Sunday, July 3, 2011

CHINES PROVERBS

တ႐ုတ္ စကားပံုမ်ား

All the rivers run into the sea, yet the sea is not full.
.ျမစ္မ်ားအားလံုးသည္ ပင္လယ္အတြင္းသို႔ စီး၀င္ေသာ္လည္း ပင္လယ္သည္ ျပည့္လွ်ံမသြား။

Among the ten fingers there are long and short.
လက္ေခ်ာင္းဆယ္ေခ်ာင္းပင္လွ်င္ တိုေသာလက္ေခ်ာင္းကတို၍ ရွည္ေသာလက္ေခ်ာင္းက ရွည္
သည္။

At a distance from home a man is judged by what he seems : near home, by what he is.
၄င္း၏ ပတ္၀န္းက်င္မဟုတ္သည့္ ေနရာ၌ လူတစ္ေယာက္အား သူ၏ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ၊ ေျပာဆို
နထိုင္မႈတို႔ႏွင့္ အကဲျဖတ္ၿပီး ၄င္း၏ပတ္၀န္းက်င္၌မူ သူ ဘာဆိုသည့္အခ်က္နွင့္ အကဲျဖတ္သည္။

At brith we bring nothing, at death we take away nothing.
ေမြးဖြားလာသည့္အခ်ိန္၌ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ဘာမွယူေဆာင္မလာၾက။ ေသဆံုးသည့္အခါ၌လည္း ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ဘာမွ ယူေဆာင္မသြားၾက။

Avoid offending three classes of people-officials, customers, and widows.
လူသံုးမ်ိဳးသံုးစားႏွင့္ရန္မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ပါ။အရာရွိ အရာခံမ်ား၊မိမိထံမွပစၥည္း၀ယ္ယူ အားေပး
ေနသည့္ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ မုဆိုးမတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

Be inwardly clever but outwardly clownish.
အေပၚယံအျမင္မွာေတာ့ ရယ္ခ်င္စရာ ေကာင္းေနပါေစ၊
သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္၌ လွပ္ေနေအာင္ ပါးနပ္ေနပါေစ။

Beautiful or not, it is my native land.
လွလွ မလွလွ ဤေျမသည္ ကြၽႏု္ပ္၏ေမြးရပ္ေျမျဖစ္သည္။

Behind the smile, a dagger may be hidden.
အျပံဳး၏ေနာက္ကြယ္၌ ဓားေျမွာင္တစ္ေခ်ာင္းသည္ လွ်ိ႔၀ွက္စြာ ရွိေနႏိုင္သည္။

The best kind of acquaintance is acquaintance with each other's heats.
အေကာင္းဆံုးေသာ အသိအကြၽမ္းမွာ တစ္ေယာက္၏ စိတ္ကို တစ္ေယာက္က နားလည္းသိရွိ
သည့္ အသိအကြၽမ္းပင္ျဖစ္သည္။

Better die ten years earlier than live those years in poverty.
ဆင္းဆင္းရဲရဲႏွင့္ ေနေနရျခင္းထက္ ဆယ္ႏွစ္ေစာ၍ ေသရျခင္းက ပို၍ပင္ေကာင္းေသးသည္။

Blame yourself as you would blame others; excuse yourself.
အျခားသူမ်ားအား အျပစ္တင္သကဲ့သို့ သင့္ကိုယ္သင္ အျပစ္တင္ပါ။သင့္ကိုယ္သင္ ခြင့္လႊတ္သကဲ့
သို့ အျခားသူမ်ားအားလည္း ခြင့္လႊတ္ပါ။

Carry your umbrella when the weather is fine; carry food when you are not hungry.
ရာသီဥတုသာယာေနလွ်င္ သင္၏ထီးကိုယူေဆာင္သြားပါ။ ဆာေလာင္ျခမ္းမရွိလွ်င္အစားအစာကို ယူေဆာင္သြားပါ။

Compare with superiors, I have less; compare with inferiors, I have more.
ကိုယ့္ထက္သာလြန္မ်ားျပားသူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္သည္႕အခါ၌ ကြၽႏ္ုပ္တြင္ရွိသည္႕အရာမ်ားမွာ နည္းေန
သည္။ ကိုယ့္ထက္နိမ့္သူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္သည့္အခါ၌ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ၄င္းတို႔ထက္ ပိုရွိသည္။

Consider the past and you will know the future.
အတိတ္ကို စဥ္းစားသုံးသပ္ပါ။ အနာဂတ္ကို သင္သိလိမ့္မည္။

The contented man, though poor, is happy; the discontented man, though rich, is sad.
ေရာင့္ရဲတတ္ေသာသူသည္ဆင္းရဲေသာ္ျငားလည္းစိတ္ခ်မ္းသာသည္။မေရာင္ရဲႏိုင္ေသာသူသည္ ခ်မ္းသာေသာ္ျငား လည္း စိတ္ဆင္းရဲသည္။

The elephant is killed becuse he has tusks.
ဆင္တြင္ အစြယ္မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ၄င္းသည္ အသတ္ခံရသည္။

The error of on moment becomes the sorrow of a whole life.
တစ္ဒဂၤအမွားတစ္ခုသည္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး စိတ္ဆင္းရဲေစသည္။

Even a tiger takes a nap.
က်ားသည္ပင္လွ်င္ အိပ္ငိုက္ေသးသည္။

Fish see the bait but not the hook, men see the profit but not the peril.
ငါးသည္ အစာကို ျမင္ေသာ္လည္း ခ်ိ္ကိုမျမင္၊ လူသည္ အက်ဳိးအျမတ္ကို ျမင္ေသာ္လည္း အႏၲရာယ္
ကိုမျမင္။

The fish that gets away is always a lage one.
လြတ္သြားေသာငါးသည္ အၿမဲႀကီးသည္။

Going to law is losing a cow for the sake of a cat. အမႈျဖစ္ျခင္းသည္ ေၾကာင္တစ္ေကာင္ရရန္အတြက္ ႏြားတစ္ေကာင္ ဆုံး႐ႈံးခံျခင္းျဖစ္သည္။

Gold is tested by fire, man by gold.
ေရႊကို မီးျဖင့္စမ္း၍ လူကိုေရႊျဖင့္စမ္းသည္။

Good goods are not cheap:cheap goods are not good.
ေကာင္းသည္႕ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေစ်းမေပါ၊ ေစ်းေပါသည္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္လည္းမေကာင္း။

Great politeness usually means " I want something".
အလြန္အမင္း ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ ပ်ဴငွာေနျခင္းသည္ တစ္စုံတစ္ခုကို ကြၽႏ္ုပ္အလိုရွိသည္ ဟူသည့္
အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ေနသည္။

The hand that feeds the ox grasp the knife when it is fattenend.
ႏြားကို အစာေကြၽးသည္႔လက္သည္ ထိုႏြား၀လာ၍ အသားတိုးလာသည္အခါ၌ ဓားကိုဆြဲကိုင္သည္။

The hare does not eat the grass around his burrow.
ယုန္သည္ မိမိေအာင္းသည္႕ ေျမတြင္းနားမွ ျမက္ကိုမစား။

He who grasps at a small advantage incurs a great loss.
အနည္းငယ္မွ်ေသာ အခြင့္အေရးကို ရယူလိုက္သူသည္ ဆုံး႐ႈံးမႈႀကီးႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ရတတ္သည္။

He who is not stingy is not wealthy and he who is not wealthy is not stingy.
ကပ္ေစးမနည္းေသာသူသည္ မခ်မ္းသာ၊ မခ်မ္းသာေသာသူသည္ကပ္ေစးမနည္းတတ္။

He who is one day my teacher is my father for life.
ကြၽႏ္ုပ္အား တစ္ရက္ပညာသင္ၾကားေပးေသာသူသည္ ကြၽႏ္ုပ္၏ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး၌ကြၽႏ္ုပ္
၏ဖခင္ျဖစ္သည္။

Hunger is cured by food, ignorance by study.
ဆာေလာင္မႈကိုအစားအစာျဖင့္ကုစား၍ မသိနားမလည္မႈကို ေလ့လာဆည္းပူးမႈျဖင့္ကုသသည္။

"I heard " is not as good as "I saw".
{ကြၽႏ္ုပ္ၾကားခဲ့သည္}ဟူသည္႕စကားသည္{ကြၽႏု္ပ္ေတြ႔ခဲ့သည္}ဟူသည့္ စကားေလာက္ မေကာင္း။

If one generation has been warlike the ten following will be timid.
အကယ္၍ မ်ဳိးဆက္တစ္ဆက္သည္ စစ္လိုလားခဲ့လွ်င္ ေနာက္ထပ္ မ်ဳိးဆက္ဆယ္ဆက္သည္သူရဲ
ဘာေၾကာင္သည္။

If one has three ounces of silver, he is a tiger; with five ounces of silver he is a dragon.
အကယ္၍ လူတစ္ေယာက္တြင္ ေငြသုံးေအာင္စရွိခဲ့လွ်င္ ၄င္းသည္ က်ားတစ္ေကာင္ျဖစ္၍ ေငြငါး
ေအာင္စ ရွိခဲ့လွ်င္္ ၄င္းသည္ နဂါးတစ္ေကာင္ျဖစ္သည္။

If people take no care for the future, they will soon have sorrow for the present.
အကယ္၍ လူမ်ားသည္ အနာဂတ္အတြက္ ဘာမွျပင္ဆင္ျခင္း၊ပူပန္ျခင္းမရွိလွ်င္ ၄င္းတို႔သည္
မၾကာမီမ်က္ေမွာက္ကာလအတြက္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။

If small sums do not go out, large sums will not come in.
အကယ္၍ ေငြအနည္းငယ္မထြက္ေသးလွ်င္ ေငြအေျမာက္အမ်ားသည္ ၀င္လာလိမ့္မည္မဟုတ္။

If the profits are great, the risks are great.
အကယ္၍ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားသည္ ႀကီးမားလွ်င္ ရင္းႏွီးစြန္႔စားရမႈသည္လည္း ႀကီမားသည္။

If you are patient in one moment of anger , you will escape a hundred days of sorrow.
အကယ္၍သင္သည္ ေဒါသကိုတစ္ဒဂၤခ်ဳပ္ထိန္းႏုိင္ခဲ့လွ်င္ပူေဆြးေသာကေရာက္ရသည့္ရက္ေပါင္း
တစ္ရာမွလြတ္ ကင္းရေပလိမ့္မည္။

If you cannot catch fish, catch shrimps.
အကယ္၍ သင္သည္ ငါးမ်ားကို မဖမ္းႏိုင္လွ်င္ ပုစြန္ေက်ာ့မ်ားကို ဖမ္းပါ။

If you have nothing to do, go home early.
အကယ္၍ သင္သည္ လုပ္စရာဘာမွမရွိလွ်င္ အိမ္သို႔ ေစာေစာျပန္ပါ။

If your books are unread, your descendants will be ignorant.
အကယ္၍ သင္၏ စာအုပ္မ်ားကို သင္မဖတ္ခဲ့လွ်င္ သင္၏မ်ိဳးဆက္မ်ားသည္ အၾကားအျမင္မဲ့ၾက
ေပလိမ့္မည္။
If you wish to know the mind of a man listen to his words.
အကယ္၍ သင္သည္ လူတစ္ေယာက္၏စိတ္ကို သိလိုလွ်င္ သူေျပာသည့္ စကားမ်ားကို နားေထာင္
ၾကည့္ပါ။

In prosperity, strangers claim kin; in adversity kindred become strangers.
အဆင္ေျပေနသည့္အခ်ိန္၌ သူစိမ္းမ်ားကပင္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။ အဆင္မေျပသည့္အခါ၌မူ ေဆြမ်ိဳးမ်ားပင္လွ်င္သူစိမ္းမ်ားျဖစ္သြားေတာ့သည္။

In the midst of great joy do not promise to give a man anything; in the midst of great anger do not
answer a man's letter.
အလြန္အမင္းေပ်ာ္ရႊင္ေနသည့္အခ်ိန္၌တစ္စံုတစ္ေယာက္အားတစ္စံုတစ္ခုေပးမည္ဟုကတိမေပး
ပါႏွင့္။ အလြန္စိတ္ဆိုးေနသည့္ အခ်ိန္၌ တစ္စံုတစ္ဦးထံ စာမျပန္ပါႏွင့္။

A maiden marries to please her parents, a widow to please herself.
အပ်ိဳတစ္ေယာက္သည္ သူမ၏ မိဘမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာေစရန္အတြက္ အိမ္ေထာင္ျပဳသည္။ မုဆိုးမတစ္ေယာက္သည္ သူမ၏ စိတ္ခ်မ္းသာမႈအတြက္ အိမ္ေထာင္ျပဳသည္။

Make every inch of time your own.
အခ်ိန္တိုင္းကို သင့္အတြက္ အသံုးခ်ပါ။

Man sees the gain, not the danger.
လူသည္ ရဖို႔သာျမင္သည္ အႏ ၱရာယ္ကိုေတာ့မျမင္။

A man who cannot tolerate small ills can never accomplish great things.
အေသးအဖြဲေလးမ်ားကိုပင္ သည္းမခံႏိုင္ေသာ သူသည္ ႀကီးမားသည့္ ကိစၥမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္
လိမ့္မည္မဟုတ္။

Man will die for money, birds for food.
လူတို႔သည္ ေငြအတြက္ ေသဆံုးၾကသည္။ ငွက္မ်ားသည္ အစာအတြက္ ေသၾကသည္။

Money cannot buy things are not for sale.
ေငြသည္ ေရာင္းခ်ရန္မဟုတ္သည္႔ အရာမ်ားကို ၀ယ္ယူ၍ မရ။

Past experiences are the best guide for future undertakings.
အတိတ္က ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားသည္ အနာဂတ္အတြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ အလုပ္မ်ား
အတြက္ အေကာင္းဆံုး လမ္းညႊန္ေပးသူမ်ား ျဖစ္သည္။

The prison is shut night and day,yet it is always full; the temples are always open, and yet find no
one in them.
အက်ဥ္းေထာင္ကို ေန႔ေရာညပါ ပိတ္ထားေသာ္လည္း လူမ်ားျဖင့္ အစဥ္ျပည့္က်ပ္ေနသည္။ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို ေန႔ေရာညပါ ဖြင့္ထားေသာ္လည္း တစ္ဦးတစ္ေလမွ်ကိုပင္ မေတြ႔မျမင္ရ။

The rich man thinks of the future, the poor man of the present.
ခ်မ္းသာေသာသူက ေရွ႕ေရးအတြက္ စဥ္းစားသည္။ဆင္းရဲသူက ေလာေလာဆယ္အတြက္ စဥ္းစား
သည္။

Saving one man's life is better than building a seven-storeyed temple.
လူတစ္ေယာက္၏အသက္ကိုကယ္တင္ျခင္းသည္အထပ္ခုနစ္ထပ္ရွိသည့္ဘုရားေက်ာင္းတည္ျခင္း
ထက္ပင္ ပို၍ ေကာင္းေသးသည္။

The slanderer kills a thousand times; the assassin but once.
သြားပုပ္ေလလြင့္ ေျပာဆိုသူသည္ အႀကိမ္တစ္ေထာင္ သတ္သည္။ လူသတ္သမားသည္ တစ္ႀကိမ္
သာသတ္သည္။
A successful man is not easy-going and easy-going man is not successful.
ေအာင္ျမင္သူသည္ ေပါ့ေပါ့တန္တန္မေနသလို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ေနသူသည္လည္း ေအာင္ျမင္ျခင္း
မရွိေခ်။

Ten thousand rivers flow into the sea,but the sea is never full.
ျမစ္အစင္းတစ္ေသာင္းသည္ ပင္လယ္တြင္းသို႔ စီးဆင္းေသာ္လည္း ပင္လယ္သည္ ျပည့္လွ်ံသြား
သည္ ဟူ၍ ဘယ္တုန္းကမွ မရွိခဲ့ဖူးေခ်။

To attend the emperor is like sleeping with a tiger.
ဧကရာဇ္မင္းထံ ခစားရျခင္းသည္ က်ားတစ္ေကာင္ႏွင့္အတူ အိပ္စက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။

To get up early for three morning is equal to one day of time.
အိပ္ရာမွ မနက္ေစာေစာ သံုးရက္ထျခင္းသည္ ေန႔တစ္ေန႔၏အခ်ိန္ႏွင့္ ညီမွ်သည္။

Use the littel to get the big.
ႀကီးသည့္အရာကိုရရန္အတြက္ ေသးသည့္အရာကို အသံုးျပဳပါ။

Vast chasms can be filled, but the heart of a man never.
နက္႐ႈိင္းသည့္ ေခ်ာက္ႀကီးမ်ားကို ေျမဖို႔၍ ရႏုိင္ေကာင္း ရႏုိင္ေသာ္လည္း လူတစ္ေယာက္၏ စိတ္ဆႏၵျပည့္၀ေအာင္ကိုမူ ဘယ္ေတာ့မွ ျပဳလုပ္၍ မရေခ်။

What is told in the ear of a man is often heard a hundred miles away.

When the dog catches mice, it is medding in the cat's business.
ေခြးက ၾကြက္ကိုဖမ္းျခင္းသည္ ေၾကာင္၏ အလုပ္ကို ၀င္စြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

When the guests have gone the host is at peace.
ဧည့္သည္မ်ား ျပန္သြားသည့္အခါ၌ အိမ္ရွင္သည္ စိတ္ေအးရေတ့ာသည္။

When you know a man, you know his face but not his heart.
သင္သည္ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္သိကြၽမ္းသည့္ အခါ၌ထိုသူ၏ မ်က္ႏွာကိုသာသိကြၽမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။
သူ၏ စိတ္ထားကို သိကြၽမ္းျခင္းမဟုတ္။

When you sit alone, meditate on your own faults; when you converse, do not discuss the faults
of others.

When you walk on the road, remember that there be men in the grass.

Win your lawsuit and lose your money.
အမႈကို အႏိုင္ယူၿပီး သင္၏ေငြကို အ႐ႈံးခံလိုက္ပါ။

With money you are a dregon, without it a worm
.ေငြရွိသည့္အခါ၌ သင္သည္ နဂါးတစ္ေကာင္ျဖစ္၍ ေငြမရွိသည့္အခါ၌ သင္သည္ ပိုးေကာင္ တစ္ေကာင္ျဖစ္သည္။

Without experience one gains no wisdom.
အေတြ႔အၾကံဳမရွိဘဲ မည္သူမွ် ဥာဏ္ပညာမရႏုိင္။

No comments:

Post a Comment