Wednesday, August 19, 2009

ဒုကၡေပးလွ်က္ရွိေသာ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ စစ္တေကာင္းသားမ်ား

ရုိဟင္ဂ်ာႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး အဓိပါယ္ဖြင္႔ဆုိထားေသာ စာတမ္းတစ္ခုအား စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ဖတ္ရႈႏုိင္ရန္
အတြက္ေ၀ငွ လုိက္ရပါသည္။

၁။ ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံဒုကၡသည္မ်ားသည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွ ေမာင္းထုတ္လုိက္ေသာျမန္မာႏုိင္ငံသားဒုကၡ
သည္မ်ား မဟုတ္ပါ။

၂။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေနထုိင္လွ်က္ရွိေသာရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားဟု မ္ညာၿပီးႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားတြင္ဒုကၡ
သည္အျဖစ္ခိုလံႈရန္ က်ိဳးစားၾကေသာ လူကုန္ကူးခံဘဂၤါလားေဒ႔ခ်္ႏုိင္ငံမွ စစ္တေကာင္း သားမ်ား ကုလားမ်ား
ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ရုိဟင္ဂ်ာဟူေသာ ေ၀ါဟာရအေခၚအေ၀ၚသည္ပင္လွ်င္လူမ်ိဳးစုတစ္စု၏အမည္ပင္မဟုတ္ပဲ`ဒသသံုးစကား
စုသာ ျဖစ္သည္။

၄။ လိမ္ညာေျပာဆုိေသာ စကားမ်ားကုိ အမွန္ထင္ၿပီး ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕ကပင္အတြင္းႏုိက္၍ မေလ႔လာပဲ မစံုစမ္းပဲ
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္လွ်က္ရွိေသာ လူမ်ိဳးစုတစ္စုဟုသံုးစြဲလွ်က္ရွိေနသည္မွာအံ့ၾသစရာပင္အလြန္ေကာင္း
ပါသည္။ရုိဟင္္ဂ်ာ ( ) ဟူေသာေ၀ါဟာရ ဆင္းသက္လာပံုႏွင္႔ လံုးေကာက္အဓိပၢါယ္ရွင္းလင္းခ်က္ေရးသား
ဖၚျပပါမည္။
ဘဂၤါးလားေဒရွ္႕ ႏုိင္ငံ (အေရွ႕ပါကစၥတန္) တြင္ေနထုိင္ေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားသည္အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ား
ျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔လူမ်ိဳး ေယာကၤ်ားမ်ား၀တ္ဆင္ေသာအကၤ်ီၤသည္ပိတ္သားျဖဴပါးပါးကုိတင္ပါးဖံုးသည္အထိ
အက်ီၤ ပါးကုိ အေပၚမွ ေအာက္သို႔ ဖါးလ်ားခ်၍၀တ္ဆင္ၾကသည္။
ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အက်ီၤကုိအေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင္႔၀တ္ဆင္ၿပီးအက်ီၤစကုိလံုခ်ည္အတြင္းသြင္း၍ ၀တ္ဆင္
ေလ့ရွိၾကရာ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားကရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားကုိေတြ႕လွ်င္”အက်ီၤကုိအေရာက္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္၀တ္ဆင္ေသာ
လူမ်ိဳး… အက်ီၤစကုိလံုျခည္အထဲသြင္း၍တင္ပါးဖံုးေအာင္၀တ္ဆင္ေသာလူမ်ိဳး”ဟုကြယ္ရာတြင္မ်က္စပစ္လက္
တုိ႔၍ အတင္းအဖ်င္းေျပာတက္ၾကပါသည္။

ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားက ``အေရာင္´´(Colour)ကုိ ရြင္ ( Roum) ဟုအသံထြက္ေျပာဆုိၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ရခုိင္
လူမ်ိဳးမ်ားႏွင္႔ ရခုိင္ေဒသကုိ ေရာင္စံုအ၀တ္၀တ္ဆင္ေသာလူမ်ိဳးမ်ားဟု ေခၚ၍ ရခုိင္ေဒသႏွင့္ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား
ကုိညႊန္း၍ ေျပာဆုိေသာအခါ ရြင္(Roum) လူမ်ိဳးမ်ား၏ `` ရြင္ေဒသ´´ ဟုေျပာဆုိတက္ၾကပါသည္။ (ရခုိင္ကုိ ေမာက္(Mulk) ဟုေခၚေသာ ေ၀ါဟာရ တစ္လံုးလည္းရွိပါေသးသည္။ဤေဆာင္းပါးႏွင္႔အက်ံဳး၀င္ျခင္း
မရွိသည္႔အတြက္ မရွင္းျပေတာ႔ပါ)ဂီ ´´အသံထြက္ ေ၀ါဟာရသည္ ဘဂၤါလီစာေပတြင္ေရွးေဟာင္းကဗ်ာလကၤာ
သံုးေတာ္၀င္ စကားတစ္လံုးျဖစ္ပါသည္။အဓိပၢါယ္မွာ ”သြား”(Go) ဟုအဓိပၸါယ္ရပါသည္။ ယခုေခတ္”ယာ” ႏွင္႔
တြဲ၍”သြားသည္”ဟူေသာ အဓိပၢါယ္ကုိ ဂီယာဟုသံုးႏႈန္းပါသည္။

”ဂ်ာ”ဟူေသာေ၀ါဟာရသည္ ေနရာ အတည္တက်မရွိေသာ၊ေျခသလံုးအိမ္တုိင္၊အစုတ္၊အႏုတ္ ေအာက္တန္း
စား (Squatter) ဟု အဓိပၢါယ္ရပါသည္။ထုိေ၀ါဟာရ သံုးလုံုးအား ျပန္ေကာက္လွ်င္------

ရြင္(Roum) အေရာင္ (Colour)သည္ ရခိုင္လူမ်ိဳး ရခုိင္ေဒသ ကုိဆုိလုိသည္။

ဂီ သည္ ရခုိင္ျပည္ကုိ သြားေသာသူ။

ဂ်ာ သည္ ဆင္းရဲသား အိုးမဲ႔ အိမ္မဲ႕ လူ ။
အဓိ္ပၢါယ္မွာ ----

ရြင္ ဂီ ဂ်ာ = ရခုိင္ျပည္သို႔ သြားေသာ အုိးမဲ႔ အိမ္မဲ႔ လူဟု အဓိပၢါယ္ရသည္။

ရြင္ ဂီ ဂ်ာ မွ ရုိဟင္ဂ်ာ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ သံုးစြဲလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ရုိဟင္ဂ်ာ သည္ လူမ်ိဳးႏြယ္စု တစ္စု(Clan) အား ကုိယ္စားမျပဳဘဲ၊ `` စစ္တေကာင္းနယ္မွ ရခုိင္ေဒသသို႔ သြား
ေသာ ဆင္းရဲသား အုိးမဲ႔အိမ္မဲ႕မ်ား ´´ ဟု အဓိပၢါယ္ရေသာ (ဘမ္းစကား) တစ္လံုးသာ ျဖစ္ပါသည္။
ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားႏွင္႔ စစ္တေကာင္းသားကုလားမ်ားသည္ စာေပအေရးအသားႏွင္႔ စာေပအကၡရာမွာအတူတူ
ပင္ ျဖစ္ၿပီး ေျပာသည္႔အခါ အသံအနိမ္႔အျမင္႔ ႏွင္႔ ေလယူေလသိမ္းကြာသည္မွ အပ က်န္ထူးျခားမႈမ်ား မရွိပါ။
ပင္ရင္း ဘာသာ စကားမ်ားသည္ တူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။

ေရွးေရွးအခါက အိႏၵိယတုိက္နယ္တြင္ ယခုဘဂၤလားေဒရွ္႕ ေဒသသည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါသည္။
ရခုိင္ႏွင္႔ နယ္စပ္ျခင္း ထိစပ္ေနေသာ ေဒသျဖစ္ခဲ့၍ဘဂၤါလား (၁၂)ၿမိဳ႕သည္လည္း ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀) ေက်ာ္ခန္႔
ရခုိင္ဘုရင္္မ်ားလက္ေအာက္တြင္ေနထုိင္ခဲ့ရပါသည္။သမုိင္းေၾကာင္း ကုိ ဆြဲဆန္႕ၾကည္႔ပါကလြန္ခဲ့ေသာႏွစ္
ေပါင္းရာခ်ီၿပီး ရခိုင္လက္ေအာက္ေနထုိင္ခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ထုိေခတ္ထုိအခါကယခုဘဂၤလားေဒရွ္႔႕နယ္ေျမ
သည္ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား အိုးအိ္မ္ အတည္တက်ေနထုိင္မႈမ်ား ရွိပါသည္။
ရခုိင္ဘုရင္မ်ား ထြန္းေတာက္စဥ္ ကာလ အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၌ ႏုိင္ငံျခားသားဟု
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားမွာ ဂ်ပန္ ဆာမူရုိင္း စစ္သား အခ်ိဳ႕၊ေပၚတူဂီ စစ္သားအခ်ိဳ႕၊ႏွင္႔ေၾကးစားအာရပ္
စစ္သားမ်ား(ကမန္လူမ်ိဳးမ်ား= အေျမာက္စစ္သားမ်ား) အနည္းငယ္မွလြဲၿပီး စစ္တေကာင္းသား ကုလားမ်ား မရွိပါ။ဒတ္(ခ်္)တို႔၏ စီးပြားေရး'ေစ်းကြက္'အတြင္းက်ေရာက္ခဲ့ေသာရခိုင္ႏွင့္ မဂိုဘုရင္မ်ားသည္စီးပြားေရးအား
ၿပိဳင္ဆုိင္ မႈရွိစဥ္ကာလကလည္း ေဒလီမွ မဂိုဘုရင္မ်ားႏွင့္သာ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ခဲ့ရသာ သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ား
ရွိပါ သည္။ စစ္တေကာင္းသားကုလားမ်ားအေရးပါမႈလံုး၀မရွိခဲ့ပါ။
ထိုစဥ္ကယခုဘဂၤါလားေဒ့(ခ်္)ေဒသတြင္ရခိုင္လူမ်ိဳး(၅)ေသာင္းခန္႔အုိးအိမ္အတည္တက်ေနထုိင္လွ်က္ရွိခဲ့
သည္ ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။
ခရစ္ႏွစ္(၁၇၈၄)ခု ဘုိးေတာ္ဘုရားအေရးအခင္းတြင္ ရခိုင္မ်ားဘဂၤါလားနယ္သို႔ အလံုးအရင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္
သြားခဲ့ ရာ ရခိုင္လူဦးေရ(၁)သိန္းေက်ာ္(၂)သိန္းနီးပါး ေရာက္ရွိသြားခဲ့ပါသည္။ဘဂၤလားနယ္ေျမသည္ရခိုင္
ျပည္၏ အေနာက္ဘက္ တြင္ရွိေန၍ ထုိေဒသတြင္ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ ရခုိင္သားမ်ားကုိလည္းအေနာက္ျပည္
သားရခိုင္(အေနာက္သား)ဟုေခၚေ၀ၚ ခဲ့့ၾကပါသည္။
ရခိုင္မ်ား ယခုတုိင္ေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကေသာ ၿမိဳ႕ရႊာမ်ားမွာ-
အ၀ကၽြန္း၊ ဖေလာင္းခ်ိတ္၊ ပတ္တလီ၊ ေတာင္ေရႊရြာ၊ ဆယ္ႀကီး၊ စုပ္ကရာ၊ရာမူ၊ပင္း၀ါ၊ဟာလပင္း၊ မဟာစိုး၊ရြာ
သစ္၊ စိုင္းဒါး၊ စစ္တေကာင္း၊ ကယုေခ်ာင္း၊ နတ္ျမစ္ရြာ၊ ျမစ္နားရြာ၊ခံျပင္၊ ေအာက္သားဘက္၊ဗုိလ္မင္းေထာင္၊
သက္ေထာင္၊ ဖလံေထာင္၊ ၿမိဳေထာင္စသည္ရြာမ်ားျဖစ္သည္။
ရခိုင္ဘုရင္ မင္းရာဇာႀကီးသည္ဟံသာ၀တီပဲခူးသုိ႔ စစ္လာတုိက္ၿပီး မင္းညီမင္းသားအမ်ားစုကုိ ဖမ္းေခၚလာစဥ္
က လည္း ရခိုင္ဘုရင္ပိုင္နက္ျဖစ္ေသာဘဂၤါလားနယ္ဗုိလ္မင္းေထာင္ေဒသကုိ နယ္ေျမစားအျဖစ္ခန္႔ထားခဲ့
၍ ယေန႔ထက္တုိင္သူတို႔သည္ေတာင္တန္းေဒသေစာ္ဘြားအဆင့္ျဖင့္အိေႁႏၵရရေနထုိင္လွ်က္ပင္ရွိၾကပါေသး
သည္။နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ေခတ္အေရး ပုိင္(D.C)မ်ားပင္ ေလးေလးစားစားႏွင့္ ဂါရ၀ျပဳ၍ လာေရာက္ေလ့ရွိပါ
သည္။
ၿဗိတိသွ်အစိုးရသည္ (၁၈၂၆)ခုႏွစ္ခ်ဳပ္ဆုိေသာ ရႏၱပုိစာခ်ဳပ္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုသိမ္းယူခဲ့သည့္ေနာက္ပုိင္းမွစ
၍ ျမန္ မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔လုပ္အားခေစ်းေပါေပါႏွင့္ရေသာအိႏိၵယတိုက္သား ကုလားမ်ားကုိအလုပ္သမား
အျဖစ္ ေခၚယူအသံုးခ်ခဲ့ၾက သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ အိႏိိၵယတုိက္မွ ကုလားမ်ား အလံုးအရင္းႏွင့္ အတားအဆီးမရွိ ၀င္ေရာက္ လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ရခိုင္ေဒသတြင္ မုိးရာသီႏွင့္ ေဆာင္းရာသီတြင္ စပါးစုိက္ခ်ိန္၊စပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္မ်ားတြင္စစ္တေကာင္းသား
ကုလားအမ်ားစု ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။အလားတူပ်ဥ္းမနား၀န္းက်င္တြင္ ၾကံစိုက္ရန္အတြက္လည္း
ေကာင္း၊ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးမ်ားသည္ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ေက်ာက္တစ္လံုးအနီးရာဘာစုိက္လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ရြာႀကီးမ်ား
တည္၍အေျခခ်လာခဲ့ဲၾကသည္။
ရခိုင္ဘက္တြင္ စစ္တေကာင္းသားကုလားအမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ျပည္မဘက္တြင္ဟိႏၵဴႏွင့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားအမ်ားစု
၀င္ ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။
ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကေသာအိႏိၵယတုိက္သားမ်ားႏွင့္ (၁၉၄၈)ခုႏွစ္
ျမန္ မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရလာၿပီးေနာက္ပိုင္း၀င္ေရာက္လာေသာအုပ္စုကုိ ႏွစ္ကာလတစ္ခုစီက႑ျခား၍
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုေဖာ္ ျပပါမည္။ ၿဗိတိသွ်ကုိလိုနီေခတ္က ၀င္ေရာက္လာေသာအိႏိၵယတုိက္သားမ်ားသည္
(တရုတ္လူမ်ိဳးအပါအ၀င္)ျမန္မာႏုိင္ငံ သားမ်ားႏွင့္ ဆိုးတူေကာင္းဘက္ အတူတကြ''ႏုိင္ငံေရးမပါ''ျမန္မာႏုိင္ငံ
ျမန္မာလူမ်ိဳး၏ အက်ိဳးကုိ သယ္ပိုး၍တုိင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္ညီရင္းတမွ်ေနထုိင္ခဲ့ဲၾကသည္ဟုေကာက္ခ်က္ခ်၍ ရပါသည္။(ဦးရာဇတ္ အာဇာနည္ကုန္းေရာက္ေနသည္က သာဓကျပ လွ်က္ရွိပါသည္။)
အလားတူ ယေန႔အထိ ဘဂၤါးေဒ့(ခ်္)တြင္ ေနထုိင္လွ်က္ရွိၾကေသာရခိုင္သားမ်ားသည္လည္း ဘဂၤါလားေဒ့(ခ်္)
လူမ်ိဳး မ်ားႏွင့္ ဆုိးတူေကာင္းဘက္ အတူတကြ လက္တြဲ၍ ေနထုိင္လွ်က္ရွိပါသည္။
သာဓကတစ္ခုကုိ ထုတ္ျပရလွ်င္ (၁၉၇၁)ခုႏွစ္ အေနာက္ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံမွ အေရွ့ပါကစၥတန္(ဘဂၤလား
ေဒ့(ခ်္))ခြဲ ထြက္စဥ္အခါက ေရွ့တန္းမွပါ၀င္တုိက္ခိုက္ခဲ့ေသာ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး(တပ္ခ်ဳပ္)ဦးေက်ာ္ဦးသည္
ပင္း၀ါၿမိဳ႕သား၊ ရခိုင္လူမ်ိဳး တစ္ဦးပင္ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီ ေနာက္ဆံုးသတင္းအရဆုိလွ်င္ ဘဂၤါးေဒ့(ခ်္)
လူနည္းစု၀န္ႀကီးဌာနတြင္ခန္႔ထားေသာအ မတ္တစ္ဦးမွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးပင္ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကုိ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိေထာက္၍ လူမ်ိဳးမေရြး၊ဘာသာမေရြးလူသား
ခ်င္း စာနာေထာက္ထားၿပီးႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကလက္ခံထားရေစကာမူအခြင့္အေရးပုိမေတာင္းရန္၊ပုိမယူရန္ အမိႏုိင္ငံသားမ်ားစိတ္အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစရန္ ေက်းဇူးတရားကုိ ေထာက္ထား၍ ဆင္ျခင္သင့္ပါသည္။
”အစၥလာမ္ဘာသာ”ကိုရမ္က်မ္း''တြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တစ္ဦးသည္ မည္သည့္ႏုိင္ငံ၊ မည္သည့္ေဒသ
တြင္မဆို ေနထိုင္ေစကာမူ ထိုႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကိုရုိေသေလးစားလိုက္နာရမည္ဟု
အတိအလင္းေဖာ္ျပထားရွိပါ သည္။

လူမ်ိဳးမေရြးဘာသာမေရြး မိခင္ႏုိင္ငံမွအေ၀းေရာက္ႏုိင္ငံျခားသားတုိင္းလုိက္နာရမည့္ 'ႏိုင္ငံတကာစံတစ္ခုဟု
ဆို၍ရပါသည္။

ဆက္ပါအံုးမည္။

ဆရာဦးေအးသိန္း

ေဆာင္းပါးပါအေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားမွာ စာေရးသူ၏အာေဘာ္သက္သက္သာျဖစ္ပါသည္။သဇင္ရနံ ့၏
အာေဘာ္မဟုတ္ပါ။

No comments:

Post a Comment