Monday, January 20, 2014

တမ်ိဳးသားလံုးအတြက္ ပညာေရး

ပညာေရးစနစ္တခုကုိတည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုတာ အသိပညာရွင္အတတ္ပညာရွင္ေတြရဲ့အခန္းက႑ အေရး ပါ ေၾကာင္းအရင္ကေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။တခါ တုိင္းျပည္အတြက္ ေရးဆြဲတဲ့ပညာေရးစနစ္ ဟာ လဲ တုိင္းျပည္ ထဲ မွာ ေနထုိင္တဲ့ျပည္သူေတြအားလံုးနင့္ အံ၀င္တဲ့ အသံုးတည့္ တဲ့ပညာ ေရး စ နစ္ ျဖစ္ဖို႔ လဲ အထူးၾကီးလွပါတယ္။ ေငြ ေၾကးတတ္ႏုိင္တဲ့အသိုင္းအ၀ိုင္းကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ေငြေၾကးခ်ိဳ႔ တည့္တဲ့မိသားစု မိသား စုေတြအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ျမိဳ႔ျပမွာေနထုိင္တဲ့ျပည္သူေတြအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ေက်းလက္မွာေနထုိင္တဲ့ေတာင္သူလယ္သမားဆင္းရဲသားေတြအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီပညာေရး စနစ္ ဟာ အက်ိဳးရွိရပါမယ္။ဒါမွဒီတုိင္းျပည္ဒီလူ႔ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ေကာင္း မြန္ျပည့္ စံုတဲ့ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ လာမွာပါ။ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုတဲ့ပညာေရးစနစ္ဆိုရာမွာ စနစ္တခုကိုတခါေရး ဆြဲ လုိက္ ရံုနင့္ရာ သက္ ပန္ဒီအတုိင္းရွိေနရမယ္လု႔ိမဆိုလုိပါဘူး။အေျခအေနအခ်ိန္အခါဟာအျမဲတမ္းေျပာင္း လဲေနတယ္ဆိုတာကိုသတိထားဖို႔ ပညာေရးဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြအေနနင့္ျပည္တြင္းနင့္ႏုိင္ငံ တကာ အေျခ အေနေတြကိုမ်က္ေျခမျပတ္ဖို႔နင့္ ႏုိင္ငံတကာမွာ ကိုယ့္ႏုိင္ငံက ပညာေရးစနစ္ ဘယ္အ ေျခ အေန အဆင့္အတန္းမွာရွိေနတယ္ဆိုတာကို အျမဲသံုးသပ္ေနၾကဖို႔အေရးၾကီးပါတယ္။

ဒီလိုသံုးသပ္ေနဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံပညာေရးသုေတသနအဖြဲ႔တို႔လိုပညာေရးဆိုင္ရာသုေတသန အဖြဲ႔ အစည္းေတြဟာ လြတ္လပ္ျပီး အေႏွာင္အဖြဲ႔ကင္းဖို႔အေရးၾကီးပါတယ္။ တုိင္းျပည္ တြင္း မွာ လိုအပ္ေနတဲ့ အားနည္းေနတဲ့အခ်က္ေတြကိုစနစ္တက်သုေတသနလုပ္စာတမ္းေတြျပဳစုျပီး စဥ္ ဆက္ မျပတ္ ထုတ္ ျပန္ေပးေနဖို႔အင္မတန္အေရးၾကီးလွပါတယ္။ဒီလုိထုတ္ျပန္တဲ့ အေပၚမွာ သက္ ဆုိင္ ရာတာ၀န္ ရွိသူေတြ၊အေကာင္အထည္ေဖၚေပးရမယ့္အာဏာပိုင္ေတြအေနနင့္ အခ်ိန္မီျပဳ ျပင္ ေပးၾကဖို႔လိုပါတယ္။

ကိုယ့္တုိင္းျပည္မွာ ခၽြတ္ယြင္းေန တဲ့ေခတ္စနစ္နင့္အသံုးမတည့္တဲ့ပညာေရးစနစ္တခုကို အာဏာ ပိုင္ေတြ ကိုေၾကာက္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အရည္ေသြးမီတဲ့ပညာေရးသုေတသန ေတြအခ်ိန္ မီ မတင္ျပႏုိင္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ လိုအပ္သလို အေျပာင္း အလဲမလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဘူးဆိုယင္ အဲဒီ တုိင္း ျပည္ရဲ့ မ်ိဳး ဆက္ေတြကို အားလံုးအညြန္႔ခ်ိဳး လုိက္တာ နင့္ အတူတူပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အမွီ အခို ကင္းျပီး လြတ္လပ္စြာေလ့လာ သုေတသနျပဳစုႏုိင္ ဖို႔ဟာလဲတုိင္းျပည္တျပည္မွာမရွိမျဖစ္အေရးပါလွပါတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာ ႏုိင္ငံတကာ ပညာ ေရးနင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းၾကီးေတြျဖစ္တဲ့ OECD (The Organization for Economic Co-Operation and Development) အဖြဲ႔က ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ျပန္တဲ့ PISA (The Programme for International Student Assessment) လို အစီ ရင္ ခံစာမ်ိဳးကိုလဲ အေသ အခ်ာ ေစာင့္ ၾကည့္ နားေထာင္ေနဖို႔ အေရး ၾကီး ပါတယ္။ အဲဒီ အဖြဲ႔ၾကီး ေတြဟာ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံေတြတင္မက တကမၻာလံုးက ႏုိင္ငံေတြရဲ့ပညာေရးဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈ ဆုတ္ ယုတ္ မႈစတာေတြကိုပညာရွင္ေတြ စနစ္တက် စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနၾက တာျဖစ္လို႔ အထူး ၾသဇာ ၾကီးမားလွပါတယ္။ဒီအဖြဲ႔ၾကီးရဲ့ေလ့လာမႈေတြထဲမွာ သခ်ၤာနင့္သိပၸံဘာသာရပ္ေတြကို ေလ့လာ ရံု တင္မက သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံေတြမွာ ခေလးေတြေက်ာင္းမွာ ဘယ္ေလာက္ ေပ်ာ္ၾက သလဲ၊ မူလ တန္းမွာအဆင့္မွာေက်ာင္းထြက္တဲ့ခေလး ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ၊ အလယ္တန္းအဆင့္မွာေက်ာင္းထြက္တဲ့ခေလးဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ၊အထက္တန္းအဆင့္၊တကၠသိုလ္အဆင့္စတဲ့အဆင့္ေတြမွာ ေက်ာင္းထြက္တဲ့ရာခုိင္ႏႈန္းဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ၊ဘာေၾကာင့္လဲ စတဲ့အခ်က္ေတြကိုေလ့လာ သံုး သပ္ ျပေလ့ရွိပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ဆရာ၊ဆရာမေတြရဲ့လစာအေျခအေန၊ ဆရာ၊ဆရာမေတြရဲ့ အရည္ အေသြးစတာေတြကိုလည္းႏိုင္ငံအလုိက္ႏႈိုင္းယွည္ေဖၚျပထား တာေတြကို လည္းေလ့ လာႏုိင္ပါတယ္။ဆရာ၊ဆရာမေတြ သင္ၾကားျပသတဲ့အရည္အေသြးဟာ ခေလးေတြ ရဲ့ တတ္ေျမာက္မႈ မွာအထူး အ ေရး ပါတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွာဆရာ၊ ဆရာမေတြ အရည္ အေသြးျမင့္မားေအာင္အထူး လုပ္ ေဆာင္လာၾကတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ဆရာ၊ဆရာမေတြ ကိုလံုေလာက္ တဲ့ လစာေတြ၊ရသင့္ရထုိက္တဲ့ခံစားခြင့္ေတြရွိေနဖို႔ဟာလဲဒီႏုိင္ငံရဲ့ပညာေရးစနစ္တခုေအာင္ျမင္ဖို႔မွာအထူး
အေရးၾကီးေၾကာင္းသတိျပဳၾကရပါမယ္။

PISA ရဲ့အစီရင္ခံစာထဲမွာအျခားအေရးၾကီးတဲ့အခ်က္ေတြကေတာ့ သက္ဆုိင္ရာအာဏာ ပိုင္ေတြ၊ ပညာေရးဆုိင္ရာတာ၀န္ ရွိသူ ေတြ ကို ပါအျပဳ သေဘာေဆာင္တဲ့အၾကံအဥာဏ္ေတြကို ပါ ေပး တတ္ တာမို႔ ႏုိင္ငံတကာအစုိးရ ေတြ၊ ပညာ ေရး ဆုိင္ ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊အင္စတီက်ဴရွင္းေတြက အင္မတန္အေလးထား တတ္ၾကပါ တယ္။ ေရာဂါတခုကိုအခ်ိန္မီသိလုိက္ရတဲ့အတြက္ အခ်ိန္ မီ ကုစားႏုိင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့ သ ေဘာ လဲသက္ေရာက္ပါတယ္။
၂၀၁၂-ခုႏွစ္အတြက္ OECD ရ့ဲ PESA အစီရင္ခံစာကို ေအာက္မွာေဖၚျပ ထားပါ တယ္။ http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf

အထူးသတိထားရမယ့္အခ်က္တခုက ပညာေရးဆုိင္ရာအေျခခံပညာသင္ရိုးေတြ up to date ျဖစ္ေန ဖို႔ ပါပဲ။ နည္းပညာေတြအဆက္မျပတ္တုိးတက္ေျပာင္းလဲေနတဲ့ေခတ္ၾကီးမွာ ခေလးေတြဟာ အေျခခံပညာ မူလ တန္း ကေန တကၠသိုလ္အထိ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာဗဟုသုတေတြကိုေပးႏုိင္တဲ့၊ အဲဒီလိုေပးတဲ့ သင္ရိုး ညႊန္း တန္းေတြကိုအခ်ိန္မီျပဳျပင္ေရးဆြဲၾကဖို႔အထူးဂရုစုိက္ၾကရပါမယ္။ေျပာင္းလဲေနတဲ့ေခတ္ကာလၾကီးနင့္အညီ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြရဲ့ သင္ရိုးညႊန္တမ္းေတြမွာ နည္းပညာ ပိုင္းဆုိင္ရာ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈေတြဟာ မရွိမျဖစ္တဲ့ကိစၥပါ။

တုိးတက္တဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ခေလးေတြ game ကစားတဲ့အခ်ိန္၊ခေလးေတြ သခ်ၤာ စတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြေလ့က်င့္ခန္းေတြကို ကြန္ပ်ဴတာသင္ခန္းစာအျဖစ္လုပ္ဖို႔အခ်ိန္ စတာေတြကို တပတ္ ဘယ္ႏွစ္နာရီပါရ မယ္ ဆုိတာေတြကို မျဖစ္မေနထည့္ေရးဆြဲရပါတယ္။

ေက်ာင္းတုိင္းမွာ ရွိတဲ့ခေလးအေရအတြက္နင့္လံုေလာက္တဲ့ကြန္ပ်ဴတာ ရွိဖို႔ စ တဲ့ အခ်က္ ေတြ ကို လဲ ေက်ာင္းတေက်ာင္းရဲ့ရွိသင့္ရွိထုိက္တဲ့ အဂၤါ ရပ္ ေတြထဲမွာထည့္ထားျပီး အဲဒီအဂၤါ ရပ္ ေတြနင့္ ညီ ညြတ္ေအာင္စနစ္တက်လုိက္နာရတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။
ကြန္ပ်ဴတာအခ်ိန္မွာ ကြန္ပ်ဴတာ ကို ခေလးေတြအသံုးျပဳႏုိင္ဖို႔ဆုိတာ ျမိဳ႔ျပမွာ၊ ေက်းလက္ မွာ ဆို ျပီးကြဲျပားမႈ မရွိသင့္ပါဘူး။ တတို္င္း ျပည္လံုးမွာအတူတူပဲျဖစ္သင့္ပါတယ္။။ျမိဳ႔ျပက မူလတန္း ေက်ာင္းကခေလးေတြ တပတ္ကို ကြန္ပ်ဴ တာအခ်ိ္န္ႏွစ္နာရီရွိရတယ္ဆုိရင္ေက်းလက္က မူလ တန္းေက်ာင္းက ခေလးေတြလဲ ကြန္ပ်ဴ တာကို တပတ္ကို ႏွစ္နာရီျဖစ္ ေအာင္ သင္ေပး ႏုိင္ ေအာင္လုပ္ေပးၾကရပါမယ္။။ဒါမွ အားလံုး နင့္ ကိုက္ညီတဲ့ အံ၀င္ တဲ့ပညာေရးစနစ္ လို႔ေခၚႏုိင္ တာျဖစ္ပါတယ္။က်ေနာ္တုိ႔တုိင္းျပည္မွာေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲႏုိင္မႈအေျခအေနကလဲ နည္းပါးေသး တာမို႔ ကြန္ပ်ဴတာကို ေက်းလက္က အေျခခံ ပညာ ေက်ာင္းေတြမွာသံုးစြဲ ႏုိင္ဖို႔ ကေတာ့ အေတာ္ေလးၾကိဳးစားယူၾကရမယ့္အေျခအေနပါပဲ။

ဒီလုိလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ေကာင္းမြန္သင့္ေတာ္တဲ့ပညာေရးစနစ္ကိုအေကာင္ အထည္ေဖၚဖို႔ ဆို ရာမွာ လက္ရွိတုိင္းျပည္ကိုတာ၀န္ယူေနတဲ့အစုိးရေတြမွာအမ်ားၾကီးတာ၀န္ရွိပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ဒီမုိကေရ စီ ႏုိင္ငံေတြ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲအၾကိဳကာလ မဲဆြယ္စဥ္ေတြမွာ သက္ဆုိင္ရာ ပါတီေတြ၊ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတို႔ပါတီရဲ့မူ၀ါဒေတြကိုျပည္သူ ကိုအေသ အခ်ာခ်ျပၾကရပါတယ္။ အေျခ ခံ ပညာ ေရးစနစ္မွာေတာ့ဘယ္လို ျပဳျပင္သြားမယ္၊အဆင့္ျမင့္ပညာေရးက႑မွာေတာ့ဘယ္လို စသ ျဖင့္ခ်ျပ ရပါတယ္။ျပီးေတာ့သက္ဆုိင္ရာတကၠသိုလ္ေတြကိုသြားျပီး ေဟာေျပာပြဲေတြ၊ တကၠသိုလ္ ကဆရာေတြႏွင့္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြေမးတာကိုစိတ္ရွည္လက္ရွည္ရွင္းျပေျဖၾကရပါတယ္။

ဒီလုိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈေတြကိုမူတည္ျပီးပညာရွင္ေတြက ဒီမူ၀ါဒကေတာ့တုိင္းျပည္ရဲ့ ပညာေရးစနစ္ အတြက္ ပိုမုိေကာင္းမြန္လာမယ္၊ဟုိပါတီရဲ့မူ၀ါဒကေတာ့ ဒီလိုအားနည္းခ်က္ရွိတယ္စသည္ျဖင့္ အ*ဂ တိကင္းကင္း နဲ႔တုိင္းျပည္ရဲ့အက်ဳိးတခုတည္းကိုၾကည့္ျပီးအၾကံ ျပဳၾက၊ေထာက္ျပၾကလုပ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုေထာက္ျပေ၀ဖန္ တာကိုလဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြက တေလး တစားနားေထာင္ၾက တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ေက်ာင္းေနအရြယ္ခေလးတေယာက္ ေက်ာင္းမတက္ႏုိင္ဘူး၊ေက်ာင္းကိုမေရာက္ဘူးဆိုရင္ အစိုးရ မွာ အျပည့္အ၀တာ၀န္ရွိပါတယ္။တာ၀န္ယူရပါတယ္။မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္ ဟာ မူလတန္း ကေန ၁၀ တန္းထိထားရွိတယ္ဆုိရင္ အဲဒီအရြယ္ခေလးေတြအားလံုး (ေသဆံုး သြား တာ က လြဲ ရင္)ေက်ာင္း ကိုေရာက္ကိုaရာက္ရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္မူလတန္း၊အလယ္တန္း၊အထက္ တန္းေက်ာင္း ေတြ မွာ ႏွစ္ မကုန္ခင္ကတည္းက ေနာက္ႏွစ္မွာ ေက်ာင္းကို အသစ္ဘယ္ေလာက္ တုိး လာမယ္၊ အတန္း တက္ သူဘယ္ေလာက္၊ဆရာ။ဆ၇ာမအင္အားဘယ္ေလာက္၊အထူးဂရုစိုက္ရမယ့္ခေလးက ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ပါမယ္၊ ဒါေၾကာင့္အဲဒီအတန္းမွာ လက္ေထာက္ဆရာ ဘယ္ေလာက္ ခန္႔ ထားရမယ္၊စာအုပ္ စာတမ္း က ဘယ္ေလာက္လုိမယ္၊စတဲ..စတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအားလံုးဟာ ေက်ာင္းရာသီမကုန္ခင္ ကတည္း က ေက်ာင္းတုိင္းမွာေနာက္ႏွစ္အတြက္အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၾကရပါ တယ္။အခ်ိ္န္တန္ရင္ ခေလးေတြကို သက္ ဆုိင္ ရာမိဘေတြအေနနင့္ေက်ာင္းကိုပို႔လုိက္ရံုပါပဲ။ မိဘ ေတြ ရဲ့ တခုတည္းေသာ တာ၀န္ က ေက်ာင္း ဖြင့္ ရင္ မိမိတို႔ခေလးေတြ ကိုေက်ာင္း ကိုေရာက္ ေအာင္ ပို႔ဖို႔ကလြဲျပီက်န္တာဘာမွမလိုပါဘူး။ ကိုယ့္ခေလး ကေက်ာင္းမွာ၊ဆုိပါစို႔သခ်ၤာမွားအားနဲေနတယ္ဆုိရင္သခ်ၤာေတာ္ေအာင္လုပ္ေပးဖို႔က ေက်ာင္းရဲ့တာ၀န္ပါ။ဆရာ၊ဆရာမေတြရဲ့တာ၀န္ပါ။ဒီလုိေကာင္း မြန္ တဲ့ပညာေရးစနစ္မ်ိဳး က်ေနာ္တို႔တုိင္းျပည္မွာ ျဖစ္လာေအာင္ၾကိဳးစားၾကရပါမယ္။


ေနာက္တခု အေရးတၾကီးသတိထားၾကရမယ့္အခ်က္တခ်က္ကိုေထာက္ျပလိုပါတယ္။ဒါကေတာ့ ခေလး ေတြ ကို အတန္းထဲမွာ အဆင့္ခြဲသတ္မွတ္တဲ့အေလ့အထေတြပါ။ ဒီလိုအေလ့ အထ မ်ိဳး ကမၻာ ေပၚ မွာပညာေရးမွာထိပ္ဆံုးကိုေရာက္ေနတဲ့ဘယ္ႏုိင္ငံမွာမွမရွိဘူးဆိုတာကို သတိထား မိၾက ေစလုိပါတယ္။ အဆင့္ေတြခြဲျခားထားျခင္းအားျဖင့္ခေလးေတြကို စိတ္ပိုင္းရာေတြ ဖိအားျဖစ္လာ ေအာင္လုပ္တာဟာ ခေလးေတြရဲ့ပညာေရးမွာဆိုးက်ိဳးကိုသာျဖစ္ေစပါတယ္။ခေလးတေယာက္ဟာ အတန္းထဲမွာပထမ ရဖို႔မရဖုိ႔ ထက္ ဒီခေလးတက္ေရာက္သင္ၾကားေနတဲ့အတန္းနင့္ကိုက္ညီတဲ့ သင္ၾကားမႈေတြကို ဘယ္ေလာက္ လုိက္ႏုိင္ သလဲ မလုိက္ႏုိင္သလဲက ပိုအေရးၾကီးပါတယ္။

ခေလးတေယက္ကို ပထမ ရေအာင္ၾကိဳးစားေနာ္ သမီးဆိုရင္ ဒီကေလးမွာ ေက်ာင္းမွာ ေပ်ာ္ ရႊင္စြာစာသင္ဖို႔ထက္ ပထမ ရဖုိ႔ဆိုတဲ့စိတ္တြန္းအားကပိုလာျပီ။အဲဒီတြန္းအားဟာ ႏုနယ္တဲ့ ခေလး တေယာက္ကို ၾကီးမားတဲ့စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစတတ္တယ္ဆုိတာ ဆရာ၊ဆရာမ ေတြေရာ မိဘေတြေရာအထူးသတိထားၾကဖို႔ပါ။တခါ အတန္းမွာ အဆင့္အင္မတန္ ေအာက္ ကို ေရာက္ေန တဲ့ ခေလးမွာလဲငါကေတာ့သူတို႔ေလာက္မေတာ္ဘူး၊ငါေတာ့အသံုးမက်ဘူး၊ငါေတာ့သိပ္ညံ့တဲ့ေကာင္ စသည္ျဖင့္ အားငယ္စိတ္ေတြသိမ္ငယ္ရွက္ရြံ႔စိတ္ေတြ ငယ္စဥ္က၀င္သြား တတ္သလို၊ မိဘေတြကလဲ ဒီေလာက္ ည့ံရသလား၊အသံုးမက်ဘူးလားလို႔ျပစ္တင္မာန္မဲလိုက္ရင္ခေလးရဲ့ စိတ္ ထိ ခုိက္မႈကအဆိုး ဘက္ ကိုဦးတည္ သြားတတ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္တခ်ိဳ႔ခေလးေတြ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ နင့္ေက်ာင္းေျပးတတ္ တာ ေတြျဖစ္ လာၾက တာပါ။

ေနာက္ဆံုးတခုထပ္ေျပာပါရေစ။ေက်ာင္းယူနီေဖါင္းကိစၥပါ။ေက်ာင္းယူနီေဖါင္းေတြကိုလဲ ႏုိင္ငံ ေတာ္ ေတာ္မ်ား
မ်ားမွာ ၀တ္တာကိုမေတြ႔ရပါဘူး။ဥပမာ ေနာ္ေ၀းမွာ ဆိုရင္ခေလးေတြေရာ၊ ဆရာ၊ ဆရာမေတြေရာ ဘယ္ သူမွေက်ာင္းယူနီေဖာင္းမလိုပါဘူး။ဒီအတုိင္းပဲအားလံုးေက်ာင္းကိုသြားၾကပါတယ္။သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ဖို႔ပဲလုိပါတယ္။ေအးတဲ့အတြက္ ေအးတဲ့ရာသီဥတုနင့္ကိုက္ညီေအာင္ပဲ သတိ ထားၾကရတာကို ေတြ႔ရပါ တယ္။ ေက်ာင္းယူနီေဖါင္းဆိုတဲ့ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးကို မိဘ ေတြ ေရာ၊ ခေလးေတြေရာ သက္သာ တာကိုေတြ႔ရတာမုိ႔ အတုယူဖို႔ေကာင္းတဲ့အခ်က္တခ်က္လို႔ျမင္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ေက်ာင္းယူနီေဖါင္း၀တ္တာကိုအျပဳသေဘာေထာက္ျပတဲ့သူေတြရွိပါတယ္။ ဥပမာ ေက်ာင္းစိမ္းလံုခ်ဥ္။အက်ီၤျဖဴနင့္ဆိုရင္ ဒါကေတာ့ ေက်ာင္းသား/သူ ဆိုတာ အျပင္ က ခေလးနင့္အလြယ္တကူခြဲထားႏုိင္တယ္။ေက်ာင္းေျပးရင္လဲအလြယ္တကူသိႏုိင္တယ္လုိ႔ေျပာၾကပါတယ္။ေက်ာင္းေျပးခ်င္တဲ့ခေလးက အိမ္ကထြက္လာကတည္းက ရိုးရိုးအ၀တ္အစားေတြ ထည့္ လာ ရင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ဒါက တပုိင္း ပါ။ေနာက္တပိုင္းက ခေလးတေယက္ကို အျပင္ကခေလး လား ေက်ာင္းသားလားဆုိတာကို ယူနီေဖါင္း ၾကည့္ျပီး ဆံုးျဖတ္ေနစရာမလိုပါဘူး။ ဒီခေလးရဲ့ အရြယ္ ဟာ ေက်ာင္းေနရမယ့္ အရြယ္ ဆို ရင္  ေက်ာင္းတက္တဲ့အခ်ိန္မွာ(အေရးၾကီးတဲ့က်န္းမာေရးဆုိင္ ရာ ကိစၥရွိလို႔မိဘေတြကိုယ္တုိင္ ခြင့္တုိင္ျပီးေခၚ ထားတာကလြဲရင္)ေက်ာင္းမွာရွိကိုရွိေနရမွာပါ။ဒီေန႔ကိုယ့္ခေလးေက်ာင္း ကိုမလာႏုိင္ဘူး ဆို ရင္ဘာေၾကာင့္မလာႏုိင္သလဲသက္ဆုိင္ရာအတန္းပိုင္ဆရာမကိုတေလးတစားမျဖစ္မေနအသိေပးရပါတယ္။ဒီလိုမဟုတ္ရင္ဒီခေလးဟာေက်ာင္းမွာရွိကိုရွိရပါမယ္။ ခၽြင္းခ်က္ မရွိပါဘူး။မသန္မစြန္းရင္ မသန္မစြန္းတဲ့ခေလးနင့္ဆုိင္တဲ့ေက်ာင္း၊မ်က္မျမင္ရင္ မ်က္မျမင္နင့္ ဆုိင္ တဲ့ေက်ာင္းမွာရွိေနရပါမယ္။လူမ်ိဳး၊ဘာသာ၊ႏုိင္ငံသား၊ဧည့္ႏုိင္ငံသား ဘာမွခၽြင္းခ်က္မရွိပါဘူး။ အသက္ အရြယ္နင့္ကိုက္ညီတဲ့အတန္းကို ခေလးတေယာက္ဟာ သူေရာက္ေနတဲ့ ေနရာ(ႏုိင္ငံ)မွာ တက္ေရာက္ သင္ၾကားခြင့္ရွိကို ရွိေနရပါမယ္။

ဒါမွအားလံုးနင့္ကိုက္ညီတဲ့ပညာေရးစနစ္၊ေကာင္းမြန္တဲ့ပညာေရးစနစ္၊လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းအတြက္အက်ိဳးျပဳတဲ့
ပညာေရးစနစ္ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းတင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

က်ေနာ္ေရးသားတာနင့္ပတ္သက္လို႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳေထာက္ျပတာ ကို ေလးစား စြာ နင့္အစဥ္ၾကိဳဆုိပါတယ္။

ေအာင္ျမင္စိုး
၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္။တနဂၤေႏြေန႔။

No comments:

Post a Comment