Friday, February 7, 2014

ဒုခ်ီးရာတန္း စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔ၿပီ

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕ ဒုခ်ီးရားတန္း ေက်းရြာကိစၥ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ပါၿပီ။ အျပည့္ အစံုကိုေတာ့ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ၀က္ဆုိက္ေပၚမွာ အခုလိုေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္၊ ၁၆/၂၀၁၄
၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလဆန္း ၇ ရက္ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္) စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း

 ၁။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဒုခ်ီးရားတန္းေက်း႐ြာႏွင့္ဒုခ်ီးရား တန္း(အေနာက္)ေက်း႐ြာတို႔တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ရက္ေန႔ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္အမွန္ေပၚေပါက္ေရး စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ေသာ “စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္” ကို ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္လိုက္သည္-

(က) ေဒါက္တာသာလွေ႐ႊ ဥကၠ႒ ဥကၠ႒ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း
(ခ) ဦးထြန္းေအာင္ခ်ိန္ အဖြဲ႕ဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (ဂ) ေဒါက္တာငြန္က်ဳံးလ်န္ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒပညာရွင္
(ဃ) ေဒါက္တာတင္သိန္းလြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဘာသာေပါင္းစုံခ်စ္ၾကည္ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕
(င) ဦးတင္ဦး အဖြဲ႕ဝင္ အၿငိမ္းစားသံအမတ္ႀကီး
(စ) ဟာဂ်ီဦးတင္ေမာင္ဝင္း အဖြဲ႕ဝင္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ဘာသာေပါင္းစုံခ်စ္ၾကည္ညီၫြတ္ေရး အဖြဲ႕
(ဆ) ဦးဝင္းတည္ အဖြဲ႕ဝင္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ဘာသာေပါင္းစုံခ်စ္ၾကည္ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕
(ဇ) ဦးသာပြင့္(ရပ္မိရပ္ဖ) အဖြဲ႕ဝင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ရခိုင္ျပည္နယ္
(ဈ) ဦးလွသိန္း(ခ)ေမာ္ဂ်ီဟူလာ(ရပ္မိရပ္ဖ) အဖြဲ႕ဝင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ (ည) ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လႈိင္ အတြင္းေရးမႉး Myanmar Egress

၂။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ အမွန္ ေပၚ
ေပါက္ ရန္ စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္တကြ အႀကံျပဳတင္ျပရမည္-

(က) ၁၃-၁-၂၀၁၄ ရက္တြင္ ဒုခ်ီးရားတန္းေက်း႐ြာ၌ ခေရၿမိဳင္ ရဲကင္းမွ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ေအာင္ေက်ာ္သိန္း
ေသဆုံးရသည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ဓမၼတာအတိုင္း ေသဆုံးျခင္း ဟုတ္-မဟုတ္။

(ခ) ၂၈-၁-၂၀၁၄ ရက္တြင္ ဒုခ်ီးရားတန္း(အေနာက္)ေက်း႐ြာ မီး ေလာင္မႈျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္း
ႏွင့္ မည္သူ႕ ပေယာဂေၾကာင့္ မီးေလာင္ကၽြမ္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း။

(ဂ) ဒုခ်ီးရားတန္း(အေနာက္) ေက်း႐ြာ မီးေလာင္သည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေျခအျမစ္မရွိေသာ မမွန္ကန္ သည့္ သတင္းထုတ္ လႊင့္မႈႏွင့္ မည္သူတို႔က ေဆာင္႐ြက္ေၾကာင္း။
(ဃ) ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရရွိမႈ၊ ေနအိမ္ဥစၥာ ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ အေျခအေန။

(င) ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ေဆာင္႐ြက္သင့္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား။

၃။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕တို႔က စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။

၄။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္သည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထုံး ဥပေဒ၊ သက္ေသခံ ဥပေဒတို႔ႏွင့္ အညီ စုံစမ္းစစ္ေဆး ႏိုင္သည့္အျပင္ သက္ေသမ်ားဆင့္ေခၚျခင္း၊ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ေတာင္းေခၚ ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးျခင္းတို႔ကို
ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည္။

စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔အေရာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ တိုက္႐ိုက္အစီရင္ခံ တင္ျပရမည္။


(ပုံ)
သိန္းစိန္
 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

တပ္မေတာ္သားတစ္ဦး မုဒိန္းက်င့္ရန္ ၾကံစည္ရာ မေအာင္ျမင္တဲ့ အတြက္ ႐ိုက္ႏွက္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ပြား

မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ျမဳိ ့နယ္ ၀ါရက္ေက်းရြာ အေျခစိုက္ အမွတ္(၃၁၅) အေျမာက္တပ္ရင္းမွ ဒုတပ္ၾကပ္ရဲလင္းထြန္းက ၂၆/၀၁/၂၀၁၄ ရက္ေန့ မနက္(၂)နာရီ အခ်ိန္မွာ ဝါရက္ေက်းရြာေန မိခ်ိဳ(အသက္-၃၄-ႏွစ္)ကို မုဒိန္းက်င့္ရန္ ၾကံစည္ရာ မေအာင္ျမင္တဲ့ အတြက္ ႐ိုက္ႏွက္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သစ္ထူးလြင္ မွ စုံစမ္းသိရိွရပါတယ္။

ဇန္န၀ါရီလ(၂၆)ရက္ေန ့မနက္(၂)နာရီ အခ်ိန္မွာ မိခ်ဳိ က တပ္ရင္း ေတာင္ဘက္ ၃ ျခံေက်ာ္က ေရာ္ဘာျခံမွာ အေစးလွီေနတုန္း ဒုတပ္ၾကပ္ ရဲလင္းထြန္းက အေနာက္ဘက္ကေန မိခ်ိဳကို ဝင္လံုးျပီး ၾကံစည္ခဲ့တာလုိ ့ဆိုပါတယ္။

အဲဒီမွာ မိခ်ိဳက ဘာလိုခ်င္လို႕ လူကိုဝင္လံုးတာလဲလို ့ ေမးပါတယ္။ ရဲလင္းထြန္းက ဘာမွမလိုဘူး လူကိုဘဲ လိုခ်င္တယ္လို႕  ေျပာပါတယ္။ အဲဒီမွာမိခ်ိဳ မာယာသံုးၿပီး ေဘာင္းဘီ ခၽြတ္ခိုင္းပါတယ္။ ရဲလင္းထြန္း ေဘာင္ဘီခၽြတ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ မိခ်ိဳ က ေယာက်ာၤတန္ဆာကို ဆြဲညွစ္လိုက္ျပီး သူတျပန္ ကိုယ္တျပန္ သတ္ပုတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

လုံးေထြး သတ္ပုတ္ေနစဥ္ မိခ်ိဳက ရဲလင္းထြန္းရဲ႕ လက္ကို ကိုက္ပါတယ္။ ရဲလင္းထြန္းက နာလြန္လို႕ လက္ကိုဆြဲႏူတ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ မိခ်ိဳရဲ႕ သြားႏွစ္ေခ်ာင္း ကြ်တ္ထြက္သြားပါတယ္။ ႐ုံးရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ရဲလင္းထြန္က မိခ်ိဳကို ရိုက္နွက္ထားလို႕ ဦးေခါင္းခြံကြဲ ဒါဏ္ရာ၊ ညာမ်က္စိ ဖူးေရာင္ဒါဏ္ရာ နွင့္ လက္ညိဳးျပတ္႐ွ ဒါဏ္ရာ ရထားပါတယ္။

႐ဲလင္းထြန္းလည္း တန္ဆာဆြဲခံထားရတဲ့ ဒဏ္ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးသြားပါတယ္။ မိခ်ိဳက ျခံနီနားျခင္းေတြကို အကူညီေတာင္းျပီး ဝဲရက္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္္ေရးမႉးဦးစိန္ေအာင္ဆီ သြားေရာက္ တုိင္ၾကားခဲ့စဥ္မွာ အဆုိပါ ျဖစ္စဥ္ အေသးစိတ္ကုိ ထြက္ဆုိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးလည္း ရဲကို အၾကာင္းၾကားၿပီး အခင္းျဖစ္ေနရာကို သြားၾကည့္တဲ့ အခါမွာ တပ္မေတာ္သား ကတ္တစ္ခုနဲ ့ဆိုင္ကယ္ေသာ့ေတြ႕လို႕ သက္ဆိုင္ရာ တပ္ကို သြားအပ္ခဲ့ပါတယ္။ (အခင္းျဖစ္ေနရာကုိ သြားၾကည့္တဲ႕အခ်ိန္မွာ သံျဖဴဇရပ္ ျမဳိ ့မ ရဲစခန္မႈးဦးစိုးေအာင္နဲ႕ နယ္ထိန္းပါ ပါတယ္။)ခုခ်ိန္ထိဘာမွ အေၾကာင္းမွ မထူးေသးပါဘူး။

ရုိက္ႏွက္ခံထားရတဲ့ မိခ်ိဳ ကေတာ့ ဒီေန ့ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၃)ရက္ေန ့မွာ ေမာ္လၿမိဳင္ေဆး႐ံုကေန ရန္ကုန္ေဆးရံုကို လႊဲေျပာင္း ကုသဖို႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ့ ကိုသြားေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအမႈကို ရဲစခန္းမွာ အမႉဖြင့္ထား သလားလို ့ေမးတဲ့ အခါမွာ ကာယကံ႐ွင္က ေက်ေအးလို႕ မဖြင့္ေၾကာင္း သံျဖဴဇရပ္စခန္းမႉးဦးစိုးေအာင္က ျပန္ေျပာပါတယ္။ မိခ်ိဳရဲ႕ ခင္ပြန္းက တပ္ရင္းမႉးက အမႈဖြင့္ရင္ ကုသဖို႕ ပိုက္ဆံမေပးဘူး ေျပာလို႕ လက္မ ႏွိပ္ရေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

အမွတ္(၃၁၅)အေျမာက္တပ္ရင္းဟာ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝဲရက္ေက်းရြာမွာ ျပည္သူေတြ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ေရာ္ဘာၿခံ ဧက(၃၅၀)ေက်ာ္ကို သိမ္းယူၿပီး အေျခစိုက္ထားတာ ျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ထူးလြင္ မွ စုံစမ္းသိရိွရပါတယ္။

Thanbyuzayat watch

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ အႏၱရာယ္အား အထူးဂရုျပဳရန္ လိုအပ္လာၿပီဟု ဝန္ႀကီးဆို

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇။

မေလးရွားကြာလမ္ပူၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ၊ရခုိင္ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဦးေအးသာေအာင္ အျပင္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ၄ ဦးတုိ႔အား လုပ္ႀကံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအဝင္ အျခားႏုိင္ငံတြင္ ရွိေနေသာ  ရခုိင္တုိင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ ့၏ အႏၱာရာယ္အား ဂရုစုိက္ရန္ လုိအပ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္ေန႔က ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာလိုက္သည္။

ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ၆ ဦးသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္ေန႔က မေလးရွားကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ကားျဖင့္ သြားလာေနစဥ္ပ လုပ္ႀကံခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒဏ္ရာရသူတစ္ဦးမွ မရွိေၾကာင္းကုိလည္း သိရသည္။

“ဒီအျဖစ္ပ်က္ေပၚကုိၾကည့္ၿ႔ပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ရခုိင္တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ အသိပညာအတက္ ပညာရွင္ေတြ အေနနဲ႔ ကုိယ္ရဲ့လုံၿခဳံေရးေတြကုိ ဂရုစုိက္ရေတာ့မယ္”ဟု ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ဆုိသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံအား ရခုိင္တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ေရာက္ရွိေနစဥ္ ယင္းကဲ့သုိလုပ္ႀကံမႈသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ဆန္ေနၿပီး ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လုံၿခဳံကုိလည္း မီးေမာင္းထုိးျပျခင္း ျဖစ္ေနေၾကာင္းကုိလည္း ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ဆက္လက္ေျပာဆုိသည္။

“ဒီအျဖစ္အပ်က္ေပၚကုိၾကည့္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့အေနနဲ႔ အျပင္မွာတုိးရစ္ေတြ သြားသလုိသြားခ်င္တုိင္းသြား လုိ႔မရေတာ့ဘူး လုံၿခဳံေရးေတြဘာေတြကုိယူၿပီးေတာ့မွ သြားရမယ္။ ဒီလုိလုပ္ႀကံမႈကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ ့ ရွံ႕ခ်တယ္ ” ဟု ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ထပ္ေလာင္းေျပာဆုိသည္။

ယင္းကဲ့သုိ ့လုပ္ႀကံခံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မေလးရွားကြာလာလပ္ပူၿမိဴ႕ရွိ ရဲစခန္းတစ္ခုတြင္ အမႈဖြင့္ထားလ်က္ ၿပီး ယမန္ေန႕ညအထိ ဖမ္းမိျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းကုိလည္း သိရသည္။

ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ ့သြားေရာက္ရျခင္းမွာလည္း မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ ရခုိင္လူမႈကယ္ဆယ္ေရး တစ္ခုျဖစ္သည့္ (ARRC) ဖိတ္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္ေန႔ကေရာက္ရွိေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ  ၆ ရက္ေန႔တြင္ လုပ္ႀကံခံရျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ႏွင္းႏြယ္
The Myanma Age

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တတိယေျမာက္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏႈန္း အျမင့္မားဆံုး ႏုိင္ငံျဖစ္ေန -

အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ အေရွ႕တီေမာၿပီးလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တတိယေျမာက္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏႈန္း အျမင့္မားဆံုးႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ယူနီဆက္စ္မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ စားနပ္ရိကၡာ မလံုေလာက္ျခင္း၊ တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းမႈ အေလ့အထ နည္းပါးျခင္း၊ ေရေကာင္းေရသန္႔ႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရရွိျခင္း အပါအ၀င္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အစားအစာေကြၽးသည့္ ပံုစံမမွန္ကန္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။
အစိုးရအေနျဖင့္ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႔၊ WFP၊ FAO ႏွင့္ ယူနီဆက္စသည့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ “ကမၻာ့အာဟာရ ျမႇင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ” ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး စီမံကိန္းတစ္ရပ္ ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ “အစားအစာႏွင့္ အာဟာရဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ (၂၀၁၂-၂၀၁၆)” အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈကို အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ “ကမၻာ႔အာဟာရျမႇင့္တင္ေရး လႈပ္ရွားမႈ” Scaling Up Nutrition Mov-ement (SUN) တြင္ ၄၆ ႏုိင္ငံေျမာက္ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ရန္ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ကမၻာ့အာဟာရ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း (SUN) သည္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အာဟာရဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က စတင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ယူနီဆက္တို႔ ပူးတြဲဦးေဆာင္ေသာ အာဟာရဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အာဟာရနည္းပညာ ကြန္ရက္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို (SUN) ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာန ၁၄ ခုဦးေဆာင္ကာ က႑ေပါင္းစံု ပါ၀င္သည့္ “ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအစာႏွင့္ အာဟာရဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ SUN ၏ လႈပ္ရွားမႈေဘာင္ႏွင့္အညီ ထပ္မံမြမ္းမံ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 
-

မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေအးသာေအာင္ႏွင့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္တို႔ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခံရ -

မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေအးသာေအာင္ႏွင့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္တို႔သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ ညပိုင္းက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထိုပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ မရွိခဲ့ေသာ္လည္း စီးနင္းခဲ့သည့္ကားမွာ ေသနတ္က်ည္ဆန္ထိမွန္ၿပီး မွန္ကြဲျခင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“မေန႔က မေလးရွားစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၁ နာရီ ၂ဝမွာ ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔က ညစာစားျပီးေတာ့ ကုန္တိုက္က ေဈးဝယ္ျပီး ကားနဲ႔ အထြက္မွာ ေနာက္ကလိုက္ျပီးေတာ့ ေရွ႕က ကားတစ္စီးက ပိတ္တယ္။ ေနာက္က ဆိုင္ကယ္နဲ႔ လိုက္ၿပီးေတာ့ ပစ္တယ္။ ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ ကားက BMW သံထူေတာ့၊ အထဲကို မေပါက္ဘဲနဲ႔ ကားေဘာ္ဒီပဲ ငါးခ်က္ ေပါက္သြားတယ္။ေရွ႕ကားက ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ထပ္ပစ္တာ။ မွန္ကြဲတယ္။ ၉ မမ က်ည္ဆံ ငါးေတာင့္ရတယ္”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ၾကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ညပိုင္းတြင္ The Daily Eleven သို႔ေျပာၾကားသည္။

ပစ္ခတ္ခဲ့သူမ်ားသည္ ဗမာစကားေျပာတတ္သူမ်ားျဖစ္ၾကျပီး ပစ္ခတ္သူမ်ားက'ပစ္ ပစ္' ၊ 'ေျပး ေျပး' ဟု ေအာ္ဟစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့သူမ်ား၏ ေျပာစကားကို အေျခခံၿပီးဆိုသည္။
မေလးရွားရဲဘက္ကလည္း သူတို႔က ဒီေန႔ ေန႔လည္မွသိေတာ့ စံုစမ္းေနတယ္။  ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ရဲ႕ လံုျခံဳေရးကို ဦးစားေပးလုပ္တာေပါ့ေနာ္။ ေဖာ္ထုတ္တာေတာ့ သူတို႔  ေဖာ္ထုတ္ေနတယ္ . . .
ထိုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးသို႔ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ခံေျဖၾကားမည့္သူ မရွိခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က သံ႐ံုးသို႔ လာေရာက္သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ ထိုျဖစ္စဥ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းက သိရွိရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေန႔ကြာလာလမ္ပူမွာ မေလးရွားစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းတည့္ ၁ နာရီခြဲမွာ ေဒါက္တာေအးေမာင္တို႔၊ ဦးေအးသာေအာင္တို႔အဖြဲ႕က သံ႐ံုးကိုဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့မွ သတင္းပို႔ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕သတင္းပို႔ခ်က္အရ မေန႔က ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔က မေလးရွား စံေတာ္ခ်ိန္ ည ၁၂ နာရီေလာက္မွာ သူတို႔ ၿမိဳ႕ထဲကေနျပီးေတာ့ ဟိုတယ္ကို ျပန္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆိုင္ကယ္ႏွစ္စီး လိုက္လာၿပီးေတာ့မွ ေသနတ္နဲ႔ပစ္ခတ္တယ္လို႔ သတင္းပို႔ပါတယ္။ သူတို႔ သတင္းပို႔ခ်က္အရေတာ့ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ကားကိုပဲ မွန္တယ္။ လူေတြ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ မရွိဘူး။ အဲဒီေတာ့ မြန္းတည့္ ၁ နာရီခြဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဲဒီသတင္းေပးခ်က္ကို ရရခ်င္းပဲ မေလးရွားႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ ဆက္သြယ္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕လံုျခံဳေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးတယ္”ဟု ဦးရဲထြဋ္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ညပိုင္းတြင္ The Daily Eleven သို႔ ေျပာၾကားသည္။

မေလးရွားရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္း  ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိႏိုင္ရန္ စံုစမ္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

“မေလးရွားရဲဘက္ကလည္း သူတို႔က ဒီေန႔ ေန႔လည္မွသိေတာ့ စံုစမ္းေနတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ရဲ႕ လံုျခံဳေရးကို ဦးစားေပးလုပ္တာေပါ့ေနာ္။ ေဖာ္ထုတ္တာေတာ့ သူတို႔ ေဖာ္ထုတ္ေနတယ္”ဟု ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

ဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္ေန႔ ျဖစ္စဥ္၌ ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသူမ်ားမွာ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားကြန္ရက္ ဥကၠ႒ ကိုတင္ထူးေအာင္၊ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးလွျမင့္၊  ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစံေက်ာ္လွ၊ ဦးခိုင္ေကာင္းစံ တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ ရခိုင္လူမႈေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ (RSSR) ၏ ဖိတ္ၾကားမႈျဖင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္က စတင္သြားေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ခရီးစဥ္ကာလအတြင္း  “ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏိုင္ငံေရး”ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေသနတ္ပစ္ခတ္ခံရမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအား The Daily Eleven က သီးျခားဆက္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ကမူ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

“ေဒါက္တာေအးေမာင္ကေတာ့ ကံေကာင္းလို႔ဆိုၿပီး ေျပာတယ္။ သူ႔ကိုပစ္မွတ္ထားျပီး ပစ္တာေပါ့။ သူ႔ဘက္က ထားၿပီးေတာ့ ပစ္တာ”ဟု ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ဆိုသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕၀န္းက်င္၌ ျပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္းကလည္း ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရျပီး လူေသဆံုးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္း မေလးရွားရဲက ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

“သူတို႔ရဲ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႕လုပ္ငန္းဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း မွတ္ခ်က္မေပးႏိုင္ဘူးေပါ့။ ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ သူတို႔ အေလးထားျပီး ကိုင္တြယ္တယ္လို႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နားလည္ထားတယ္။ အရင္ႏွစ္ေတြကအမႈေတြ ျဖစ္တဲ့ေနရာကလည္း နဂိုက ရာဇ၀တ္ဂိုဏ္းေတြ ေပါမ်ားတဲ့ေနရာမွာျဖစ္ေတာ့ ေဖာ္ထုတ္လို႔ မရႏိုင္တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္”ဟု ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ပီနန္းျမိဳ႕တြင္ ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္းက ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ယာဥ္ေမာင္းေနစဥ္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခံခဲ့ရျပီး ေသဆံုးမႈျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးပါသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ရခိုင္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္(ယေန႔)တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေအးေမာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။

News-eleven

IPhone 6 တြင္ 10 Megapixel ကင္မရာပါမည္


iPhone 6 မွာ 10 Megapixel အရည္အေသြးရွိ ကင္မရာ ပါဝင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။ aperture f/1.8 ပါဝင္ျပီး CMOS Censor အျပင္ ကင္မရာကို အရည္အေသြးျမင့္တင္ေပးမယ့္ အျခားေသာ Feature သစ္မ်ားစြာ ပါဝင္လာေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။ အရင္ iPhone 5S အထိ ကင္မရာက 8 Megapixel အထိပဲ ပါဝင္ပါတယ္။ iPhone 6 ကုိ ၄.၇ လက္မအရြယ္နဲ႔ ထုတ္လုပ္ျပီး ဇြန္လမွ ျဖန္႔ခ်ိပါ မယ္။ ျပီးေတာ့ ၅.၇ လက္မ အရြယ္ကို စက္တင္ဘာေလာက္မွာ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိ မယ္ဆုိျပီးေတာ့ တရုတ္ျပည္ကေန သတင္းထြက္ရွိ လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ပံုမွာ ျပထားသလို သာ ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ iPhone က ဒီဇိုင္းအမ်ားၾကီး ေျပာင္းလဲသြားမွာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ကမၻာ့အျမန္ဆံုး စမတ္ဖုန္းအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ထားႏိုင္တာကိုလည္း iPhone 6 မွာ ဆက္ခံယူသြားဖြယ္ ရွိပါတယ္။ iPhone 6 ကို လာမယ့္ ဇြန္လမွာ မိတ္ဆက္ျပသ သြားႏိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။

Aung Kham ( www.smart.com.mm )

Ref:Smart Pro Journal

မိန္းမျဖစ္ရတဲ့ ဒုကၡ (၃) (အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥပါ ၁၈ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ)

ဆရာရွင့္
 ကြ်န္မက ဆရာ့ရဲ႕စာဖိတ္ပရိတ္သတ္တစ္ဦးပါ၊ ဆရာ့ရဲ႕ စာေတြကုိႏွစ္သက္သလုိ ဆရာရဲ႕အေတြးအေခၚေတြ၊ ဆရာ့ရဲ႕အၾကံဉာဏ္ေတြက သမီးစိတ္နဲ႕ အျမဲလိုလို ထပ္တူက်ပါတယ္။
ဆရာ့ဆီကုိ စာေရးတာ ဒါပထမဦးဆုံးအၾကိမ္ပါ။
အိ္မ္ေထာင္ေရးနဲ႕ပတ္သက္လုိ႕ ဆရာ့ဆီက အၾကံဉာဏ္ေလး ေတာင္းခ်င္လို႕ပါ။ ဒီအေၾကာင္းက သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ ဖြင့္ေမးလို႔ မေကာင္းတာေၾကာင့္ ဆရာ့ကို အားကိုးျပီး ေမးလုိက္တာပါ။
သမီး အိမ္ေထာင္က်တာ ၃ ႏွစ္ေလာက္ ရွိပါျပီ၊ အမ်ိဳးသားက ႏုိင္ငံျခားမွာ အလုပ္လုပ္ပါတယ္၊ အိမ္ေထာင္က်ျပီးေတာ့ တစ္ႏွစ္ေလာက္ေတာ့ သမီးအနားမွာ ေနပါတယ္၊ သူနဲ႕သမီးနဲ႕ ရည္းစားသက္တမ္း ၅ ႏွစ္ေလာက္ ၾကာေတာ့မွ လက္ထပ္ျဖစ္ၾကတာပါ၊ သမီးေရာ သူေရာက တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အရမ္းခ်စ္ၾကသလုိ သာယာေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ မိသားစုကေလးတစ္ခု ထူေထာင္ႏုိင္ဖုိ႕က သမီးတုိ႕ရဲ႕ ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္ပါ ဆရာ။
အခုေမးမဲ့ကိစၥက အိမ္ေထာင္ေရး ဗဟုသုတအေနနဲ႔ ေမးခ်င္တာပါ၊ သမီးအမ်ိဳးသားက သမီးခန္႔မွန္းရသေလာက္ေတာ့ အရမ္း တဏွာႀကီးတဲ့သူ မဟုတ္ပါဘူး၊ သမီးတို႔ႏွစ္ေယာက္ ဆက္ဆံရာမွာလည္း ညင္သာလုိ႕၊ သမီးဘက္ကုိလည္း ၾကည့္ပါတယ္၊ သမီး စိတ္မပါဘူးဆုိရင္လည္း အတင္း အဓမၼဆုိတာမ်ိဳး ဘယ္တုန္းကမွ မရွိခဲ့ပါဘူး၊ အလြန္အက်ဴးလဲ မေတာင္းဆုိဖူးပါဘူး၊ ဟုိမွာေနတဲ့ ေတာက္ေလွ်ာက္အတြင္းမွာလည္း သမီးနဲ႔ သူနဲ႔က တစ္ရက္မွ အဆက္အသြယ္ မျပတ္သလို သူ႔ပတ္၀န္းက်င္ သူ႔ဆရာေတြနဲ႔လည္း ခင္မင္ေနေတာ့ သူ႔အေၾကာင္းက ေကာင္းေကာင္းဆုိးဆိုး အားလုံး သိေနရပါတယ္၊ သူက ေအးေအးေနတတ္တဲ့သူမ်ိဳးပါ ဆရာ။
သမီးတုိ႔ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး လအနည္းငယ္ ၾကာတဲ့အခ်ိန္မွာ သူနဲ႕ဆက္ဆံရင္းက သူက အေနာက္ဘက္ကုိပါ စမ္းၾကည့္ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာလာပါတယ္၊ သမီးလည္း ဒါက ပုံမွန္မဟုတ္မွန္းသိေတာ့ ျငင္းၾကည့္ပါတယ္၊ သူက တစ္ခါေလာက္ စမ္းၾကည့္ခြင့္ေပးပါ ေတာင္းဆုိေတာ့ ခြင့္ျပဳလုိက္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ နဲနဲေလး ထိလုိက္ရင္ပဲ အရမ္းကုိ နာပါတယ္ဆရာ၊ ျပီးေတာ့ သမီးက အနာျဖစ္မွာေတြ ပိုး၀င္မွာေတြလည္း အရမ္းေၾကာက္ပါတယ္၊ အိမ္သာ သြားရခက္မွာလည္း ၾကာက္ပါတယ္၊ အဲဒီကတည္း သူ႔ကုိ ေအာ္လုိက္ပါတယ္၊ အဲဒီကတည္းက သူကလည္း ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ မစမ္းသပ္ေတာ့ပါဘူး၊ သမီး နာသြားတယ္ဆုိလို႔ပါ၊
ဒါေပမဲ့ ဆရာ သမီးတုိ႔ႏွစ္ေယာက္က ေ၀းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ စကားေျပာၾကရင္လည္း လိင္ဆက္ဆံမႈနဲ႕ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာျဖစ္ တုိင္ပင္ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သမီးကုိလည္း ဆုံးခန္းတုိင္ေအာင္ ေရာက္မေရာက္ကအစ ေမးပါတယ္၊ သူက အေနာက္ကုိ လုိခ်င္တဲ့အေၾကာင္း စသလုိေနာက္သလုိနဲ႕ထည့္ထည့္ျပီး ေျပာပါတယ္ဆရာ၊ သမီးကလည္းေမးလုိက္တယ္ ဘယ္သူေျမွာက္ေပးလုိ႕လဲလုိ႕၊ တျခားအိမ္ေထာင္သည္ေတြလည္း ဒီလိုဘဲေနၾကသလားလုိ႕ ေမးလုိက္တယ္၊ သူလည္း ေသခ်ာေတာ့ မသိဘူးတဲ့။ သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြကေတာ့ သူတုိ႔ မိန္းမေတြဆီက ရတယ္လို႔ ေျပာတာပဲတဲ့၊ သမီးသိခ်င္တာက ဆရာ…
  1. အိမ္ေထာင္ညည္ေတြက အေနာက္ဘက္ပါ ဆက္ဆံတတ္ၾကလား
  2. အေနာက္မေပးရင္ေရာ ေယာက္က်ၤားက ၾကာရင္ စိတ္ကြက္ႏုိင္သလား
  3. အရမ္းနာက်င္တာကေရာ ပုံမွန္ဘဲလား၊ ႏုိ္င္ငံျခားကားေတြၾကည့္ဘူးတာကေတာ့ သူတို႕အတြက္က ဘာမွ မဟုတ္သလုိဘဲဆရာ
  4. ေယာက္်ားေတြက အေနာက္ကို ရျပီးသြားရင္ အေရွ႕ဘက္နဲ႔ အလုိဆႏၵ မျပည့္၀ေတာ့ဘူးဆုိတာေရာ ဟုတ္ပါသလား ဆရာ
  5. ပုံမွန္မဟုတ္တဲ့အတြက္ ေရာဂါေရာ ရႏုိ္င္ပါသလားဆရာ
သူက ဒီလထဲဆုိ အျပီးျပန္လာေတာ့မွာဆုိေတာ့ သာယာတဲ့ အိ္မ္ေထာင္သည္ဘ၀ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ ဒီကိစၥက တစ္ခါတစ္ေလျဖစ္ႏုိင္တယ္ လုံး၀ မျဖစ္ႏုိ္င္ဘူး ဆုိတာကုိ သူ႕ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာထားခ်င္လို႔ပါ ဆရာ။
သမီးစာထဲမွာ အမွားပါတာရွိရင္ ခြင့္လႊတ္ပါေနာ္၊ သမီးစာကိုလည္း အလ်ဥ္းသင့္သလုိ ေဖာ္ျပႏုိင္ပါတယ္၊ က်န္တဲ့သူေတြလည္း ဗဟုသုတရေအာင္လို႕ပါဆရာ။ဆရာ က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစ၊ စာေတြလည္းမ်ားမ်ားေရးႏုိင္ျပီး သာယာေအာင္ျမင္တဲ့ဘ၀ကို ပိုင္ဆုိ္င္ႏုိင္ပါေစ။
ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္၊ ဆရာ စာျပန္မဲ့အခ်ိန္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါ့မယ္။သမီး
ဂြက္ေထာ္
ျပႆနာပဲ။ ကေလးမေလးကိုေတာ့ အခုလို ခပ္တိုတိုပဲ အေၾကာင္းျပန္ပစ္လိုက္တယ္။ စိတ္ခ်ဥ္က အေတာ္ေပါက္လာလို႔။
သမီး မဂြက္ေထာ္

ျပႆနာပဲ။ ကေလးမေလးကိုေတာ့ အခုလို ခပ္တိုတိုပဲ အေၾကာင္းျပန္ပစ္လိုက္တယ္။ စိတ္ခ်ဥ္က အေတာ္ေပါက္လာလို႔။

(၁) အိမ္ေထာင္သည္တိုင္း အဲလို မလုပ္ၾကပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ လူစိတ္ ရိွတဲ့ ေယာက္်ားဆိုရင္ေပါ့။

(၂) အဲဒီ့အတြက္ စိတ္ကြက္သြားတဲ့ ေယာက္်ားဟာ ကိုယ့္ဇနီးအေပၚ စာနာ ညႇတာတတ္၊ ခ်စ္တတ္တဲ့ ေယာက္်ား မဟုတ္တာ ေသခ်ာပါတယ္။ တဏွာ႐ူး သက္သက္ပါပဲ။

(၃) ႏိုင္ငံျခား အျပာကား ႐ုပ္ရွင္ေတြဟာ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔က လူစိတ္၀င္စားေအာင္ ႐ိုက္ျပေနတာေလာက္ေတာ့ နားလည္သင့္ပါတယ္။

(၄) ေယာက္်ားေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မွ တစ္မ်ိဳးတည္း၊ တစ္ေယာက္တည္းနဲ႔ မေက်နပ္တတ္ၾကဘူး။ လူ႔အလို နတ္မလိုက္ႏိုင္ဆိုသလိုပဲ ေယာက္်ားေတြ တကယ္ တဏွာ႐ူးၿပီဆိုရင္ ဘာနဲ႔မွ ကုစားလို႔ မရေတာ့ဘူး။

(၅) ေရာဂါ ရႏိုင္ပါတယ္။ ပထမဆံုးက အတင္း လုပ္ရင္ စအိုကြဲႏိုင္ပါတယ္။ လူၾကားမေကာင္း၊ သူၾကားမေကာင္း၊ ဆရာ၀န္ ျပရလည္း ခက္၊ ကိုယ့္ဘာသာ ေဆးထည့္ရလည္း ခက္ပါတယ္။ ဒုတိယက ဆက္ဆံဖန္မ်ားရင္ စအို၀မွာ အဂၤါဇာတ္လိုပဲ ႏႈတ္ခမ္းသားေတြ ထြက္လာပါလိမ့္မယ္။ တတိယက ေရာဂါေပါင္းစံု ၀င္ႏိုင္တာပါပဲ။ အေသးစိတ္ကို ေအာက္မွာ ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။http://www.webmd.com/sex/anal-sex-health-concerns ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ျငင္းခ်င္ရင္ လြယ္လြယ္ေလးပါ။ သူ႔စအိုထဲကို သူ႔လိင္တံနဲ႔ အရြယ္အစား တူတဲ့ သခြားသီးတစ္လံုးကို သူ႔လိင္တံ အရွည္အတိုင္း အရင္ အသြင္းခိုင္းလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ လိင္ဆက္ဆံသလို အဲဒီ့ သခြားသီးကို ညည္းလက္နဲ႔ ခပ္သြက္သြက္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း အသြင္းအထုတ္ လုပ္ေပးလိုက္ပါ။ သူ ေက်နပ္တယ္၊ အားရတယ္၊ ဇိမ္ေတြ႕တယ္ဆိုရင္ ညည္းလည္း လက္ခံပါ့မယ္ေပါ့။
အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ ညည္းလူက သည္ေလာက္ ျဖစ္ေနရင္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ တစ္ၿမိဳ႕တစ္ရြာမွာ ေတြ႕ကရာ မိန္းမေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ပါးၿပီး ေရာဂါေပါင္းစံု ရလာႏိုင္တဲ့ အႏၲရာယ္ရိွတယ္။ ျပန္လာရင္ လိင္မွ တစ္ဆင့္ ကူးစက္တဲ့ ေရာဂါေတြ အကုန္ စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ ခုေခတ္မွာ HIV အျပင္ တျခားေၾကာက္စရာ ေရာဂါေပါင္းစံုလည္း ရိွတာကို သတိထားေစခ်င္တယ္။

ေတြးဆ ဆင္ျခင္ၾကည့္ႏိုင္ပါေစ

Sunday, February 2, 2014

တပတ္အတြင္းမွတ္သားဖြယ္ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား။

””ဘဂၤါလီေတြနင့္ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို အာဆီယံပံုမွန္အစည္းအေ၀းေတြမွာ လက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာမဟုတ္ဘူး။ေစတနာနင့္ အၾကံျပဳလာရင္ေတာ့ ကိုယ့္တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးရွိတာဆုိရင္ လက္ခံစဥ္းစားသြားမယ္။””

(ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေရးထြဋ္၏ အာဆီယံဆိုင္ရာ ပံုမွန္္သတင္း ထုတ္ျပန္ေရး အစီအစဥ္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းခ်က္ ကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္ မွေကာက္ႏႈတ္ခ်က္)

””ျပင္ပကလာတဲ့ သတင္းတခ်ိဳ႔နဲ႔ ၀က္ဘ္ဆိုက္ ေတြမွာ ေျပာေနသလိုမ်ိဳးက မွားေနတယ္။ဒီမွာျဖစ္ တာနဲ႔ တျခားစီပဲ။ေမာင္ေတာျမိဳ႔နယ္ ဒူရွာရာ တန္းေက်းရြာမွာ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္က ရဲတပ္ၾကပ္ ၾကီးေအာင္ေက်ာ္သိန္းအသတ္ခံရတာနဲ႔ ဒီသတင္းေတြတရပ္စပ္ ထြက္ေပၚလာေတာ့တာပဲ။ တကယ္ေတာ့ ဘဂၤါလီေတြေသဆံုးျပီးအမ်ိဳးသမီးေတြအသတ္ခံရတယ္၊မုဒိန္းက်င့္ခံေနရတယ္ဆိုတာ လံုး၀မဟုတ္ပါဘူး။ေဒသခံ ရခုိင္လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြပဲဘဂၤလီေတြရဲ႔ အသတ္ခံေနရတာ ပါ။ေနာက္ျပီးသူတုိ႔ေျပာတဲ့ရြာေတြေတာင္ မသိဘူး””

(ရခုိင္ျပည္အစိုးရအဖြဲ႔သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ ဦး၀င္းျမိဳင္၏ေျပာၾကားခ်က္ကို ရန္ကုန္တုိင္းမ္ သတင္းစာတြင္ေဖၚျပခ်က္မွေကာက္ႏႈတ္ခ်က္)

သံတမန္ေရးတုိက္ကြက္ နင့္ သတင္းနင့္နည္းပညာတုိက္ကြက္ က်ေနာ္တို႔ေျပာင္းသံုးရလိမ့္မယ္။

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ့ ရဲ၀န္ထမ္းတေယာက္ကုိ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈျဖစ္တယ္။
အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္တဲ့လူေတြကို္အေရးမယူႏုိင္ေသးတဲ့အျပင္
အသတ္ခံရတဲ့ ၀န္းထမ္းရဲ့ တုိင္းျပည္က ျပည္သူနင့္အစုိးရကပါ
ႏုိင္ငံတကာရဲ့ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ျခင္းကိုခံရေနရတာဟာ
က်ေနာ္တို႔ သံသတမန္တုိက္ကြက္မွာလိုအပ္ခ်က္
အားခ်က္ေတြရွိေနတယ္ ဆုိတာ အေသအခ်ာပဲ။

တကယ္က အၾကမ္းဖက္မႈကို ၾကိဳတင္စီစဥ္ျပီး
တမင္အကြက္ဆင္ ဖန္တီးတယ္ဆိုတာ လယ္ျပင္မွာ ဆင္သြားသလို
အင္မတန္သိသာလြန္းလွတယ္။
ၾကိဳတင္စီစဥ္ထားတဲ့အတြက္
သူတုိ႔က သတင္းမီဒီယာ ေတြကိုအယင္သတင္းေပးႏုိင္တယ္။
သူတို႔က(ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားေတြက) အရာရာတုိင္းကို
ျပည္တြင္း ျပည္ပ ခ်ိတ္ဆက္ မိမိနင့္
လက္ဦးေအာင္လုပ္သြားႏုိင္တယ္။
ဒါဟာ နည္းပညာတုိးတက္တဲ့သတင္းမီဒီယာ ေခတ္ၾကီးမွာ
သိပ္ သတိထားရမယ့္အခ်က္ေတြ။

သူတို႔က ႏို္င္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ုိင္းက
အလိုလို ေနရင္းနဲ႔ တဆိတ္ကို တအိမ္လုပ္ျပီး အလြမ္းသယ္ ငိုျပခ်င္ေနၾကတာ။

အက္လ္ကိုင္းဒါးလိုအၾကမ္းဖက္သမားေတြေၾကာင့္
မသိမသာေသြးပ်က္ေနတဲ့ အေနာက္အုပ္စု ႏုိင္ငံေတြရဲ့
ဘဂၤလီ မူဆလင္ေတြကို ခ်စ္ဟန္ေဆာင္ျပီး
အာရပ္ကမၻာကို အခ်ိဳသပ္လိုတဲ့၊ အေနာက္အုပ္ႏုိင္ငံေတြရဲ့အားနည္းခ်က္၊

တခါ...
အာရပ္ကမၻာရဲ့ ၾကြယ္၀တဲ့ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ကိုလုိခ်င္ေနတဲ့
အေနာက္အုပ္စုႏုိင္ငံေတြနဲ႔
အာရပ္ကမၻာက အစၥလမ္အေရးအတြက္ ရက္ေရာစြာလွဴမယ့္အလွဴေငြေတြကို
အရမ္းငတ္မြတ္ေနတဲ့
ကုလသမဂၢ လို ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔ၾကီးေတြရဲ့အားနည္းခ်က္ကို
ဘဂၤလီ ေလာ္ဘီေတြ(ျပည္ပအသံလႊင္ဌာနေတြ၊ျပည္ပေရာက္ဘဂၤလီေတြ)
ေကာင္းေကာင္းသိထားလို႔
ခုလို သံတမန္နည္းလမ္းေတြ၊
သတင္းနင့္ နည္းပညာေတြကိုေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်သြားတာ။

က်ေနာ္တို႔
သံတမန္တုိက္ကြက္မွာေရာ
သတင္းႏွင့္နည္းပညာတုိက္ကြက္မွာပ
ဒီထက္ေကာင္းတဲ့နည္းလမ္းေတြ၊နည္းဗ်ဴဟာေတြ
ေျပာင္းသံုးရလိမ့္မယ္။

ျပည္သူေကၽြးေသာထမင္းကုိစားျပီး ထမင္းရွင္ကိုမေစာ္ကားသင့္ပါ။

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏အစုိးရဆိုသည္မွာ ျပည္သူေတြ၏ ၀န္ထမ္းမ်ားထဲမွ ၀န္ထမ္းမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ထုိ၀န္ ထမ္းမ်ားသည္ ေပးအပ္ထားသည့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ဥပေဒအတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားရန္ သာျဖစ္ပါသည္။ေရြးေကာက္ပြဲကာလတခုျပီးဆံုး၍ေနာက္တခုျပီးလွ်င္ထိုအစုိးရသည္ ဆက္လက္ အေရြးခံရခ်င္မွခံရမည္။မခံရလွ်င္ အျခားျပည္သူေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည္အစိုးရဆက္ျပီး တာ၀န္ယူသြားမည္သာျဖစ္ပါသည္။တုိင္းျပည္၏ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတုိင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတုိင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားၾကေပလိမ့္မည္။

ယေန႔ျမန္မာျပည္တြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၀န္ၾကီးအမ်ားစုမွာ ယခင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ုပ္ေဟာင္း မ်ားျဖစ္ေနၾကသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ထုိကိစၥသည္ျပသနာမဟုတ္ပါ။စစ္သားလဲ တုိင္းျပည္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးေလာကထဲပါ၀င္ျပီး ျပည္သူၾကည္ျဖဴလွ်င္ေပးအပ္သည့္တာ၀န္ကုိယူလို႔ရပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္သည္ အင္မတန္အမယ္စံုလွပါသည္။ႏုိင္ငံေရးပရိယယ္၊ စီးပြားေရး ပရိယယ္၊ လူမႈေရးပရိယယ္စသည္ျဖင့္က်ယ္ေျပာလွပါသည္။ထုိနယ္ပယ္စံုတို႔တြင္ သက္ဆုိင္ရာ က႑ တခုခုတြင္၀န္ၾကီးလုပ္ဖို႔ဆိုသည္မွာ လြယ္ကူသည့္ကိစၥေတာ့မဟုတ္ပါ။အတုိင္းအတာ တခု အထိအရည္အေသြးအျခင္းျပည့္၀ၾကဖို႔လုိအပ္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္၏လက္္ရွိအစိုးရအဖြဲ႔တြင္တာ၀န္ယူေနၾကေသာ၀န္းၾကီးတခ်ိဳ႔မွာ ေဖၚျပပါအရည္အေသြးမ်ားအားနည္းသည္ကိုေတြ႔ေနရ။ျမင္ေနရၾကားေနရ၍စိတ္မေကာင္းပါ။၂၀၁၃-ခုႏွစ္ေၾကးနီေတာင္ စီမံကိန္းတြင္ အဓမၼျဖိဳခြင္းမႈျဖစ္ျပီးေနာက္ အစုိးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ၾကီးတဦးက သူတို႔အေနနင့္ တရုပ္ကုိ လည္းေၾကာက္ရေၾကာင္းေျပာသည္ဟုၾကားလိုက္၇၍အေတာ္စိတ္မခ်မ္းသာျဖစ္ရပါသည္။ဒီထက္ဆိုးသည္မွာ တရုပ္က သူတို႔ေက်းဇူးရွင္ဟုပင္မရွက္မေၾကာက္(၀န္ၾကီးတဦး၏ သိကၡါ၊ တုိင္းျပည္ ၏ သိကၡာကိုပင္မေထာက္)ေျပာရက္ပါသည္။သာမန္အရာရွိအဆင့္ေလာက္ေျပာသည္ဆုိလွ်င္ပင္ေျဖသာႏုိင္ေသးေသာ္လည္း ၀န္ၾကီးအဆင့္ထိေျပာလာသည္စကားျဖစ္ေန၍ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရကို ကုိယ္စားျပဳသည္ဟုလဲသေဘာထား၍ရေနပါသည္။ဆိုလွ်င္ျမန္မာအစိုးရသည္တရုပ္ကိုေၾကာက္ေနရသည္၊တရုပ္ေပးသည့္အသက္သာရွိသည္ ဒါေၾကာင့္တရုပ္က ဘာခုိင္းခိုင္းဘယ္သူ ႔မ်က္ႏွာမွ မေထာက္ႏိုင္ ျပည္သူကိုသတ္ခုိင္းလွ်င္လဲသတ္မည္ ဆုိသည့္သေဘာျဖစ္သြားပါသည္။
ျမန္မာျပည္သူေတြအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ကို ဖိႏွိပ္ ရက္စက္ေသာ အာဏာရွင္ကို ေထာက္ပံ့ ကူညီေသာ တရုပ္အစုိးရကုိလံုး၀ၾကည့္မရသည့္ၾကားက ကုိယ့္အစုိးရ၀န္ၾကီးတေယာက္က ထုိကဲ့သို႔ေျပာလာ သည္မွာ ျပည္သူကိုေစာက္ကားျခင္း ထမင္းရွင္ကိုေစာ္ကာျဖင္းသာျဖစ္ပါသည္။

အယင္ႏွစ္ကပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။စုိက္ပ်ိဳးေရး၀န္ၾကီးဆုိိသူက ေတာင္သူလယ္သမားေတြကိုထမင္းတနပ္သာစားျပီးအလုပ္ လုပ္ၾကဖုိ႔ေျပာသည္ဟုၾကားလိုက္ရပါေသးသည္။အင္မတန္ရက္စက္ သည့္ ၊ေစာ္ကားသည့္စကားျဖစ္ပါသည္။ေတာင္သူလယ္သမားတို႔မွာ ေခတ္အဆက္ဆက္နင္းျပားဘ၀ျဖင့္ဘ၀ကိုရုန္းကန္လာခဲ့ရျပီး ျပည္သူေတြဆန္အိုးမွာ ဆန္အခ်ိ္န္မွန္ျပည့္ဖို႔ သူမ်ားတုိင္းျပည္မွာ စက္ကရိယာသံုးျပီးစိုက္ပ်ိဳးေနၾကခ်ိ္န္မွာ ျမန္မာလယ္သမားတို႔မွာ ယေန႔၂၁ ရာစုထိ ႏြားၾကာစံုျဖင့္ ထြန္တံုးႏွင္ေန၇တုန္းပါ။ေနထြက္က ေန၀င္ လယ္ယာေျမမွာ နဖူးကေခၽြး ေျခမ က်တဲ့အထိ ရုန္း ကန္ေနရေသာ၊ဘယ္ေလာက္ပဲ ႏြားနင့္ဖက္ျပီး ရုန္းကန္ေသာ္လဲ ဆင္းရဲတြင္းထဲက မထြက္ႏိုင္ၾကေသာ ေက်းဇူးရွင္လယ္သမားၾကီးတို႔ကို တခါ လဲရာ သူခိုးေထာင္း၊ေျမနိမ့္ရာ ၀ါးကူ ထုိးဆိုသလုိ သက္ဆိုင္ရာအစုိးရ က လယ္သမားတုိ႔အတြက္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုး၇ မည့္္အစား မ၀ေရစာ ထမင္းႏွစ္နပ္ကိုေတာင္ တနပ္တည္းသာစားခုိင္းျခင္းမွာ အင္မတန္ရက္စက္ သည့္လူမဆန္သည့္အေျပာအဆုိအသံုးအႏႈံးျဖစ္ပါသည္။အျခားေသာတုိင္းျပည္ေတြမွာဆိုလွ်င္ေတာ့ ခ်က္ျခင္း၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျပီး၀န္းၾကီးရာထူးကေနဆင္းေပး၇မယ့္အေျပာအဆုိမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ျပည္သူ
ကိုေစာ္ကားသည့္ ထမင္းရွင္ကိုေစာ္ကာသည့္စကားမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

မၾကာေသးခင္ကလဲထပ္ၾကားလုိက္ရျပန္ပါျပီ။ေနာက္ထပ္၀န္ၾကီးတေယာက္က ျပည္သူကိုပါးရုိက္ျပီးေျပာလာတာ၊အစုိးရဆုိတာ မလုိရင္ၾကိဳက္သလုိေထာင္ခ်လို႔ရသည္၊ဘယ္သူ႔မွ ဂရုစုိက္ စရာမလို စသည္ျဖင့္ဆဲဆိုျခိမ္္းေျခာက္သြားသည္ဟုဖတ္လိုက္ရ၍ စိတ္ဆင္းရဲလွပါသည္။ထုိ၀န္ၾကီး၏ စိတ္ထဲ မွာ မိမိတာ၀န္ယူေနသည့္ကိစၥသည္ျပည္သူအတြက္၊ျပည္သူ႔၀န္ ကိုထမ္းေနရသူ၊ျပည္သူ ကေပး သည့္ လစာ ဆုိသည္ကိုမ်ားသတိရေသးရဲ့လားက်ေနာ္ သံသရ ၀င္မိပါသည္။
ကိုယ့္ထမင္းရွင္ ေက်းဇူးရွင္ျပည္သူကို ဒီေလာက္ရင့္ရင့္သီးသီးေစာ္ကားသည့္၀န္ၾကီး၊ေစာ္ ကားခြင့္ ရသည့္တုိင္းျပည္ကမၻာေပၚတြင္ရွိလိမ့္မထင္ပါ။ျမန္မာျပည္မို႔ စစ္အာဏာရွႈင္ေတြေခတ္အဆက္ဆက္ ရက္စက္စြာဖိႏွိပ္ခံထားရသည့္ျပည္သူေတြမို႔မတရားတာကိုလဲေခါင္းငံု႔ခံ၊ေစာ္ကားလွ်င္လဲေခါင္းငံု႔ခံ ျပန္မေျပာရဲတာအသားက်ေတာ့ မိမိကိုပါးရိုက္မည္ဟုေစာ္ကားသည့္၀န္ၾကီးကိုပင္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚျပီး မျဖဳတ္ခ်ရဲၾကေတာ့ပါ။

တခါထုိ၀န္ၾကီးကပင္ အာဏရွင္ ဦးသန္းေရႊ သူထင္သလုိအရူးထျပီးျမိဳ႔သစ္တည္သည့္ကိစၥ ကိုခ်ီး မြန္းခန္းဖြင့္သြားသည္ဟုလဲဖတ္လိုက္ရပါသည္။တကယ္ေတာ့ျပည္သူေတြမွာ မတတ္သာ လို႔သာျငိမ္ေနလုိက္၇သည္။ျမိဳ႔သစ္တည္သည့္ကိစၥမွာ မေရာင္ရာဆီလူးသည့္ျပည့္သူ႔ဘ႑ာ အလဟ သ ျဖံဳးတီးသည့္ကိစၥမို႔ဘယ္သူမွေၾကနပ္ၾကသည္မဟုတ္ပါ။ထုိေငြမ်ားကို အရင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ က အစုိးရ၀န္ၾကီးမ်ားဆုိင္ရာအေဆာက္အဦးမ်ားကိုျပဳျပင္မြန္းမံျပီးသံုစြဲပါက ပိုလွ်ံသည့္ေငြေတြ နင့္တိုင္းျပည္မွာအျခားေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ပညာေရး၊က်န္းမာေရးက႑ေနြမွာသံုးစြဲလုိက္လွ်င္အင္မတန္အက်ိဳးရွိမည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ယခုေတာ့ အာဏာရွင္ေတြအာဏာရွိတုန္းကလဲ ထင္သလုိစည္းစိမ္ယစ္၊တုိင္းျပည္သယံဇာတေတြကို ခုိးယူခဲ့ၾက၊ေဟာ အာဏာမရွိေတာ့ျပန္ေတာ့လဲ ခိုးယူစုေဆာင္းထားၾကေသာေငြမ်ားျဖင့္ စည္းစိမ္ခံဖို႔ျမိဳ႔သစ္တည္လုိက္ၾကျပန္ေသးသည္။

ထုိမွ်ေလာက္တုိင္းျပည္ကို လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္သြားေသာကိစၥကိုတခါ ထပ္ျပီးခ်ီးမႊမ္းခမ္းဖြင့္ျပီးေစာ္ ကား ရံုသာမက ပါးရုိက္မည္၊ေထာင္ထဲထည့္မည္ဟုပါ အရုိင္းစုိင္းဆံုးေစာ္ကားျပိး ျမန္မာ၀န္ၾကီး တို႔ထမင္းရွင္ျပည္သူေတြကိုေစာ္ကားေနၾကပါသည္။

တကယ္ေတာ့အစုိးရပဲျဖစ္ျဖစ္၊စာေရးစာခ်ီ၀န္ထမ္းပဲျဖစ္ျဖစ္ အားလံုးျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား ျပည္သူ ကိုအလုပ္အေကၽြးျပဳဖို႔ျပည့္သူ႔ဘ႑ာကိုရယူခံစားေနၾကသူမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ျပည္သူသာလွ်င္အမိ၊ျပည္သူသာလွ်င္အဖ ျပည္သူသာလွ်င္ထမင္းရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ကိုမေမ႔ၾကဖို႔အထူးအေရးၾကီးလွပါသည္။ျမန္မာအစုိးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ၾကီးတို႔ ယခင္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မင္းမူေနတုန္းက ထင္ရာစုိင္းခဲ့ရုိင္းစိုင္းခဲ့ၾကသည့္အက်င့္မ်ားကုိၾကိဳးစားဖ်ာက္ၾကျပီးထမင္းရွင္ကိုၾကင္နာၾကဖို႔လုိအပ္ပါသည္။မၾကင္နာႏုိင္လွ်င္ေတာင္ မေစာ္ကားမိၾကဖို႔ ဤေဆာင္းပါျဖင့္ေလးနက္စြာ တုိက္တြန္းလိုက္ ပါသည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ား အရည္အျခင္းျပည့္၀ႏွလံုးလွသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားရရွိႏိုင္ၾကပါေစ။

အသုံးက်ေသာမိန္းမႏွင့္ အသုံးမက်ေသာ မိန္းမ

-ခ်စ္ျမန္မာ
ဤေဆာင္းပါးကို သူရိယ သတင္းစာမွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

 တံုးအတဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားနဲ႔အတိုက္အခံျပဳတယ္။
ထက္ျမက္တဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားကို အားေပးကူညီတယ္။

တံုးအတဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားရဲ႕ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ကိုပဲ ထိုးဆြၿပီး အၿမဲစိတ္တိုတယ္။
ထက္ျမက္တဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားရဲ႕အားသာခ်က္ကိုပဲၾကည့္ၿပီးအၿမဲေပ်ာ္ရႊင္တယ္။

တံုးအတဲ့မိန္းမက ေနရာ၊ အေျခအေနမခဲြဘဲ ေယာက္်ားနဲ႔ျငင္းခုန္ရန္ျဖစ္တယ္၊ ေယာက္်ားကို လူပံုအလယ္မွာ မ်က္ႏွာသာမဲ့ေစတယ္။

ထက္ျမက္တဲ့မိန္းမက လူေတြၾကားမွာ ေယာက္်ားကိုမ်က္ႏွာသာေပးတယ္။ ဆံုးမစရာ၊ ေျပာစရာရွိရင္ ႏွစ္ကိုယ္ၾကားမွာပဲေျပာတယ္။
တံုးအတဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားကို သိမ္ငယ္ေအာင္လုပ္တယ္။ ေယာက္်ားကိုသိမ္ငယ္ေစတာဟာ ကိုယ့္ကိုသိမ္ငယ္ေစတယ္ဆိုတာကို သူေမ့ေနလို႔ျဖစ္တယ္။

ထက္ျမက္တဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားကို တန္ဖိုးထားေလးစားတယ္။ ေယာက္်ားကို ေလးစားတာဟာ ကိုယ့္ကိုပိုေပၚလြင္ေစေၾကာင္း သူနားလည္လို႔ျဖစ္တယ္။

တံုးအတဲ့မိန္းမက အတိတ္ေဟာင္းကို ခဏခဏထုတ္ၿပီး ေယာက္်ားကို တဗ်စ္ေတာက္ေတာက္ေျပာတယ္။
ထက္ျမက္တဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားနဲ႔အတူ လွပတဲ့အနာဂတ္ေရာက္ဖို႔ ဦးတည္တယ္။

တံုးအတဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားရဲ႕အမွားကို မလြတ္တမ္းဆုပ္ကိုင္ၿပီး ေယာက္်ားအေၾကာင္းအကုန္သိသူလို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုထင္တယ္။

ထက္ျမက္တဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားရဲ႕အမွားကိုခြင့္လႊတ္ၿပီး ေယာက္်ားဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ မႀကီးျပင္းတတ္တဲ့ကေလးလို႔ဆိုတယ္

တံုးအတဲ့မိန္းမက "နင္ ထြက္သြား!" လို႔ ေအာ္ဟစ္တယ္။
ထက္ျမက္တဲ့မိန္းမက "ငါ့အနားက မခြာနဲ႔"လုိ႔ဆိုတယ္။

တံုးအတဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားကို ျမားတစ္စင္းလို တင္းတင္းဆဲြတယ္။ တင္းတင္းဆဲြေလ ေဝးေဝးကိုေရာက္ေလပါပဲ။

ထက္ျမက္တဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားကို ေလတံခြန္လို လႊတ္တယ္။ လက္ထဲက ႀကိဳးကို စိတ္ေအးလက္ေအးကိုင္တယ္။

တံုးအတဲ့မိန္းမက ကိုယ္ေတာ္၊ ကိုယ္တတ္ေၾကာင္းကို ပိုအေရးစိုက္တယ္။

ထက္ျမက္တဲ့မိန္းမက ေထာက္ပံ့၊ မွီခိုအားထားဖို႔ကို ပိုနားလည္တယ္။

တံုးအတဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားအနား တဖဝါးမွမခြာ ထိန္းေက်ာင္းတယ္။

ထက္ျမက္တဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားအနား ခြာလိုက္၊ ကပ္လိုက္လုပ္တယ္။

တံုးအတဲ့မိန္းမက ခ်က္ျပဳတ္ေလွ်ာ္ဖြပ္တာကို သိေပမယ့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မျပဳျပင္၊ မဖီးလိမ္းခ်င္ဘူး။
ထက္ျမက္တဲ့မိန္းမက ခ်က္ျပဳတ္ေလွ်ာ္ဖြပ္တာကို သိသလို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလဲ ဖီးလိမ္းျပဳျပင္ဖို႔ မေမ့ဘူး။

တံုးအတဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားကို ဖိအားနဲ႔ စိတ္ဖိစီးမႈေတြေပးတယ္။
ထက္ျမက္တဲ့မိန္းမက ေယာက္်ားကို စိတ္အားထက္သန္မႈနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈကိုေပးတယ္။

တံုးအတဲ့မိန္းမက သူ႔မ်က္ရည္ၾကားမွာ ေယာက္်ားကိုက်ရႈံးေစတယ္။

ထက္ျမက္တဲ့မိန္းမက သူ႔အရယ္အၿပံဳးၾကားမွာ ေယာက္်ားကိုေအာင္ျမင္ေစတယ္။

ခ်စ္ျမန္မာ
ေဖာ္၀ပ္ေမးလ္ မွ ရရွိပါသည္ (သူရိယ)