Wednesday, August 19, 2009

ဒုကၡေပးလွ်က္ရွိေသာ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ စစ္တေကာင္းသားမ်ား

ရုိဟင္ဂ်ာႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး အဓိပါယ္ဖြင္႔ဆုိထားေသာ စာတမ္းတစ္ခုအား စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ဖတ္ရႈႏုိင္ရန္
အတြက္ေ၀ငွ လုိက္ရပါသည္။

၁။ ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံဒုကၡသည္မ်ားသည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွ ေမာင္းထုတ္လုိက္ေသာျမန္မာႏုိင္ငံသားဒုကၡ
သည္မ်ား မဟုတ္ပါ။

၂။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေနထုိင္လွ်က္ရွိေသာရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားဟု မ္ညာၿပီးႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားတြင္ဒုကၡ
သည္အျဖစ္ခိုလံႈရန္ က်ိဳးစားၾကေသာ လူကုန္ကူးခံဘဂၤါလားေဒ႔ခ်္ႏုိင္ငံမွ စစ္တေကာင္း သားမ်ား ကုလားမ်ား
ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ရုိဟင္ဂ်ာဟူေသာ ေ၀ါဟာရအေခၚအေ၀ၚသည္ပင္လွ်င္လူမ်ိဳးစုတစ္စု၏အမည္ပင္မဟုတ္ပဲ`ဒသသံုးစကား
စုသာ ျဖစ္သည္။

၄။ လိမ္ညာေျပာဆုိေသာ စကားမ်ားကုိ အမွန္ထင္ၿပီး ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕ကပင္အတြင္းႏုိက္၍ မေလ႔လာပဲ မစံုစမ္းပဲ
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္လွ်က္ရွိေသာ လူမ်ိဳးစုတစ္စုဟုသံုးစြဲလွ်က္ရွိေနသည္မွာအံ့ၾသစရာပင္အလြန္ေကာင္း
ပါသည္။ရုိဟင္္ဂ်ာ ( ) ဟူေသာေ၀ါဟာရ ဆင္းသက္လာပံုႏွင္႔ လံုးေကာက္အဓိပၢါယ္ရွင္းလင္းခ်က္ေရးသား
ဖၚျပပါမည္။
ဘဂၤါးလားေဒရွ္႕ ႏုိင္ငံ (အေရွ႕ပါကစၥတန္) တြင္ေနထုိင္ေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားသည္အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ား
ျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔လူမ်ိဳး ေယာကၤ်ားမ်ား၀တ္ဆင္ေသာအကၤ်ီၤသည္ပိတ္သားျဖဴပါးပါးကုိတင္ပါးဖံုးသည္အထိ
အက်ီၤ ပါးကုိ အေပၚမွ ေအာက္သို႔ ဖါးလ်ားခ်၍၀တ္ဆင္ၾကသည္။
ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အက်ီၤကုိအေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင္႔၀တ္ဆင္ၿပီးအက်ီၤစကုိလံုခ်ည္အတြင္းသြင္း၍ ၀တ္ဆင္
ေလ့ရွိၾကရာ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားကရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားကုိေတြ႕လွ်င္”အက်ီၤကုိအေရာက္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္၀တ္ဆင္ေသာ
လူမ်ိဳး… အက်ီၤစကုိလံုျခည္အထဲသြင္း၍တင္ပါးဖံုးေအာင္၀တ္ဆင္ေသာလူမ်ိဳး”ဟုကြယ္ရာတြင္မ်က္စပစ္လက္
တုိ႔၍ အတင္းအဖ်င္းေျပာတက္ၾကပါသည္။

ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားက ``အေရာင္´´(Colour)ကုိ ရြင္ ( Roum) ဟုအသံထြက္ေျပာဆုိၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ရခုိင္
လူမ်ိဳးမ်ားႏွင္႔ ရခုိင္ေဒသကုိ ေရာင္စံုအ၀တ္၀တ္ဆင္ေသာလူမ်ိဳးမ်ားဟု ေခၚ၍ ရခုိင္ေဒသႏွင့္ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား
ကုိညႊန္း၍ ေျပာဆုိေသာအခါ ရြင္(Roum) လူမ်ိဳးမ်ား၏ `` ရြင္ေဒသ´´ ဟုေျပာဆုိတက္ၾကပါသည္။ (ရခုိင္ကုိ ေမာက္(Mulk) ဟုေခၚေသာ ေ၀ါဟာရ တစ္လံုးလည္းရွိပါေသးသည္။ဤေဆာင္းပါးႏွင္႔အက်ံဳး၀င္ျခင္း
မရွိသည္႔အတြက္ မရွင္းျပေတာ႔ပါ)ဂီ ´´အသံထြက္ ေ၀ါဟာရသည္ ဘဂၤါလီစာေပတြင္ေရွးေဟာင္းကဗ်ာလကၤာ
သံုးေတာ္၀င္ စကားတစ္လံုးျဖစ္ပါသည္။အဓိပၢါယ္မွာ ”သြား”(Go) ဟုအဓိပၸါယ္ရပါသည္။ ယခုေခတ္”ယာ” ႏွင္႔
တြဲ၍”သြားသည္”ဟူေသာ အဓိပၢါယ္ကုိ ဂီယာဟုသံုးႏႈန္းပါသည္။

”ဂ်ာ”ဟူေသာေ၀ါဟာရသည္ ေနရာ အတည္တက်မရွိေသာ၊ေျခသလံုးအိမ္တုိင္၊အစုတ္၊အႏုတ္ ေအာက္တန္း
စား (Squatter) ဟု အဓိပၢါယ္ရပါသည္။ထုိေ၀ါဟာရ သံုးလုံုးအား ျပန္ေကာက္လွ်င္------

ရြင္(Roum) အေရာင္ (Colour)သည္ ရခိုင္လူမ်ိဳး ရခုိင္ေဒသ ကုိဆုိလုိသည္။

ဂီ သည္ ရခုိင္ျပည္ကုိ သြားေသာသူ။

ဂ်ာ သည္ ဆင္းရဲသား အိုးမဲ႔ အိမ္မဲ႕ လူ ။
အဓိ္ပၢါယ္မွာ ----

ရြင္ ဂီ ဂ်ာ = ရခုိင္ျပည္သို႔ သြားေသာ အုိးမဲ႔ အိမ္မဲ႔ လူဟု အဓိပၢါယ္ရသည္။

ရြင္ ဂီ ဂ်ာ မွ ရုိဟင္ဂ်ာ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ သံုးစြဲလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ရုိဟင္ဂ်ာ သည္ လူမ်ိဳးႏြယ္စု တစ္စု(Clan) အား ကုိယ္စားမျပဳဘဲ၊ `` စစ္တေကာင္းနယ္မွ ရခုိင္ေဒသသို႔ သြား
ေသာ ဆင္းရဲသား အုိးမဲ႔အိမ္မဲ႕မ်ား ´´ ဟု အဓိပၢါယ္ရေသာ (ဘမ္းစကား) တစ္လံုးသာ ျဖစ္ပါသည္။
ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားႏွင္႔ စစ္တေကာင္းသားကုလားမ်ားသည္ စာေပအေရးအသားႏွင္႔ စာေပအကၡရာမွာအတူတူ
ပင္ ျဖစ္ၿပီး ေျပာသည္႔အခါ အသံအနိမ္႔အျမင္႔ ႏွင္႔ ေလယူေလသိမ္းကြာသည္မွ အပ က်န္ထူးျခားမႈမ်ား မရွိပါ။
ပင္ရင္း ဘာသာ စကားမ်ားသည္ တူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။

ေရွးေရွးအခါက အိႏၵိယတုိက္နယ္တြင္ ယခုဘဂၤလားေဒရွ္႕ ေဒသသည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါသည္။
ရခုိင္ႏွင္႔ နယ္စပ္ျခင္း ထိစပ္ေနေသာ ေဒသျဖစ္ခဲ့၍ဘဂၤါလား (၁၂)ၿမိဳ႕သည္လည္း ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀) ေက်ာ္ခန္႔
ရခုိင္ဘုရင္္မ်ားလက္ေအာက္တြင္ေနထုိင္ခဲ့ရပါသည္။သမုိင္းေၾကာင္း ကုိ ဆြဲဆန္႕ၾကည္႔ပါကလြန္ခဲ့ေသာႏွစ္
ေပါင္းရာခ်ီၿပီး ရခိုင္လက္ေအာက္ေနထုိင္ခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ထုိေခတ္ထုိအခါကယခုဘဂၤလားေဒရွ္႔႕နယ္ေျမ
သည္ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား အိုးအိ္မ္ အတည္တက်ေနထုိင္မႈမ်ား ရွိပါသည္။
ရခုိင္ဘုရင္မ်ား ထြန္းေတာက္စဥ္ ကာလ အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၌ ႏုိင္ငံျခားသားဟု
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားမွာ ဂ်ပန္ ဆာမူရုိင္း စစ္သား အခ်ိဳ႕၊ေပၚတူဂီ စစ္သားအခ်ိဳ႕၊ႏွင္႔ေၾကးစားအာရပ္
စစ္သားမ်ား(ကမန္လူမ်ိဳးမ်ား= အေျမာက္စစ္သားမ်ား) အနည္းငယ္မွလြဲၿပီး စစ္တေကာင္းသား ကုလားမ်ား မရွိပါ။ဒတ္(ခ်္)တို႔၏ စီးပြားေရး'ေစ်းကြက္'အတြင္းက်ေရာက္ခဲ့ေသာရခိုင္ႏွင့္ မဂိုဘုရင္မ်ားသည္စီးပြားေရးအား
ၿပိဳင္ဆုိင္ မႈရွိစဥ္ကာလကလည္း ေဒလီမွ မဂိုဘုရင္မ်ားႏွင့္သာ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ခဲ့ရသာ သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ား
ရွိပါ သည္။ စစ္တေကာင္းသားကုလားမ်ားအေရးပါမႈလံုး၀မရွိခဲ့ပါ။
ထိုစဥ္ကယခုဘဂၤါလားေဒ့(ခ်္)ေဒသတြင္ရခိုင္လူမ်ိဳး(၅)ေသာင္းခန္႔အုိးအိမ္အတည္တက်ေနထုိင္လွ်က္ရွိခဲ့
သည္ ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။
ခရစ္ႏွစ္(၁၇၈၄)ခု ဘုိးေတာ္ဘုရားအေရးအခင္းတြင္ ရခိုင္မ်ားဘဂၤါလားနယ္သို႔ အလံုးအရင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္
သြားခဲ့ ရာ ရခိုင္လူဦးေရ(၁)သိန္းေက်ာ္(၂)သိန္းနီးပါး ေရာက္ရွိသြားခဲ့ပါသည္။ဘဂၤလားနယ္ေျမသည္ရခိုင္
ျပည္၏ အေနာက္ဘက္ တြင္ရွိေန၍ ထုိေဒသတြင္ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ ရခုိင္သားမ်ားကုိလည္းအေနာက္ျပည္
သားရခိုင္(အေနာက္သား)ဟုေခၚေ၀ၚ ခဲ့့ၾကပါသည္။
ရခိုင္မ်ား ယခုတုိင္ေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကေသာ ၿမိဳ႕ရႊာမ်ားမွာ-
အ၀ကၽြန္း၊ ဖေလာင္းခ်ိတ္၊ ပတ္တလီ၊ ေတာင္ေရႊရြာ၊ ဆယ္ႀကီး၊ စုပ္ကရာ၊ရာမူ၊ပင္း၀ါ၊ဟာလပင္း၊ မဟာစိုး၊ရြာ
သစ္၊ စိုင္းဒါး၊ စစ္တေကာင္း၊ ကယုေခ်ာင္း၊ နတ္ျမစ္ရြာ၊ ျမစ္နားရြာ၊ခံျပင္၊ ေအာက္သားဘက္၊ဗုိလ္မင္းေထာင္၊
သက္ေထာင္၊ ဖလံေထာင္၊ ၿမိဳေထာင္စသည္ရြာမ်ားျဖစ္သည္။
ရခိုင္ဘုရင္ မင္းရာဇာႀကီးသည္ဟံသာ၀တီပဲခူးသုိ႔ စစ္လာတုိက္ၿပီး မင္းညီမင္းသားအမ်ားစုကုိ ဖမ္းေခၚလာစဥ္
က လည္း ရခိုင္ဘုရင္ပိုင္နက္ျဖစ္ေသာဘဂၤါလားနယ္ဗုိလ္မင္းေထာင္ေဒသကုိ နယ္ေျမစားအျဖစ္ခန္႔ထားခဲ့
၍ ယေန႔ထက္တုိင္သူတို႔သည္ေတာင္တန္းေဒသေစာ္ဘြားအဆင့္ျဖင့္အိေႁႏၵရရေနထုိင္လွ်က္ပင္ရွိၾကပါေသး
သည္။နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ေခတ္အေရး ပုိင္(D.C)မ်ားပင္ ေလးေလးစားစားႏွင့္ ဂါရ၀ျပဳ၍ လာေရာက္ေလ့ရွိပါ
သည္။
ၿဗိတိသွ်အစိုးရသည္ (၁၈၂၆)ခုႏွစ္ခ်ဳပ္ဆုိေသာ ရႏၱပုိစာခ်ဳပ္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုသိမ္းယူခဲ့သည့္ေနာက္ပုိင္းမွစ
၍ ျမန္ မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔လုပ္အားခေစ်းေပါေပါႏွင့္ရေသာအိႏိၵယတိုက္သား ကုလားမ်ားကုိအလုပ္သမား
အျဖစ္ ေခၚယူအသံုးခ်ခဲ့ၾက သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ အိႏိိၵယတုိက္မွ ကုလားမ်ား အလံုးအရင္းႏွင့္ အတားအဆီးမရွိ ၀င္ေရာက္ လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ရခိုင္ေဒသတြင္ မုိးရာသီႏွင့္ ေဆာင္းရာသီတြင္ စပါးစုိက္ခ်ိန္၊စပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္မ်ားတြင္စစ္တေကာင္းသား
ကုလားအမ်ားစု ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။အလားတူပ်ဥ္းမနား၀န္းက်င္တြင္ ၾကံစိုက္ရန္အတြက္လည္း
ေကာင္း၊ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးမ်ားသည္ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ေက်ာက္တစ္လံုးအနီးရာဘာစုိက္လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ရြာႀကီးမ်ား
တည္၍အေျခခ်လာခဲ့ဲၾကသည္။
ရခိုင္ဘက္တြင္ စစ္တေကာင္းသားကုလားအမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ျပည္မဘက္တြင္ဟိႏၵဴႏွင့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားအမ်ားစု
၀င္ ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။
ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကေသာအိႏိၵယတုိက္သားမ်ားႏွင့္ (၁၉၄၈)ခုႏွစ္
ျမန္ မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရလာၿပီးေနာက္ပိုင္း၀င္ေရာက္လာေသာအုပ္စုကုိ ႏွစ္ကာလတစ္ခုစီက႑ျခား၍
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုေဖာ္ ျပပါမည္။ ၿဗိတိသွ်ကုိလိုနီေခတ္က ၀င္ေရာက္လာေသာအိႏိၵယတုိက္သားမ်ားသည္
(တရုတ္လူမ်ိဳးအပါအ၀င္)ျမန္မာႏုိင္ငံ သားမ်ားႏွင့္ ဆိုးတူေကာင္းဘက္ အတူတကြ''ႏုိင္ငံေရးမပါ''ျမန္မာႏုိင္ငံ
ျမန္မာလူမ်ိဳး၏ အက်ိဳးကုိ သယ္ပိုး၍တုိင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္ညီရင္းတမွ်ေနထုိင္ခဲ့ဲၾကသည္ဟုေကာက္ခ်က္ခ်၍ ရပါသည္။(ဦးရာဇတ္ အာဇာနည္ကုန္းေရာက္ေနသည္က သာဓကျပ လွ်က္ရွိပါသည္။)
အလားတူ ယေန႔အထိ ဘဂၤါးေဒ့(ခ်္)တြင္ ေနထုိင္လွ်က္ရွိၾကေသာရခိုင္သားမ်ားသည္လည္း ဘဂၤါလားေဒ့(ခ်္)
လူမ်ိဳး မ်ားႏွင့္ ဆုိးတူေကာင္းဘက္ အတူတကြ လက္တြဲ၍ ေနထုိင္လွ်က္ရွိပါသည္။
သာဓကတစ္ခုကုိ ထုတ္ျပရလွ်င္ (၁၉၇၁)ခုႏွစ္ အေနာက္ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံမွ အေရွ့ပါကစၥတန္(ဘဂၤလား
ေဒ့(ခ်္))ခြဲ ထြက္စဥ္အခါက ေရွ့တန္းမွပါ၀င္တုိက္ခိုက္ခဲ့ေသာ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး(တပ္ခ်ဳပ္)ဦးေက်ာ္ဦးသည္
ပင္း၀ါၿမိဳ႕သား၊ ရခိုင္လူမ်ိဳး တစ္ဦးပင္ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီ ေနာက္ဆံုးသတင္းအရဆုိလွ်င္ ဘဂၤါးေဒ့(ခ်္)
လူနည္းစု၀န္ႀကီးဌာနတြင္ခန္႔ထားေသာအ မတ္တစ္ဦးမွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးပင္ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကုိ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိေထာက္၍ လူမ်ိဳးမေရြး၊ဘာသာမေရြးလူသား
ခ်င္း စာနာေထာက္ထားၿပီးႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကလက္ခံထားရေစကာမူအခြင့္အေရးပုိမေတာင္းရန္၊ပုိမယူရန္ အမိႏုိင္ငံသားမ်ားစိတ္အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစရန္ ေက်းဇူးတရားကုိ ေထာက္ထား၍ ဆင္ျခင္သင့္ပါသည္။
”အစၥလာမ္ဘာသာ”ကိုရမ္က်မ္း''တြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တစ္ဦးသည္ မည္သည့္ႏုိင္ငံ၊ မည္သည့္ေဒသ
တြင္မဆို ေနထိုင္ေစကာမူ ထိုႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကိုရုိေသေလးစားလိုက္နာရမည္ဟု
အတိအလင္းေဖာ္ျပထားရွိပါ သည္။

လူမ်ိဳးမေရြးဘာသာမေရြး မိခင္ႏုိင္ငံမွအေ၀းေရာက္ႏုိင္ငံျခားသားတုိင္းလုိက္နာရမည့္ 'ႏိုင္ငံတကာစံတစ္ခုဟု
ဆို၍ရပါသည္။

ဆက္ပါအံုးမည္။

ဆရာဦးေအးသိန္း

ေဆာင္းပါးပါအေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားမွာ စာေရးသူ၏အာေဘာ္သက္သက္သာျဖစ္ပါသည္။သဇင္ရနံ ့၏
အာေဘာ္မဟုတ္ပါ။

Tuesday, August 18, 2009

ျပည္သူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ေပၚထြက္လာသည္။

လူတို ့သည္သမိုင္းကိုေရးေနၾကသည္။ သမိုင္းကတခါလူကိုျပန္ေရး၏။ သမိုင္းဆိုသည္မွာကာယကံ
ရွင္တို ့ကိုယ္တိုင္ေရးခ်င္တုိင္းေရးလို႔မရ။မိမိတို ့ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္္ဆိုးေကာင္းက်ိဳးေၾကာင္းလုပ္ခဲ့သ
မွ်တို ့ကိုသမိုင္းကသူ ့ဖာသာသူ မွတ္တမ္းတင္သြားလိမ့္မည္။ ဒါကိုပင္သမုိင္းဟုေႏွာင္းလူတို႔တန္ဖုိး
ထားေလးစားၾကလိမ့္မည္။ယေန ့က်ေနာ္တို ့အားလံုးတုိ ့သည္သမိုင္းထဲမွစာမ်က္ႏွာမ်ားျဖစ္ၾက၏။
၂၀၀၉ခုႏွစ္၏သမိုင္းစာအုပ္ထဲမွေမာင္ျဖဴဟူေသာသမုိင္းစာမ်က္ႏွာကိုေနာင္အႏွစ္၅၀ ၾကာေသာအ
ခါမ်ိဳးဆက္သစ္တုိ ့ဖတ္ၾကလိမ့္မည္ျဖစ္၏။ထိုအခါေမာင္ျဖဴဟူေသာစာမ်က္ႏွာသည္စိတ္၀င္စားစရာ
ေကာင္းေသာသမိုင္းစာမ်က္ႏွာထဲတြင္ပါမည္လား၊သို ့မဟုတ္ေႏွာင္းလူတို ့ေက်ာ္ျပီးဖတ္ေသာသိပ္
စိတ္၀င္စားစရာမေကာင္းေသာ၊မိုက္မဲလိုက္ေလျခင္းဟုအမ်ဳိးသားသစၥာာေဖါက္ရဇ၀င္ထဲမွငသန္ေဒ
ကဲ့သိို ့စာမ်က္ႏွာထဲတြင္ပါမည္လားဆိုသည္ကိုယေန ့က်ေနာ္တုိ ့လုပ္ေနေသာအလုပ္ကသာသက္
ေသခံၾကလိမ့္မည္ျဖစ္၏။

ယေန ့ရခုိင္ႏို္င္ငံေရးေလာကတြင္အျဖစ္အပ်က္တို ့အလြန္လွ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚေနၾကသည္။ျဖစ္ေပၚ
ေနၾကမႈတုိ ့ကအေကာင္းဘက္ကိုဦးတည္လွ်င္ေတာ့သိပ္ျပသနာမရွိ။အခုအေနအထားကအေကာင္း
ဘက္ကိုဦးတည္ဖုိ ့ေတာ့သိပ္မျမင္။ေတာင္က်ေခ်ာင္း   အခ်ိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းမွက်ဆင္းလာေသာ၀ါး
ေဖါင္မခိုင္ပဲျပိဳဆင္းးျပီးတစစီ   တစ္လံုးစီျပန္ ့ႀကဲေနၾကသကဲ့သုိ ့ျဖစ္ေနေသာရခိုင့္ႏို္င္ငံေရးအ၀န္းအ
၀ုိင္းတြင္ဘယ္သူကဘယ္သူကိုဘယ္ဘယ္တုန္းကအျငိဳးျဖင့္     နာက်ဥ္းေနသည္ကိုေတာ့မသိ။ အခဲ
မေက်ႏို္င္ေသာရန္ပြဲျဖင့္အျပန္အလွန္ေဆာ္ေနၾကသည္မွာေသြးညွီပင္နံသည္။ ရန္သူကဘာမွ လုပ္စ
ရာမလို၊မိမိတို ့အခ်င္းခ်င္းတိုက္သည္၊ျပီးမိမိတို ့အခ်င္းခ်င္းသတ္ၾကသည္၊မိမိတို ့အခ်င္းခ်င္းအပုတ္
ခ်ျပီးတစ္ဦးကိုတစ္ဦးေစာ္ကားသည္။ဒါကိုပင္မခံႏုိင္၍တခါခ်ၾကျပန္သည္။ဒီသံသရာအခါခါလည္လာ
သည္မွာအခုဆိုလၽွ်င္အခ်ဳပ္အျခာပိုင္မႈဆံုးရံႈးသည့္ႏွစ္ေပါင္း၂၀၀ပင္ေက်ာ္လာၾကျပီ။ 

မျပီးႏို္င္အခဲမေက်ႏိုင္ၾကေသး။ေနာက္ဆံုးဘယ္ေလာက္ထိမိုက္မဲၾကသနည္းဆိုေသာ္ေရွးဘိုးေဘးဘီ
ဘင္တုိ႔တည္ေထာင္ကိုးကြယ္လာၾကေသာဘာသာ၊သာသနာကို  လူမ်ိဳးျခားဘာသာျခားတုိ ့၀ါးမ်ိဳစား
သံုးတစစီျဖိဳဖ်က္ခံရမည့္အေျခအေနကိုေရာက္ေနသည္အထိ   သတိရေကာင္းမွန္း၊ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း
တုိ ့ရန္ပြဲရပ္ရမွန္းမသိၾကေသး။ဒီလိုရခုိင္သားတုိ ့သတၱိေျပာင္ၾကသည္။

တခ်ိဳ ့ေတာ့တစ္မ်ိဳး။သူတို ့ကဒီလိုအေၾကာင္းျပၾကသည္။   အကယ္၍ကုလားကိစၥကို၀င္ေျပာလွ်င္စစ္
အစိုးရေထာက္ခံသူဟုထင္မွာစိုးသည္ဟုဆိုၾကသည္။ဆိုေတာ့ရခုိင္ျပည္ကိုဘဂၤါလီကုလားတုိ႔လုပ္ခ်င္
သလိုလုပ္ျပသနာမရွိ။စစ္အစိုးရကိုတိုက္ဖုိ႔ကအဓိကဟုေျပာခ်င္သည့္သေဘာ။ျမန္မာျပည္အေျပာင္း
အလဲျဖစ္ဖို႔က်န္တိုင္းရင္းျပည္သူေတြႏွင့္တန္းတူလုပ္ေနသည့္အခ်ိန္မွာကိုယ့္ရခုိင္ျပည္အေရးကိစၥကုိိ
လည္းသူမ်ားေတြကပါ၀ိုင္းျပီးေထာက္ခံလာေအာင္ေတာ့မလုပ္ပဲ၊ ကိုယ့္ျခံကိုႏြား၀င္စားေနသည့္ကိစၥ
ကိုဂရုမစိုက္ပဲသူမ်ားျခံကိုကာဖို႔စိတ္ေစာေနၾကသည့္      ထုိႏိုင္ငံေရးဂုရုေတြကိုက်ေနာ္အလြန္အံ့ၾသ
သည္။သူတုိ႔ႏွင့္အတူသူမ်ားျခံကို၀ိုင္းမကာပဲကိုယ့္ျခံကိုႏြားဆြဲစားေနသည့္ကိုကာဖုိ႔လုပ္ေနၾကသူမ်ား
ကိုလည္းတခါေျပာင္းျပန္ျမင္ျပီးသူတုိ ့ႏွင့္အတူေယာကၡ-မႏြားအငွားမေက်ာင္းရေကာင္းလား ဆိုျပီး
အျပစ္တင္ခ်င္ၾကသည္။ဒီလိုေတာ္ခဲ့ၾကလုိ ့လည္း၁၉၄၈ခုလြတ္လပ္ေရးရေတာ့ရွမ္းတုိ ့၊ခ်င္းတုိ႔ကပင္
လံုစာခ်ဳပ္မွာလက္မွတ္ထိုးခြင့္ရလုိက္သည္။ကိုရခုိင္သားတို ့ဘာမွေတာင္မရလုိက္။ေဟာခုတစ္ႀကိမ္
သမိုင္းတပတ္လည္ျပန္ေတာ့လဲဥာဏ္ႀကီးရွင္တို႔သူမ်ားျခံကိုကာဖုိ ့အသည္းအသန္အားထုတ္ေနၾက
ပန္ျပီ။မိုက္မဲၾကေေလစြတကား။ဘယ္ေတာ့မွမ်ားအသိတရားမ်ား၀င္ျပီးကိုယ့္ျခံကိုကာဖုိ႔သတိရၾကမွာ
ပါလိမ့္။

ထိုအေျခအေနကိုနားလည္သေဘာေပါက္ေသာ၊အသိပညာရွင္အတတ္ပညာရွင္တို႔ကအေျမာ္အျမင္
ႀကီးမ်ားစြာျဖင့္ရခုိင္လူမ်ိဳးတို႔အားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္ႏို္င္ေသာ၊အျငင္းအခံုအညိႈးအေတးအာဃာတကင္း
ကင္းျဖင့္အတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ၊ကိုယ့္ျခံကိုယ့္ပစၥည္းကို ကိုယ့္ရခုိ္င္သားတို ့ကာကြယ္ဖုိ ့
ရည္ရြယ္ျပီးအမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္ေသာအဖြဲ ့တစ္ခုကိုသူတို ့တည္ေထာင္လိုက္ၾက၏။ယေန႔က်ေနာ္
တို႔အားလံုးသိေနၾကေသာႏိုင္ငံတကာရခုိင္အမ်ိဳးသား အသင္းႀကီးျဖစ္သည္။    ဤအသင္းႀကီးသည္
ေခတ္အေျခအေနအခ်ိန္အခါအရရခုိင္ျပည္သူတို႔အတြက္လိုအပ္ခ်က္အရေပၚ   ထြက္လာေသာအဖြဲ ့့
ႀကီးျဖစ္ပါသည္။

ဤအဖြဲ ့ႀကီးကိုက်ေနာ္တို ့အားလံုး၀ိုင္းရံၾကဖုိ ့လိုပါသည္။ ၀ိုင္း၀န္းျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ၾကဖုိ ့လုိပါသည္။
က်ေနာ္တုိ႔ေနာင္လာေနာက္သားမ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္အားထား     မွီခိုရာအရိပ္ေကာင္းေသာေဗာဓိ
ေညာင္ပင္ႀကီးျဖစ္ေအာင္က်ေနာ္တုိ႔အားလံုးျမက္ႏႈတ္ေပါင္းသင္၊ေျမၾသဇာထည့္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးဘာမွမလုပ္ခ်င္ယင္ေတာင္အဆိပ္္ေရေတာ့မေလာင္းမိၾကဖုိ႔လိုပါသည္။    တစစီျပိဳကြဲေန
ေသာလူမ်ိိဳးတစ္မ်ိဳးကိုျပန္လည္စုစည္းျပဳျပင္ယူဖုိ ့အခ်ိန္အမ်ားႀကီးလိုအပ္ပါသည္။

ထိုသို ့မဟုတ္ပဲအခုေရတြင္းတူးအခုေရၾကည္ေသာက္ဆိုသလိုအခုပဲအသင္းႀကီးကိုဘာလုပ္ညာလုပ္
ပါ၊ၾသဇာေပးေနၾကသည္။အခုႏိုင္ငံေရးလုပ္ပါ၊အခုအမ်ိဳးသားေရးကိုလုပ္ပါ။မလုပ္ယင္ေတာ့ျဖင့္အမ်ိဳး
သားေရးကိုေသြဖည္သူစစ္အစိုးရကိုလုိလားသူစသည္ျဖင့္စြပ္စြဲေနၾကျပန္သည္။၀ါရင့္ႏို္င္ငံေရးအေတြ ့
အႀကံဳရွိသူ ဆိုသူေတြကလည္းသူတို ့ခိုင္းတာမလုပ္ယင္ပဲႏိုင္ငံေရးကိုနားမလည္သူစသည္ျဖင့္စြတ္စြဲ
ျပီးအနစ္နာခံလုပ္ေနသူမ်ားကိုတျပားမွမတန္ေအာင္ေျပာေနၾကျပန္သည္။ထုိအေျပာသမားမ်ားကအ
သင္းႀကီးအတြက္တျပားတခ်ပ္ထည့္၀င္သလားဟုဆိုလွ်င္တခါမွစိတ္ကူးပင္ေပၚၾကပုံမက်။ သို ့ေသာ္
အသင္းႀကီးကိုေ၀ဖန္တိုက္ခုိက္ပုတ္ခတ္ဖို ့ဆိုလွ်င္ေတာ့သူတုိ႔ကထိပ္ဆံုးကျဖစ္သည္။အသင္းႀကီးတိုး
တက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းအတြက္အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာေ၀ဖန္အႀကံေပးမႈကိုေတာ့  အသင္း၀င္
တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ဘာမွေျပာစရာမရွိပါ။  အခုသူတုိ႔အေနအထားကေကာင္းရာ ေကာင္းေၾကာင္း
တတ္ႏိုင္သေလာက္အမ်ိဳးသားေရးတြက္တပိုင္တႏိုင္လုပ္ေနၾကသူမ်ားကိုေဖးမ၀ိုင္းကူျပီးလိုအပ္မည္
ထင္သည့္အႀကံေကာင္းဥာဏ္ေကာင္းမ်ားေပးရမည့္အစား၊အမ်ိဳးသားအင္အားစုႀကီးတရပ္ေပၚေပါက္
လာေအာင္အင္တိုက္အားတုိက္ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ၾကမည့္အစား၊အမ်ိဳးမ်ိဳး၀ိုင္းျပီးအမဲဖ်က္ေနၾကသည္ကို
ေတြ ့ရေတာ့အသင္းႀကီးကိုမပ်က္ပ်က္ေအာင္ဖ်က္ေနၾကသလားဟုပင္ က်ေနာ္သူတို ့ကိုသံသယ၀င္
မိပါသည္။

တခုအထူးသတိထားရမည့္အခ်က္မွာ   ရခုိင္လူမ်ိဳးတို႔ေတာ္လွန္ေရးလုပ္လာၾကသည္မွာရွစ္ေလးလံုး
အေရးေတာ္ပံုႏွင့္အတူေပၚလာသည္မဟုတ္ပါ။ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာေက်ာ္သူ ့   ကၽြန္ဘ၀ကလြတ္ေျမာက္
ေအာင္ႀကိဳးစားတိုက္ပြဲ၀င္လာခဲ့ၾကျပီးျဖစ္ပါသည္။     အခုလည္းတိုက္ဆဲ၊ေနာင္လဲက်ေနာ္တို႔လိုလား
ေသာပန္းတုိင္ကိုမေရာက္မခ်င္းတိုက္ေနၾကအံုးမည္ျဖစ္ပါသည္။က်ေနာ္တို႔ကလမ္းေလွ်ာက္ရင္းလမ္း
မေပ်ာက္သင့္ၾကပါ။က်ေနာ္တုိ႔လုိရာခရီးေတြကိုေရာက္ဖို႔ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အေျခအေနကိုအသံုးခ်တတ္
ဖုိ႔သာလုိပါသည္။ကိုယ္သြားေသာလမ္းကိုမေလွ်ာက္ပဲလမ္းခရီးမွာေတြ႔တဲ့လူႏွင့္သူမ်ားလမ္းေၾကာင္း
ကို လိုက္သြားေနၾကရင္္ေတာ့  သူမ်ားေတြကလိုရာခရီးေရာက္လို ့ေပ်ာ္ေနၾကခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ေတြ
လမ္းစျပန္ရွာလုိ႔မရပဲျဖစ္သြားၾကပါလိမ့္မည္။ဘာေၾကာင့္        က်ေနာ္တို႔လိုလားေသာပန္းတုိင္ကိုမ
ေရာက္သလဲဆိုေသာ ေမးခြန္း၏အေျဖမွာတစ္ခုတည္းသာျဖစ္ပါသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားအင္အားစုႀကီးတစ္ရပ္ကိုမဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ၾကသျဖင့္ျဖစ္ပါသည္။ 

ပါတီဂုိင္းဃဏထင္သလုိကြဲေနေသာသူတဗိုလ္ငါတမင္းထင္တိုင္းႀကဲေနၾကေသအေနအထားတြင္အ
မ်ိဳးသား အင္အားစုႀကီးတစ္ရပ္ကိိုဖန္တီးႏိုင္မည့္နည္းလမ္းသည္ထိုပေယာဂ   မ်ားမပါေသာလူထုလူ
တန္းစားအလႊာအသီးသီးပါ၀င္ႏိုင္ေသာအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုကိုခိုင္ခုိင္မာမာတည္ေဆာင္ႏိုင္မွသာျဖစ္
ပါမည္။တခ်ိဳ ့ကလူမႈေရးအဖြဲ ့မို႔လို႔တို႔နင့္မဆိုင္ဟုဆိုၾကျပန္သည္။

လူမႈေရးမွာမပါႏိုင္ဆိုေသာသူမ်ားႏိုင္ေရးတြင္ေကာ     ဘာေတြလုပ္ေနၾကသလဲဟုေမးစရာျဖစ္လာ
သည္။သံရံုးသြားျပီးစစ္အစိုးရက်ဆံုးပါေစလုပ္တာကိုမ်ားႏုိင္ေရးလုပ္ေနၾကသည္ဟုကိုယ့္ကို ကိုယူ
ဆေနၾကသည္လားမဆိုႏိုင္။ႏိုင္ငံေရးလုပ္သည္ဆိုသည္ကိုသူတို႔    ဘယ္လိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ၾကသလဲဟု
က်ေနာ္နားမလည္။က်ေနာ္နားလည္တာတစ္ခုက ရခုိင္လူမ်ိဳးေတြအတြက္   ဘယ္ရခုိင္တစ္ေယာက္
ဘာကိုလုပ္လုိက္ႏိုင္ျပီလဲဆိုတာကိုပဲက်ေနာ္တုိ႔တန္ဖိုးထားသင့္သည္ဟုျမင္ပါသည္္။အေရးႀကီးသည္
မွာကိုယ့္လူမ်ိဳးအတြက္ကိုယ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔လုိသည္။ကိုယ့္လူမ်ိဳးအတြက္ကုိယ္မလုပ္လွ်င္    ဘယ္သူလုပ္
မည္နည္း။ယေန႔အေျခအေနကိုပဲၾကည့္ပါ။တကယ္လို႔သာရခုိင္ေတြကသာမကန္႔ကြက္၊အလိမ္အညာ
ေတြကိုမေဖၚထုတ္ႏို္င္လွ်င္ဘယ္လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကမ်ားဘဂၤါလီလူမ်ိဳးစစ္တေကာင္းသားေတြရဲ့ရခိုင္ျပည္
ကိုသိမ္းယူေရး အစီအစဥ္ကိုေဖၚထုတ္ႏို္င္မည္နည္း။က်ေနာ္တုိ႔၀ုိင္းျပီးျခံကာေပးေနသူမ်ားကက်ေနာ္
တုိ ့ဘက္ကမကူညီသည့္အျပင္ထုိစစ္တေကာင္းသားတုိ ့ကိုပင္ေျမွာက္ေပးလိုက္ၾကပါေသးသည္။

ဒါကိုေတာင္ကိုယ့္ဆရာသူမ်ားႏြားအငွားေက်ာင္းသူေတြကကိုယ္ေတြခံေနၾကရမွန္းမရိပ္မိၾကေသး။
ဒါကိုရခုိင္သမိုင္းပညာရွင္မ်ားကအေျမာ္အျမင္ႀကီးမားစြာ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးၾကလုိ႔သာကုလားမ်ား
ထင္သေလာက္ခရီးမေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

က်ေနာ္သတိထားမိသေလာက္ရခုိင့္ပါတီေခါင္းေဆာင္ႀကီးဆိုသူမ်ား၊ရခုိင္၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုသူ
မ်ား၊ေရွ ့မီေနာက္မီဆိုသူမ်ားဘယ္တစ္ေယာက္ကမွ    ထုိကုလားမ်ားလိမ္ေနသည္ကို ေျပာင္ေျပာင္
တင္းတင္းလူသိရွင္ၾကားမကန္႔ကြက္၀ံ့ၾကပါ။   အေၾကာင္းမွာသူတို႔ကိုသူမ်ားအျမင္က်ဥ္းသည္ဟုထင္
မွာစိုးလို ့၊အင္ဂ်ီအိုေထာက္ခံမႈေလ်ာ့သြားမာစိုးလို ့စသည္ျဖင့္စုိးရိမ္ေနၾကျပီးဘာသာသာသနာကြယ္
ေပ်ာက္မည့္အေရးကိုဥေပကၡါျပဳထားနိုင္ၾကပါသည္။     ဒီေလာက္အေရးႀကီးသည့္အေျခအေနမ်ိဳးမွာ
ေတာင္ရခုိင္သားတို ့ကိုယ့္အေရးကိုမလုပ္လွ်င္ဘယ္အခ်ိန္မွာသြားလုပ္မည္နည္း။

ထိုသုိ ့ ဆိုလိုက္သျဖင့္က်ေနာ့အားလူမ်ိဳးေရးအျမင္ က်ဥ္းသူဟုေျပာၾကလွ်င္က်ေနာ္ဆယ္ခါျပန္က်ဥ္း
လိုက္ပါအံုးမည္။အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။အစၥေရးလူမ်ိဴးတို ့လူမိ်ဳးေရးအျမင္က်ဥ္းလြန္းသျဖင့္သာသူတို႔
ကမၻာ့အလယ္တြင္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ျဖင့္ယေန႔၀င့္ထယ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။သူတို႔သာလူမ်ိဳး
ရးအျမင္က်ယ္ၾကလွ်င္ယေန႔ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔ကိုသမိုင္းတြင္ျပန္ရွာေနၾကေလာက္ျပီ။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
တုိ ့လူမ်ိဳးေရးအျမင္က်ဥ္းခဲ့လို ့သာယေန ့ျမန္မာျပည္၏ေျမပံုဒီအတုိင္းရွိေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။သူသာ
အျမင္က်ယ္ခဲ့လွ်င္ရခုိင္လူမ်ိဳးတုိ႔လြပ္လပ္ေရးတာၾကာလွျပီ။ဆိုေတာ့က်ေနာ္တုိ႔လူမ်ိဳးေရးအျမင္က်ဥ္း
ၾကဖုိ႔အမ်ားႀကီးလုိအပ္ပါသည္။ ဆိုေတာ့က်ေနာ္တုိ ့ ရခုိင္လူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကိုလူမ်ိဳးေရးအ
ျမင္သိပ္မက်ယ္ၾကဖုိ႔ေမတၱာခံလိုပါသည္။ သူတုိ႔ႏိုင္ငံေရးအျမင္ေတြသိပ္က်ယ္ေနၾကလွ်င္ရခုိင္လူမ်ိဳး
ေတြပ်ဴေတြႏွင့္္အတူဒ႑ာရီမွာသြားေနၾကရမွာစိုးလုိ ့ပါ။ေနာက္တစ္ခုေမးစရာရွိပါသည္။

ေကာင္းျပီယေန႔ႏိုင္ငံတကာရခုိင္အမ်ိဳးသားအသင္းႀကီးကိုလူမႈေရးအဖြဲ ့ကေနႏိုင္ငံေရးအဖြဲ ့အသြင္
ကိုသူတုိ႔အလုိက်ေျပာင္းလိုက္ျပီဆိုပါစို႔။ယခုရွိေနၾကေသာပါတီအဖြဲ ့အစည္းအသီးသီးကသူတုိ႔ပါတီ
အဖြဲ ့အစည္းမ်ားကိုဖ်က္သိမ္းျပီးအသင္းႀကီးတြင္ပါ၀င္ၾကမည္ဟုအသင္းႀကီးကိုေ၀ဖန္ေနၾကသူမ်ား
ကအာမခံေပးႏိုင္ၾကမည္လား။ 

ဒီေမးခြန္းကိုကာယကံရွင္မ်ားေျဖေပးၾကေစလုိပါသည္။တိုင္းျပည္အက်ိဳးကိုလုိလားသူအခ်င္းခ်င္းသာ
ဆိုလွ်င္အဖြဲ ့အစည္းခ်င္းမတူယင္လဲျပသနာမရွိ။  မိမိတုိ႔အခ်င္းခ်င္းတူသည္ကိုတြဲလုပ္၊မတူသည္အ
သာထားကိုယ္ႏိုင္ရာတာ၀န္ကိုအသီးသီးယူျပီးကိုယ့္လူမ်ိဳးအတြက္    အလုပ္လုပ္ၾကလွ်င္က်ေနာ္တုိ႔
တြတေန ့ေအာက္က်ေနာက္က်လူမ်ိဳးအျဖစ္ကလြတ္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ထုိသုိ႔မဟုတ္ပဲကိုယ္ႏွင့္စိတ္
သေဘာခ်င္းမတိုက္ဆုိင္သူကိုရန္သူဟုစြပ္စြဲ၊တသက္လံုးႏိုင္ငံေရးလူမႈေရး  နလန္မထူႏိုင္ေအာင္ႏွိပ္
ကြပ္္၊ကိုယ္တုိင္ကလည္းဘာမွထိထိေရာက္ေရာက္မ္လုပ္ႏိုင္၊     ဒီၾကားထဲသူမ်ားလုပ္ႏိုင္သေလာက္
လုပ္ေနၾကသည္ကိုလည္းမနာလုိမရႈစိမ့္ျဖစ္ေနၾကလွ်င္ေတာ့က်ေနာ္တုိ ့လိုလားသည့္ပန္းတုိင္သည္
ၾကာေလေ၀းေလျဖစ္ၾကရပါေတာ့မည္။တုိင္းျပည္အတြက္       လူမ်ိဳးအတြက္ဥာဏ္စြမ္း ဥာဏ္စရွိသ
ေလာက္စိတ္ရင္းမွန္ကန္စြာျဖင့္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာအဖြဲ ့၀င္မ်ားကိုမကူညီခ်င္ေနပါ၊မေႏွာင့္ယွက္ပါ
ႏွင့္ဟုသာအဖြဲ ့ႀကီးကိုယ္စားေမတၱာရပ္လိုပါသည္။အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ ယေန႔ဒဘလ်ဴေအအို
အဖြဲ ့ႀကီးသည္သမိုင္းလိုအပ္ခ်က္အရ၊ရခုိင္ျပည္သူတုိ ့၏လက္ရွိအေျခအေန၏ေတာင္းဆိုမႈအရေပၚ
ထြက္လာေသာအမ်ိဳးသားအင္အားစုအဖြဲ ့ႀကီးတစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။အသင္းႀကီးကို၀ုိင္း၀န္းျပဳစုပ်ိဳးေထာင္
အသင္းႀကီးစိမ္းလန္းစိုျပည္အခက္အလက္ေ၀ေအာင္  က်ေနာ္တုိ႔အတူႀကိဳးစားၾကရပါမည္။သို႔မွသာ
ေနာင္လာေနာင္သားတုိ႔အားထားရာအရိပ္ခိုရာ ေအးခ်မ္းသည့္ဘူမိနက္သန္ေျမတစ္ခုကိုက်ေနာ္တို ့
ထားခဲ့ႏိုင္ပါမည္။မဟုတ္လွ်င္ေတာ့ေနပူက်ဲက်ဲ ကႏၱာရထဲမွာက်ေနာ္တုိ ့ေတရဲ ့မ်ိဳးဆက္ေတြဒုကၡပင္
လယ္ေ၀ေနၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ပါသည္။

စာဖတ္ပုရိတ္သတ္မ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ျပန္လည္ေဖၚျပေပးလုိက္ပါသည္။

WAO -အဖြဲ ့၀င္တစ္ဦး