Friday, August 7, 2009

ရခိုင္သမိုင္းထဲက ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုတို ့ႏွင့္ သမုိင္းျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားဆိုလွ်င္

သမိုင္းဆိုလွ်င္လိမ္လို႔မရ၊ေရွးႏွစ္ေပါင္းေသာင္းႏွင္႔ေထာင္ႏွင္႔ရာႏွင္႔ ရွိခဲ႔ေသာေရွးေခတ္အ
ေဆာက္အအံု၊ပိရမစ္၊ ေက်ာက္စာ၊ ဘုရားပုထိုး၊ေစတီ၊ဒဂၤါးမ်ား၊လူ႔အရိုးစုမ်ား၊ဒါးလွံေက်ာ
က္ဆူး လက္နက္မ်ား၊ စာေပအကၡရာမ်ား၊ယဥ္ေက်းမွူရိုးရာအ၀တ္အစားမ်ားစသည္တို႔သ
ည္အတိတ္သမိုင္းကိုသက္ေသၿပဳႀကေလသည္။ထိုနည္းတူေရွးေခတ္္ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔၏အ
တိတ္သမိုင္းႏွင္႔မွတ္တမ္းမွတ္ရာတို႔သည္ယေန႔မ်က္ေမွာက္ကာလရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔အတြက္ခို
င္ခန္႔လွပေသာသမိုင္းအေမြအႏွစ္ၿဖစ္သည္၊ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔မွာ ကိုယ္႔ထီးကိုယ္႔နန္းႏွင္႔ဘုရင္
မင္းအဆက္ဆက္အုပ္စိုးစံခဲ႔ေသာ လူမ်ိဳးၿဖစ္သည္။ဘုရင္မင္းအဆက္ဆက္တို႔၏အမည္န
ာမတို႔သည္လည္းသကၠာရာဇ္ႏွင္႔အတူေရးမွတ္ထားလွ်က္ေမာ္ကြန္းထိုးလွ်က္ရွိႀကသည္။
ရခိုင္လူမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားၿဖစ္ေသာၿမိဳေခၚခမီး၊ခ်င္း၊ သက္၊ဒိုင္းနက္၊ကမန္၊မရမာႀကီးစေသာလူ
မိ်ဳးႏြယ္မ်ားသည္လည္းေရွးေခတ္ရခိုင္ၿပည္တြင္ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔ႏွင္႔ ရင္းႏွီးခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ႀကေ
သာတမိတည္းေပါက္ညီရင္းအကိုေမာင္ႏွမသားခ်င္းမ်ားၿဖစ္ႀကသည္။ၿမန္မာရာဇ၀င္သမို
င္းတြင္လည္းၿမန္မာဘုရင္အဆက္ဆက္ႏွင္႔သမိုင္းအေဆာက္အအံုမ်ားရွိႀကၿပီးရခိုင္တို႔ႏွင္႔
ေရာေထြးသက္ဆိုင္ေသာ သမိုင္းေႀကာင္းရာမ်ားရွိႀကသည္။ၿမန္မာသမိုင္းပညာ၇ွင္တို႔သ
ည္ ၄င္း၊ရခိုင္သမိုင္းပညာရွင္တို႔သည္၄င္းေရွးေခတ္သမိုင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင္႔
ဆိုလွ်င္ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္သံုးသပ္ေလ႔လာတိတိက်က် သုေတသနၿပဳႀကရသည္၊ယင္းမွာသ
မိုင္းပညာရွင္တို႔၏ႀကီးမားေသာပညာ ဥာဏ္စြမ္းပကားေႀကာင္႔ေနာင္လာေနာင္သားတို႔အ
တြက္တန္ဖိုးၿဖတ္မရသည္႔ရတနာအေမြအႏွစ္မ်ားၿဖစ္သည္၊လူ႔အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား
ႏွင္႔စာေပအကၡရာမ်ားကိုသုေတသနၿပဳေနႀကေသာသမိုင္းပညာရွင္တို႔သည္ေရွးေခတ္လူ
မ်ိဳးတမ်ိဳးကိုေတြ႔ရွိႀကလွ်င္ကမၻာတ၀ွမ္းလံုးမွသိပၸံပညာရ်င္တုိ႔သည္၄င္း၊မႏုသေဗဒပညာရွ
င္တို႔သည္၄င္းလူမ်ိုးႏွင္႔ပါ တ္သက္ၿပီးသုေတသနၿပဴႀကလိမ္႔မည္ၿဖစ္သည္၊သို႔ဆိုလွ်င္ရခိုင္
ၿပည္မွမူဆလင္ကုလားလူမ်ိဳးတို႔မွာေရွးေခတ္ရခိုင္ၿပည္မွလူမ်ိဳးႏြယ္မဟုတ္မွန္းသိသာထင္
ရွားေနၿပီၿဖစ္သည္။
စင္စစ္အားၿဖင့္ရခိုင္ရာဇ၀င္မွာလည္းမရွိ၊ၿမန္မာရာဇ၀င္မွာလည္းအသိအမွတ္မၿပဳေသာယ
င္းလူမ်ိဳးတို႔မွာအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာအစိုးရအဆက္ဆက္တို႔ကပင္ခိုး၀င္လာေသာလူမ်ိုဳးဟုစြပ္
စြဲထားၿခင္းခံရသူမ်ားၿဖစ္ေနသည္၊တဘက္နိုင္ငံႏွင္႔ ကပ္လွ်က္ရွိေသာေႀကာင္႔အလြယ္တ
ကူခိုး၀င္ေရာက္နိုင္ေသာအေၿခအေနႀကလည္းရွိသည္၊တဘက္နိုင္ငံတြင္မူဆလင္လူမ်ိဳးမ်
ားရွိေနရာမည္သည္႔နည္းႏွင္႔မွ်ရခိုင္ၿပည္၏လူမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမၿဖစ္နိုင္ေႀကာင္းကိုမႏုသေဗဒ
ပညာရွင္မ်ားကဓါတ္ခြဲခန္းတြင္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးစရာ မလိုေတာ႔ဘဲ သိရွိႀကၿပီးၿဖစ္သည္။ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဦးစီးဌါနတို႔သည္ၿမန္မာနိုင္ငံတြင္ရွိေနရာသမိုင္းအခ်က္အလက္မ်ာ
းႏွင္႔ပါတ္သက္ၿပီးမွားယြင္းမွူလည္းမရွိနိုင္ေပ၊တခ်ိန္တည္းမွာပင္သမိုင္းပညရွင္တို႔သည္လ
ည္းသူတို႔၏သုေတသနၿပဳခ်က္မ်ားကိုအမွားအယြင္းခံႀကမည္မဟုတ္ေပ၊ထို႔ေႀကာင္႔ ရခိုင္
ၿပည္မွသမိုင္းပညာရွင္မ်ား၊ၿမန္မာလူမ်ိဳးသမိုင္းပညာရွင္မ်ားတို႔သည္မူဆလင္ကုလားလူမ်ိ
ဳးတို႔အားသူတို႔၏နာမည္လိမ္လူမိ်ဳးသစ္တခုဖန္တီးမွႈတခုကိုၿပတ္ၿပတ္သားသား ၿငင္းခ်က္
ထုတ္ႀကၿပီးၿဖစ္သည္။
ယင္းမွာ ရခိုင္လူမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမဟုတ္ေႀကာင္းပင္ၿဖစ္သည္။ ------------------------------ကၽြန္ေတာ္ေၿပာေနသည္မွာမႏုကေဗဒသမိုင္းပညာရွင္မ်ားအခန္း၊သိပၸံဆိုင္ရာသုေတသန
စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားအစိပ္အပိုင္းကိုေၿပာေနၿခင္းၿဖစ္သည္၊ယခုသူတို႔ မည္သည္႔အတြက္
ေႀကာင္႔ သဲသဲမဲမဲ လိမ္ေနႀကရသနည္းဆိုေသာအေၿဖကို ရွာႀကည္႔သည္။ ရခိုင္သမိုင္းပညာရွင္မ်ားမဟုတ္ေသာနိုင္ငံေရးသုေတသီမ်ား၊ မ်ိဳးဆက္သစ္ရခိုင္နိုင္ငံေရး
သမားတို႔၏ အဆိုအရ သူတို႔မွာ လွ်ိဳ႔၀ွက္အစီအစဥ္ ရွိႀကသည္၊လူမ်ိုးႏြယ္စုအၿဖစ္သာရရွိ
သြားလွ်င္ရခိုင္ၿပည္မွတဆင့္ဗမာၿပည္သို႔အလံုးအရင္းႏွင္႔၀င္ေရာက္ႀကေတာ႔မည္ၿဖစ္သည္
၊လုံုး၀ၿဖစ္နိုင္ေသာအခ်က္မို႔လည္းအင္မတန္ေႀကာက္စရာၿဖစ္သည္။သို႔ေသာ္လမ္းေဘးမွ
အေတြးအေခၚတို႔ႏွင္႔လြယ္လြယ္ႏွင္႔တြက္ခ်က္ထားေသာသူတို႔၏စီမံကိန္းမွာလံုး၀မၿဖစ္ေပ
ၚနိုင္ေႀကာင္းသူတို႔လက္ေတြ႔နားလည္ေနႀကၿပီၿဖစ္သည္၊ထို႔ေႀကာင္႔လည္းရခိုင္သမိုင္းပည
ာရွင္တို႔၏နိုင္ငံတကာေဟာေၿပာေနမွႈမ်ားကိုစိုးရိမ္ႀကီးစြာေႀကာက္လန္႔ေနႀကၿခင္းၿဖစ္သ
ည္။ပညာရွင္တို႔ေဟာေၿပာလွ်င္သူတို႔၏အေႀကာင္းကိုကမၻာကသိရွိသြားမည္မို႔ သူတို႔ေႀက
ာက္လန္႔ၿခင္းမွာ သဘာ၀က်သည္၊သို႔ေပမင္႔ ယင္းေဟာေၿပာၽမွႈမ်ိဳးကိုမၿပဴလုပ္နိုင္ရန္ၿခိမ္း
ေၿခာက္ ေနေသာသတင္းကိုလည္း ႀကားေနရသည္။
မူဆလင္လူမ်ိဳးတို႔မွာကမၻာ႔အႀကမ္းဖက္သမားတာလီဘမ္တို႔ႏွင္႔ ပါတ္သက္ေနမွႈမ်ားရွိေန
သလ္ိုခုလည္းၿခိမ္းေၿခာက္ေနသည္႔သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုရရွိထားႀကရာရခိုင္သ
မိုင္းပညာရွင္တို႔အားစိုးရိမ္ေနႀကရသည္၊ေအာက္တန္းက်ေသာစိတ္သေဘာမ်ိဳးတို႔ႏွင္႔ ယ
င္းကဲ႔သို႔ေသာအၿပဳအမူမ်ားကို ယဥ္ေက်းေသာလူ႔အေဆာက္အအံုေလာကတြင္လက္သ
င္႔မခံႀက၊တခ်ိန္တည္းမွာပင္သူတို႔၏နိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုမည္မွ်ပင္လွွ်ိဳ ့၀ွက္ထား
ထားဗမာၿပည္အား မူဆလင္နိုင္ငံေတာ္အၿဖစ္လံုး၀ၿပဳလုပ္ေရးကိုမူဗမာနိုင္ငံေရးသမားမ်ာ
းအား၄င္း၊စစ္အစိုးရအား၄င္း၊ရခိုင္နိုင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအား၄င္းနိုင္ငံေရးအသိပညာေ
ပးေရးမွာ အထူးအေရးႀကီးသည္ဟု ထပ္ေလာင္းေၿပာဆိုႀကသည္။
ပါးစပ္ရာဇ၀င္ေလွ်က္ေၿပာေနမွူတို႔ႏွင္႔ သမိုင္းလိမ္လို႔မရမွန္းသိရွိ သြားလွ်င္သူတို႔၏ထြက္
ေပါက္တခုသာရွိသည္။ယင္းမွာသူတို႔ကိုလက္ခံစကားေၿပာေနေသာခ်င္းလူမ်ိဳးတို႔ကို္၄င္း၊
ရွမ္းလူမ်ိဳးတို႔ကို၄င္း၊ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔ကို၄င္း၊ဗမာလူမ်ိဳးတို႔ကို၄င္း။သူတို႔လက္သင္႔ခံပါမည္
လားဟု ေမးၿမန္းသင္႔သည္။ယင္းလူမ်ိဳးတို႔ကသာလက္သင္႔ခံၿပီး မိသားစုလို ညီရင္းအကို
လိုေနပါမည္။ရွမ္းကုလားလူမ်ိဳးစုအၿဖစ္ၿဖင္႔၄င္း။ကရင္လူမ်ိဳးစုအၿဖစ္ၿဖင္႔၄င္း၊ခ်င္းကုလား
လူမ်ိဳးစု၊ဗမာလူမ်ိဳးစုအၿဖစ္ၿဖင္႔၄င္းသူတို႔လက္သင္႔ခံပါသည္ဟုဆိုကယင္းနယ္ေၿမမ်ားသို႔
သြားသင္႔သည္။
ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔ကမွူ ေရွးေခတ္ရခိုင္ၿပည္ကလူမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကိုသာအသိအမွတ္ၿပဳႀကသည္
မို႔တေႀကာင္း၊ရခိုင္ၿပည္ကိုမူဆလင္နိုင္ငံအၿဖစ္အေနၿဖင္႔၄င္းလံုး၀အၿဖစ္မခံနိုင္ဟုေၿပာဆို
ႀကသည္။
တခုေတာ႔ရွိသည္၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ေမာ္ကြန္း( အမ်ိဳးသီလ၊ ႏွစ္ဌါနကို၊ၿပည္႔၀မဏၱိဳင္၊ေစာ
င္႔စြမ္းနိုင္သည္၊ဘြဲ႔မည္လွႏွင္႔၊အနတၱသညာ၊ေခၚအပ္ရာတည္း။အရွင္နာဂိဒေမာ္ကြန္းကား
ကမာတည္သေရြ ့ရွိသည္၊ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔သည္လည္းယင္းေမာ္ကြန္းကဲ႔သို႔က်င္႔ႀကံေနထိုင္
ႀကံသည္။
ထို႔ေႀကာင္႔ၿမန္မာနိုင္ငံရွိတိုင္ရင္းသားညီအကိုေမာင္ႏွစ္မတို႔ကလည္းခ်စ္ႀကည္ရင္းႏွီးစြာေ
အးအတူပူအမွ်ေနထို္င္ႀကၿပီးဗုဒၶဘာသာနိုင္ငံေတာ္ကိုထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္
နိုင္ႀကေစရန္ေရးသားလိုက္ရပါသည္ဟုဆိုကလြန္အံ႔မထင္။

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ (စစ္ေတြ ) စာေရးဆရာ၊ကဗ်ာဆရာ နယူးေယာက္။အေမရိကနိုင္ငံ

ေဆာင္းပါးပါအေတြးအေခၚမ်ားမွာ စာေရးသူ၏အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္။No comments:

Post a Comment