၏ စိတ္ထဲ မွာ မိမိတာ၀န္ယူေနသည့္ကိစၥသည္ျပည္သူအတြက္၊ျပည္သူ႔၀န္ ကိုထမ္းေနရသူ၊ျပည္သူ ကေပး သည့္ လစာ ဆုိသည္ကိုမ်ားသတိရေသးရဲ့လားက်ေနာ္ သံသရ ၀င္မိပါသည္။
ကိုယ့္ထမင္းရွင္ ေက်းဇူးရွင္ျပည္သူကို ဒီေလာက္ရင့္ရင့္သီးသီးေစာ္ကားသည့္၀န္ၾကီး၊ေစာ္ ကားခြင့္ ရသည့္တုိင္းျပည္ကမၻာေပၚတြင္ရွိလိမ့္မထင္ပါ။ျမန္မာျပည္မို႔ စစ္အာဏာရွႈင္ေတြေခတ္အဆက္ဆက္ ရက္စက္စြာဖိႏွိပ္ခံထားရသည့္ျပည္သူေတြမို႔မတရားတာကိုလဲေခါင္းငံု႔ခံ၊ေစာ္ကားလွ်င္လဲေခါင္းငံု႔ခံ ျပန္မေျပာရဲတာအသားက်ေတာ့ မိမိကိုပါးရိုက္မည္ဟုေစာ္ကားသည့္၀န္ၾကီးကိုပင္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚျပီး မျဖဳတ္ခ်ရဲၾကေတာ့ပါ။

တခါထုိ၀န္ၾကီးကပင္ အာဏရွင္ ဦးသန္းေရႊ သူထင္သလုိအရူးထျပီးျမိဳ႔သစ္တည္သည့္ကိစၥ ကိုခ်ီး မြန္းခန္းဖြင့္သြားသည္ဟုလဲဖတ္လိုက္ရပါသည္။တကယ္ေတာ့ျပည္သူေတြမွာ မတတ္သာ လို႔သာျငိမ္ေနလုိက္၇သည္။ျမိဳ႔သစ္တည္သည့္ကိစၥမွာ မေရာင္ရာဆီလူးသည့္ျပည့္သူ႔ဘ႑ာ အလဟ သ ျဖံဳးတီးသည့္ကိစၥမို႔ဘယ္သူမွေၾကနပ္ၾကသည္မဟုတ္ပါ။ထုိေငြမ်ားကို အရင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ က အစုိးရ၀န္ၾကီးမ်ားဆုိင္ရာအေဆာက္အဦးမ်ားကိုျပဳျပင္မြန္းမံျပီးသံုစြဲပါက ပိုလွ်ံသည့္ေငြေတြ နင့္တိုင္းျပည္မွာအျခားေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ပညာေရး၊က်န္းမာေရးက႑ေနြမွာသံုးစြဲလုိက္လွ်င္အင္မတန္အက်ိဳးရွိမည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ယခုေတာ့ အာဏာရွင္ေတြအာဏာရွိတုန္းကလဲ ထင္သလုိစည္းစိမ္ယစ္၊တုိင္းျပည္သယံဇာတေတြကို ခုိးယူခဲ့ၾက၊ေဟာ အာဏာမရွိေတာ့ျပန္ေတာ့လဲ ခိုးယူစုေဆာင္းထားၾကေသာေငြမ်ားျဖင့္ စည္းစိမ္ခံဖို႔ျမိဳ႔သစ္တည္လုိက္ၾကျပန္ေသးသည္။

ထုိမွ်ေလာက္တုိင္းျပည္ကို လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္သြားေသာကိစၥကိုတခါ ထပ္ျပီးခ်ီးမႊမ္းခမ္းဖြင့္ျပီးေစာ္ ကား ရံုသာမက ပါးရုိက္မည္၊ေထာင္ထဲထည့္မည္ဟုပါ အရုိင္းစုိင္းဆံုးေစာ္ကားျပိး ျမန္မာ၀န္ၾကီး တို႔ထမင္းရွင္ျပည္သူေတြကိုေစာ္ကားေနၾကပါသည္။

တကယ္ေတာ့အစုိးရပဲျဖစ္ျဖစ္၊စာေရးစာခ်ီ၀န္ထမ္းပဲျဖစ္ျဖစ္ အားလံုးျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား ျပည္သူ ကိုအလုပ္အေကၽြးျပဳဖို႔ျပည့္သူ႔ဘ႑ာကိုရယူခံစားေနၾကသူမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ျပည္သူသာလွ်င္အမိ၊ျပည္သူသာလွ်င္အဖ ျပည္သူသာလွ်င္ထမင္းရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ကိုမေမ႔ၾကဖို႔အထူးအေရးၾကီးလွပါသည္။ျမန္မာအစုိးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ၾကီးတို႔ ယခင္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မင္းမူေနတုန္းက ထင္ရာစုိင္းခဲ့ရုိင္းစိုင္းခဲ့ၾကသည့္အက်င့္မ်ားကုိၾကိဳးစားဖ်ာက္ၾကျပီးထမင္းရွင္ကိုၾကင္နာၾကဖို႔လုိအပ္ပါသည္။မၾကင္နာႏုိင္လွ်င္ေတာင္ မေစာ္ကားမိၾကဖို႔ ဤေဆာင္းပါျဖင့္ေလးနက္စြာ တုိက္တြန္းလိုက္ ပါသည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ား အရည္အျခင္းျပည့္၀ႏွလံုးလွသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားရရွိႏိုင္ၾကပါေစ။

အသုံးက်ေသာမိန္းမႏွင့္ အသုံးမက်ေသာ မိန္းမ

-ခ်စ္ျမန္မာ
ဤေဆာင္းပါးကို သူရိယ သတင္းစာမွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

 တံုးအတဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားနဲ႔အတိုက္အခံျပဳတယ္။
ထက္ျမက္တဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားကို အားေပးကူညီတယ္။

တံုးအတဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားရဲ႕ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ကိုပဲ ထိုးဆြၿပီး အၿမဲစိတ္တိုတယ္။
ထက္ျမက္တဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားရဲ႕အားသာခ်က္ကိုပဲၾကည့္ၿပီးအၿမဲေပ်ာ္ရႊင္တယ္။

တံုးအတဲ့မိန္းမက ေနရာ၊ အေျခအေနမခဲြဘဲ ေယာက္်ားနဲ႔ျငင္းခုန္ရန္ျဖစ္တယ္၊ ေယာက္်ားကို လူပံုအလယ္မွာ မ်က္ႏွာသာမဲ့ေစတယ္။

ထက္ျမက္တဲ့မိန္းမက လူေတြၾကားမွာ ေယာက္်ားကိုမ်က္ႏွာသာေပးတယ္။ ဆံုးမစရာ၊ ေျပာစရာရွိရင္ ႏွစ္ကိုယ္ၾကားမွာပဲေျပာတယ္။
တံုးအတဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားကို သိမ္ငယ္ေအာင္လုပ္တယ္။ ေယာက္်ားကိုသိမ္ငယ္ေစတာဟာ ကိုယ့္ကိုသိမ္ငယ္ေစတယ္ဆိုတာကို သူေမ့ေနလို႔ျဖစ္တယ္။

ထက္ျမက္တဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားကို တန္ဖိုးထားေလးစားတယ္။ ေယာက္်ားကို ေလးစားတာဟာ ကိုယ့္ကိုပိုေပၚလြင္ေစေၾကာင္း သူနားလည္လို႔ျဖစ္တယ္။

တံုးအတဲ့မိန္းမက အတိတ္ေဟာင္းကို ခဏခဏထုတ္ၿပီး ေယာက္်ားကို တဗ်စ္ေတာက္ေတာက္ေျပာတယ္။
ထက္ျမက္တဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားနဲ႔အတူ လွပတဲ့အနာဂတ္ေရာက္ဖို႔ ဦးတည္တယ္။

တံုးအတဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားရဲ႕အမွားကို မလြတ္တမ္းဆုပ္ကိုင္ၿပီး ေယာက္်ားအေၾကာင္းအကုန္သိသူလို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုထင္တယ္။

ထက္ျမက္တဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားရဲ႕အမွားကိုခြင့္လႊတ္ၿပီး ေယာက္်ားဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ မႀကီးျပင္းတတ္တဲ့ကေလးလို႔ဆိုတယ္

တံုးအတဲ့မိန္းမက "နင္ ထြက္သြား!" လို႔ ေအာ္ဟစ္တယ္။
ထက္ျမက္တဲ့မိန္းမက "ငါ့အနားက မခြာနဲ႔"လုိ႔ဆိုတယ္။

တံုးအတဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားကို ျမားတစ္စင္းလို တင္းတင္းဆဲြတယ္။ တင္းတင္းဆဲြေလ ေဝးေဝးကိုေရာက္ေလပါပဲ။

ထက္ျမက္တဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားကို ေလတံခြန္လို လႊတ္တယ္။ လက္ထဲက ႀကိဳးကို စိတ္ေအးလက္ေအးကိုင္တယ္။

တံုးအတဲ့မိန္းမက ကိုယ္ေတာ္၊ ကိုယ္တတ္ေၾကာင္းကို ပိုအေရးစိုက္တယ္။

ထက္ျမက္တဲ့မိန္းမက ေထာက္ပံ့၊ မွီခိုအားထားဖို႔ကို ပိုနားလည္တယ္။

တံုးအတဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားအနား တဖဝါးမွမခြာ ထိန္းေက်ာင္းတယ္။

ထက္ျမက္တဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားအနား ခြာလိုက္၊ ကပ္လိုက္လုပ္တယ္။

တံုးအတဲ့မိန္းမက ခ်က္ျပဳတ္ေလွ်ာ္ဖြပ္တာကို သိေပမယ့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မျပဳျပင္၊ မဖီးလိမ္းခ်င္ဘူး။
ထက္ျမက္တဲ့မိန္းမက ခ်က္ျပဳတ္ေလွ်ာ္ဖြပ္တာကို သိသလို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလဲ ဖီးလိမ္းျပဳျပင္ဖို႔ မေမ့ဘူး။

တံုးအတဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားကို ဖိအားနဲ႔ စိတ္ဖိစီးမႈေတြေပးတယ္။
ထက္ျမက္တဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားကို စိတ္အားထက္သန္မႈနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈကိုေပးတယ္။

တံုးအတဲ့မိန္းမက သူ႔မ်က္ရည္ၾကားမွာ ေယာက္်ားကိုက်ရႈံးေစတယ္။

ထက္ျမက္တဲ့မိန္းမက သူ႔အရယ္အၿပံဳးၾကားမွာ ေယာက္်ားကိုေအာင္ျမင္ေစတယ္။

ခ်စ္ျမန္မာ
ေဖာ္၀ပ္ေမးလ္ မွ ရရွိပါသည္ (သူရိယ)
Wednesday, January 29, 2014

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ဒုခ်ီးရားတန္းအေနာက္ရြာတြင္ ေနရာကြက္၍ မီးေလာင္မႈျဖစ္စဥ္မွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ မီး႐ႈိ႕ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ဒုခ်ီးရားတန္းအေနာက္ရြာတြင္ ေနရာကြက္၍ မီးေလာင္မႈျဖစ္စဥ္မွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ မီး႐ႈိ႕ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ၊ ေနအိမ္ ၁၆ လံုး မီးေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ၿပီး မိမိေနအိမ္ကို မီး႐ႈိ႕ထြက္ေျပးသူ ဘဂၤါလီတစ္ဦးအား အမႈဖြင့္ အေရးယူထားကာ တရားခံႏွင့္ရြာသားမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾက ဒုခ်ီးရားတန္း အေနာက္ရြာတြင္ ေနရာကြက္ၿပီး မီးေလာင္မႈျဖစ္စဥ္မွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ကာ မီး႐ႈိ႕ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရကာ ေနအိမ္ ၁၆ လံုး မီးေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ၿပီး ကာလတန္ဖိုး ၁၅ သိန္းခန္႔ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ မိမိေနအိမ္ကို မီး႐ႈိ႕ထြက္ေျပးသူ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးတစ္ဦးအား အမႈဖြင့္အေရးယူထားၿပီး တရားခံႏွင့္ရြာသားမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္ညေန ၈ နာရီ ၄၅ မိနစ္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ဒုခ်ီးရားတန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ဒုခ်ီးရားတန္း အေနာက္ရြာတြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာမီးသတ္စခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား မီးသတ္ယာဥ္တစ္စီး၊ အေပါ့စား မီးသတ္စက္ႏွစ္လံုး၊ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ည ၈ နာရီ မိနစ္ ၅၀ တြင္ ေနအိမ္ပိုင္ရွင္ ဦးအဘူေဆြေယာ (ဘ) ကာဆိမ္း အသက္ ၅၀ ႏွစ္မွ ၎ေနအိမ္ျဖစ္သည့္ ၂၅-၃၀-၁၂- ေပ (ေျမစိုက္ဓနိမိုး၊ ၀ါးထရံကာ) အား မီး႐ႈိ႕ထြက္ေျပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္မွ ေျမစိုက္တဲ ၁၅ လံုးသို႔ ကူးစက္ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ၿပီး ဆံုး႐ႈံးမႈတန္ဖိုး ၁၅ သိန္းခန္႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ည ၁၀ နာရီ မိနစ္ ၄၀ တြင္ မီးထိန္းႏိုင္ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္ ၀၀ နာရီ မိနစ္ ၃၀ တြင္ မီးၿငိမ္းသြားခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ သတင္းရရွိသည္။ အဆိုပါ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ အေသအေပ်ာက္ မရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းတာ၀န္ခံ ဒုမီးသတ္ဦးစီးမွဴး ဦးျမတ္ႏိုင္က “ကြၽန္ေတာ္ ဒုခ်ီရားတန္း အေနာက္ရြာမွာ မီးေလာင္မႈသတင္းကို ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကေျပာေတာ့ ၉ နာရီ ၁၈ မိနစ္မွာ စထြက္တယ္။ ရြာကိုေရာက္ေတာ့ ရြာအတြင္းပိုင္းမွာ ေနရာကြဲၿပီး မီးေလာင္တာကို စစ္ေဆးေတြ႕ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေနအိမ္ႏွစ္လံုးကို ကူးစက္မေလာင္ကြၽမ္းေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့တယ္။ က်န္ခ့ဲတဲ့အိမ္မွာလည္း မီးကူးစက္ေလာင္ေအာင္ ေကာက္႐ိုးေခြကို ေခါင္မိုးေပၚနဲ႔ သြယ္ထားတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ဒါဟာတမင္ရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္တယ္။ ေနအိမ္ ၁၆ လံုး မီးေလာင္ခဲ့ၿပီး ရြာသားေတြ တစ္ေယာက္မွ မေတြ႕ရဘူး။ အားလံုး ထြက္ေျပးေနၾကတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။ ယခု မီးေလာင္ကြၽမ္းသည့္ေက်းရြာမွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ႏွင့္ ခုနစ္မိုင္ေ၀းကြာၿပီး ဘဂၤါလီေက်းရြာမ်ားကို ျဖတ္သန္းကာ ကုန္းလမ္းၾကမ္းသြားေရာက္ရေၾကာင္းႏွင့္ အနီးတြင္ ဘဂၤါလီေက်းရြာမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျမျပင္အေနအထားအရ သိရသည္။ လက္ရွိအေနအထားတြင္ မိမိအိမ္ကို မီး႐ႈိ႕ၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသူ ဦးအဘူေဆြေယာအား (ပ) ၁၉/၂၀၁၄/၄၃၆ ျဖင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္အေရးယူထားၿပီး တရားခံမွာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ “ဘယ္သူက လာ႐ႈိ႕တယ္ဆိုတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျပာလို႔မရေသးဘူး။ ဒါကေတာ့ မေတာ္တဆေလာင္တဲ့မီးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ေဒသခံရြာသားေတြ ထြက္ေျပးတယ္ဆိုတာကလည္း မီး႐ႈိ႕လာသူေတြက ေဘာင္းဘီတိုေတြနဲ႔လို႔ ျမင္တယ္လို႔ေျပာတယ္။ မီး႐ႈိ႕ေတာ့ ေၾကာက္ၿပီးထြက္ေျပးတာလို႔ ေျပာတယ္။ အခုရြာမွာျပန္ေနဖို႔ လာၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမီး႐ႈိ႕မႈနဲ႔ ဖမ္းဆီးတာေတာ့ တစ္ေယာက္မွ မရွိေသးဘူး” ဟု လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားကို သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုေနသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါ မီးေလာင္ၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကသည့္ ဘဂၤါလီ အမ်ဳိးသားမ်ားမွာ ဖမ္းဆီးမႈမရွိလွ်င္ ျပန္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကၿပီး လက္ရွိတြင္ တိမ္းေရွာင္ေနၾကဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေက်းရြာသားတစ္ဦးက သက္ဆိုင္ရာမွ ေမးျမန္းသည့္အခါ ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။ “ဒီရြာမီးေလာင္တာဟာ ႐ႈိ႕မီးေၾကာင့္ျဖစ္တာပါ။ မီးေလာင္တဲ့အခါမွာ ေနရာသံုးခုမွာ ခြဲၿပီးေလာင္ေနတာကို စစ္ေဆးေတြ႕ရတယ္။ အခုထိေတာ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို ဖမ္းဆီးတာ မရွိေသးဘူး။ အခုက စံုစမ္းေမးျမန္း ေဆာင္ရြက္ေနတယ္” ဟု ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒုရဲမွဴးႀကီးေရႊသန္းက ေျပာၾကားသည္။ “ဒီမီးေလာင္ကြၽမ္းတာက ႐ိႈ႕မီးလို႔ ယူဆလို႔ရပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေလာင္စာေတြကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတာ ေတြ႕ရတယ္။ စုပံုထားတာတို႔ ေခါင္မိုးေပၚမွာ ေကာက္႐ိုးလံုးႀကီးေတြကို ႀကိဳးနဲ႔ခ်ည္ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ထားတာ ေတြ႕ရတဲ့အခါက်ေတာ့ ႐ႈိ႕မီးလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဒီရြာက နဂိုကတည္းက ဘာမွျဖစ္တဲ့ရြာ မဟုတ္ဘူး။ လူေနတယ္။ ဒါဟာ ႐ႈိ႕မီးလို႔ ယူဆရတာက ႀကိဳတင္စီစဥ္ၿပီး တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တယ္။ အခုအေရးယူတာေတာ့ မရွိေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ အမႈဖြင့္ထားတယ္။ ဆက္လက္စံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္ရမွာျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ေတြ လာမယ့္အခ်ိန္မွာ ဒီလိုမ်ဳိးျဖစ္တာဟာ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕အျမင္မွာ ဆန္႔က်င္ဘက္အျမင္ေတြျဖစ္ေအာင္ ၾကံစည္တဲ့လုပ္ရပ္လို႔ ေျပာလို႔ရတာေပါ့။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ မရွိဘူးဆိုတာလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားကို အမ်ားႀကီး အခက္အခဲ ျဖစ္ေစတာေပါ့။ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕ေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ေက်းရြာတိုင္းကို အျမဲမျပတ္ လံုျခံဳေအးခ်မ္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနရတဲ့ ပံုမွန္ထက္ကို ေဆာင္ရြက္ေနရေတာ့ သြားလာလႈပ္ရွားမႈေတြကလည္း ႀကိဳတင္ၾကံစည္မႈလို႔ မသိတဲ့အခါက်ေတာ့ အေလးဂ႐ုျပဳ ေဆာင္ရြက္ေနရတာေပါ့။ သတင္းမီဒီယာတခ်ဳိ႕မွာ ေဖာ္ျပေနတာက တိုင္းရင္းသားေတြ လာလုပ္တာဆိုတာကေတာ့ ေျမျပင္အေနအထားမွာ ဘယ္ရြာေတြက လူမ်ားစုလည္းဆိုတာကို ကိုယ္တိုင္လာၾကည့္လို႔သာ ေျပာလုိပါတယ္” ဟု ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးၾကည္စန္းက ေျပာၾကားသည္။ လက္ရွိမီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေက်းရြာတြင္ မည္သူတစ္ေယာက္မွ မက်န္ေတာ့ဘဲ စားနပ္ရိကၡာမ်ားပါမက်န္ ယူေဆာင္ကာ အနီးအနား ေက်းရြာမ်ားသို႔ တိမ္းေရွာင္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ားက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ မိမိတို႔ေက်းရြာသို႔ ျပန္လာၾကဖို႔ စည္း႐ံုးေျပာဆိုေနေၾကာင္းႏွင့္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ၿပီး ေတြ႕ရွိရသည့္ ဘဂၤါလီ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား ေခၚယူစစ္ေဆးၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ၎တို႔ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဒုခ်ီးရားတန္းတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား အသတ္ခံရၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၌ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕က ျမန္မာအစိုးရအား စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္ရသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢအဖြဲ႕က ေျပာဆိုသည္။ ကုလသမဂၢက ေျပာဆိုရာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-ျမန္မာနယ္စပ္ရြာတစ္ရြာတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္က ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဘဂၤါလီအမ်ဳိးသားရွစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အဆိုပါတိုက္ခိုက္မႈအၿပီး ေလးရက္အၾကာတြင္ အဆိုပါရြာတြင္ပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ဦး ဘဂၤါလီမ်ား၏ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ ခံခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒသခံရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားက ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး ၄၀ ခန္႔အား ညေနပိုင္းတြင္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုထားၿပီး ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ရရွိလာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေအပီသတင္းဌာနႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏ တိုက္တြန္းခ်က္အၿပီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ သမၼတေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က ကုလသမဂၢ၏ ေၾကညာခ်က္သည္ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းၿပီး အေၾကာင္းအက်ဳိး မခိုင္လံုေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ “ကုလသမဂၢရဲ႕ အခုလိုလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ မယံုၾကည္မႈေတြ ပိုမိုျဖစ္ပြားလာႏုိင္ၿပီး ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းေတြေပၚမွာ အယံုအၾကည္ နည္းပါးလာႏုိင္ပါတယ္” ဟု ဦးရဲထြဋ္က ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားသည္။ ယင္းေနာက္ ကုလသမဂၢဦးေဆာင္သည့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔မ်ားအား ျပႆနာျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ အဆိုပါေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္လည္း အစိုးရဘက္က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ကာ သတင္းအမွားမ်ား အသုံးျပဳ၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းဌာနမ်ားသည္ ရခုိင္ေဒသျပႆနာကို ပုိမုိ႐ႈပ္ေထြးေအာင္ လုပ္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေမာင္ေတာ မြတ္စလင္ ၄၈ ဦး အသတ္ခံရမႈ သတင္း စုံစမ္းရန္ ႏုိင္ငံတကာ ေတာင္းဆုိမႈ အစုိးရ ပယ္ခ် ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ဒုခ်ီးရားတန္း ေက်းရြာ ဆိုင္းဘုတ္(ဓာတ္ပုံ – ေဂ်ပိုင္/ဧရာ၀တီ) ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ဒုခ်ီးရားတန္းေက်းရြာတြင္ မြတ္စလင္ ၄၈ ဦး အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈ သတင္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ျမန္မာအစုိးရက တရား၀င္ ျငင္းဆုိလုိက္ၿပီး ယင္းသတ္ျဖတ္မႈကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ေတာင္းဆုိမႈကုိ လက္မခံ ဘဲ ပယ္ခ်လုိက္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ႐ုံးခန္းတြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ က ျပဳလုပ္ေသာ ကုလသမဂၢႏွင့္ သံတမန္မ်ား၊ ႏိုင္ငံ တကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ရွင္းလင္းပြဲအၿပီးတြင္ သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒု ခ်ီးရားတန္း ေက်းရြာတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္က မြတ္စလင္ ၄၈ ဦး သတ္ျဖတ္ခံရသည္ ဆုိေသာ သတင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္တို႔က သြားေရာက္စစ္ေဆး ခဲ့ေသာ္ လည္း သတင္းမ်ား မမွန္ကန္သည္ကုိ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရေၾကာင္း အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ရွင္း လင္းပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္း ေမာင္ေတာ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ဆက္စပ္၍ အစိုးရ၏ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ခြင့့္ကို အေမရိကန္ သံအမတ္က ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရဘက္က ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ “က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈသည္ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ျပည္တြင္းေရး ကိစၥျဖစ္တယ္၊ က်ေနာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ လြတ္လပ္စြာစံုစမ္း စစ္ေဆးတဲဲ့ အဖြဲ႕ေတြ ရွိခဲ့ၿပီးသား၊ ဒီအဖြဲ႔နဲ႔လုပ္မယ္၊ ႏိုင္ငံတကာကလူေတြ ပါစရာမလိုဘူး၊ သို႔ေသာ္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈသည္ ပြင့္ လင္း ျမင္သာမယ္၊ က်ေနာ္တို႔ေတြ႔ရွိတာေတြကိုလည္း အားလံုးကိုမွ်ေ၀မယ္လို႔ က်ေနာ္ေျဖၾကားခဲ့တယ္”ဟု ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။ လတ္တေလာ အစုိးရ၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ မြတ္စလင္မ်ား သတ္ျဖတ္ခံရသည္ဆုိေသာ သတင္းမ်ားမွာ မဟုတ္မွန္သည့္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား သိသည္ဟုဆိုေနေသာ ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားမ်ားရွိလွ်င္ အစုိးရထံသုိ႔ တင္ျပႏုိင္ၿပီး အစုိးရအေနျဖင့္ အေရးယူေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ဦးရဲထြဋ္က ဆက္လက္ေျပာဆုိသည္။ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ ပဋိပကၡမ်ား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕ (ICG) က မြတ္စလင္မ်ား အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းထားသည့္အျပင္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုတခ်ိဳ႕ကိုပါ ရရွိထားေၾကာင္း၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္မွ ၁၃ ရက္အတြင္း အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ လူေပါင္း ၄၉ ဦး ၀န္းက်င္ အသတ္ခံခဲ့ရသည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္က တရား၀င္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ သည္။ ကုလသမဂၢကမူ ေမာင္ေတာ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မႈတြင္ မြတ္စလင္ ၄၈ ဦး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း ေအပီ သတင္းဌာနသုိ႔ ထုတ္ျပန္ ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ဦးရဲထြဋ္ကမူ“အေလာင္းေတြ ျမႇဳပ္ထားတယ္ဆုိတဲ့ သခ်ဳႋင္းေနရာကိုလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္က ေရာက္ခဲ့ တယ္၊ ၾကည့္ ေတာ့ ဘာမွအသစ္ျမႇဳပ္ထားတာ မရွိဘူး၊ သခ်ဳႋင္းကုန္း အေဟာင္းႀကီး ျဖစ္ေနလို႔ ေတာေတြေတာင္ဖုံးေနၿပီ၊ တကယ္ လို႔ တူးထားတယ္ ဆိုရင္လည္း ေျခရာလက္ရာေတြ ရွိေနရမွာေပါ့၊ ေနာက္တခါ ရခိုင္သူႀကီးက ဘဂၤါလီေတြကို ဖမ္းၿပီးႏွိပ္စက္တယ္ ဆိုတဲ့ ေနရာကိုလည္း ေရာက္ခဲ့တယ္၊ အဲဒီမွာ လူမသိေအာင္ဖမ္းထားလို႔ရတဲ့ အေဆာက္အအုံမ်ိဳးလည္း မရွိဘူးလို႔ ေျပာတယ္၊ မၾကာခင္မွာပဲ ဒီအဖြဲ႔က ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္မႈေတြ လုပ္မယ္တဲ့”ဟု ေျပာသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူမႈေရး အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးေနေသာ နယ္စည္းမျခား ဆရာ၀န္မ်ား အဖြဲ႕ (MSF) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ တာ၀န္ ခံ Peter-Paul de Groote က ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္က ဒဏ္ရာရသူမ်ား အပါအ၀င္ လူ ၂၂ ဦး ကို MSF က ေဆး၀ါး ကုသေပးခဲ့ရၿပီး ဒဏ္ရာရသူမ်ားမွာ ဒုခ်ီးရားတန္းရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ားျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ MSF အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားကုိ ေဆး၀ါး ကုသေပးခဲ့ရမႈမ်ားရွိလွ်င္ အစိုးရသို႔ တိတိက်က် တင္ျပ ရန္ေျပာသည့္အခါ ၎တို႔မွ မျပႏိုင္ေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္မွ ရြာမ်ားသို႔ လိုက္လံေမးျမန္းရာတြင္လည္း အဆိုပါ လူ မ်ားဆိုသည့္ နာမည္ႏွင့္ပင္ မရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ယခုျပႆနာကို ဖံုးဖိရန္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို ကာကြယ္ ေပးရန္လည္း မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။ “က်ေနာ္တို႔က အဲဒီေဒသက ၂ ဘက္အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ကာကြယ္ေပးရမွာ၊ ဘယ္သူက်ဴးလြန္၊ က်ဴးလြန္ က်ေနာ္တို႔ အေရးယူမွာပဲ၊ တကယ္ထိခိုက္နစ္နာခဲ့တာက ရခိုင္လူမ်ိဳး ရဲတပ္ၾကပ္ ေအာင္ေက်ာ္သိန္းပဲ၊ က်ေနာ္တို႔က သာမာန္ ရာဇ၀တ္မႈေလးကို ထိန္းထိန္း သိမ္းသိမ္းလုပ္ေနတာမွာ တဖက္က သူတို႔က်ဴးလြန္တာကို ဖံုးကြယ္ခ်င္တဲ့အတြက္ ေပါင္းလုပ္ၾကတယ္”ဟုလည္း ၎က ဆုိသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ မြတ္စလင္ အမ်ားစု ေနထုိင္ေသာ ဒုခ်ီးရားတန္း ေက်းရြာသုိ႔ အာဏာပုိင္မ်ား လာေရာက္ၿပီး မုိဘုိင္းလ္ဖုန္းမ်ား သိမ္းယူျခင္း၊ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္မႈကို မေက်နပ္ ေသာ မြတ္စလင္မ်ားက လူစုလူေ၀းျဖင့္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ား အၾကား ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေနာက္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ေစာပိုင္းတြင္ ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ေသာ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး တဦးကို ရွာေဖြရန္ စစ္သားမ်ား၊ ရဲမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားပါ၀င္ေသာ လူစုလူေ၀းက ဒုခ်ီးရားတန္း ေက်းရြာသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီး ရြာသူရြာသားမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ကာ ပစၥည္းမ်ား သိမ္းယူခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းတုိက္ခုိက္မႈအတြင္း ကေလးမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအပါအ၀င္ လူေသဆုံးသည္ဟု ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစုိက္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕တခုျဖစ္ေသာ Arakan Project က ဇန္န၀ါရီလလယ္ပုိင္းတြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရခိုင္အေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးျဖစ္စဥ္ တစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ႀကီး ေျပာၾကား

Published on: January 30, 2014 Written by: စိုးထက္ခိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ မၿငိမ္သက္မႈမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးျဖစ္စဥ္ တစ္ခုအျဖစ္ ဥေရာပသမဂၢမွ လံုး၀ယံုၾကည္လက္ခံထားၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ႀကီး Mr. Roland Kobia က စစ္ေတြၿမဳိ႕သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ေျပာၾကားသည္။ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္က ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမဳိ႕ရွိ ျပည္နယ္အစိုးရ႐ံုး၌ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ား၊ သံ႐ံုးတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားေတြ႕ဆံုၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္က ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေက်ာက္နီေမွာ္ေက်းရြာမွ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ စတင္ခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥေရာပသမဂၢမွ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လာေရာက္ေလ့လာျခင္းျဖစ္ၿပီး လူမ်ဳိးစုႏွစ္စုအၾကားတြင္ တင္းမာမႈေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လိုအပ္ေနေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ားေပးအပ္ႏိုင္ရန္ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ႀကီး Mr. Roland Kobia က ေျပာၾကားသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္ပိုင္းအတြင္းက ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ဒုခ်ီးရားတန္း ေက်းရြာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲတပ္ၾကပ္တစ္ဦး ကင္းလွည့္စဥ္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရသျဖင့္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့အၿပီး ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး ၄၀ ေက်ာ္အသတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာသတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သတင္းထုတ္ျပန္အၿပီး ေနာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ႀကီး Mr. Roland Kobia အပါအ၀င္ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ားမွ သံအမတ္မ်ားပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမဳိ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္တင္က ဒုခ်ီးရားတန္းျဖစ္စဥ္အၿပီးေနာက္ ဘဂၤါလီအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္ ၄၀ ေက်ာ္ အသတ္ခံရသည္ဆိုေသာ သတင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာကယ္ဆယ္ေရး၀န္ထမ္းမ်ားထံမွ ရရွိသည္ဆိုေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္ကို BBC သတင္းဌာနမွ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္မွာ လံုျခံဳေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ရဲတပ္ၾကပ္တစ္ဦးသာ အသတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ “ဒီရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့အခက္အခဲႀကီးဟာ ျပည္တြင္းေရးသက္သက္သာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ လံုး၀လက္ခံထားပါတယ္။ မေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာလည္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက ေျပာသြားတဲ့အတိုင္း ဒီကိစၥက ျပည္တြင္းေရးသက္သက္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုးက လက္ခံပါတယ္”ဟု Mr. Roland Kobia က ဆိုသည္။

Monday, January 27, 2014

ထိုင္းႏိုင္ငံေရးအပိုင္း(၁၂)၊ ဆုထက္ဘယ္လိုႏိုင္ငံေရးသမားလဲ။

လက္ရွိဘန္ေကာက္ၿမိဳလယ္ကိုပိတ္ဆို႔ထားတဲ့သပိတ္ေခါင္းေဆာင္မစၥတာဆူထက္
ေသာဆူဘန္ဟာအရင္ေလးႏွစ္ကဒုတိယ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အၿဖစ္နဲ႔သူတို႔အစိုးရအဖြဲ႔ကိုကန့္႔ ကြက္ဆႏၵၿပေနၾကတဲ့ဆႏၵၿပသူေတြအေပၚတင္းမာတဲ့သတိေပးခ်က္ကိုထုတ္ၿပန္ဘူးပါ တယ္။ဒီလူေတြဥပေဒကိုခ်ဳိးေဖါက္ၿပီး၊လမ္းေတြကိုပိတ္ဆို႔မယ္၊အစိုးရအေဆာက္အဦ
ေတြကိုက်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မယ္ဆိုရင္၊ဒီသပိတ္ကိုၿဖိဳခြင္းရမွာပဲလို႔၂၀၁၀ခုမတ္လ
(၁၂)ရက္ေန႔မွာေၾကၿငာခဲ့တယ္။ႏွစ္လေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ၾကာေတာ့သူေၿပာတဲ့အတိုင္း စစ္တပ္ကအင္အားသံုးၿပီးၿဖိဳခြင္းတာပဲ။ဆႏၵၿပလူထုထဲကိုအမ္(၁၆)ေမာင္းၿပန္ေသနပ္
ေတြနဲ႔ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းခဲ့တယ္။၂၀၁၁ခုေရြးေကာက္ပြဲမွာကေတာ့ဆူထက္ရဲဒီမိုကရက္ ပါတီဟာမရွဳမလွရွံဳးနိမ့္ခဲ့တယ္။ဒီအခ်ိန္မွာသူကိုယ္တိုင္ကဦးေဆာင္ၿပီးလမ္းေတြကို ပိတ္ဆို႔၊အစိုးရရံုးေတြကို၀င္စီးၿပီးဆႏၵၿပပြဲနဲ႔ၿပည္သူကေရြးေကာက္တင္ေၿမွာက္ထားတဲ့အစိုးရ
ကိုႏွဳပ္ထြက္ေပးဘို႔ေတာင္းဆိုေနတယ္။တဖက္ကႏိုင္ရင္တဖက္ကဆႏၵၿပတဲ့ႏိုင္ငံ ေရးလွဳပ္ရွားမွဳသံသရာလည္တဲ့သေဘာလို႔ထင္ရေပမဲ့၊ဒီအခ်ိန္မွာထိုင္းၿပည္သူေတြအ ၾကားမွာအင္အားစုၾကီးႏွစ္ခုကိုရင္ၾကားေစ့ေပးႏိုင္မည့္လမ္းစဥ္တခုမဟုတ္တာေတာ့ ဆူထက္ေရာ၊အဘီဆစ္၀ိဇၨာဇီ၀ေရာ၊ယဥ္လတ္နဲ႔၊အေသးေရာက္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တက္ဆင္တို႔ပါသေဘာေပါက္ၾကဘို႔လိုပါၿပီ။ဆူထက္ကေတာ့သူဟာအက်င့္ပ်က္ၿခစားမွဳနဲ
႔၊တက္ဆင္ႏြယ္ဘြားမ်ားလႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္မွဳကိုဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲ၀င္ေနတာပါလို႔ေၿပာ တယ္။၂၀၁၀ခုႏွစ္ကရွပ္နီဆႏၵၿပသမားေတြဘန္ေကာက္ၿမိဳလယ္ကိုပိတ္ဆို႔ၿပီးအစိုးရ
ႏွဳပ္ထြက္ေပးဘို႔ေတာင္းဆိုခဲ့သလိုေတာင္းဆိုေနပါတယ္။ဘန္ေကာက္ပို(စ္)သတင္း စာကလဲအလြန္အႏၱရယ္မ်ားတဲ့နိဳင္ငံေရးကစားကြက္ပဲလို႔သတိေပးေ၇းသားတာဖတ္ လိုက္ရပါသဗ်။ရတ္ခ်ာပရာဆြန္လို႔ေခၚတဲ့ၿမိဳလယ္လမ္းမဆံုၾကီးဟာ၊ေဟာ္တယ္ေတြ၊ ကုန္တိုက္ၾကီးေတြ၊ဘာဏ္တိုက္ၾကီးေတြနဲထိုင္းစီးပြါးေရးရဲ ႔အသဲႏွလ့ုးလို႔ေခၚရင္
ေခၚေလာက္တယ္။ဒီမွာပိတ္ဆို႔ဆႏၵၿပေနၾကေတာ့အခုေတာင္စီးပြါးေရးထိခိုက္မွဳေတြ ကိုေတြ႔ေနရပါၿပီ။မႏွစ္ကႏို၀င္ဘာကစတင္ခဲ့တဲ့ဒီပဋိပကၡမွာလူ(၉)ေယာက္ေသၿပီးငါး ရာေက်ာ္ဒါဏ္ရာရခဲ့ၾကၿပီ။ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၂)ရက္ေန႔က်င္းပဘို႔ေၾကၿငာထားတဲ့ေရြး
ေကာက္ပြဲကိုလဲ၊ဖြဲစည္းပံုဥပေဒခံုရံုးနဲ႔ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မီရွင္ကေရႊ႔ ႔ဆိုင္းဘို႔ေၿပာ လာၿပီ။ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္သည့္တိုင္ေအာင္အခုလိုသပိတ္တားမွဳေၾကာင့္လႊတ္
ေတာ္ေခၚဘို႔ကမလြယ္ဘူး။အတိုက္အခံကေတာင္းဆိုေနတဲ့ႏိုင္ငံေရးၿပဳၿပင္မွဳ
ေတြကိုေရြးကောက္ပြဲၿပီးမွလႊတ္ေတာ္မွာလုပ္ေပးပါမယ္လို႔ယဥ္လတ္ကကိပးတယ္။
ဒါကိုဆူထက္ကပါယ္ခ်တယ္။ဒီအေနအထားမွာအၾကိမ္ၾကိမ္အာဏာသိမ္းဘူးတဲ့ထိုင္း
စစ္တပ္ကသတိေပးစကားေၿပာလာတယ္။ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ပရာ
ယုခ်န္အိုခ်ာကတပ္ကဘယ္ဘက္ကမွမပါခ်င္ဘူး။ဒါေပမဲ့ၿပႆနာကအေၿဖမရပဲဒီလို
ဆက္ၿဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္လုပ္သင့္တာေတာ့လုပ္ရေတာ့မယ္လို႔ေၿပာလာတယ္။ေလ
ေလာဆယ္မွာတပ္ကသပိတ္သမားေတြဖက္ပါၿပီး၊ရဲကအစ္ုးရဖက္ကိုတိမ္းညြတ္တဲ့
သလိုေတြ႔ၿမင္ေနရတယ္။တပ္က၀င္ၿပီးစြက္ဖက္လို႔အစိုးရေၿပာင္းသြားတာေတာင္ဒီ
ႏိုင္ငံေရးသံသရာကေပ်ာက္သြားမဲ့လကၡဏာမရွိဘူး။ထိုင္းရဲ ႔စင္ၿပိဳင္အုပ္စုႏွစ္ခုဟာ
ပိုၿပီးအစြန္းေရာက္၊ပိုၿပီးအယူသည္းၿပီးအမုန္းတရားကိုေရွ ႔ထားလာၾကေတာအနာဂါတ္ ဟာအလြန္စိုးရိမ္စရာေကာင္းေၾကာင္းပါဗ်ား။

ေဒါက္တာေအးခ်မ္း
သမုိင္းပါေမာကၡ
ကန္ဒ တကၠသိုလ္
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာမွကူးယူေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Saturday, January 25, 2014

ထိုင္းႏိုင္ငံေရးအပိုင္း(၁၁)။မ႑လာမွထိုးစစ္ဆင္ၿပီ

ဆူထက္ရဲသၾကၤန္အေၿမာက္ေတြကိုယဥ္လတ္ကဥေပကၡာၿပဳထားခဲ့တယ္။ေနာက္
ထပ္သံုးပါတ္ေလာက္ပဲလိုေတာ့တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲကိုၿဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတာဗုဒၶဟူး
(၁၆၊၁၊၁၄)မွာေၾကၿငာတယ္။တကယ္ေတာ့ေဖေဖၚ၀ါရီ(၂)ရက္ေန႔လုပ္မည့္ေရြး
ေကာက္ပြဲကိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မီရွင္၊အတိုက္အခံတို႔နဲ႔ေဆြးေႏြးၿပီးေရႊ ႔ဘို႔လိုရင္ေရႊ ႔
မယ္လို႔သူကမ္းလွမ္းပါတယ္။အတိုက္အခံကလက္မခံတာပါ။အစိုးရဆင္းေပးဘို႔ပဲတြင္
တြင္ေတာင္းဆိုေနတယ္။ဒါေၾကာင့္ၿပည္သူေတြရဲ႔ဆံုးၿဖတ္ပိုင္ခြင့္ဟာအေရးအၾကီးဆံုး
ပါပဲ။ၿပည္သူေတြရဲ ႔အဆံုးအၿဖတ္ကိုပဲခံယူေတာ့မယ္လို႔ေၾကၿငာခဲ့ပါသဗ်။သူ ႔ဖက္ကအ
ေလွ်ာ့ေပးရမွာအားလံုးအေလွ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီပဲေလ။ဒီမိုကရက္ေတြကေရြးေကာက္ပြဲကိုသ
ပိတ္ေမွာက္ဘို႔ေၾကၿငာတာကလဲသဘာ၀က်တယ္ေလ။သူတို႔မႏိုင္ဘူးဆိုတာသိေနၾကတာကိုးဗ်။ဒီလိုေၾကၿငာေပမဲ့ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႔ေပၚမွာမဲရံဳေတြဖြင့္ဘို႔ကမၿဖစ္ႏိုင္ေလာက္
ေအာင္ပါပဲ။အေၿခအေနေတြတင္းမာေနတယ္။ဘန္ေကာက္ရဲ ႔ပသံု၀မ္စီရင္စုမွာမ်က္ ၿမင္သက္ေသတေယာက္ကေၿပာတာကသပိတ္စခမ္းကိုက်ည္ဆံအေတာင့္သံုးဆယ္
ေလာက္၀င္လာတယ္။ဘယ္ကပစ္မွန္းလဲမသိဘူးလို႔ဆိုတယ္။အတိုက္အခံေတြကိုတန္
ၿပန္မည့္အင္အားတခုရွိေနၿပီဆိုတာထင္ရွားတယ္။ယဥ္လတ္ကေတာ့သူတို႔နဲ႔မပတ္
သက္ဘူးလို႔လို႔ဆိုတယ္။ဒီၾကားထဲ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းအဘီဆစ္၀ိဇၨာဇီ၀ရဲ ႔အိမ္ကိုတိုက္
ခိုက္မွဳတခုလဲၿဖစ္သြားတယ္။ဘန္ေကာက္အေနာက္ပိုင္းမွာသပိတ္စခမ္းကသံုးေနတဲ့
ဘတ္စကားတစီးကိုလူတစုကေရနံေလာင္းၿပီးမီးရွဳိ႔လိုက္ၾကတယ္။လက္နက္ကိုင္ပဋိ
ပကၡတခုစတင္ေနတဲ့လကၡဏာကိုေတြ႔ေနရၿပီ။ဘန္ေကာက္ၿမိဳသားေတြကေတာ့အ
ၾကမ္းဖက္မွဳေတြတိုးလာမွာကိုမလိုလားၾကဘူး။အာဏာသိမ္းပြဲတခုၿဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ေကာ
လဟာလေတြၿပန္႔ေနတယ္။ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကေတာ့တပ္က၀င္ၿပီးအာဏာသိမ္း
တာမ်ဳိးေတာ့မလုပ္ပါဘူးလို႔ေၿပာေနတယ္။အေၿခအေနကရွဳတ္ေထြးေနတာအမွန္ပဲ။ဆူထက္ကေတာ့ယဥ္လတ္နဲ႔သူ႔အစိုးရတဖြဲ ႔လံုးကိုအရွင္ဖမ္းမယ္လို႔ၾကံဳး၀ါးေနတာပဲ။

ပိုၿပီးထင္သာၿမင္သာတဲ့အခ်က္တခုကေတာ့မ႑လာကစၿပီးထိုးစစ္ဆင္ၿပီဆိုတာပါပဲ။ ဒီတိုက္ကြက္ကယဥ္လတ္ကိုတိုက္ရိုက္ပစ္မွတ္ထားတာထင္ရွားတယ္္္။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက
က်ဳိဳတိုတကၠသိုလ္၊အေရွ႔ေတာင္အာရွေလ့လာေရးဌာနမွာသူေတသနလုပ္ေနတဲ့၊ထိုင္းအမ်ဳိးသားပညာရွင္ပါဗင္ခ်ာခ်ာဗါပြန္ပံု (Pavin Chachavalponpun) ကဒီလိုရွင္းၿပ တယ္။ထိုင္းဘုရင္ရဲ ႔အငယ္ဆံုးသမီးေတာ္၊မင္းသမီးခ်ဴလာဘြန္(Princess Chulabhorn)ကိုယ္ေတာ္တိုင္ဆႏၵၿပပြဲကိုအသိအမွတ္ၿပဳပါ၀င္လာတယ္။ထိုင္းေတာ္၀င္ မိသားစုပါ၀င္လာမွဳဟာအစိုးရဆန္႔က်င္ေရးသပိတ္ကိုအားၿဖည့္ေပးလိုက္တာပဲ။ဆူ
ထက္နဲ႔သူ႔ေနာကိလိုက္ေတြဘယ္ေလာက္အထိေရွ ႔ဆက္တိုးလာမလဲဆိုတာနားလည္
လို႔ရၿပီ။ယဥ္လတ္ရဲ ႔အေနအထားဟာဘန္ေကာက္မ႑လာမွာအားနည္းတယ္။၁၉၄၈ခု ကဦးႏုရဲ ႔အစိုးရလိုၿဖစ္ႏိုင္တယ္။ဘန္ေကာက္ကပညာရွင္ၾကီးေတြ၊ဓနရွင္ၾကီးေတြ
ကေတာ္၀င္မိသားစုကိုေရွ ႔ကတင္ၿပီးအနာဂါတ္အိပမက္ေတြမက္ေနၾကၿပီ။ဒါေပမဲ့တ
ဖက္မွာမင္းသမီးေလးခ်ဴလာဘြန္ရဲ ႔ပတ္သက္ပါ၀င္လာမွဳအတြက္ထိုင္းၿပည္သူေတြဟာ
သူတို႔စိတ္နဲ႔ေတာင္မၿပစ္မွားအပ္ဘူးလို႔ယူဆထားၾကတဲ့ထိုင္းဘုရင္စံနစ္အေပၚအၿမင္
ေၿပာင္းလာႏိုင္တယ္လို႔ပါေမာကၡခ်ာခ်ာဗါပြန္ပံုကသံုးသတ္ပါတယ္။သူဆက္ေၿပာတာက
ေတာ့တင္းမာမွဳေတြၿမင့္တက္လာမယ္။ဒါေပမဲ့အတိုက္အခံေတြကၿပည္သူေတြ
ေထာက္ခံမွဳကိုေတာ့ရမွာမဟုတ္ဘူး။က်ြဲႏွစ္ေကာင္ခတ္ရာေၿမစာပင္ၿဖစ္ေနတာကၿပည္ သူေတြပါပဲလို႔ပညာရွင္ၾကီးကေၿပာသြားေၾကာင္းပါဗ်ား။
Ref: New York Times, January 16, 2014; The Japan Times, Janua
ေဒါက္တာေအးခ်မ္း သမုိင္းပါေမာကၡ ကန္ဒ တကၠသိုလ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာမွကူးယူေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေရးအပိုင္း(၁၀)။သပိတ္ေခါင္းေဆာင္အၿဖစ္မွသူပုန္ေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္လာ သည့္ဆူထက္ေသာင္ဆူဘန္။

သူကေတာ့ေသြးရူးေသြးတန္းနဲ႔ေရွ႔ဆက္တိုးၿပန္ၿပီ။အာဏာပိုင္ေတြကလဲသူ႔ကိုသူပုန္အ
ၿဖစ္သတ္မွတ္ထားၾကပါၿပီ။သူဒုတိယ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ၿဖစ္ေနတုန္းကရွပ္နီ(၉၀)ေယာက္ကို
ပစ္သတ္ခဲ့တဲ့အမွဳအတြက္လဲတရားရံုးကဆင့္ေခၚတာသူမသြားဘူး။မိုက္ရူးရဲလိုက္ပံုက ေတာ့ယဥ္လတ္ရွင္နာ၀တ္ကဆင္းမေပးပဲေခါင္းမာေနရင္သူနဲ႔သူ႔အစိုးရတဖြဲ ႔တဖြဲ႔လံုး
ကို၀င္ဖမ္းမယ္တဲ့ဗ်ား။ၾကားရေတာစိတ္ထဲယားက်ိက်ိၿဖစ္လာတယ္။၀န္ၾကီးေတြမင္း
တို႔မိန္းမနဲခေလးေတြကိုတၿခားကိုပို႔ထားၾက၊ဒါမွမင္းတို႔ကို၀င္ဖမ္းရင္သူတို႔လြတ္သြားၾက
မွာဆိုပဲဗ်ာ။ဒီေလာက္ေသြးရူးေသြးတန္းေၿပာတဲ့ႏိုင္ငံေရးသမားက်ြန္ေတာ္ေလ့လာတဲ့
သမိုင္းစာအုပ္ေတြထဲေတာ့မေတြ႔မိပါဘူးဗ်ာ။သၾကၤန္အေၿမာက္ထုတတ္တဲ့ႏိုင္ငံေရး
ေခါင္းေဆာင္ေတြေတာ့ရွိပါတယ္။ဗမာၿပည္မွာလဲရွိခဲ့တာပဲေလ။ဟီးဟီး...ဒီအေၾကာင္း
ေတာ့မေၿပာေတာ့ပါဘူး။က်ဳပ္ကသမိုင္းသမားဆိုေတာ့ႏွိဳင္းယွဥ္ေလ့လာမွဳ (Comparative Analysis) ဆိုတာ၀ါသနာပါေနတယ္။၁၉၈၅ခုႏွစ္ကဖိလစ္ပိုင္ကမား ကို(စ္)ေၿပးရတာသြားသတိရမိသဗ်ဳိ႔။ေၿပးရမွာေပါ့။သူ႔ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးအင္ရီးလိီ (Enriles) နဲ႔ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရာမို႔(စ္)(Ramos)ကပါသမတနန္းေတာ္ကို၀ိုင္းထားၿပီ
ေလ။ အခုသူ႔ေနာက္မွာဘယ္သူရွိသလဲ။တပ္ကမ်ားပါေနသလား။သိပ္ေတာ့မထင္ဘူး။ ရဲကေကာ။ဒီေန႔အထိဒီသပိတ္သမားေတြဟိုေနရာ၀င္စီး၊ဒီေနရာ၀င္စီးလုပ္ေနႏိုင္တာ ယဥ္လတ္ရဲ႔စိတ္ရွည္သည္းခံမွဳေၾကာင့္ဆိုတာေပၚလြင္ေနၿပီ။ဘုရင္ၾကီးကေနမေကာင္း
ရတဲ့အထဲ။သူႏွုပ္ဆိပ္ေနမွာပဲ။ဒီေတာ့Hollow Bomb လို႔ေခၚတဲ့သၾကၤန္အေၿမာက္နဲ႔ထု တာယဥ္လတ္ကေတာ့ေၾကာက္မွာမဟုတ္ဘူး။က်ြန္ေတာ္ၿပထားတဲ့ဘန္ေကာက္မ႑လ ေၿမပံုကိုရွဳစားၾကပါ။မ်ဥ္းတေစာင္းေတြၿပထားတာသူေကာင္းမ်ဳိးေတြရဲ ႔အမာခံနယ္ပဲ။
ဒီေနရာမွာေတာင္သူ ႔ကိုေထာက္ခံမည့္လူ၊မေထာက္ခံတဲ့လူရွိေနတယ္။အေသအ ခ်ာပါ။ ဆူထက္ကသူဟာသူဟာႏိုင္ငံအတြင္းမွာၿခစားမွဳနဲ႔တက္ဆင္မ်ဳိးႏြယ္စိုးမိုးမွဳကို တိုက္ဖ်က္ေနတာပါလို႔ေၿပာတယ္။ဒါေပမဲထိုင္းလူမ်ဳိးအေတာ္မ်ားမ်ားကသိထားၾကတာ
ကသူဒုတိယ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အၿဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ၿပစ္မွဳေတြအ
တြက္မထူးဇာတ္ခင္းေနတာၿဖစ္တယ္ဆိုတာပါပဲ။ဒါေပမဲ့ဘန္ေကာက္မ႑လာကသူ
ေကာင္းမ်ဳိးေတြရဲ ႔ေထာက္ခံမွဳကိုရေနတယ္ဆိုတာေတာ့မယဥ္လတ္လဲေလွ်ာ့တြက္
လို႔မရဘူးထင္တယ္။အစိုးရစီစဥ္ထားတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲကိုသူတို႔ဆန္က်င္ေနၾကေပမဲ့
စစ္တမ္းေကာက္သူေတြရဲ ႔အစီရင္ခံခ်က္အရထိုင္းေၿမာက္ပိုင္းမွာၿပည္သူ၇၀%ကမဲ
ေပးဘို႔အဆင္သင့္ပါပဲတဲ့။ဆူထက္ဟာသမၻာရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားတေယာက္ပါ။ဒီပဋိ
ပကၡဟာၿပည္တြင္းစစ္အထိဦးတယ္သြားႏိုင္တယ္ဆိုတာသူသေဘာေပါက္ရမယ္။အေမ
ရိကန္ႏိုင္ငံၿခားေရး၀န္ၾကီးဌာနကလဲဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ေတြခိုင္မာေစဘို႔တိုက္တြန္း
တယ္။ဒီေန႔အထိအစိုးရလုပ္ငန္းစဥ္ေတြရပ္ဆိုင္းမသြားဘူးဗ်။မေန႔ကဆူထက္ေနာက္
လိုက္ေတြကရဲဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးကိုသြားၿပီး၊မင္းတို႔ေတြတက္ဆင္ရဲ ႔က်ြန္ေတြပဲလို႔ဆဲၾကသတဲ့။
က်ဳပ္သာထိုင္းဘာသာနဲ႔ေရးေနရင္က်ဳပ္လဲအဆဲခံရေလာက္ၿပီ။ထိုင္းစာကၾကီးခေခြး
ေလာက္ေတာ့ဖတ္တတ္ပါရဲ။ဒီတိုင္းၿပည္သမိုင္းကဗမာၿပည္သမိုင္းနဲ႔ဆက္စပ္ေနလို႔
ေလ့လာမိတာပါ။တက္ဆင္ကိုေၿမာက္ၾကြေၿမာက္ၾကြေနတတ္လို႔က်ဳပ္လဲၾကည့္မရခဲ့
ပါဘူး။ဒါေပမဲ့အမွန္နဲ႔အမွား၊ေ၀ဖန္ပိုင္းၿခားၾကည့္ရမွာေပါ့။အတိုက္အခံေတြရဲ စြတ္စြဲခ်က္ကေတာ့တက္ဆင္ဟာဆင္းရဲသားေတြကိုမက္လံုးေပးၿပီးမဲေတြလိမ္ယူခဲ့ တယ္။ဒါကၿခစားမွဳတခုပဲလို႔စြတ္စြဲတယ္။အခုလဲတက္ဆင္ကေတြးတယ္၊ယဥ္လတ္က အေကာင္အထည္ေဖၚတယ္လို႔သူတို႔ၿမင္တယ္။ယဥ္လတ္ကေတာ့သူဟာသူ႔အကိုရဲ႔ ကိုယ္ပြါးမဟုတ္ရပါဘူး။သူ႔အစိုးရရဲ႔လက္ရွိေပၚလီစီကလဲထိုင္းစားသံုးသူေတြရဲ ႔၀ယ္
လိုအားၿမင့္မားလာမွဳကိုဦးတည္ပါတယ္လို႔ေၿပာတယ္။က်မဟာႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မွဳနဲ႔ ဒီမိုကေရစီကိုကာကြယ္ဘို႔ဒီေနရာကိုေရာက္လာရတာပါလို႔ဆက္ေၿပာတယ္။စီးပြါးေ၇း
အသိုင္းအ၀ိုင္းကလဲဒီလိုၿဖစ္ေနတာကိုမလိုလားၾကဘူး။ဘယ္သူကဆက္ၿပီးဘယ္ေၿခ လွမ္းကိုလွမ္းမယ္ဆိုတာေစာင့္ၾကည့္ၾကတာေပါ့ဗ်ာ။
ေဒါက္တာေအးခ်မ္း သမုိင္းပါေမာကၡ ကန္ဒ တကၠသိုလ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာမွကူးယူေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငၤေရး၊အပိုင္း(၉)။ဒီမိုကေရမက်တဲ့ဒီမိုကရက္ေတြရဲ ႔လမ္းစဥ္။

တနလၤာေန႔ကဘန္ေကာက္ၿမိဳလယ္မွာထိုင္းအမ်ဳိးသားအလံေတြတလူလူလႊင့္ထူထားတဲ့အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးသမားေတြကလမ္းေတြကိုပိတ္ဆို႔ရံုမကပဲ၊တဆင့္တက္ၿပီးေတာ့ စေတာ့အေရာင္းအ၀ယ္ဌာနကိုပါသိမ္းလိုက္ၾကတယ္။သူတို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ကဖြဲ႔စည္းပံု ၿပင္ဆင္ေရးထက္၊တက္ဆင္မိသားစုကိုထိုင္းႏိုင္ငံေရးနယ္ထဲကေမာင္းထုပ္ဘို႔ပဲဆိုတာ ထင္ရွားတယ္။ထိုင္းႏိုင္ငံေရးကိုအကဲၿဖတ္သူတိုင္းကမယဥ္လတ္ကိုဘန္ေကာက္မွအပအၿခားေနရာေတြမွာေထာက္ခံသူေတြပိုမ်ားတယ္ဆိုတာသေဘာေပါက္ၾကပါတယ္။အ ေၿခအေနကထိုင္းရဲ ႔စီးပြါးေရးကိုထိလာၿပီ။ထိုင္းရဲအဓိကႏိုင္ငံၿခားေငြရေပါက္တခုၿဖစ
တဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဟာ၅၀%က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီ။ယဥ္လတ္ကေရြးေကာက္ပြဲကိုေရႊ ႔ ဆိုင္းဘို႔အတိုက္အခံနဲ႔ေဆြးေနြးမယ္လို႔ကမ္းလွမ္းတယ္။ဆႏၵၿပပြဲကိုလွံဳ႔ေဆာ္စည္းရံုး
ေနတဲ့ဒီမိုကရက္ေခါင္းေဆာင္ဆူတက္ေသာင္းဆုပန္ကဒီတိုက္ပြဲမွာ၊ႏွစ္ဖက္ႏိုင္တို႔၊ သေရတို႔မရွိဘူး။အရွံဳးအႏိုင္ပဲရွိမယ္လို႔ေၿပာတယ္။ယဥ္လတ္ကရွပ္နီေတြဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႔ထဲ၀င္လာမွာကိုဆန္႔က်င္တယ္။ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မွဳကိုေရွာင္တာၿဖစ္တယ္။အၾကမ္း ဖက္ခ်င္ေနၾကတာကရွပ္၀ါေတြပါ။ေခါင္းေဆာင္တဦးၿဖစ္တဲ့နီတိသြန္နဲ႔ေနာက္လိုက္ေတြ ကစစ္ရံုးခ်ဳပ္ကိုသြားၿပီးစစ္တပ္ကဆႏၵၿကသူေတြအေပၚအင္အားမသံုးဘို႔ေတာင္းဆို
တယ္။အေမရိကန္ႏိုင္ငံၿခားေရးဌာနကယဥ္လတ္ရဲ ႔ေရြးေကာက္ပြဲအစီအစဥ္ကိုေထာက္
ခံတာကိုကန္႔ကြက္တယ္။ထိုင္းႏိုင္ငံေရးမွာ၀င္မစြက္ဘို႔ေတာင္းဆိုတယ္။ခက္တာက ဖြဲ႔စည္းပံုခံုရံုးေရာ၊ၿခစားမွဳတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မီတီေရာကဘန္ေကာက္ကသူေကာင္း မ်ဳိးေတြခ်ဳပ္ကိုင္ထားၾကတယ္။ယဥ္လတ္အတြက္ႏိုင္ငံေရးထြက္ေပါက္ရွာဘို႔အၿခား လမ္းမရွိဘူး။
ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႔ေၿဖရွင္းၾကရင္ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာအေၿဖတခုထြက္လာမယ္။ အေၿပာင္းအလဲတုၿဖစ္လာႏိုင္တာပဲလို႔သမိုင္းပညာရွင္ထာနက္အေပၚဆူ၀မ္ကေၿပာ တယ္။ထိုင္းႏိုင္ငံဟာေခ်ာက္နခမ္းေပၚေရာက္ေနၿပီလို႔ေၿပာႏိုင္တယ္။ထိုင္းအေရွ ႔ေၿမာက္ နဲ႔၊ေၿမာက္ပိုင္းမွာတက္ဆင္ရဲ ႔ၾသဇာကၾကီးလွတယ္။ဇင္းမယ္ (ခ်င္းမိုင္)ကိုဗဟိုၿပဳတဲ့ထိုင္းေၿမာက္ပိုင္းဟာအရင္ကၿမန္မာဘုရင္ကိုပဏၰာဆက္ရတဲ့လားနားမင္းႏိုင္ငံၿဖစ္တယ္။သမိုင္းေနာက္ခံမတူဘူး။ဘန္ေကာက္လက္ေအာက္
ေရာက္တာအႏွစ္(၂၀၀)မၿပည့္ေသးဘူး။ဘန္ေကာက္သားေတြကသူတို႔ကိုခြဲၿခားဆက္ဆံသလိုၿမင္သူလဲရွိတယ္။ၿမာက္ပိုင္းကႏိုင္ငံေရးသမားတေယာက္က၊သူတို႔ဆႏၵ
ကိုေဖၚထုတ္ခြင့္ရွိပါတယ္။စင္ေပၚတက္ၿပီးကခ်င္တဲ့လူကပါေစဗ်ာ။အကေကာင္းေကာင္း၊မေကာင္းေကာင္းလက္ခုပ္တီးေပးၾကတာေပါ့လို႔ခပ္ ေထ့ေထ့ေလးေၿပာတယ္။
ဘန္ေကာက္ရဲကခန္႔မွန္းတာကတနလၤာေန႔ကဆႏၵၿပသူအေရအတြက္က(၇၅,၀၀၀)ေလာက္ပဲရွိတယ္လို႔ဆိုတယ္။ယဥ္လတ္အစိုးရၿပဳတ္က်ရင္ၿပႆနာမၿပီးေသးဘူး။ဒီမိုက ရက္ေခါင္းေဆာင္ႏ်စ္ဦးၿဖစ္တဲ့ဆူထက္နဲ႔အဘီဆစ္၀ိဇၨာဇီ၀ကလဲတည့္ၾကတာမဟုတ္
ဘူး။သူတို႔႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႔အားစမ္းပြဲကေနာက္ဆက္တြဲအၿဖစ္ပါလာမယ္။ဇြဲ ေကာင္း
ေကာင္းနဲ႔သက္လံုေကာင္းမွပဲမယဥ္လတ္ေရ။
သတၱ၀ါအမ်ားခ်မ္းသာၾကပါေစ။
(The World Street, January 14, 2014)
ေဒါက္တာေအးခ်မ္း သမုိင္းပါေမာကၡ ကန္ဒ တကၠသိုလ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာမွကူးယူေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အပိုင္း(၈) ဆင္ဂါဘီယာႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံေရး

ဒီေန႔ထုတ္နယူးေယာက္တိုင္းသတင္းစာဖတ္ေတာ့ထိုင္ႏိုင္ငံေရး၀ဲဂယက္မွာဆင္ဂါဘီယာပု
လင္းေမ်ာေနၿပီတဲ့။ဆင္ဂါ(Singha) ဘီယာဆိုတာထိုင္းႏိုင္ငံမွာအေစာဆံုးထုတ္ လုပ္ခဲ့တဲ့ဘီယာ။ၿပည္တြင္းမွာေရာၿပည္ပမွာပါထိုင္းစားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ၊ဧည့္ခံပြဲ ေတြသူမပါရင္အပီပြဲမစည္ဘူးေလ။ထိုင္းအမ်ိဳးသားလကၡဏာေဆာင္တယ္လို႔ေတာင္ ေၿပာၾကတာပဲ။အခုဒီဘီယာပုလင္းကႏိုင္ငံေရးဂယက္ထဲေမ်ာပါသြားၿပီ။ဆင္ဂါဘီယာ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္မိသားစုကရွပ္၀ါေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီးအစိုးရကိုဆန္က်င္ေနတယ္။ပိုင္ရွင္မိသား စုကမင္းမ်ဳိးမင္းႏြယ္ေတြထဲကလို႔ေၿပာၾကတယ္။ပိုင္ရွင္မိသားစုရဲ႔သမိးပ်ဳိအလွမယ္
ေလးခ်စ္ပတ္ဘီရြန္ဘာကဒီကေဆာင္းပါးတေစာင္ေရးရာမွာထိုင္းလူမ်ဳိးေတာ္
ေတာ္မ်ားမ်ားကဒီမိုကေရစီဆိုတာေကာင္းေကာင္းနားမလည္ၾကဘူး၊အထူးသၿဖင့္ေက်း
လက္မွာေနတဲ့လူေတြေပါ့ဆိုၿပီးေရးသတဲ့ဗ်ား။ဒီေတာ့ထိုင္းအေရွ ႔ေၿမာက္မွာေပါက္ကြဲ
ကုန္ၿပီ။သူတို႔ကလယ္သမားေတြ၊ေအာက္ေၿခအလုပ္သမားေတြ၊ဘန္ေကာက္မွာတကၠစီ
ေမာင္းတဲ့လူေတြပါတယ္။ထိုင္းလူဦးေရးရဲ႔သံုးပံုတပံုေက်ာ္တယ္။တက္ဆင္လက္
ထက္မွာေက်ာင္းေတြေဆးရံုေတြေဆာက္ေပးလို႔လူေနမွဳအဆင့္အေတာ္ေလးၿမင့္လာ
ၾကသူေတြၿဖစ္တယ္။မဖုယားေလးငယ္တယ္၊ေခ်ာတယ္၊အသက္က(၂၈)ႏွစ္ဘန္
ေကာက္အထက္တန္းလႊာေတြၾကားထဲမွာႏွင္းဆီခိုင္ေပါ့။သူကငယ္တယ္၊ေခ်ာတယ္၊
စည္းစိမ္ခ်မ္းသာေတြၾကားထဲၾကီးလာတာ။ဒီနယ္ကလယ္သမားေတြဘ၀ကိုဘာနား
လည္မွာလဲဗ်ာ၊ရာဇာ့ဂုဏ္ဓနဂဳုဏ္ေတြေမာက္ၿပီးၿပည္သူရဲ႔အားဆိုတာဘယ္သေဘာ ေပါက္မွာလဲလို႔အူဒြန္ဌာနီကေက်ာင္းဆရာတေယာက္ကေၿပာတယ္။ၾကြက္ၾကြက္ဆူ
လာေတာ့သူ ႔ေဖ့(စ္)ဘုတ္မွာ၊သူဟာတိုင္းၿပည္အတြက္တိုက္ပြဲ၀င္ေနတာပါတဲ့၊ဘယ္
သူေတြရဲ ႔အခြင့္အေရးကိုမွလဲမထိခိုက္ေစခ်င္ဘူးတဲ့၊ေက်းလက္ၿပည္သူေတြကိုလဲသူ
အထင္မေသးပါဘူးလို႔ေရးတယ္။သူေၿပာခဲ့တဲ့စကားေတြကိုေတာ့မရုပ္သိမ္းဘူး။ရွပ္နီ
ေခါင္းေဆာင္တေယာက္က၊ဒီစီးပြါးေရးသမားေတြဟာမွားယြင္းတဲ့ဖက္ကိုေရာက္ေန
ၾကတယ္။ဘန္ေကာက္ကအထက္လႊာဆိုသူေတြကလဲသူတို႔အိပ္ထဲ၀င္ေနတဲ့ပိုက္ဆံ
ေတြဟာဒီလယ္သမား၊အလုပ္သမားေတြရဲ ႔ေခၽြးနဲစာၿဖစ္တယ္ဆိုတာနားမလည္ၾကဘူး
လို႔ေၿပာပါသဗ်။ဘံုေရာအရက္ခ်က္လုပ္ငန္းကဆင္ဂါနဲ ႔လီယိုဆိုတဲ့ဘီယာႏွစ္မ်ဳိးထုတ္ တယ္။အခုဒီဘီယာႏွစ္မ်ဳိးလံုးကိုသပိတ္ေမွာက္ၾကၿပီ။ဒီဘီယာေတြကိုေဖါက္ၿပီးေၿခ
ေဆးေနတဲ့ဓါတ္ပံုေတြေဖ့(စ္)ဘုတ္ေတြမွာပလူပ်ံၿပီးတက္လာၿပီ။ႏွစ္သစ္ကူးမွာဘီယာ
အေရာင္းသြက္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ဒီဘီယာႏွစ္မ်ဳိး၀ယ္အားမလိုက္ေတာ့လို႔အေရာင္း
က်ေနတယ္ဆိုၿပီးအရက္ဆိုင္ေတြကၿငီးေနၾကၿပီ။အူဘြန္ဌာနီကအၾကီးဆံုးစားေသာက္ ဆိုင္ပိုင္ရွင္တေယာက္ကက်ဳပ္ဆိုင္မွာဒီဘီယာႏွစ္မ်ဳိးကိုလံုး၀တင္မထားေတာ့ဘူး။က်ဳပ္
ေဖါက္သည္ေတြစိတ္ဆိုးၿပီးက်ဳပ္ဆိုင္ကိုပါသပိတ္ေမွာက္မွဘ၀ပ်က္မွာလို႔ေၿပာသတဲ့။
အလွမယ္ေလးခ်စ္ပတ္ဟာဒီမိုကရက္တစ္ပါတီရဲ ႔အမာခံေခါင္းေဆာင္တဦးၿဖစ္ေနပါၿပီ။
၁၉၁၁၊မွာဘန္ေကာက္ခရိုင္အတြင္းကမဲဆႏၵနယ္တခုမွာ၀င္အေရြးခံခဲ့တာရွဳံးခဲ့ပါသတဲ့
ဗ်ား။ထိုင္းေၿမာက္ပိုင္းမွာဆင္ဂါးဘီယာကိုသပိတ္ေမွာက္ေနၾကၿပီ။ဒီေတာ့အဲဒီမွာၿမန္မာ
ဘီယာသြားေရာင္းရင္ကိုက္မယ္ထင္တယ္ဗ်ဳိ ႔။ လုပ္ၾကပါလား။ၾကာသလားလို႔႔။
သတၱ၀ါအမ်ားက်န္းမာၾကပါေစ။
ဇန္န၀ါရီ(၁၁)။၂၀၁၄။
ေဒါက္တာေအးခ်မ္း သမုိင္းပါေမာကၡ ကန္ဒ တကၠသိုလ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာမွကူးယူေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေရးအပိုင္း(၇) ထိုင္းတပ္မေတာ္ဆိုတာ။

ထိုင္းတပ္မေတာ္ကလိပ္ခဲတည္းလည္းၿဖစ္ေနတဲ့လက္ရွိအေၿခအေနမွာေသြးထြက္သံယိုမွဳေတြၿဖစ္လာ ရင္ အစိုး ရ ကတာ၀န္ယူရလိမ့္မယ္လို႔ေၿပာလာတယ္။ဆိုလိုတာကမင္းမဲ့စ
ရိုက္နဲ႔ဆူပူလွဳပ္ရွားေနၾက တဲ့ ဆူထပ္နဲ႔ရွပ္၀ါေတြကို အၾကမ္းဖက္မႏွိမ္နင္းနဲ႔လို႔ေၿပာလိုက္တာပဲ။ဒီေတာ့ထိုင္းတပ္မေတာ္ဆိုတာဘာလဲ။ေၿပာဘို႔လိုၿပီ။ဆက္မေရး
ေတာ့ဘူးလို႔ေနတာပဲ။ေရး လိုက္ေတာ့မယ္။၁၉၃၂ခုႏွစ္ကစၿပီးထိုင္းႏိုင္ငံေရးသမိုင္
ကိုေလ့လာရင္ႏိုင္ငံေရးမွာ
ထိုင္းစစ္တပ္ကအၾကိမ္ၾကိမ္၀င္ၿပီးစြတ္ဖက္ခဲ့တာေတြေတြ႔ရမယ္။စစ္တပ္ကအာဏာ
သိမ္းခဲ့တာအၾကိမ္(၂၀)
ေလာက္ရွိတယ္။ပ်င္းရိၿငီးေငြ႔စ၇ာအေၾကာင္ေတြပါဗ်ာ။ဒါေပမဲ့ထိုင္းစစ္တပ္ဟာၿမန္မာ့
တပ္မေတာ္လိုပဲႏိုင္ငံေရး
အင္အားစုတခုအၿဖစ္အခုထိရပ္တည္ေနတယ္ဆိုတာဘယ္လိုမွမၿငင္းႏိုင္ဘူး။
။ေလာေလာဆယ္မွာလက္ေရွာင္ေန
တယ္။ဒါေပမဲ့ဒီလိုေၿပာလိုက္တဲ့အတြက္တပ္ဟာႏိုင္ငံေရးထဲကလံုး၀ထြက္သြားေသးတာေတာ့မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သြယ္၀ိုက္ၿပီးနမိတ္ၿပလိုက္တာၿဖစ္တယ္။
၁၈၉၀ခုႏွစ္မွာခ်ဴလာေလာင္ေကာင္မင္းၿမတ္က၊တပ္မေတာ္ဆိုတာလိုအပ္လို႔ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ရတယ္။ တေန့႔ႏိုင္ငံေရးထဲမွာ၀င္ရွဳတ္လာမွာစိုးရိမ္တယ္လိုံေၿပာခဲ့ဘူးတယ္။ထိုင္းတပ္မေတာ္ဟာဘုရင္စံနစ္ကိုပါ၊ထိပါး လာႏိုင္တယ္ဆိုတာလဲသူသေဘာေပါက္ခဲ့တယ္။ဒီေတာ့၁၉၃၂ခုႏွစ္ကတည္းကဗိုလ္
ခ်ဳပ္ၾကီးေတြကအာဏာကိုဆုပ္ကိုင္ထားခဲ့တာမဆန္းပါဘူး။အခုလိုေၿပာလိုက္တာကလဲယဥ္လတ္အစိုးရကိုတဖက္လွည့္နဲ႔ရာဇသံေပးလို္က္
တာပါ။က်ြန္ေတာ္ေတာ့ဒီလိုပဲၿမင္တယ္။ဗမာေတြအတြက္ဒါကနားမလည္ႏိုင္စရာမရွိဘူး။အရပ္ဖက္ကအင္အားစု
ေတြကတေယာက္နဲ႔တေယာက္ၿငင္းခုန္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာတပ္ထဲမွာအမိန္႔တခုတညး္နဲ
႔ၿပီးသြားတယ္။စုစည္းမွဳ (Cohesion)ရွိၿပီးသား။သူ႔ရွိတဲ့အင္အားကိုအမိန္႔ဆိုတာတခုတည္းနဲ႔ပစ္မွတ္တခုကို
ပစ္ထည့္ႏိုင္တယ္။ထက္ေအာက္အမိန္႔နာခံမွဳရွိတယ္။ပံုစံတူၿခ်ဳပ္ထားတဲ့ယူနီေဖါင္းေတြကိုအေရာင္တမ်ဳိးတည္းေဆးဆိုးၿပီး၀တ္ၾကတယ္။ဒီ
ေတာ့မညီညြတ္ပဲေနမလား။ထက္ေအာက္အမိန္နာခံမွဳ (Hierarchy) ဆိုတာရွိတယ္။ဗမာၿပည္မွာလိုလႊတ္ေတာ္ ထဲမ၀င္ဘူ။ဒါေပမဲ့လႊတ္ေတာ္ကိုသူၿခိမ္းေၿခာက္ႏိုင္တယ္။အရပ္ဖက္ႏိုင္ငံေ၇းအဖြဲ႔အ
စည္းေတြမွာဒါမ်ဳိးမရွိဘူး။သူတို႔အားနည္းခ်က္ကိုသူတို႔ၿမင္ဘို႔့လိုတယ္။
၁၉၃၂မွာအာဏာသိမ္းလိုက္ေတာ့ဘုရင္ပရာဂ်ာဒီေပါ့ (Prajadipok) က၁၉၃၄ခုႏွစ္မွာနန္းစြန္႔တယ္။သူ႔ကိုဆက္ခံမည့္ႏန္းလ်ာမင္းသားေလးကအရြယ္
မေရာက္ေသးဘူး။ဆြစ္ဇာလန္မွာေက်ာင္းေနတယ္။မၾကာပါဘူးသူေရာဂါနဲ႔နတ္ရြာစံတယ္။သူ႔ကိုဆက္ခံမည့္မင္းသားေလးကလဲအရြယ္မေရာက္ေသးဘူး။။ဒီေတာ့ဆယ္စုႏွွစ္တခုခြဲေလာက္ထိုင္းႏိုင္ငံေရးမွာဘုရင္ရဲအခန္းက႑ေပ်ာက္ကြယ္ေနတယ္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ၾကီးေတြကပဲသက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္ေတြလိုအုပ္ခ်ဳပ္ေနခဲ့ၾကတယ္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးဖိဘုန္း
သၾကၤန္ (Phibum Sogram) ဆိုရင္ဂ်ပန္ေတြနဲ ႔ေပါင္းၿပီးၿမန္မာၿပည္ထဲ့ကသံလြင္ၿမစ္အေရွ ႔ၿခမ္းကိုထိုင္းႏိုင္ငၤထဲေပါင္းထည့္ခဲ့တယ္။ စစ္ၿပီးေခတ္ေရာက္ေတာ့လဲထိုင္းတပ္မေတာ္ဟာဘုရင္ကိုယ္စားတိုင္းၿပည္ကိုေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ရတာပါဆိုၿပီးဘုရင္ရဲ႔အသိအမွတ္ၿပဳမွဳကိုရရွိခဲ့တယ္။အခုသူတို႔သေဘာထားကိုၿပလိုက္ၿပီ။၂၀၀၆ မွာလဲၿပခဲ့ၿပီးၿပီ။ထိုင္းေတာ္၀င္စစ္တကၠသိုလ္ဆိုတာ ဘန္ေကာက္ကEliteလို႔ေခၚတဲ့သူေကာင္းမ်ဳိးေတြကိုလက္နက္တပ္ဆင္ေပးတဲ့ေနရာပါ။က်ြန္ေတာ့အၿမင္ေၿပာရရင္၊ကိုတတ္ဆင္နဲ႔မယဥ္လတ္ေရ။ခင္ဗ်ားတို႔ေနာက္မွာၿပည္သူရွိတယ္။ဒါေပမဲ့အေၿခအေနအရခင္ဗ်ားတို႔ေမာင္ႏွမေနာက္တလွမ္းေတာ့ဆုတ္ေပးရ
မယ္လို႔ထင္တယ္ေနာ္။
ေဒါက္တာေအးခ်မ္း သမုိင္းပါေမာကၡ ကန္ဒ တကၠသိုလ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာမွကူးယူေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

“ရာဇဝင္ကို ႐ိုင္းေစသူမ်ား”

၁၉၉၃-ခုႏွစ္ေလာက္ဆီကေပါ့။ အဲဒီတုန္းက မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္ႀကီး သံုးခုရဲ႕ (ယခု)ပဓာန နာယက ျဖစ္တဲ့ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကလည္း ေလာကတၳစရိယာျပစ္မႈနဲ႔ နန္းတြင္းဆူညံေတာရမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ သီးျခား အပူေဇာ္ခံ အျဖစ္ တစ္ႏွစ္ခြဲ ေက်ာ္ ခ်ီးေျမႇာက္ၿပီး ျပန္ျြကလာခါစသာသာပါ။ မႏၱေလးစာသင္တိုက္ႀကီးမ်ားရဲ႕အေက်ာ္အေမာ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား တစ္ေနရာမွာ ဆံုၾကတဲ့ မေထရ္ျမတ္တို႔ စကားဝိုင္းတစ္ခုကို ၾကားနာမွတ္သားလိုက္ရပါတယ္။ ဒီစကား ဝိုင္းမွာ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ဘုရားႀကီးတိုက္က အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက နယားဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး လည္း ပါပါတယ္။

            နယားဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕တူ အရွင္ျမတ္တစ္ပါးကလည္း ေလာကတၳစရိယာမႈနဲ႔ပဲ ဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္လဲၿပီး ရဲဘက္လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ေသြးရဲရဲ၊ ေခြ်းရဲရဲ စခန္းအပို႔ခံထားရတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ေနလို႔ စကားဝိုင္းမွာပါတဲ့ မေထရ္ႀကီးတစ္ပါးက နယား ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကို “ဆရာေတာ့္တူ အေၾကာင္းေရာ ဘယ္လိုမ်ား ၾကားတုန္း၊ လြတ္ေျမာက္ရာ လြတ္ေျမာက္ ေၾကာင္းေလး ဘာေလးမ်ား ဆရာေတာ္ အေနနဲ႔ မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ဘူးလား”ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ေမးေလွ်ာက္ပါတယ္။

            နယားဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက “ေမးမေနနဲ႔ဆရာေတာ္ .. ဒီေကာင္က လူမိုက္ပဲဟာ မိုက္လို႔ အဖမ္းခံရၿပီး ေထာင္က်တာ၊ ဘာလုပ္ေပးစရာလိုမလဲ”လို႔ ျပန္ၾကားပါတယ္။ အဲဒီစကားဝိုင္းမွာ ၿငိမ္ၿပီး နားေထာင္ေနတဲ့ မစိုးရိမ္ တိုက္သစ္ဆရာေတာ္က “ဆရာေတာ္ ေထာင္ခ်သူနဲ႔ ေထာင္က်သူမွာ ေထာင္က်သူက လူမိုက္၊ ေထာင္ခ်သူကေတာ့ လူ လိမၼာလို႔ ဆိုရမွာလား”ဆိုေတာ့ “ေထာင္က်ပါတယ္ဆို မွေတာ့ လူမိုက္ေပါ့”တဲ့။

            “ဒါျဖင့္ရင္ အဇာတသတ္နဲ႔ ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးတို႔ႏွစ္ဦးမွာ အဇာတသတ္က လူလိမၼာ၊ ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးက လူမိုက္ႀကီးလို႔ ဆိုရမလား ဆရာေတာ္”လို႔ ထပ္ၿပီးေလွ်ာက္ထားလိုက္ေတာ့ နယားဆရာေတာ္ႀကီးက မစိုးရိမ္ ဆရာေတာ္လည္း မၾကာခင္ေလးကမွ အဲဒီေနရာက ထြက္လာခဲ့တာကို သတိရၿပီး “ဘြာ .. ဘြာ .. တပည့္ေတာ္ေျပာတဲ့ ေထာင္က်သူဆိုတဲ့အထဲမွာ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ မပါဘူး”တဲ့။ “ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးေရာ ဆရာေတာ္”ဆိုေတာ့ “အဲ .. ကိုယ့္တူကို ေဒါသျဖစ္လို႔ ေျပာလိုက္မိတာပါ၊ ဒီလိုလည္း မဟုတ္ ပါဘူး”ဆိုၿပီး စကားကို ေလွ်ာခ်သြားပါတယ္။

            ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အခ်ီအခ်ေျပာေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို နားေထာင္ရင္း ေလာကသဘာဝေတြဟာ ဓမၼ သဘာဝအရ အေလးအနက္ဆင္ျခင္ၾကည့္တဲ့အခါ အမွတ္တမဲ့ သိထားတာေတြနဲ႔ တကယ့္အမွန္တရားတို႔ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေန တတ္တာကို သတိထား မိလိုက္တယ္။

            အထင္ရွားဆံုးအျဖစ္နဲ႔ သတိထားလိုက္မိတာကေတာ့ “အရအကုန္နဲ႔ အ႐ံႈးအျမတ္”ဆိုတဲ့ ကိစၥပါပဲ။ ေလာကထဲမွာေတာ့ “ရရင္ျမတ္တယ္၊ ကုန္ရင္ ႐ံႈးတယ္”လို႔ပဲ ခပ္ေပါ့ေပါ့ မွတ္ထင္ခံယူၾကတာမ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း နံနက္လင္း အိပ္ရာကႏိုးတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ “ရေအာင္ရွာဖို႔”ဆိုတဲ့ အေတြးက ပထမဆံုး စိုးမိုးထားၾကေတာ့တာေပါ့။

            အခု ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေျပာတဲ့ အဇာတသတ္နဲ႔ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးတို႔ရဲ႕ ျဖစ္ရပ္စံုကို အေသအခ်ာစဥ္းစားၿပီး ေတြးၾကည့္ လိုက္ေတာ့ အဇာတသတ္မင္းဟာ အဂၤတိုင္း၊ မဂဓတိုင္းဆိုတဲ့ တိုင္းႀကီးႏွစ္တိုင္းကို အာဏာပိုင္တဲ့ ရာဇၿဂိဳဟ္ရဲ႕ ထီးနန္း စည္းစိမ္ကို ရထားသူ။ ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးကေတာ့ ထီးနန္းစည္းစိမ္ကို စြန္႔လႊတ္ရသူေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အဇာတသတ္ဟာ ဒီထီးနန္းစည္းစိမ္ကို တရားသျဖင့္ ရယူခဲ့သူ မဟုတ္ပါဘူး။ အလြန္ကို မဖြယ္မရာျဖစ္တဲ့ အဖသတ္ ကံႀကီးကို က်ဴးလြန္ၿပီး ရယူပိုင္ဆိုင္ထားတာပါ။

            ဒါေၾကာင့္လည္း အရႀကီးသေလာက္ အ႐ံႈးကလည္း ႀကီးလွပါတယ္။ ထီးနန္းစည္းစိမ္ကို ရယူပိုင္ဆိုင္ ထားစဥ္မွာ ကိုပဲ ညဥ့္အခ်ိန္ေရာက္လို႔ အိပ္စက္မယ္ဆိုၿပီး မ်က္လံုးႏွစ္ခု မွိတ္လိုက္တာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ ဓားလွံေတြ အရာမကနဲ႔ ထိုးၾက၊ ခုတ္ၾကေတာ့ မလို ငရဲနိမိတ္ေတြ ထင္ျမင္ၿပီး တဖ်ပ္ဖ်ပ္တုန္လႈပ္ လန္႔ႏိုးေနရလို႔  အိပ္ေကာင္းျခင္းနဲ႔ မအိပ္စက္ႏိုင္ပါဘူးတဲ့။ အမ်ားအျမင္မွာ နန္းေတာ္ေပၚက ရွင္ဘုရင္၊ သူ႔ရင္ထဲမွာေတာ့ တကယ့္ငရဲသားပါ။ (ဒီဒုကၡႀကီးကေတာ့ ေနာင္အခါ ဘုရား ရွင္နဲ႔ေတြ႕ခြင့္ရလို႔ သာမည ဖလသုတ္ဆိုတဲ့ ေဒသနာေတာ္ႀကီးကို နာယူၿပီးတဲ့အခါမွာ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရသြားခဲ့ပါတယ္။)

            ေနာက္ထပ္ ႐ံႈးခ်က္နာတာကေတာ့ သူခင္းခဲ့တဲ့ “အဖသတ္နန္းယူ”ဆိုတဲ့ နမူနာဆိုးႀကီးက သားစဥ္ေျမးဆက္ ငါးဆက္အထိ လိုက္လာလို႔ ရာဇၿဂိဳဟ္ရဲ႕ အစဥ္အလာႀကီးမားသေလာက္ ေခတ္ၿပိဳင္ဝန္းက်င္က ေလးစားရတဲ့ ရာဇဝင္ဟာ မ်က္ႏွာမေဖာ္ဝံ့ေလာက္ ေအာင္ ႐ိုင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ရာဇဝင္႐ိုင္းတဲ့ဒဏ္ကို မခံမရပ္ႏိုင္ၾကေတာ့တဲ့ တိုင္းသူ ျပည္သားေတြက ငါးေယာက္ ေျမာက္ အဖသတ္ဘုရင္ “နာဂဒါသ”ကို ဝိုင္းဝန္းလုပ္ၾကံ အဆက္ျဖတ္လိုက္ၾကလို႔ ဒီမ်ိဳးႏြယ္ ျပတ္သြားခဲ့တာပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဇာတသတ္ဟာ ရာဇဝင္ကို ႐ိုင္းေစတဲ့ ရွင္ဘုရင္အျဖစ္လည္း မွတ္တမ္း ဝင္သြားပါတယ္။ (ဒီမွတ္တမ္းဆိုးႀကီးက ဘယ္လိုမွ ပယ္ဖ်က္လို႔ မရပါဘူး။ ခုထိ ပိဋကတ္ေတာ္ထဲမွာ ထင္ရွားရွိေနဆဲပါ။)

            ေနာက္ဆံုး ျမတ္စြာဘုရားရွင္နဲ႔ေတြ႕ၿပီး သာမညဖလသုတ္ ေဒသနာေတာ္ကို ေဟာၿပီးတဲ့အခါ ဘုရားရွင္မိန္႔ၾကားလို႔ သိလိုက္ ရတာက တကယ့္ ႐ံႈးခ်က္နာတာပါ။ “တကယ္လို႔သာ အဇာတသတ္ဟာ အဖသတ္ကံဆိုတဲ့ ပဥၥာနႏၱရိယကံႀကီးကို မက်ဴးလြန္ခဲ့ရင္ ေဒသနာေတာ္ရဲ႕အဆံုးမွာ ေသာတာပန္အရိယာ ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမွာ။ ခုေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ေသာတာပန္ျဖစ္ႏိုင္စြမ္း ပါရမီအရင္းအျမစ္ကို အဖသတ္ကံႀကီးနဲ႔ တူးၿဖိဳၿပီး ထီးနန္းစည္းစိမ္နဲ႔ လဲစားခဲ့မိလို႔ အရိယာျဖစ္ခြင့္ ႐ံႈးသြားၿပီတဲ့။ (ဒီအ႐ံႈးဟာလည္း ခုထိအဖတ္ဆယ္လို႔ မရေသးပါဘူး။)

            ဒါတင္မကေသးဘူး ပဥၥာနႏၱရိယကံႀကီးဆိုတာ မဂ္တား၊ ဖိုလ္တားျဖစ္႐ံုသာမက အပါယ္မ်ိဳးေစ့ စစ္စစ္ႀကီးလည္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဘယ္လိုကုသိုလ္မ်ိဳးနဲ႔မွ ေျပေပ်ာက္ေအာင္ အစားထိုးလို႔လည္း မရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဇာတသတ္ မင္းႀကီးဟာ ဘုရားရွင္နဲ႔ေတြ႕ၿပီး သာသနာေတာ္မွာ အေရးအပါဆံုးျဖစ္တဲ့ သာမညဖလသုတ္ေဒသနာေတာ္ႀကီးကို နာၾကား ခြင့္ရလို႔ သာသနာ ေတာ္မွာ အေရးအပါဆံုး ပထမသဂၤါယနာတင္ပြဲရဲ႕ သာသနာ့ဒါယကာႀကီးျဖစ္တဲ့အထိ ကုသိုလ္ေတြ ပြားခဲ့ေပမယ့္ အဝီစိအထိ လားေရာက္ ရမယ့္အေရးေလာက္ကိုပဲ ဟန္႔တားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေသသည္ရဲ႕အျခားမဲ့မွာေတာ့ “ေလာဟကုမၻီ”ဆိုတဲ့ ငရဲမွာ က်ေရာက္ရ ပါတယ္။ အႏွစ္ေျခာက္ေသာင္းၾကာမယ္ဆိုေတာ့ အခုအထိလည္း အဲဒီမွာ အ႐ံႈး ဒဏ္ကို ခံေနရဆဲပါ။

အရအကုန္နဲ႔အ႐ံႈးအျမတ္

            ဒါေတြအားလံုးကို ၿခံဳၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ “လုပ္ရပ္၊ ျဖစ္ရပ္ေတြရဲ႕ စာရင္းခ်ဳပ္ အျမတ္အ႐ံႈးဆိုတာ ရျခင္း၊ ကုန္ျခင္း တို႔နဲ႔ တိုင္းတာလို႔ မမွန္ႏိုင္ဘူး။ တရားျခင္း၊ မတရားျခင္းနဲ႔ တိုင္းတာမွသာ မွန္ကန္ႏိုင္တယ္”ဆိုတဲ့ အေျဖမွန္ ထြက္ေပၚလာ ပါတယ္။

            ဟုတ္ပါတယ္။ ရျခင္းမွာလည္း တရားသျဖင့္ရရင္ ျမတ္တယ္၊ မတရားသျဖင့္ရရင္ ႐ံႈးပါတယ္။ ကုန္ျခင္းမွာလည္း အလားတူ ပါပဲ၊ တရားသျဖင့္ ကုန္ရင္ ျမတ္ပါတယ္၊ မတရားသျဖင့္ကုန္ရင္ေတာ့ ႐ံႈးပါတယ္။

            ရျခင္းရဲ႕အျမတ္အ႐ံႈးႏွစ္မ်ိဳးမွာ “တရားသျဖင့္ ရရင္ျမတ္တယ္”ဆိုတာကေတာ့ ဘုရားရွင္ “သုခသုတ္”မွာ ေဟာ ေတာ္မူသလို ပါပဲ။ “ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ သံုးေဆာင္ခံစားရျခင္း၊ ေျြကးၿမီးကင္းျခင္း၊ မတရားမႈ ကင္းျခင္း”ဆိုတဲ့ ခ်မ္းသာ ေလးမ်ိဳးကို ရရွိႏိုင္တဲ့အတြက္ ျမတ္ပါတယ္။

            “မတရားသျဖင့္ရရင္ ႐ံႈးတယ္”ဆိုတာကေတာ့ အဇာတသတ္တို႔လို ရာဇဝင္႐ိုင္းေစတဲ့ ရျခင္းမ်ိဳး၊ ခိုးယူ၊ ယုယက္၊ ႏိုင္ထက္ စီးနင္း သိမ္းပိုက္ယူတဲ့ ရျခင္းမ်ိဳးဟာ ပစၥဳပၸန္သံသရာႏွစ္ျဖာလံုးမွာ ႐ံႈးပါတယ္။ ဒီအ႐ံႈးကေတာ့ သတိထား အသိပြား သူမ်ားသာ သေဘာေပါက္ႏိုင္တဲ့ အ႐ံႈးမ်ိဳးပါ။

            ေလာကဓမၼ ေကာင္းက်ိဳးေတြ၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကပါ လ်က္နဲ႔ ေကာက္ခ်က္မွန္ မခ်ႏိုင္တာကေတာ့ “ကုန္ျခင္းရဲ႕ အျမတ္နဲ႔အ႐ံႈး”ပါ။

            ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ ေဒသာနေတာ္မ်ားမွာ ကုန္ျခင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ -

            (၁) စြန္႔ႀကဲေပးကမ္း လွဴဒါန္းလို႔ ကုန္ျခင္း (စာဂကၡယ)။

            (၂) စားေသာက္သံုးစြဲလို႔ ကုန္ျခင္း (ပရိေဘာဂကၡယ)။

            (၃) ျဖဳန္းတီးျခင္း (သို႔) ေရ၊ မီး၊ မင္း၊ ခိုးသူ၊ သားဆိုးသမီးဆိုးဆိုတဲ့ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး ဖ်က္ဆီးလို႔ ျပဳန္းတီးၿပီး ကုန္ျခင္း (ဗ်သနကၡယ) ဆိုၿပီး (၃)မ်ိဳးရွိတယ္။ ဒီ (၃)မ်ိဳးထဲမွာ နံပါတ္(၁)ကုန္ျခင္းမ်ိဳးဟာ ျမတ္ေသာ ကုန္ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ေဟာ ေတာ္မူပါတယ္။

            ဒါေၾကာင့္ ကုန္ျခင္းမွာလည္း နံပါတ္(၁)ျဖစ္တဲ့ စြန္႔ႀကဲေပးကမ္းလို႔ ကုန္ျခင္းဟာ ျမတ္တယ္။ နံပါတ္(၃)ျဖစ္တဲ့ ျဖဳန္းတီး၊ ျပဳန္းတီးၿပီးကုန္ျခင္းကေတာ့ ႐ံႈးတယ္။ နံပါတ္(၂)ျဖစ္တဲ့ သံုးေဆာင္ခံစားလို႔ ကုန္ျခင္းကေတာ့ “အ႐ံႈးအျမတ္မရွိတဲ့ အရင္း”လို႔ သေဘာေပါက္ၾကရမွာပါ။

အ႐ံႈး အျမတ္နဲ႔ အႀကီးအေသး

            အ႐ံႈးနဲ႔အျမတ္ကို သိၿပီးတဲ့အခါ အႀကီးနဲ႔အေသးကိုလည္း ထပ္ၿပီး ခြဲျခမ္းၾကည့္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ အ႐ံႈး(၂)မ်ိဳးမွာ ဘယ္အ႐ံႈးက အ႐ံႈးႀကီးလဲ၊ ဘယ္အ႐ံႈးက အ႐ံႈးေသးလဲ။ အျမတ္ႏွစ္မ်ိဳးမွာလည္း အဲဒီလိုပဲေပါ့။

            ေျဖးေျဖးစဥ္းစားၾကည့္ပါ။ မတရားကုန္ရတဲ့ ျဖဳန္းတီးမႈ၊ ျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ ႐ံႈးရတယ္ဆိုတာဟာ အလြန္ဆံုး အခုတစ္ဘဝ တစ္သက္တာအတြက္သာ ႐ံႈးရတာပါ။ ဒီအ႐ံႈးအတြက္ သံသရာနဲ႔ခ်ီၿပီး ဘဝအဆက္ဆက္ ေပးဆပ္စရာ မလို ပါဘူး။ မတရားရယူၿပီး ႐ံႈးရတဲ့ အဇာတသတ္ရဲ႕အ႐ံႈးမ်ိဳးကေတာ့ တစ္ဘဝတစ္သက္တာအတြက္ မကပါဘူး။ သံသရာနဲ႔ခ်ီၿပီး ေပးဆပ္ရမွာပါ။ ေလာကုမၻီငရဲမွာ က်ခံရမွာက အႏွစ္ေျခာက္ေသာင္းသာလို႔ ဆိုေပမယ့္ အဲဒီကလြတ္ေျမာက္ၿပီးတဲ့ အခါမွာ လည္း သူကိုယ္တိုင္ “ဝိဇိတာဝီ”ဆိုတဲ့ ပေစၥကဗုဒၶ ျဖစ္ဖို႔အတြက္ အနည္းဆံုး (၂)အသေခ်ၤနဲ႔ကမၻာတစ္သိန္းေလာက္ ပါရမီေတြျဖည့္ရဦးမွာမို႔ ပါရမီျဖည့္သူတို႔ ထံုးစံအတိုင္း ခံရမယ့္ ဒုကၡေတြ၊ ေသရမယ့္ ဘဝေတြဟာ ခန္႔မွန္းလို႔ မရႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ အသေခ်ၤေပါင္းမ်ားစြာပါ။

            ဒါေၾကာင့္ အ႐ံႈးျခင္း ယွဥ္ၾကည့္ရင္ ကုန္ၿပီး ႐ံႈးရတာထက္ ရၿပီး႐ံႈးရတဲ့ အ႐ံႈးက အတိုင္းမသိ ႀကီးမားပါတယ္။

            အျမတ္ႏွစ္မ်ိဳးကိုလည္း စဥ္းစားၿပီး တြက္ၾကည့္ပါ။ မိမိရဲ႕ ကံဥာဏ္လံု႔လေတြနဲ႔ တရားသျဖင့္ရရွိတဲ့ ရာထူးဂုဏ္သိန္၊ စည္းစိမ္ ဥစၥာေတြဆိုတာ “သမုဒၵရာထက္၊ တစ္ခဏတက္သည့္၊ ေရပြက္ပမာ၊ တစ္သက္လ်ာတည့္}}ဆိုတဲ့အတိုင္း တစ္ဘဝ တစ္သက္တာ အတြက္ပဲ ျမတ္တာပါ။

            ပစၥည္းဥစၥာ၊ အဂၤါေျခလက္၊ ကိုယ္အသက္တို႔ကို စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံၿပီး ေလာကတၳစရိယကို က်င့္ၾကသူတို႔ရဲ႕ ကုန္ၿပီး ျမတ္တဲ့ အျမတ္ကေတာ့ ျဖစ္ဆဲတစ္ဘဝကစၿပီး သံသရာခရီးဆံုးရာ နိဗၺာန္အထိ အတိုင္းအဆမရွိ ျမတ္ၾကပါတယ္။ အာဇာနည္တို႔ရဲ႕ အျမတ္ဆံုးခရီးဆိုတာ ကုန္ၿပီး ျမတ္တဲ့ အျမတ္ခရီးပဲ မဟုတ္ပါလား။

            ဒါေၾကာင့္ အ႐ံႈးခ်င္း ယွဥ္ရင္ ရၿပီး ႐ံႈးတဲ့ အ႐ံႈးက အ႐ံႈးႀကီးတယ္။ အျမတ္ခ်င္း ယွဥ္ရင္ေတာ့ ကုန္ၿပီး ျမတ္တဲ့ အျမတ္က အျမတ္ႀကီးတယ္လို႔ သေဘာေပါက္ၾကရမွာပါ။

            “မႏုႆတၲ ဒုလႅဘ”ဆိုတဲ့ သုဂတိ လူ႔ဘံု၊ လူ႔ဘဝရတုန္း ရခိုက္ဆိုတဲ့ ခဏေကာင္း အခိုက္အတန္႔ေကာင္းေလးမွာ ဒီအရ အကုန္နဲ႔အ႐ံႈးအျမတ္ အႀကီးအေသးတို႔ကို သတိရွိရွိ၊ အသိရွိရွိ တြက္မိၾကဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။

            မတရားရတဲ့ အ႐ံႈးဟာ အ႐ံႈးတကာထဲမွာ အႀကီးဆံုးဆိုတာကို သေဘာေပါက္ၾကမယ္ဆိုရင္ “ဘယ္သူေသေသ၊ ငေတမာ ၿပီးေရာ”တို႔၊ “ေရဗူးေပါက္တာ မလိုခ်င္ဘူး၊ ေရပါဖို႔ပဲ အေရးႀကီးတယ္”တို႔ဆိုတဲ့ မတရားရယူမႈမ်ိဳးေတြနဲ႔ ကိုယ့္တြက္ကိုယ့္တာ ဘဝနာ႐ံုသာမကဘဲ ကိုယ္ျဖစ္တည္က်င္လည္ရာ ႏိုင္ငံနဲ႔အဝန္း ရွင္ေရာလူပါ၊ သတၲဝါအားလံုး ႏွလံုးစိတ္ဝမ္း မခ်မ္းမသာျဖစ္ေစတဲ့ ရာဇဝင္႐ိုင္းမႈမ်ိဳးေတြကို ဘယ္သူမွ က်ဴးလြန္ဝံ့ၾကမွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ေလာကႀကီး ေအးခ်မ္းသာယာသြားမွာ မလြဲပါဘူး။

            အလားတူပဲ တရားသျဖင့္ စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံၿပီး ရရွိတဲ့ အျမတ္ဟာ အျမတ္တကာထဲမွာ အသာဆံုး အလြန္ဆံုးျဖစ္တဲ့ အာဇာနည္တို႔လုပ္ထံုး နည္းလမ္းႀကီးျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္ၾကမယ္ဆိုရင္လည္း ရရွိပိုင္ဆိုင္ သမွ် ဘဝနဲ႔စည္းစိမ္တို႔ကို “အိပ္၊ စား၊ ကာမ”ဆိုတဲ့ တိရစၦာန္လို အျဖစ္မ်ိဳးနဲ႔ အခ်ည္းႏွီး ကုန္လြန္မသြားေစၾကဘဲ ေလာက က်ိဳး သာသနာက်ိဳးအတြက္ မျဖစ္မေန စြန္႔လႊတ္ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ အာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္ေတြ တိုးပြားသည္ ထက္တိုးပြား လာမွာျဖစ္လို႔ ေလာကႀကီး ပိုမိုတိုးတက္သာယာလာမွာ အမွန္ပါ။

            ျမတ္ဗုဒၶကေတာ့ “ကံနဲ႔ကံရဲ႕အက်ိဳးကို ငါဘုရားရွင္ သိသလိုသာ သိရွိလက္ခံၾကမယ္ဆိုရင္ ေလာကမွာ မေကာင္း မႈကို ျပဳဝံ့သူဆိုတာလည္း မရွိႏိုင္ေတာ့သလို ေကာင္းမႈကို မျပဳဘဲ ေနဝံ့သူလည္း မရွိႏိုင္ဘူး”လို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူပါ တယ္။

ရာဇဝင္႐ိုင္းမႈမ်ား ဆိတ္သုဥ္း ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔သူ အာဇာနည္မ်ား ဆထက္ထမ္းပိုး တိုးတက္ၿပီး

ႏိုင္ငံနဲ႔အဝန္း တိုးတက္သာယာ ဝေျပာပါေစ။

ဓမၼေဘရီအရွင္ဝီရိယ(ေတာင္စြန္း)

(သရုုပ္ေဖာ္ - ပန္းခ်ီဦးဘၾကည္၊ ဗုုဒၶ၀င္ရုုပ္စုုံ)