Thursday, July 7, 2011

ဤခရီးမ၀ီးပါယာ

ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစု၏ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုကိုပင္ခ်ဥ္းနင့္၀င္ေရာက္လာယာျဖစ္ေတ။ရာစုသစ္မာႏိုင္ငံတိုင္း
လူမ်ိဳးတိုင္းကသူ ့ထက္ငါအယင္ၾဟိကိုေရာက္ဖုိ ့ႀကိဳးစားနိမ္ကတ္ေတ။  ကမၻာ့စူပါ ပါ၀ါ အေမရိကန္က
စစ္အီးကာလေနာက္ပိုင္း စူပါ ပါ၀ါအျဖစ္ကနိမ္ သူ ့နိမ္ရာကိုအစား၀င္ေရာက္လာဖုိ ့(သုိ ့)မွ်ေ၀ရဖုိ ့ျဖစ္
လာေရ။တရုတ္၊အိႏၵိယ စသည္ျဖင့္။  ဂ်ပန္ကလည္းႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာမွာသူရို  ့တိၾသဇာတက္ဖုို ့ပို
လုိ ့ႀကိဳးစားလာေရ။သမၼတဘုရွ္လက္ထက္မာ ဂ်ပန္၏ ဖြဲ႔စည္းပံုကုိျပဳျပင္လို႔ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း
မာ ေဒထက္ပါ၀င္လာဖုိ ့ေထာက္ခံတိုက္တြန္းခဖူးေစာ၀္ကိုမွတ္မိလုိက္ေတ။
အိႏၵိယလည္း လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏အျမဲတမ္းအဖြဲ  ့၀င္အျဖစ္္ကိုေရာက္ဖုိ ့တာစူနိမ္ေရ။

က်ေနာ္ ေျပာခ်င္ေစာ၀္က ကိုယ့္တုိင္းျပည္ကိုယ့္လူမ်ိုးအတြက္     ဇာပိုင္လုပ္နိမ္ကတ္ေတလဲဆုိေစာ၀္ ပါ။ႏွစ္ဆယ္တစ္ရာစုမာကိုယ့္တုိင္းျပည္ အတြက္ အားကစားက႑မာပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ႏိုင္ငံေရးက႑မာပင္
ဖစ္ျဖစ္၊နည္းပညာက႑မာပင္ျဖစ္ျဖစ္ က႑တုိင္းမာ သူ ့ထက္ငါအခ်ိန္တုိင္းမာ….
ႀကိဳးစားနိမ္္ကတ္ေတ။
ျပိဳင္ဆုိင္နိမ္ကတ္ေတ။
အခ်ိန္တစကၠန္ ့ေတာင္ျဖဳန္းဖုိ ့ကိုမေျပာေက့ ။ေလာက္ေတာင္မေလာက္။

ေယ့အခ်ိန္မာ ရခုိင္လူမ်ိဳးတိဇာတိလုပ္နိမ္ကတ္ပါလဲ။     သူ ့ရို  ့၏လက္ဟိအေျခအေနတိကဇာပိုင္လဲ။
ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးဇတ္ခံုမာ  ဇာအခန္းက႑မာ   ထိထိေရာက္ေရာက္ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္နိမ္ကတ္ေတလဲ။
ဆန္းစစ္ဖုိ ့လိုလာပါေရ။
က်ေနာ္ေျပာခ်င္ေစာ၀္က   လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီး၏ ပါ၀င္မႈမဟုတ္ပါ။လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအေနနင့္ပါ၀င္ႏိုင္
မႈကိုဆိုလိုေစာ၀္ပါ။

က်ေနာ္ႏိုင္ရပ္ျခားသားတိနင့္စကားေျပာရေရခါ။
ဇာလူမ်ိုးလဲ၊ဇာကလာေစာ၀္လဲ။မိန္းကတ္ပါေရ။
က်ေနာ္ရခုိင္လူမ်ိဳးပါ၊ရခုိင္ျပည္ကလာေစာ၀္ပါ။
စိတ္မေကာင္းပါ၊ေဒႏိုင္ငံေဒလူမ်ိဳးတစ္ခါလဲမၾကားဘူးလုိ ့ပါလုိ ့သူကျပန္မိန္းပါေရ။
ေယေက က်ေနာ္ကဆက္လုိ ့…
က်ေနာ္အေသအခ်ာ ရွင္းျပပါေမ။
ရခုိင္ျပည္ႏွင့္ရခုိင္လူမ်ိဳးဆိုေစာ၀္က …
က်ေနာ္ ကမၻာ့ေျမပံုကို ျဖန္ ့ခ်၊
ျမန္မာျပည္ေျမပံုထဲက အေနာက္ဘက္ျခမ္းကို က်ေနာ္လက္ညႈိးထုိးျပ။ေယခါ….
ေဒေစာ၀္ ျမန္မာျပည္မဟုတ္လားလုိ ့ျပန္မိန္းေရ။
ေယေက ျပန္ရွင္းျပရသိန္းေရတစ္ေခါက္။….
ဟုတ္ပါေရ၊ေလာေလာဆယ္ေတာ့ျမန္မာျပည္ထဲမာပါ။ေယေကလဲ  အယင္ကေတာ့မဟုတ္ပါလုိ ့ အစ
ခ်ီျပီးေက ရခုိင္သမိုင္းကိုအာေပါက္ေအာင္တတ္သေလာက္မွတ္သေလာက္နင့္ရွင္းျပရေရ။
ေယမ အားနာ ပါးနာနင့္ ေခါင္းညိတ္ေတ။ေယ့ေစာ၀္ေတာင္သူ ့မ်က္လံုးက ခြဲထြက္ေရး၀ါဒီသမားလား၊
လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္ဖို ့လူတိလားဆုိေရအၾကည့္နင့္။

ကိုယ့္တုိင္းျပည္အေၾကာင္း၊    ကိုယ့္လူမ်ိဳးအေၾကာင္းကိုရိုးရုိးသားသားေျပာျပေစာ၀္ေတာင္လြတ္လြတ္
လပ္လပ္ေျပာလုိ ့အဆင္မေျပႏိုင္ေရအေျခအေန။

ေယနင့္ျဖစ္လို ့လဲ ေလာကမာ လြတ္လပ္မႈေလာက္တန္ဖို ့ဟိေစာ၀္  ေဒကမၻာတစ္ခုလဲမဟိလုိ ့ဗီယက္
နမ္ေခါင္းေဆာင္ ဟိုခ်ီမင္း ကေျပာခေစာ၀္ကို။
လြတ္လပ္မႈဆုံးရႈံးေက အရာရာ ဆံုးရံႈးလားယာလုိ အေတြးအေခၚပညာရွင္တိကေျပာခေစာ၀္ကို။

ဆုိးလိုက္ေတဘ၀။
ခက္လိုက္ေတခံရ။
ရင္ထဲမာ
 ၾဟွက္ျခင္း၊
၀မ္းနည္းျခင္း၊
ခံျပင္းျခင္း။
လြတ္လပ္မႈဆံုးရံႈးနိမ္ေရလူတစ္ေယာက္မရာသိနိုင္ေရ၊ကၽြန္လုပ္ခံနိမ္ရေရလူတစ္ေယာက္ရာခံစားနား
လည္ႏိုင္ေရ သိမ္ငယ္ျခင္းတိ ရင္ထဲမာအျပည့္။
ေအာ္...
ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာႏွစ္ဆယ့္ငါး ႏွစ္ေတာင္ ကိုယ့္အရွင္ကိုယ့္သခင္နင့္၀ီးနိမ္ေရလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး။မ်ိဳးဆက္သံုး
ဆက္နည္းပါးေလာက္ အမိမဲ့သား      ရီမဲ့ငါးတိဘ၀က ရင္ထဲမာ ေၾကနပ္ျခင္း၊အလုိက်ျခင္းရို ႔တိဇာပိုင္
ေရာက္ႏိုင္ဖုိ ့လဲ။

ယပိုင္အနိမ္အထားမ်ိဳးမာ က်ေနာ္ရို  ့အခ်င္းခ်င္း…
 ရန္ေစာင္နိမ္ကတ္ဖုိ ့သိမ္းလား။
 မနာလုိ မိစၦိယစိတ္ တိ ထားနိမ္ကတ္ဖုိ ့သိမ္းလား။
တစ္ေယာက္အမွားကို တစ္ေယာက္ ဆီအေပါက္ၾဟွာပိုင္  ၾဟွာလုိ ့ထုိင္လုိ ့အျပစ္တင္နိမ္ကတ္ဖုိ ့သိမ္း
လား။

သို ့မဟုတ္…
အခ်င္းခ်င္း၀ိုင္း၀န္းေဖးကူလို ့တူရာကို အားစိုက္လို ့အလုပ္လုပ္ကတ္ဖုိ ့လား။
နားလည္မႈတိတည္ေဆာက္လုိ႔တစ္ေယာက္နင့္တစ္ေယာက္ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွစ္မတိပိုင္ ခိုင္ခုိင္မာမာ
လက္တြဲလုိ ့ အမ်ိဳးသားေရးကို လုပ္ကတ္ဖုိ ့လား။
က်ေနာ္ရို  ့ေဒနိကိုယ့္ ကို ကိုအထပ္ထပ္မိန္းကတ္ရဖုိ ့မိန္းခြန္းတိပါ။

လူဆိုေစာ၀္အမွားနင့္မကင္းႏိုင္။ေယခါ…..
ေစတနာအမွားလား..
တမင္တကာအမွားလား…
မသမာမႈတိနင့္လား….
အျပစ္ကင္းေရ ရိုသားစြာမွားယြင္းျခင္းလားဆိုေစာ၀္ကို ျဖစ္လာေရျပသနာကိုအေျခခံလုိ ့ကာယကံရွင္
တိနင့္ကိုယ္တိုင္သေဘာထားႀကီးမႈတိကို အလွ်ံပယ္သံုးျပီးေက စကားေျပာဖုိ ့ဆိုေက က်ေနာ္ရို ႔ဇာျဖစ္
လုိ ့နားလည္မႈမရႏိုင္လဲ။ညီညြတ္မႈတစ္ခုကိုဇာျဖစ္လုိ ့မတည္ေဆာက္ႏိုင္လဲ။

ကိုင္း….
လာ တခ်က္ေလာက္အားလံုးစကားေျပာကတ္ေမ။
က်ေနာ္ရို  ့တိအားလံုးေစာ၀္ အဖရခုိင္ျပည္ကိုခ်စ္ကတ္ေလလူေဂ်းပါ။က်ေနာ္မာေယ့ယံုၾကည္မႈတစ္ခု
လံုး၀ အခုိင္အမာဟိနိမ္ေရ။

ေယေကလဲ က်ေနာ္ရုိ  ့ၾကားထဲမာ ကြာဟခ်က္က……
ခ်စ္ပံုခ်စ္နည္း။
ခ်စ္နည္းမတူလုိ ့ျပသနာတက္ရေစာ၀္ပါ။
ဇာနင့္တူနိမ္ကတ္လဲဆိုေက…
ေလာင္းတစ္စင္းကိုအတူစီးလုိ ့လားကတ္ေတလူအခ်င္းခ်င္းတိ….
တစ္ေယာက္နင့္တစ္ေယာက္သေဘာထားကြဲလုိ ့    လူႏွစ္ေယာက္မာ ဦးတစ္ေယာက္ ပဲ့တစ္ေယာက္
ေက်ာခုိင္းလုိ ့အသကုန္ေလွာ္နိမ္ကတ္ပိုင္ပါ။
ခရီးက ေရာက္ဖုိ ့ကိုမေျပာေက့။ေနာက္ဆံုးေလာင္းေတာင္ခါးပုိင္းက ျပတ္လားႏိုင္ပါေရ။

ေယေက က်ေနာ္ရို  ့တခရီးတည္းလားလူတိအခ်င္းခ်င္း။
ရီေၾကာင္းကၽြမ္းေရလူက လမ္းကိုေသခ်ာျပ။
တက္မ ကိုင္ကၽြမ္းက်င္လူက တက္မကိုကိုင္။
ခြန္အားေကာင္းလူက တက္ခတ္။
ရာသီဥတု ကၽြမ္းက်င္ေရလူက သဘာ၀    ေဘးဆိုးတိေရာက္ႏုိင္မေရာက္ႏိုင္ၾကည့္လူတိက ၾကည့္။့လီ
တုိက္မႈအလားအလာကိုၾကည့္လုိ ့ရြက္ေထာင္သင့္လူက ရြက္ကိုကို္င္။
အသိပညာဗဟုသုတ ဟိေရလူတိကို မိန္းစရာဟိေက     မိန္းလို ့သူရို ့၏အႀကံအဥာဏ္ပီးမႈတိနင့္အတူ
က်ေနာ္ရို  ့လုိရာခရီးကိုေရာက္ဖုိ ့ ခရီးအတူႏွင္ကတ္ေမဆိုေက….
ပန္းတုိင္ကို ကေယာင္းပင္မေရာက္ပဲ နိမ္ဖုိ ့လား။

ေယေက….
က်ေနာ္ရို  ့ဇာကိုေစာင့္နိမ္ကတ္ဖုိ ့လိုသိမ္းလဲ။
ေဒနိ။ေဒအခ်ိန္။ေဒစကၠန္ ့မ အဖရခုိင္ျပည္အတြက္ အလုပ္စလုပ္ကတ္ေမ။
အသူတက္ကိုစကိုင္ဖုိ ့လဲ။
အသူ တက္မကိုကိုင္ဖုိ ့လဲ။
အသူ ရြက္ကိုကိုင္ဖုိ ့လဲ။
ရီပက္ေတလူ လဲမဟိလုိ ့မျဖစ္။ခရီးႏွင္နိမ္ေရေလာင္းတစ္စင္းမာသူလဲအေရးႀကီးေရ။
တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေရေခတ္စနစ္နင့္အညီ      က်ေနာ္ရို  ့လက္နင့္ေဂ်းခတ္နိမ္လို ့လဲမျပီး။ေခတ္မီ
စက္ကရိယာတိ တတ္ဖုိ ့လိုေကလဲ တတ္ႏိုင္ေအာင္၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစားကတ္ရဖုိ ့။

လီေၾကာင္းကၽြမ္းက်င္လူတိ ထြက္လာလတ္ကတ္ပါ။
တက္မ ကၽြမ္းက်င္လူတိ ထြက္လာလတ္ကတ္ပါ။
ပင္လယ္ရီေၾကာင္းကၽြမ္းက်င္လူတိ ထြက္လာကတ္ပါ။
က်ေနာ္ရို  ့ခရီး ပန္းတိုင္ကိုေရာက္ဖုိ ့မ၀ီးပါယာ။
ေဒခရီး မ၀ီးပါယာ။ႏွစ္ေပါင္း ၂၂၆ ႏွစ္ေတာင္ ႏွင္နိမ္ကတ္ေတခရီးမဟုတ္ပါလား။

မင္းစိုးအိမ္

No comments:

Post a Comment