Thursday, November 8, 2012

မသင္မေနရပညာေရးကို အေျခခံပညာၿပီးဆံုးသည္အထိ တိုးျမႇင့္သင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံပညာျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးတြင္ မသင္မေနရ ပညာ ေရးႏွင့္ အခမဲ့ပညာ
ေရးစနစ္ကို အေျခခံ ပညာအဆင့္ ၿပီးဆံုးသည္အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
"မသင္မေနရပညာေရးကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ က်င့္သံုးေနတယ္ဆိုေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ေသးဘူး။
မူလတန္းအထိပဲ မသင္မေနရပညာေရးအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး မတတ္ႏိုင္တဲ့ကေလးေတြအတြက္
ေထာက္ပံ့ေပးတယ္။ အတန္းအလိုက္ဆို ေလးတန္းအထိေပါ့။ ဒီေလးတန္းအထိပဲ တတ္ႏိုင္တဲ့
ကေလးက အလြန္ဆံုးရွိ ကုိးႏွစ္၊ ၁၀ ႏွစ္ပဲ။ ဒီအသက္နဲ႔ အျပင္မွာ ဘာလုပ္မလဲ။ ေက်ာင္းလည္း
ဆက္ မတက္ႏိုင္ဘူး။ ပညာဒါနနဲ႔ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးသင္ေက်ာင္းေတြကို ေရာက္သြားရင္ေတာ့
ကေလးအတြက္ ကိစၥမရွိေပမယ့္ မေရာက္ႏိုင္တဲ့ကေလးေတြ ရွိေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခမဲ့ပ
ညာေရးစနစ္ကို အေျခခံပညာ ၿပီးဆံုးသည့္အထိ။ အခုဆို ၁၂ တန္းလုပ္မယ္ဆိုရင္ ၿပီးဆံုးသည္
အထိ အခမဲ့သင္ၾကားေပးဖို႔ လိုတယ္။ အဲဒီေလာက္ဆို အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေလာက္ ရွိမယ္။ အေျခ
ခံပညာၿပီးတာနဲ႔ အနည္းဆံုး ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚကိုယ္ ရပ္ႏိုင္မယ္" ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရး
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္း မ်ားကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ေဒါက္တာ
သိန္းလြင္က ေျပာသည္။
ကေလးအားလံုးအတြက္ မသင္မေန ရ ပညာေရးသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္
တစ္ႏိုင္ငံကြဲျပားၾကသည္။
အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၌ လက္ရွိေပၚလစီအရ ေက်ာင္း၀င္ရမည့္ အသက္အရြယ္မွာ ေလးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္ခြဲျဖစ္
ၿပီး အေစာဆံုး ေက်ာင္းထြက္ႏိုင္သည့္ အသက္မွာ ၁၆ ႏွစ္ ျဖစ္သည္။
၂၀၁၃ တြင္မသင္မေနရ ပညာေရးကို ကေလးအသက္ ၁၇ ႏွစ္ အထိ တိုးျမႇင့္ၿပီး ၂၀၁၇ တြင္ ၁၈
ႏွစ္ အထိ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။
အေမရိကန္၌ ျပည္နယ္အလိုက္ ကြဲျပားမႈရွိသည္။ ေက်ာင္း၀င္ရမည့္ အသက္အရြယ္မွာ ငါးႏွစ္
မွ ရွစ္ႏွစ္ အတြင္းျဖစ္ၿပီး အေစာဆံုးေက်ာင္းထြက္ ႏိုင္ခ်ိန္မွာ ၁၆ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္တြင္းျဖစ္သည္။
အခ်ဳိ႕ျပည္နယ္မ်ား၌ မိဘက ေလွ်ာက္ ထားလာပါက ၁၄ ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းထြက္ ခြင့္ျပဳသည္။
အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ မသင္မေနရ ပညာေရးသတ္မွတ္ခ်က္မွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ပညာေရးေပၚလစီအရ
ကေလးအသက္ ေျခာက္ႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္အထိ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မသင္မေနရပညာေရးကို ယေန႔အထိ သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ လံုး၀ေက်ာင္း
မေနေသာကေလး မ်ား၊ မူလတန္းပညာမဆံုးမီ ေက်ာင္း ထြက္သြားေသာကေလး မ်ားစြာရွိေန
ေသးသည္။
အဆိုပါစနစ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္အတြက္ အဓိကအားျဖင့္ ပညာ ေရး အသံုးစရိတ္တိုး
ျမႇင့္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ ပညာေရးအတြက္ သံုးစြဲေငြမွာ ႏိုင္ငံ၏ အျခားအသံုးစရိတ္မ်ား၏ သုံး
ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး အနည္းဆံုး ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ သံုးစြဲသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳေဆြးေႏြး
ခဲ့ၾကသည္။
အလားတူ ေက်ာင္းအေရအတြက္၊ စာသင္ခန္းႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း မ်ား လံုေလာက္စြာ
ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္သလုိ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ ေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ သင့္
ေလ်ာ္ ေသာ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံ Universal Design ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာ မ်ား စီစဥ္ေပး
ရန္လိုအပ္သည္ဟုဆိုသည္။
သို႔မွသာ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိးႏွင့္ စာသင္ခန္းအရြယ္အစားတို႔ မွ်တမႈရွိႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ လာသည့္ဆရာမ ေဒၚတင္တင္သန္းက ေျပာသည္။
အလားတူ ပညာေရးစနစ္အတြက္ အေရးပါေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေရးဆြဲ ရာတြင္ ေဒသအလိုက္
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ယဥ္ ေက်းမႈေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ သင္႐ိုးၫႊန္း တမ္းျဖစ္ရန္လိုအပ္သလို ျပည္သူလူထု
လက္ခံေသာ အမ်ဳိးသားပညာေရးမူ၀ါဒ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းလမ္းၫႊန္ကို အေျခခံ ရန္ လိုအပ္
ေၾကာင္း ေဒါက္တာသိန္းလြင္ က ေျပာသည္။
"လက္ရွိသင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းက ေဒသ အလိုက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ မကိုက္ညီဘူး ျဖစ္ေနတယ္။
တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္း အတာနဲ႔ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းဟာ အေျခခံ တူရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဒသလိုအပ္
ခ်က္ ေပၚမူတည္ၿပီး ေရးဆဲြသင့္တယ္။ ဥပမာ ေတာင္ေပၚကေလးကို ဆားခ်က္နည္း သင္ခန္းစာ
ေပးတာထက္ ေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းသင္ခန္းစာ သင္ေပးတာ သူတို႔အတြက္ သင္ယူမႈစြမ္းရည္
ကို အား ေပးရာေရာက္သလို အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္း ပညာေရးအတြက္လည္း အေထာက္အ
ကူ ျဖစ္ေစတယ္"ဟု ေဒါက္တာသိန္းလြင္က ေျပာသည္။
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းသည္ ၀ိဇၨာ၊ သိပံၸ မခြဲဘဲ အေျခခံပညာၿပီးဆံုးသည္အထိ သင္ ၾကားရန္ တြန္း
အားေပးႏိုင္ရမည္ျဖစ္ သည္။ အလားတူ စာေမးပြဲဗဟိုျပဳစနစ္ အစား သင္ယူမႈဗဟိုျပဳစနစ္ကို
အားေပး သင့္ၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ သင္ၾကား နည္းစနစ္ကို လြတ္လပ္စြာရရွိရန္ လိုအပ္
ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ လက္ရွိအစိုးရသည္ ပညာေရးက႑ တိုးတက္ရန္အတြက္ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကို ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။
၎ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ပညာေရး ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူအားလံုး ပါ၀င္ခြင့္ရွိရန္
လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ အလားတူ အေျခခံပညာအတြက္ လူစြမ္းအားအရင္းအ
ျမစ္ တစ္ခုျဖစ္ ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္႔ ထားေရးကိုလည္း အေလးေပးေဆာင္
ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အေျခခံ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆြးေႏြးသူ ဆရာမ
တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚေအး ေအးသင္းက ေျပာသည္။
"မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္ တန္းဆိုၿပီးခြဲျခား မသတ္မွတ္ဘဲ အေျခခံ လစာနဲ႔ အခြင့္
အေရးတန္းတူရရွိဖို႔ လို အပ္တယ္။ အခုေတာ့ မူလတန္းဆရာ ေတြက လစာနည္းတယ္။
လစာနဲ႔ ခံစား ခြင့္ေတြတိုးရဖို႔အတြက္ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းအဆင့္ကိုတက္ဖို႔ ႀကိဳးစား
ေနရတယ္။ အဓိကကေတာ့ အေျခခံ အသံုးစရိတ္ေတြကိုကာမိဖုိ႔ပါ။ က်ဴရွင္ ဆိုတာဟာလည္း
ဒီကိစၥနဲ႔ဆက္စပ္ေန တယ္။ လစာနဲ႔ခံစားခြင့္ကိုသာ တန္းတူ ေပးထားရင္ သူတို႔လည္း အေျခခံ
ပညာ မွာ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ မူလတန္းမွာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာလုပ္ႏိုင္မွာပါ"ဟု ေဒၚေအးေအးသင္းက
ေျပာသည္။
၂၀၁၅ တြင္ တစ္ကမၻာလံုးရွိ ကေလး အားလံုး ေက်ာင္းေနႏိုင္ေရးအတြက္ ယူနစ္စကိုကဦး
ေဆာင္၍ေအာင္ျမင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။
၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ Jomtien ညီလာခံ၌ စတင္ လံႈ႔ေဆာ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ Daker
ညီလာခံ၌ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ့ဲရာ ႏိုင္ငံ မ်ားစြာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
Daker ညီလာခံမွ မူႀကိဳပညာေရး ကိုတိုးခ်ဲ႕ရန္၊ အခမဲ့မသင္မေနရ မူလ တန္းပညာေရးကို
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္၊ ဘ၀တစ္သက္တာ ကြ်မ္းက်င္ စရာမ်ားကို သင္ယူရန္၊ အရြယ္
ေရာက္ၿပီး သူမ်ား စာမတတ္သူ ပေပ်ာက္ေရး၊ က်ား မတန္းတူ ပညာေရးႏွင့္ အရည္အခ်င္း
ျမင့္မားေသာ ပညာေရးမ်ား စေသာ အခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၅ တြင္ ျပည့္မီေစရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း
ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
ပညာေရးသည္ ခႏၶကိုယ္ႏွင့္ ဉာဏ္ ရည္ခ်ဳိ႕ယြင္းေသာ ကေလးမ်ား၊ အျခား အထူးလိုအပ္ခ်က္
ရွိေသာ ကေလးမ်ား အပါအ၀င္ ကေလးအားလံုးအတြက္ျဖစ္ ရမည္ဟု ညီလာခံက သတ္မွတ္
ထားသည္။

မန္မာတိုင္းမ္ သတင္းစာမွ ေဆာင္းပါးရွင္ ခ်ယ္ရီသိန္း၏ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရန္အခြင့္မသာခဲ့သည္ကိုေတာင္းပန္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment