Sunday, August 30, 2009

ဒုကၡေပးလွ်က္ရွိေသာ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ စစ္တေကာင္းသားမ်ား(နိဂံုးပိုင္း)

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒသည္ထုိႏုိင္ငံ၏လံုျခံဳေရး၊ႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရးအတြက္ႏုိင္ငံတုိင္း
တြင္ ထားရွိေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္(၀ါ)ကာကြယ္ထားေသာ ''ဒိုင္း'' ျဖစ္ပါသည္။ မိမိႏုိ္င္ငံအတြင္းသို႔ အေၾကာင္း
အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္၀င္ေရာက္လာေသာဧည္သည္မ်ားကုိ ကာကြယ္တားဆီးရန္ အစိုးရတုိင္း၊ တုိင္းရင္းသားတုိင္း
တြင္တာ၀န္ရွိပါသည္။ထိုကဲ့သို႔ကာကြယ္တားဆီးေနသည့္ၾကားကပင္ေမာင္ေတာ၊ဘူးသီးေတာင္၊ရေသ့ေတာင္
ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ (၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ စစ္တ ေကာင္းသား ကုလားမ်ား လႊမ္းမိုးသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တစ္ခုတည္းမွာပင္ ရခိုင္ရြာေပါင္း(၁၉၂)ရြာရွိခဲ့ ရာယခုတစ္ရြာမွမရွိေတာ့ပါ။ အေၾကာင္းအမ်ိဳး
မ်ိဳးျပ၍စဥ္ဆက္မျပတ္က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လွ်က္ရွိေနသည္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားတုိင္း စိတ္မေကာင္းႀကီးစြာ
ျဖင့္ယူက်ံဳးမရျမင္ေတြ႔ေနရပါသည္။
ဤမွ်ေလာက္လိႈင္းလံုးႀကီးပမာ၀င္ေရာက္လွ်က္ရွိေနၾကေသာစစ္တေကာင္းသားကုလားမ်ားကုိ"မခ်စ္ေသာ္
လည္းေအာင့္ကာနမ္း" ဆိုသလိုလူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထား၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရသည္ခိုလံႈနားေန
ခြင့္ေပးထားခဲ့ပါ သည္။ကမၻာေပၚတြင္ဤမွ်ေလာက္သေဘာေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ယခုတ
ေလာ က်ီးအာသလိုအာေနၾကေသာ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႀကံဳေတြ႔ရေသာ အခက္အခဲကုိ သူတို႔မသိ၍
မဟုတ္ပါ။လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားရန္ဟူ ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မူတစ္ခုတည္းႏွင့္ျပႆနာတစ္ခုကုိ
ေျဖရွင္းရန္လံုေလာက္မႈမရွိေသးပါ။
ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြင္းဤမွ်မ်ားျပားစြာ၀င္ေရာက္လွ်က္ရွိၾကေသာႏုိင္ငံျခားသားအေရအတြက္သည္ ေဒသခံ
ႏိုင္ငံ အတြက္ မည္မွ်အႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင္း ယေန႔ကမၻာ့ျဖစ္ရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးဒုကၡအဖံုဖံုက သက္ေသျပလွ်က္ရွိပါ
သည္။သာဓကအခ်ဳိဳ႕ေဖာ္ျပပါမည္။ စကၤာပူကၽြန္းသည္မေလးရွားႏုိင္ငံ၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၿဗိတိ
သွ်အစိုးရ သည္ တရုတ္လူမ်ိဳးႏွင့္အိႏိၵယႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ဥပေဒမဲ့အတားအဆီးမရွိ၀င္ေရာက္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။
မေလးလူဦးေရး အနည္းအငယ္သာရွိေသာစကၤာပူကၽြန္းတြင္မေလးႏုိင္ငံကုိလြတ္လပ္ေရးေပးေသာအခါက်န္
ႏုိင္ငံျခားသားအမ်ားစုျဖစ္ေသာ တရုတ္ႏွင့္ ကုလားမ်ားကမေလးရွားႏွင့္ပူးေပါင္းရန္သေဘာမတူခဲ့ပါ။ေနာက္
ဆံုးအမိႏုိင္ငံမေလးရွားသည္စကၤာပူကၽြန္းကုိလက္လြတ္ခဲ့ရပါသည္။
ၿဗိတိသၽွ်အစိုးရသည္ သူတို႔ေနလွ်က္ရွိေသာ ၿဗိတိသွ်ကၽြန္းကုိ စကၤာပူကၽြန္းပံုစံမ်ုိဳးမည္သည့္အခါမွ ျပဳက်င့္လိမ့္
မည္မဟုတ္ပါ။အလားတူလဘက္စုိက္ပ်ဳိးရန္၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကေသာအိႏၵိယႏိုင္ငံသားတမီး(လ္)လူမ်ုိဳးမ်ား
သည္ သီရိလကၤာကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းကုိ ''တုိက္ဂါး'' ဟူေသာ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းအမည္ျဖင့္ကုိယ္ပုိင္အုပ္
ခ်ဳပ္ခြင့္ေတာင္း၍တုိက္ပြဲ၀င္လွ်က္ရွိေနၾကသည္မွာအမ်ားအသိပင္ျဖစ္သည္။ အလားတူထုိင္းႏုိင္ငံသည္အစဥ္
အလာအရ ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။
ယခုအခါထုိင္းႏုိင္ငံ၏ေတာင္ပုိင္းေဒသကုိမူဆလင္မ်ားကခြဲထြက္အ ေရးဆုိ၍ေတာင္း ဆုိေန ၾကၿပီးျဖစ္္သည္။
ကမၻာေပၚတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံဟု အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ႏုိင္ငံနယ္နမိတ္သည္အဓိကမဟုတ္ပါ။ ယင္းေနရာ
ယင္ေဒသတြင္ ေနထုိင္လွ်က္ရွိေသာ လူနယ္နိမိတ္ သည္သာလွ်င္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏နယ္နိမိတ္အစစ္အမွန္ျဖစ္
တတ္ေၾကာင္း မ်ားစြာအေလးထားဆင္ျခင္အပ္ေပသည္။
ထုိ႕ေၾကာင့္ျမန္ႏုိင္ငံအစုိးရ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန၏ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုမွာေျမမ်ဳိ၍လူမ်ဳိးမေပ်ာက္၊လူမ်ဳိမွလူ
မ်ုိဳးေပ်ာက္မည္ ဟု ရုံးရွိနံရံတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားရွိသည္မွာ ျမန္မာအမ်ဳိးသားတိုင္း အေလးထားအပ္ေသာေဆာင္
ပုဒ္တစ္္ခုျဖစ္ပါ သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံေရာက္ စစ္တေကာင္းသား ကုလားမ်ားသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရလာ၍ ဖဆပလေခတ္ကာလတြင္ ရခုိင္ေဒသကုိအမ်ားဆုံးဒုကၡေပးေသာလူမ်ဳိးစုျဖစ္လာပါသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္
ကာလအတြင္း ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ား ဆုတ္ခြာ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား ပ်က္ျပားေနခ်ိန္တြင္ အခြင့္ေကာင္းယူ၍
ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါးအလြန္ပင္ ထၾကြေသာင္းၾကမ္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕တြင္အေရးပုိင္ဦးေက်ာ္ခုိင္
အသတ္ခံရပါသည္။ ေမာင္းေတာ ၿမိဳ႕သရီကုန္းေေက်းရြာတြင္အလုပ္ကိစၥႏွင့္အသြားနယ္ပုိင္ ္ဦးထြန္းဦးအ
သတ္ခံခဲ့ရသည္။
ကမၻာေပၚတြင္ စံတင္ရေလာက္ေအာင္ ရက္စက္မႈတစ္ခုကုိဤေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပပါမည္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွေျမတုိင္စာေရးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးကၽြန္ေဒါင္းႏွင့္ဦးေမာင္ေမာင္ဦးတုိ႕သည္ မဂၤလာဦးေက်းရြာ
သိုိ႕အသြားမူဂ်ာဟိမ္းသူပုန္ေခါင္းေဆာင္ကာဆိမ္းတုိ႔အဖြဲ႕က ဖမ္းဆီး၍ နားရြက္၂ဖက္ႏွင့္ႏွာေခါင္းထိပ္ဖ်ားမ်ား
ကုိအရင္းမွေန၍မုတ္ဆိတ္ရိတ္ဘလိတ္ဓားႏွင့္ လွီး၍ျပန္လႊတ္လုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။မူဂ်ာဟိမ္းသူပုန္ေခါင္း
ေဆာင္ကာဆိမ္းအျပင္ဇာဖာဟူဆိမ္း၊ဒူဒူမ်ား၊အုိ၀င္အူလာတုိ႕သည္တစ္ဗုိလ္က် တစ္ဗုိလ္တက္ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း
(၄၀)ေက်ာ္ေျမလွန္စနစ္သုံး၍ယုတ္မာရက္စက္စြာ လူေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကုိသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။
၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ကာလအတြင္း လက္နက္ကုိင္ ေသာင္းက်န္း၍တစ္ဖုံ ႏုိင္ငံေရးစင္ျမင့္ေပၚတက္၍
တဖုံ၊အမ်ိဳးအေၾကာင္းျပၿပီး ေတာင္းသင့္ မေတာင္းသင့္ျဖစ္ႏုိင္၊မျဖစ္ႏုိင္ မစဥ္းစားဘဲလြတ္လပ္ေသာ ကုိယ္ပုိင္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အထိပင္ လက္ရဲဇက္ရဲ ေတာင္းဆိုလာၾကသည္။
၁၉၅၀ ခုႏွစ္ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အလယ္သန္ေက်ာ္ညီလာခံမွေတာင္းဆုိခဲ့ၾကေသာအခ်က္မ်ားမွ (၁၂) ခ်က္ကုိ
အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရလွ်င္ရခုိင္နယ္ေျမ ေျမာက္ပုိင္းကုိ​ မူဆလင္သီးျခားျပနယ္ထူေထာင္ရန္(ဆုိလုိသည္မွာ
ေမာင္ေတာ၊ဘူးသီိးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္အထိကုိ ဆုိလုိသည္)။ရခုိင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္းကုိ ရခုိင္ႏွင့္
မူဆလင္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းစီအခြင့္အေရးတန္းတူေပးရမည္ဟု ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။

သူတို႕ႏွင့္ထုိက္တန္ေသေခ်ပေျပာဆုိရန္စကားလုံးပင္ရွာ၍မရပါ။ေနစရာမရွိ၍သနား၍အိမ္ေပၚေခၚတင္ထား
သည္။ထမင္း၀လာေသာအခါအိမ္ကုိအပုိ္င္စီးခ်င္၍ အိမ္ရွင္ကုိႏွင္ခ်သည္ႏွင့္လာတူသည္ဟုေျပာရပါမည္။
တင္ျပရန္ ေနာက္တစ္ခ်က္ က်န္ပါေသးသည္။ စစ္တေကာင္းသား ကုလားမ်ားျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႕၀င္
ေရာက္၍ အေျခခ်လာသည္မွာ ႏွစ္ ၅၀ မေက်ာ္ေသးပါ။ သမုိင္းမွတ္္တမ္းမ်ားက သက္ေသထူလ်က္ရွိပါသည္။
ဘဂၤါလားေဒ့(ခ်္)ေဒသတြင္ရခုိင္မ်ားအေျခခ်ေနထုိင္လာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ပင္ေက်ာ္လြန္လာ
ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔အထိမည္သည့္ရခုိင္သားကမွဘဂၤါလားေဒ့(ခ်္)ေဒသမွရခုိင္ေဒသခြဲထြက္ရန္ေတာင္းဆုိမႈေလသံပင္မၾကား
ဘူးပါ။ ဤကိစၥကုိျျမင္တတ္ရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ရခုိင္မ်ားသည္ ဘဂၤါလားေဒ့(ခ်္)ေဒသတြင္ႏွစ္ေပါင္း
ေထာင္ခ်ီၾကာခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္းနယ္ေျမပုိင္ဆုိင္မႈဧရိယာတစ္လကၼကုိမွ လုိခ်င္မက္ေမာမႈမရွိခဲ့ပါ။

ဗုဒၵုဘာသာျျမန္မာလူမ်ဳိးပီပီလူမ်ဳိးဂုဏ္၊ဇာတိဂုဏ္ကုိသာထိန္းသိမ္း၍ေအးအတူပူအမွ်လက္တြဲ၍ေနထုိင္လာ
ခဲ့ၾကပါသည္။ရခုိင္အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္သည္ စစ္တေကာင္းသူတစ္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကုိလုံး၀စိတ္မ၀င္စား
သလုိ ရခုိင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္သည္လည္း ႏွစ္ ၁၀၀ အတြင္းမွာကုလားအမ်ိုဳးသ မီးတစ္ဦးႏွင့္ ေျခေခ်ာ္
လက္ေခ်ာ္ပင္မရွိခဲ့ပါ။မည့္သည့္ႏုိင္ငံမွာတြင္မဆုိနယ္စပ္ျခင္းထိစပ္ေနေသာေဒသတြင္ကျပားမ်ားရွိၾကသည္မွာ
ဓမၼတာဟုပင္ဆုိုရုိးစကားရွိခဲ့ေသာ္လည္းဘဂၤါလားေဒ့(ခ်္)တြင္ရခုိင္မူဆလင္ကျပားမတစ္ေယာက္မွမရွိသည္မွာ
အံ့ၾသစရာအလြန္ပင္ေကာင္းပါသည္။

လူမ်ဳိးမတူ ဘာသာမတူေသာ္လည္း တစ္ေျမတည္းေန တစ္ေရတည္းေသာက္ၾက၍အတူတကြေနၾကသည္မွာ
အလြန္ပင္ခ်စ္စရာေကာင္းေသာဓေလ့တစ္ခုကိုေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။သာဓက တစ္ခုကုိ ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပမည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ကပင္း၀ါသားရခုိင္ပြဲစားႀကီးဦခ်ီစားရွီ ()ေက်ာင္းကန္ဘုရား၊ေရတြင္းေရကန္အပါ
အ၀င္အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကုိ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ဘူးပါသည္။ေက်ာင္းအမည္မွာ The Ramu KheSa Rhee English High School ဟု အမည္တပ္ေခၚေ၀ၚေစခဲ့ပါသည္။

ယင္းေက်ာင္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႕က မီးေလာင္သြားခဲ့ရာဘဂၤါလားေဒ့-(ခ်္) အစုိးရကအသစ္
ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းအမည္ကုိ ေျပာင္း၍ RamuGovernment High School ဟုအမည္ေျပာင္းခဲ့
ပါသည္။ထုိအခါရာမူၿမိဳ႕တြင္ေနထုိင္ၾကေသာကုလားမ်ားကဦးခ်ီစားရွီ၏အမည္ကုိမေဖ်ာက္ဖ်က္ပါနဲ႔သူ႔ေက်းဇူး
အလြန္ႀကီးမားပါတယ္ ေက်ာင္း၏အမည္ကုိ ယခင္နာမည္ထားေပးဟုဆႏၵျပေတာင္းဆုိခဲ့၍အစုိးရကပင္လုိက္
ေလ်ာ၍ ယခင္နာမည္ေဟာင္းကုိ ျပန္ေျပာင္း၍ေပးခဲ့ရသည္။

ဤမွ်အထိပင္ ဘဂၤါလားေဒ့(ခ်္)တြင္ ေနထုိင္ၾကေသာရခုိင္ မ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူမ်ားမွာတစ္ေသြးတည္းတစ္သား
တည္းအတူတကြေနထုိင္လ်က္ရွိၾကသည္ကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ေရာက္စစ္တ ေကာင္းသားမ်ားကနမူနာယူသင့္ပါ
သည္။ဘဂၤါလားေဒ့(ခ်္)ေရာက္ရခုိင္အေနာက္သားမ်ားႏွင့္ ရခုိင္ေရာက္စစ္တေကာင္း သားမ်ား၏ ျပဳမူခ်က္
သည္ အထက္တြင္ေရးျပခဲ့သလုိ မုိးႏွင့္ေျမလုိ ကြာျခားပါသည္။

အက်ယ္မေရးေတာ့ပါ။ ျမန္မာေရာက္မူဆ လင္မ်ားကတစ္ဘက္သတ္အႏုိင္ယူမႈေၾကာင့္ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး
မ်ားစြာနစ္နာခဲ့ရ၍ဘာသာကြဲလူမ်ဳိးျခားအမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳေသာ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္မိန္းမမ်ား၏
တစ္ဖက္သက္နစ္နာခ်က္မ်ားကုိ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ဗုဒဘာသာ၀င္မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားမႈႏွင့္အေမြဆက္ခံမႈ
အက္ဥပေဒကုိျပ႒န္းၿပီးအကာအကြယ္ေပးခဲ့ရသည္အထိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။


ေနာက္ထပ္အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကုိ တင္ျပပါမည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက ၿဗိတိသွ်ေရတပ္စခန္းျဖစ္ေသာ
စကၤာပူ ကၽြန္းကုိ ဂ်ပန္မ်ားသိမ္းပုိက္ၿပီးေနာက္ပုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေရာက္ကုလား(၄) သိန္းေက်ာ္ခန္႔ကေလးတစ္
မူးလမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ မိႏုိင္ငံ အိႏၵိယသုိ႕ခုိလႈံခဲ့ရပါသည္။ႏုိင္ငံျခားသားတစ္ဦးသည္မည္မွ်ပင္ႏွစ္ပရိေစၦဒ ၾကာေညာင္း၍ အေ၀းေရာက္ေနထုိင္ေစကာမူ သူတုိ႕၏ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္အမိေျမ(ဘူမိနက္သန္ေျမ)ကုိစိတ္
ထဲေဖ်ာက္ဖ်က္၍ မရပါ။ အေရးႀကဳံ၍လူူတစ္ေယာက္ဒုကၡေရာက္လာလွ်င္အေမလဲ အေမဘယ္မွာလဲ(ကုလား
လုိ အုိမာဟုအေမ့ကုိတၾကရစၿမဲပါ။ ျမန္မာျပည္ေရာက္ကုလားအမ်ဳိးသားအေရးႀကဳံ၍အိႏိၵယသုိ႕ျပန္ၾကသလုိ
ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ၍ေနထုိင္လာၾကၿပီျဖစ္ေသာဘဂၤါလားေဒ့(ခ်္)ေရာက္ရခုိင္သားမ်ားသည္လည္းအမိျမန္မာ
ႏိုင္ငံသုိ႕ျပန္လာၾကရမည္သာျဖစ္ပါသည္။

ဘဂၤါလားေဒ့(ခ်္)ေရာက္ရခုိင္သား(အေနာက္သား)မ်ားအခ်ိ္န္မေရြးျမန္မာႏုိင္ငံသို႕ျပန္လာ၍ရပါသည္။သားသမီး
မ်ားအေ၀းေရာက္ေနေသာ္လည္းအေျခအေနမလွ၍ျပန္လာခဲ့ေသာအခါ မိဘသည္အိမ္ျပန္လာေသာသား
သမီးကုိ ႏွင္ခ်ရုိးထုံးစံမရွိပါ။အခ်ိန္မေရြးမိဘမ်ားကခရီးဦႀကဳိဆုိလွ်က္ လက္ခံရစၿမဲပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဘဂၤါလားေဒ့(ခ်္)ႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ သန္း ၁၄၀ ေက်ာ္ရွိပါသည္။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး
ေၾကာင့္၀င္ေရာက္လာေသာ စစ္တေကာင္းသားကုလား(သူတုိ႕အေျပာရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး) ဦးေရေသာင္းဂဏန္း
သည္ ပင္လယ္သမုဒၵရာထဲက်လာေသာအပ္တစ္ေခ်ာင္းထုထည္ပမာဏေလာက္သရွိပါသည္။လူလွ်ံက်လာ၍
ျပည္သူမ်ားဒုကၡေရာက္စရာအေၾကာင္း မျမင္ပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရကအေ၀းေရာက္ေနေသာ နုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ထုတ္ျပန္ထားေသာဥပေဒတစ္ခု
ကိုေအာက္တြင္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

ျပည္္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ
လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန
မွ
ဦးဘဆုိင္
လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမင္းႀကီး
ရန္ကုန္၊ျမန္မာျပည္
သုိ႕
လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအရာရွိအားလုံး(အိႏိၵယအပါအ၀င္)
ရက္စြဲ၊၁၉၄၈ ခု၊ ဧၿပီလ(၃) ရက္
(ရန္ကုန္)
အေၾကာင္းအရာ ။ ။ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူရခုိင္ဗုဒဘာသာ၀င္မ်ားအားလူ၀င္မႈဥပေဒ
ႏွင့္ႏုိင္ငံသား ဥပေဒအရ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမွကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေပးပါရန္ကိစၥ

၁။အထက္အေၾကာင္းအရာပါကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒအရ၊ျမန္မာတုိင္းရင္းသား
မိဘ(၂) ပါးမွေမြးဖြားလာသူတုိင္းသည္မည္သည့္အရပ္ေဒသတြင္ေမြးဖြားေစကာမူလ၀င္မႈဥပေဒအပုိဒ္(၅)
(က)ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ၁၉၄၈ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလ(၁၀)ရက္ေန႕ထုတ္ေ၀ေသာအမိန္႕ေၾကျငာခ်က္(၅)အရ
ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕ခြင့္ျပဳခ်က္(သုိ႔မဟုတ္) မွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားမ်ား တစ္စုံတစ္ရာမလုိပဲ လြတ္လပ္စြာ၀င္ေရာက္ႏုိင္
သည္။သုိ႔လင့္ကစား၊အဆုိပ္လူထုမ်ား၀င္ ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ေရလမ္းခရီး၊ေလလမ္းခရီးတုိ႕မွသြားေရးလာေရး
အဆင္ေျပရန္ သက္ေသခံကဒ္ျပားတစ္ခုထုတ္ေပးရန္လုိ အပ္ပါသည္။

၂။ေပးပုိ႕ထားသည့္နမူနာသက္ေသခံကဒ္ျပားမ်ားကား ျမန္မာတုိင္းရင္းသား(ရခုိင္္လူမ်ဳိး)မ်ား၏ေလွ်ာက္ထား
ခ်က္အရ ထုတ္ေပးရမည္။အဆုိပါကဒ္ျပားမ်ားမွာ ရုိက္ေနဆဲျဖစ္၍ပုိ႕ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

၃။ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကေသာ အဆုိပါလူမ်ဳိးမ်ားသည္ဘဂၤလားတြင္ေမြးဖြားၿပီးအိႏိၵယ၊ပါကစၥတန္၌ေနထုိင္ၾကသူ
မ်ားျဖစ္ လင့္ကစားျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒအရ သံသယကင္းရွင္းစြာျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္သည့္လူမ်ဳိးဆုိင္ရာ
ျမန္မာတုိင္းရင္းသားအျဖစ္ငုတ္လွ်ုိဳးေနခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအေနျဖင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံရွိရခုိင္
ဗုဒၶဘာသာမ်ားကုိျမန္မာ့တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္ မွဆင္းသက္လာမ်ားျဖစ္သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳထားသည္ျဖစ္
၍ထုိသူတုိ႔အားႏွစ္ျပည္ေထာင္သားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ထုိလူတုိ႕သည္မိခင္ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ေျပာင္း
ရႊ႕လာသည္ရွိေသာ္ထုိေဒသ၏တုိင္းရင္းသားျဖစ္သည္ အလုိေလ်ာက္ပေပ်ာက္ၿပီးလွ်င္ျမန္မာတုိင္းရင္းသား
အျဖစ္အလုိေလွ်ာက္ျဖစ္လာရသည္။၄င္းတို႕အားေသခ်ာက်နစြာစစ္ေဆးၿပီး ဘဂၤလားမွျပန္လာေသာရခုိ္င္
ဗုဒၶဘာသာမ်ားအာသက္ေသခံကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။
၄။တစ္စုံတစ္ဦးအတြက္ကုိမဆုိပါ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားေလွ်ာက္မႈကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍သံသယတစ္စံုတစ္ရာ
ေပၚေပါက္ ခဲ့ေသာ္ထုိကိစၥမ်ားကုိလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမွညႊန္ၾကားထားသည့္သံသယျပစ္မႈဆုိင္ရာ
ညႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္းလူ၀င္မႈဌာနမွဆုံးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
(ပုံ)
(ဘဆုိ္င္)
လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမင္ႀကီး
ရန္ကုန္၊ျမန္မာျပည္
မိတၱဴကုိ-
-အတြင္း၀န္ နုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၆-၁၂-၄၇ ေန႕ရက္စြဲပါ စာအမွတ္အမ္အပ္ဖ္ေအ
၄၇ အေရး ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ရန္ ေပးပုိ႕ပါသည္။
-ခရုိင္ရဲ၀န္ေထာက္( ႏုိင္ငံျခားစုံစမ္းေရး) မႈခင္းစုံစမ္းေရးဌာန
-လူ၀င္မႈအရာရွိမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ား
၀င္းတင္၊ လ-၀-က

မိတၱဴမွန္
၁၉၈၇ ခုႏွစ္ နဂါးမင္းစစ္ဆင္ေရးကာလ တြင္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၂၅၉၀အိမ္ေထာင္လူဦးေရ၁၅၆၆၀၀ ကုိ
မိခင္ႏုိင္ငံဘဂၤါလားေဒ့(ခ်္)သို႕ျပန္ပုိ႕ခဲ့ပါသည္။မိခင္ႏုိင္ငံကလက္မခံခဲ့ပါ။အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိေထာက္ထား၍
ဟသၤာစီမံကိန္းျဖင့္(၁၇)ႀကိမ္တို္င္တိုိင္တရား၀င္ျပန္လည္လက္ခံခဲ့ရာ(၂)ဆမကမ်ားလာသည္ကုိထုိေဒသတြင္
ေနထုိင္သူမ်ားပုိ၍သိပါသည္။
ထုိေၾကာင့္သူတို႕အေျပာအရ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိ
ၾက ေသာ ဂုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ျမန္မာအစုိးရကေမာင္းထုတ္လုိက္သည္ထားပါဦး။ သူတို႕မိခင္နုိင္ငံဘဂၤါလား
ဒ့(ခ်္)အစုိးရသည္မည့္သည့္နည္းႏွင့္ပင္ျပန္ေရာက္လာသည္ျဖစ္ပါေစအမိအဘႏွင့္တူေသာႏုိင္ငံအစုိးရသည္
လက္္မခံႏိုင္စရာေၾကာင္းမရွိ္ပါ။
ေမာင္းထုတ္လုိက္ေသာျဖစ္ရပ္ကနံပါတ္(၂)ပါ မိခင္ႏုိင္ငံအစုိးရကလက္ခံရမည္မွာနံပါတ္(၁)ျဖစ္ပါသည္။အမိ
ႏိုင္ငံက လက္မခံ၍ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားေနစရာမရွိ ဒုကၡဘာေၾကာင့္ေရာက္ေနရသည္ကုိ ပထမဆုံးေတြး
ေခၚေမွ်ာ္ျမင္တတ္ရန္လြန္စြာအေရးႀကီးေသာအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစုတြင္-
-ဘာသာတူ
-စကားတူူ
-ယဥ္ေက်းမႈတူ အမိႏုိင္ငံရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံမဲ့လူမ်ဳိးစုမဟုတ္ပါ။

ႏွစ္ေပါင္း ၁၉၄၈ ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႕ ႏုိင္ငံမဲ့ျဖစ္ေနေသာဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားပင္ေနာက္ဆုံးသူတို႕နယ္ေျမသုိ႕ အမွန္တကယ္
ေရာက္လာခဲ့ေသာ သာဓကရွိပါသည္။ရခုိင္ျပည္နယ္ေရာက္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ေနထုိင္ၾက
သည္မွာသူတတို႕အ
ေျပာ၊အဖက္ဖက္က အဆင္မေျပလွ်င္ အမိႏုိင္ငံ ဘဂၤလားေဒ့(ခ်္) သုိ႕ျပန္ရုံသာရွိပါသည္။မေလးရွား၊ ထုိင္း၊
အင္ဒုိနီရွုားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႕ေရးလမ္းခရီးျဖင့္သက္စြန္႕ဆံဖ်ားထြက္လာစရာအေၾကာင္းမရွိပါ။တတိယကမၻာရွိႏုိင္ငံ
တစ္ႏုိင္ငံသုိ႕ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းရန္အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ိဳးျပၿပီး ႏုိင္ငံမရွိျဖစ္ေနရသည္ဟု ကမၻသိ
ေအာင္ငုိျပေနျခင္းမွာအဓိပၸါယ္လုံး၀မရွိပါ။
(ၿပီး)
ဆရာ ဦးေအးသိန္း ၏ေဆာင္ပါးအား မူရင္းအတုိင္း ေဖၚျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အေျခအေနအရ ဆရာဦးေအးသိန္းထံခြင့္ျပဳခ်က္မေတာင္းခံႏိုင္ခဲ့သည္ကိုေတာင္းပန္ပါသည္။
သဇင္ရနံ ့

No comments:

Post a Comment