Tuesday, August 18, 2009

ျပည္သူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ေပၚထြက္လာသည္။

လူတို ့သည္သမိုင္းကိုေရးေနၾကသည္။ သမိုင္းကတခါလူကိုျပန္ေရး၏။ သမိုင္းဆိုသည္မွာကာယကံ
ရွင္တို ့ကိုယ္တိုင္ေရးခ်င္တုိင္းေရးလို႔မရ။မိမိတို ့ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္္ဆိုးေကာင္းက်ိဳးေၾကာင္းလုပ္ခဲ့သ
မွ်တို ့ကိုသမိုင္းကသူ ့ဖာသာသူ မွတ္တမ္းတင္သြားလိမ့္မည္။ ဒါကိုပင္သမုိင္းဟုေႏွာင္းလူတို႔တန္ဖုိး
ထားေလးစားၾကလိမ့္မည္။ယေန ့က်ေနာ္တို ့အားလံုးတုိ ့သည္သမိုင္းထဲမွစာမ်က္ႏွာမ်ားျဖစ္ၾက၏။
၂၀၀၉ခုႏွစ္၏သမိုင္းစာအုပ္ထဲမွေမာင္ျဖဴဟူေသာသမုိင္းစာမ်က္ႏွာကိုေနာင္အႏွစ္၅၀ ၾကာေသာအ
ခါမ်ိဳးဆက္သစ္တုိ ့ဖတ္ၾကလိမ့္မည္ျဖစ္၏။ထိုအခါေမာင္ျဖဴဟူေသာစာမ်က္ႏွာသည္စိတ္၀င္စားစရာ
ေကာင္းေသာသမိုင္းစာမ်က္ႏွာထဲတြင္ပါမည္လား၊သို ့မဟုတ္ေႏွာင္းလူတို ့ေက်ာ္ျပီးဖတ္ေသာသိပ္
စိတ္၀င္စားစရာမေကာင္းေသာ၊မိုက္မဲလိုက္ေလျခင္းဟုအမ်ဳိးသားသစၥာာေဖါက္ရဇ၀င္ထဲမွငသန္ေဒ
ကဲ့သိို ့စာမ်က္ႏွာထဲတြင္ပါမည္လားဆိုသည္ကိုယေန ့က်ေနာ္တုိ ့လုပ္ေနေသာအလုပ္ကသာသက္
ေသခံၾကလိမ့္မည္ျဖစ္၏။

ယေန ့ရခုိင္ႏို္င္ငံေရးေလာကတြင္အျဖစ္အပ်က္တို ့အလြန္လွ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚေနၾကသည္။ျဖစ္ေပၚ
ေနၾကမႈတုိ ့ကအေကာင္းဘက္ကိုဦးတည္လွ်င္ေတာ့သိပ္ျပသနာမရွိ။အခုအေနအထားကအေကာင္း
ဘက္ကိုဦးတည္ဖုိ ့ေတာ့သိပ္မျမင္။ေတာင္က်ေခ်ာင္း   အခ်ိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းမွက်ဆင္းလာေသာ၀ါး
ေဖါင္မခိုင္ပဲျပိဳဆင္းးျပီးတစစီ   တစ္လံုးစီျပန္ ့ႀကဲေနၾကသကဲ့သုိ ့ျဖစ္ေနေသာရခိုင့္ႏို္င္ငံေရးအ၀န္းအ
၀ုိင္းတြင္ဘယ္သူကဘယ္သူကိုဘယ္ဘယ္တုန္းကအျငိဳးျဖင့္     နာက်ဥ္းေနသည္ကိုေတာ့မသိ။ အခဲ
မေက်ႏို္င္ေသာရန္ပြဲျဖင့္အျပန္အလွန္ေဆာ္ေနၾကသည္မွာေသြးညွီပင္နံသည္။ ရန္သူကဘာမွ လုပ္စ
ရာမလို၊မိမိတို ့အခ်င္းခ်င္းတိုက္သည္၊ျပီးမိမိတို ့အခ်င္းခ်င္းသတ္ၾကသည္၊မိမိတို ့အခ်င္းခ်င္းအပုတ္
ခ်ျပီးတစ္ဦးကိုတစ္ဦးေစာ္ကားသည္။ဒါကိုပင္မခံႏုိင္၍တခါခ်ၾကျပန္သည္။ဒီသံသရာအခါခါလည္လာ
သည္မွာအခုဆိုလၽွ်င္အခ်ဳပ္အျခာပိုင္မႈဆံုးရံႈးသည့္ႏွစ္ေပါင္း၂၀၀ပင္ေက်ာ္လာၾကျပီ။ 

မျပီးႏို္င္အခဲမေက်ႏိုင္ၾကေသး။ေနာက္ဆံုးဘယ္ေလာက္ထိမိုက္မဲၾကသနည္းဆိုေသာ္ေရွးဘိုးေဘးဘီ
ဘင္တုိ႔တည္ေထာင္ကိုးကြယ္လာၾကေသာဘာသာ၊သာသနာကို  လူမ်ိဳးျခားဘာသာျခားတုိ ့၀ါးမ်ိဳစား
သံုးတစစီျဖိဳဖ်က္ခံရမည့္အေျခအေနကိုေရာက္ေနသည္အထိ   သတိရေကာင္းမွန္း၊ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း
တုိ ့ရန္ပြဲရပ္ရမွန္းမသိၾကေသး။ဒီလိုရခုိင္သားတုိ ့သတၱိေျပာင္ၾကသည္။

တခ်ိဳ ့ေတာ့တစ္မ်ိဳး။သူတို ့ကဒီလိုအေၾကာင္းျပၾကသည္။   အကယ္၍ကုလားကိစၥကို၀င္ေျပာလွ်င္စစ္
အစိုးရေထာက္ခံသူဟုထင္မွာစိုးသည္ဟုဆိုၾကသည္။ဆိုေတာ့ရခုိင္ျပည္ကိုဘဂၤါလီကုလားတုိ႔လုပ္ခ်င္
သလိုလုပ္ျပသနာမရွိ။စစ္အစိုးရကိုတိုက္ဖုိ႔ကအဓိကဟုေျပာခ်င္သည့္သေဘာ။ျမန္မာျပည္အေျပာင္း
အလဲျဖစ္ဖို႔က်န္တိုင္းရင္းျပည္သူေတြႏွင့္တန္းတူလုပ္ေနသည့္အခ်ိန္မွာကိုယ့္ရခုိင္ျပည္အေရးကိစၥကုိိ
လည္းသူမ်ားေတြကပါ၀ိုင္းျပီးေထာက္ခံလာေအာင္ေတာ့မလုပ္ပဲ၊ ကိုယ့္ျခံကိုႏြား၀င္စားေနသည့္ကိစၥ
ကိုဂရုမစိုက္ပဲသူမ်ားျခံကိုကာဖို႔စိတ္ေစာေနၾကသည့္      ထုိႏိုင္ငံေရးဂုရုေတြကိုက်ေနာ္အလြန္အံ့ၾသ
သည္။သူတုိ႔ႏွင့္အတူသူမ်ားျခံကို၀ိုင္းမကာပဲကိုယ့္ျခံကိုႏြားဆြဲစားေနသည့္ကိုကာဖုိ႔လုပ္ေနၾကသူမ်ား
ကိုလည္းတခါေျပာင္းျပန္ျမင္ျပီးသူတုိ ့ႏွင့္အတူေယာကၡ-မႏြားအငွားမေက်ာင္းရေကာင္းလား ဆိုျပီး
အျပစ္တင္ခ်င္ၾကသည္။ဒီလိုေတာ္ခဲ့ၾကလုိ ့လည္း၁၉၄၈ခုလြတ္လပ္ေရးရေတာ့ရွမ္းတုိ ့၊ခ်င္းတုိ႔ကပင္
လံုစာခ်ဳပ္မွာလက္မွတ္ထိုးခြင့္ရလုိက္သည္။ကိုရခုိင္သားတို ့ဘာမွေတာင္မရလုိက္။ေဟာခုတစ္ႀကိမ္
သမိုင္းတပတ္လည္ျပန္ေတာ့လဲဥာဏ္ႀကီးရွင္တို႔သူမ်ားျခံကိုကာဖုိ ့အသည္းအသန္အားထုတ္ေနၾက
ပန္ျပီ။မိုက္မဲၾကေေလစြတကား။ဘယ္ေတာ့မွမ်ားအသိတရားမ်ား၀င္ျပီးကိုယ့္ျခံကိုကာဖုိ႔သတိရၾကမွာ
ပါလိမ့္။

ထိုအေျခအေနကိုနားလည္သေဘာေပါက္ေသာ၊အသိပညာရွင္အတတ္ပညာရွင္တို႔ကအေျမာ္အျမင္
ႀကီးမ်ားစြာျဖင့္ရခုိင္လူမ်ိဳးတို႔အားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္ႏို္င္ေသာ၊အျငင္းအခံုအညိႈးအေတးအာဃာတကင္း
ကင္းျဖင့္အတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ၊ကိုယ့္ျခံကိုယ့္ပစၥည္းကို ကိုယ့္ရခုိ္င္သားတို ့ကာကြယ္ဖုိ ့
ရည္ရြယ္ျပီးအမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္ေသာအဖြဲ ့တစ္ခုကိုသူတို ့တည္ေထာင္လိုက္ၾက၏။ယေန႔က်ေနာ္
တို႔အားလံုးသိေနၾကေသာႏိုင္ငံတကာရခုိင္အမ်ိဳးသား အသင္းႀကီးျဖစ္သည္။    ဤအသင္းႀကီးသည္
ေခတ္အေျခအေနအခ်ိန္အခါအရရခုိင္ျပည္သူတို႔အတြက္လိုအပ္ခ်က္အရေပၚ   ထြက္လာေသာအဖြဲ ့့
ႀကီးျဖစ္ပါသည္။

ဤအဖြဲ ့ႀကီးကိုက်ေနာ္တို ့အားလံုး၀ိုင္းရံၾကဖုိ ့လိုပါသည္။ ၀ိုင္း၀န္းျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ၾကဖုိ ့လုိပါသည္။
က်ေနာ္တုိ႔ေနာင္လာေနာက္သားမ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္အားထား     မွီခိုရာအရိပ္ေကာင္းေသာေဗာဓိ
ေညာင္ပင္ႀကီးျဖစ္ေအာင္က်ေနာ္တုိ႔အားလံုးျမက္ႏႈတ္ေပါင္းသင္၊ေျမၾသဇာထည့္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးဘာမွမလုပ္ခ်င္ယင္ေတာင္အဆိပ္္ေရေတာ့မေလာင္းမိၾကဖုိ႔လိုပါသည္။    တစစီျပိဳကြဲေန
ေသာလူမ်ိိဳးတစ္မ်ိဳးကိုျပန္လည္စုစည္းျပဳျပင္ယူဖုိ ့အခ်ိန္အမ်ားႀကီးလိုအပ္ပါသည္။

ထိုသို ့မဟုတ္ပဲအခုေရတြင္းတူးအခုေရၾကည္ေသာက္ဆိုသလိုအခုပဲအသင္းႀကီးကိုဘာလုပ္ညာလုပ္
ပါ၊ၾသဇာေပးေနၾကသည္။အခုႏိုင္ငံေရးလုပ္ပါ၊အခုအမ်ိဳးသားေရးကိုလုပ္ပါ။မလုပ္ယင္ေတာ့ျဖင့္အမ်ိဳး
သားေရးကိုေသြဖည္သူစစ္အစိုးရကိုလုိလားသူစသည္ျဖင့္စြပ္စြဲေနၾကျပန္သည္။၀ါရင့္ႏို္င္ငံေရးအေတြ ့
အႀကံဳရွိသူ ဆိုသူေတြကလည္းသူတို ့ခိုင္းတာမလုပ္ယင္ပဲႏိုင္ငံေရးကိုနားမလည္သူစသည္ျဖင့္စြတ္စြဲ
ျပီးအနစ္နာခံလုပ္ေနသူမ်ားကိုတျပားမွမတန္ေအာင္ေျပာေနၾကျပန္သည္။ထုိအေျပာသမားမ်ားကအ
သင္းႀကီးအတြက္တျပားတခ်ပ္ထည့္၀င္သလားဟုဆိုလွ်င္တခါမွစိတ္ကူးပင္ေပၚၾကပုံမက်။ သို ့ေသာ္
အသင္းႀကီးကိုေ၀ဖန္တိုက္ခုိက္ပုတ္ခတ္ဖို ့ဆိုလွ်င္ေတာ့သူတုိ႔ကထိပ္ဆံုးကျဖစ္သည္။အသင္းႀကီးတိုး
တက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းအတြက္အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာေ၀ဖန္အႀကံေပးမႈကိုေတာ့  အသင္း၀င္
တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ဘာမွေျပာစရာမရွိပါ။  အခုသူတုိ႔အေနအထားကေကာင္းရာ ေကာင္းေၾကာင္း
တတ္ႏိုင္သေလာက္အမ်ိဳးသားေရးတြက္တပိုင္တႏိုင္လုပ္ေနၾကသူမ်ားကိုေဖးမ၀ိုင္းကူျပီးလိုအပ္မည္
ထင္သည့္အႀကံေကာင္းဥာဏ္ေကာင္းမ်ားေပးရမည့္အစား၊အမ်ိဳးသားအင္အားစုႀကီးတရပ္ေပၚေပါက္
လာေအာင္အင္တိုက္အားတုိက္ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ၾကမည့္အစား၊အမ်ိဳးမ်ိဳး၀ိုင္းျပီးအမဲဖ်က္ေနၾကသည္ကို
ေတြ ့ရေတာ့အသင္းႀကီးကိုမပ်က္ပ်က္ေအာင္ဖ်က္ေနၾကသလားဟုပင္ က်ေနာ္သူတို ့ကိုသံသယ၀င္
မိပါသည္။

တခုအထူးသတိထားရမည့္အခ်က္မွာ   ရခုိင္လူမ်ိဳးတို႔ေတာ္လွန္ေရးလုပ္လာၾကသည္မွာရွစ္ေလးလံုး
အေရးေတာ္ပံုႏွင့္အတူေပၚလာသည္မဟုတ္ပါ။ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာေက်ာ္သူ ့   ကၽြန္ဘ၀ကလြတ္ေျမာက္
ေအာင္ႀကိဳးစားတိုက္ပြဲ၀င္လာခဲ့ၾကျပီးျဖစ္ပါသည္။     အခုလည္းတိုက္ဆဲ၊ေနာင္လဲက်ေနာ္တို႔လိုလား
ေသာပန္းတုိင္ကိုမေရာက္မခ်င္းတိုက္ေနၾကအံုးမည္ျဖစ္ပါသည္။က်ေနာ္တို႔ကလမ္းေလွ်ာက္ရင္းလမ္း
မေပ်ာက္သင့္ၾကပါ။က်ေနာ္တုိ႔လုိရာခရီးေတြကိုေရာက္ဖို႔ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အေျခအေနကိုအသံုးခ်တတ္
ဖုိ႔သာလုိပါသည္။ကိုယ္သြားေသာလမ္းကိုမေလွ်ာက္ပဲလမ္းခရီးမွာေတြ႔တဲ့လူႏွင့္သူမ်ားလမ္းေၾကာင္း
ကို လိုက္သြားေနၾကရင္္ေတာ့  သူမ်ားေတြကလိုရာခရီးေရာက္လို ့ေပ်ာ္ေနၾကခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ေတြ
လမ္းစျပန္ရွာလုိ႔မရပဲျဖစ္သြားၾကပါလိမ့္မည္။ဘာေၾကာင့္        က်ေနာ္တို႔လိုလားေသာပန္းတုိင္ကိုမ
ေရာက္သလဲဆိုေသာ ေမးခြန္း၏အေျဖမွာတစ္ခုတည္းသာျဖစ္ပါသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားအင္အားစုႀကီးတစ္ရပ္ကိုမဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ၾကသျဖင့္ျဖစ္ပါသည္။ 

ပါတီဂုိင္းဃဏထင္သလုိကြဲေနေသာသူတဗိုလ္ငါတမင္းထင္တိုင္းႀကဲေနၾကေသအေနအထားတြင္အ
မ်ိဳးသား အင္အားစုႀကီးတစ္ရပ္ကိိုဖန္တီးႏိုင္မည့္နည္းလမ္းသည္ထိုပေယာဂ   မ်ားမပါေသာလူထုလူ
တန္းစားအလႊာအသီးသီးပါ၀င္ႏိုင္ေသာအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုကိုခိုင္ခုိင္မာမာတည္ေဆာင္ႏိုင္မွသာျဖစ္
ပါမည္။တခ်ိဳ ့ကလူမႈေရးအဖြဲ ့မို႔လို႔တို႔နင့္မဆိုင္ဟုဆိုၾကျပန္သည္။

လူမႈေရးမွာမပါႏိုင္ဆိုေသာသူမ်ားႏိုင္ေရးတြင္ေကာ     ဘာေတြလုပ္ေနၾကသလဲဟုေမးစရာျဖစ္လာ
သည္။သံရံုးသြားျပီးစစ္အစိုးရက်ဆံုးပါေစလုပ္တာကိုမ်ားႏုိင္ေရးလုပ္ေနၾကသည္ဟုကိုယ့္ကို ကိုယူ
ဆေနၾကသည္လားမဆိုႏိုင္။ႏိုင္ငံေရးလုပ္သည္ဆိုသည္ကိုသူတို႔    ဘယ္လိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ၾကသလဲဟု
က်ေနာ္နားမလည္။က်ေနာ္နားလည္တာတစ္ခုက ရခုိင္လူမ်ိဳးေတြအတြက္   ဘယ္ရခုိင္တစ္ေယာက္
ဘာကိုလုပ္လုိက္ႏိုင္ျပီလဲဆိုတာကိုပဲက်ေနာ္တုိ႔တန္ဖိုးထားသင့္သည္ဟုျမင္ပါသည္္။အေရးႀကီးသည္
မွာကိုယ့္လူမ်ိဳးအတြက္ကိုယ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔လုိသည္။ကိုယ့္လူမ်ိဳးအတြက္ကုိယ္မလုပ္လွ်င္    ဘယ္သူလုပ္
မည္နည္း။ယေန႔အေျခအေနကိုပဲၾကည့္ပါ။တကယ္လို႔သာရခုိင္ေတြကသာမကန္႔ကြက္၊အလိမ္အညာ
ေတြကိုမေဖၚထုတ္ႏို္င္လွ်င္ဘယ္လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကမ်ားဘဂၤါလီလူမ်ိဳးစစ္တေကာင္းသားေတြရဲ့ရခိုင္ျပည္
ကိုသိမ္းယူေရး အစီအစဥ္ကိုေဖၚထုတ္ႏို္င္မည္နည္း။က်ေနာ္တုိ႔၀ုိင္းျပီးျခံကာေပးေနသူမ်ားကက်ေနာ္
တုိ ့ဘက္ကမကူညီသည့္အျပင္ထုိစစ္တေကာင္းသားတုိ ့ကိုပင္ေျမွာက္ေပးလိုက္ၾကပါေသးသည္။

ဒါကိုေတာင္ကိုယ့္ဆရာသူမ်ားႏြားအငွားေက်ာင္းသူေတြကကိုယ္ေတြခံေနၾကရမွန္းမရိပ္မိၾကေသး။
ဒါကိုရခုိင္သမိုင္းပညာရွင္မ်ားကအေျမာ္အျမင္ႀကီးမားစြာ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးၾကလုိ႔သာကုလားမ်ား
ထင္သေလာက္ခရီးမေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

က်ေနာ္သတိထားမိသေလာက္ရခုိင့္ပါတီေခါင္းေဆာင္ႀကီးဆိုသူမ်ား၊ရခုိင္၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုသူ
မ်ား၊ေရွ ့မီေနာက္မီဆိုသူမ်ားဘယ္တစ္ေယာက္ကမွ    ထုိကုလားမ်ားလိမ္ေနသည္ကို ေျပာင္ေျပာင္
တင္းတင္းလူသိရွင္ၾကားမကန္႔ကြက္၀ံ့ၾကပါ။   အေၾကာင္းမွာသူတို႔ကိုသူမ်ားအျမင္က်ဥ္းသည္ဟုထင္
မွာစိုးလို ့၊အင္ဂ်ီအိုေထာက္ခံမႈေလ်ာ့သြားမာစိုးလို ့စသည္ျဖင့္စုိးရိမ္ေနၾကျပီးဘာသာသာသနာကြယ္
ေပ်ာက္မည့္အေရးကိုဥေပကၡါျပဳထားနိုင္ၾကပါသည္။     ဒီေလာက္အေရးႀကီးသည့္အေျခအေနမ်ိဳးမွာ
ေတာင္ရခုိင္သားတို ့ကိုယ့္အေရးကိုမလုပ္လွ်င္ဘယ္အခ်ိန္မွာသြားလုပ္မည္နည္း။

ထိုသုိ ့ ဆိုလိုက္သျဖင့္က်ေနာ့အားလူမ်ိဳးေရးအျမင္ က်ဥ္းသူဟုေျပာၾကလွ်င္က်ေနာ္ဆယ္ခါျပန္က်ဥ္း
လိုက္ပါအံုးမည္။အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။အစၥေရးလူမ်ိဴးတို ့လူမိ်ဳးေရးအျမင္က်ဥ္းလြန္းသျဖင့္သာသူတို႔
ကမၻာ့အလယ္တြင္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ျဖင့္ယေန႔၀င့္ထယ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။သူတို႔သာလူမ်ိဳး
ရးအျမင္က်ယ္ၾကလွ်င္ယေန႔ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔ကိုသမိုင္းတြင္ျပန္ရွာေနၾကေလာက္ျပီ။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
တုိ ့လူမ်ိဳးေရးအျမင္က်ဥ္းခဲ့လို ့သာယေန ့ျမန္မာျပည္၏ေျမပံုဒီအတုိင္းရွိေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။သူသာ
အျမင္က်ယ္ခဲ့လွ်င္ရခုိင္လူမ်ိဳးတုိ႔လြပ္လပ္ေရးတာၾကာလွျပီ။ဆိုေတာ့က်ေနာ္တုိ႔လူမ်ိဳးေရးအျမင္က်ဥ္း
ၾကဖုိ႔အမ်ားႀကီးလုိအပ္ပါသည္။ ဆိုေတာ့က်ေနာ္တုိ ့ ရခုိင္လူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကိုလူမ်ိဳးေရးအ
ျမင္သိပ္မက်ယ္ၾကဖုိ႔ေမတၱာခံလိုပါသည္။ သူတုိ႔ႏိုင္ငံေရးအျမင္ေတြသိပ္က်ယ္ေနၾကလွ်င္ရခုိင္လူမ်ိဳး
ေတြပ်ဴေတြႏွင့္္အတူဒ႑ာရီမွာသြားေနၾကရမွာစိုးလုိ ့ပါ။ေနာက္တစ္ခုေမးစရာရွိပါသည္။

ေကာင္းျပီယေန႔ႏိုင္ငံတကာရခုိင္အမ်ိဳးသားအသင္းႀကီးကိုလူမႈေရးအဖြဲ ့ကေနႏိုင္ငံေရးအဖြဲ ့အသြင္
ကိုသူတုိ႔အလုိက်ေျပာင္းလိုက္ျပီဆိုပါစို႔။ယခုရွိေနၾကေသာပါတီအဖြဲ ့အစည္းအသီးသီးကသူတုိ႔ပါတီ
အဖြဲ ့အစည္းမ်ားကိုဖ်က္သိမ္းျပီးအသင္းႀကီးတြင္ပါ၀င္ၾကမည္ဟုအသင္းႀကီးကိုေ၀ဖန္ေနၾကသူမ်ား
ကအာမခံေပးႏိုင္ၾကမည္လား။ 

ဒီေမးခြန္းကိုကာယကံရွင္မ်ားေျဖေပးၾကေစလုိပါသည္။တိုင္းျပည္အက်ိဳးကိုလုိလားသူအခ်င္းခ်င္းသာ
ဆိုလွ်င္အဖြဲ ့အစည္းခ်င္းမတူယင္လဲျပသနာမရွိ။  မိမိတုိ႔အခ်င္းခ်င္းတူသည္ကိုတြဲလုပ္၊မတူသည္အ
သာထားကိုယ္ႏိုင္ရာတာ၀န္ကိုအသီးသီးယူျပီးကိုယ့္လူမ်ိဳးအတြက္    အလုပ္လုပ္ၾကလွ်င္က်ေနာ္တုိ႔
တြတေန ့ေအာက္က်ေနာက္က်လူမ်ိဳးအျဖစ္ကလြတ္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ထုိသုိ႔မဟုတ္ပဲကိုယ္ႏွင့္စိတ္
သေဘာခ်င္းမတိုက္ဆုိင္သူကိုရန္သူဟုစြပ္စြဲ၊တသက္လံုးႏိုင္ငံေရးလူမႈေရး  နလန္မထူႏိုင္ေအာင္ႏွိပ္
ကြပ္္၊ကိုယ္တုိင္ကလည္းဘာမွထိထိေရာက္ေရာက္မ္လုပ္ႏိုင္၊     ဒီၾကားထဲသူမ်ားလုပ္ႏိုင္သေလာက္
လုပ္ေနၾကသည္ကိုလည္းမနာလုိမရႈစိမ့္ျဖစ္ေနၾကလွ်င္ေတာ့က်ေနာ္တုိ ့လိုလားသည့္ပန္းတုိင္သည္
ၾကာေလေ၀းေလျဖစ္ၾကရပါေတာ့မည္။တုိင္းျပည္အတြက္       လူမ်ိဳးအတြက္ဥာဏ္စြမ္း ဥာဏ္စရွိသ
ေလာက္စိတ္ရင္းမွန္ကန္စြာျဖင့္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာအဖြဲ ့၀င္မ်ားကိုမကူညီခ်င္ေနပါ၊မေႏွာင့္ယွက္ပါ
ႏွင့္ဟုသာအဖြဲ ့ႀကီးကိုယ္စားေမတၱာရပ္လိုပါသည္။အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ ယေန႔ဒဘလ်ဴေအအို
အဖြဲ ့ႀကီးသည္သမိုင္းလိုအပ္ခ်က္အရ၊ရခုိင္ျပည္သူတုိ ့၏လက္ရွိအေျခအေန၏ေတာင္းဆိုမႈအရေပၚ
ထြက္လာေသာအမ်ိဳးသားအင္အားစုအဖြဲ ့ႀကီးတစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။အသင္းႀကီးကို၀ုိင္း၀န္းျပဳစုပ်ိဳးေထာင္
အသင္းႀကီးစိမ္းလန္းစိုျပည္အခက္အလက္ေ၀ေအာင္  က်ေနာ္တုိ႔အတူႀကိဳးစားၾကရပါမည္။သို႔မွသာ
ေနာင္လာေနာင္သားတုိ႔အားထားရာအရိပ္ခိုရာ ေအးခ်မ္းသည့္ဘူမိနက္သန္ေျမတစ္ခုကိုက်ေနာ္တို ့
ထားခဲ့ႏိုင္ပါမည္။မဟုတ္လွ်င္ေတာ့ေနပူက်ဲက်ဲ ကႏၱာရထဲမွာက်ေနာ္တုိ ့ေတရဲ ့မ်ိဳးဆက္ေတြဒုကၡပင္
လယ္ေ၀ေနၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ပါသည္။

စာဖတ္ပုရိတ္သတ္မ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ျပန္လည္ေဖၚျပေပးလုိက္ပါသည္။

WAO -အဖြဲ ့၀င္တစ္ဦး

No comments:

Post a Comment